Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJEKSİYON LAMBASININ KORUNMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJEKSİYON LAMBASININ KORUNMASI"— Sunum transkripti:

1 PROJEKSİYON LAMBASININ KORUNMASI
Açıp kapamayı normal düğmesinden yapalım Kapatırken soğumasını bekleyelim Tebeşir tozu ve diğer tozlardan koruyalım Çalışırken kesinlikle hareket ettirmeyelim Kablosu 1,5 m den fazla olursa çözünürlük azalır

2 Öğrenme(Learning): Yaşantı ürünü, kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımlanmaktadır. Öğrenmek, kişinin sorumluluğundadır. Kişiler kendi eğitsel eksikliklerini en iyi kendileri bilirler. Eğer kişi, eksiğinin farkına varmış ve onu gidermek için bir çaba içine girmiş ise, kuru bir sünger kadar alıcı hale gelmiştir. Yaşantı: Bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimleri sonucunda bireyde kalan izlerdir.

3 Öğretme(teaching): Öğrenmeyi sağlama ve rehberlik etme etkinliğidir. Okulda yapılması gereken iş, öğretme değil, öğrenmedir. “Öğretmeye son, öğrenmek isteyene yardım” bakışı, yeni eğitim anlayışı haline gelmelidir.

4 Öğretim(instruction):
Öğrenme faaliyetlerinin önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü olarak yapılması demektir. Öğretimin amaç haline geldiği okulda, eğitim geri planda kalır.

5 Eğitim: Bireye kendi yaşantısı yoluyla istendik davranış kazandırma sürecidir. Süreç: Olayların zaman içinde belli bir gelişme göstererek sürüp gitmesi

6 Eğitimin Açık İşlevleri:
1- Toplumun kültür mirasının birikimi ve aktarılması 2- Çocuğun toplumsallaştırılması 3- Yenilikçi ve değişmeyi sağlayıcı elemanlar yetiştirmek 4- Milli ve yerel siyasi liderler yetiştirmek 5- Eğitimin seçme işlevi 6- Eğitimin ekonomik(nitel-nicel) işlevi

7 Eğitimin Gizli İşlevleri:
1- Eş seçme 2- Tanıdık sağlama 3- Statü kazandırma 4- İşsizliği önleme 5- Çocuğun ekonomik sömürüsünü önleme 6- Olumsuz davranış ve yönelimleri önleme işlevi (temizleyicilik)

8 Eğitimci; Yargılayıcı değil, destekleyici Aktarıcı değil, yönlendirici Sadece sınıf ortamında değil, bütün toplumla birlikte çalışan olmalıdır.

9 Yapılandırmacı Yöntemin (5E) Modeli
Girme (enter/engage) aşaması Güdüleme) Keşfetme (explore) aşaması (Keşfetme) Açıklama (explain) aşaması (Zihinde yapılanma) Derinleşme (elaborate) aşaması (Uyarlama) Değerlendirme (evaluate) aşaması (Yaratıcılık)

10 Yapılandırmacı yaklaşım
bilişsel oluşturmacılık sosyal oluşturmacılık Bilişsel Yapılandırıcılık: Anlamlı öğrenmede bilişsel süreçlerin rolünü vurgular. Sosyal Yapılandırıcılık: Anlamlı öğrenmede toplum kültürü ve sosyal etkileşimin rolünü vurgular.

11 Yapılandırmacı Yöntemin (5E) Modeli(1)
Güdüleme Bu evrenin en temel iki işlevi öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarmak ve onları güdülemektir (isteklendirmek). Keşfetme Bu evre öğrencilere, tanımlanmış ve geliştirilmiş mevcut kavramlar, beceriler ve süreçler hakkında ve deneyimlere ait genel bir bakış açısı kazandırır.

12 Yapılandırmacı Yöntemin (5E) Modeli(2)
Açıklama (Zihinde yapılanma ) Bu evre yeni kavramların açıklandığı; öğrencilerin daha önceki evrelerde kazanmış oldukları bilgi ve becerileri gösterme şansına sahip olduğu evredir. Uyarlama Bu evrede, öğrenciler kavramsal algılamalarını ve becerilerini daha da geliştirirler. Anlamaları daha derinleşir ve gelişir.

13 Yapılandırmacı Yöntemin (5E) Modeli(3)
Değerlendirme (Yaratıcılık) Bu evre, öğrencilere kendi bilgi ve becerilerini; öğretmenlere ise öğrencide olan gelişmeleri değerlendirme olanağı sunar

14 5E Modelinin Evrelerinde Kullanılabilecek Bazı Öğretim Teknikleri
Dersin Evresi Örnek Teknikler Güdüleme  İlginç bir hikâye okuma  Soru-cevap  Gösteri deneyi  Video gösterisi  TGA  Beyin fırtınası  Akıl haritası Keşfetme  Sorgulama-araştırma  Küçük grup tartışmaları  Rol oynama  Gezi-gözlem  Deney  Poster hazırlama Açıklama  Kavram haritası  Rol oynama  Soru-cevap  Öğretmen sunumu  Öğrenci sunumu  Tartışma

15 5E Modelinin Evrelerinde Kullanılabilecek Bazı Öğretim Teknikleri (2)
Dersin Evresi Örnek Teknikler Uyarlama Analoji  Soru-cevap  Beyin fırtınası  Kavram haritası  Problem çözme  Kelime ilişkilendirme Değerlendirme  Tanılayıcı dallanmış ağaç  Kavram haritası  Çizim  Mülakat  Performans değerlendirme  Derecelendirme ölçeği (Rubrik)

16 Pasif öğretim (öğretmen merkezli) Etkileşimli öğretim
Öğretim sürecinde kullanılan stratejiler genel olarak üç grupta toplanabilir: Pasif öğretim (öğretmen merkezli) Etkileşimli öğretim Aktif öğrenme (öğrenci merkezli)

17 Aktif Öğrenmenin Tanımı
Öğrencinin kendi öğrenmesinin yönetim ve sorumluluğunu üzerine aldığı, zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme biçimi olarak tanımlanabilir. Aktif öğrenme bireyin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate alan, bireye çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatları sunan bir yaklaşımdır.

18 Aktif öğrenme iki temel kabule dayandırılabilir
Öğrenme doğası gereği aktif bir süreçtir. Farklı bireyler farklı yollarla öğrenirler.

19 Aktif öğrenme neden gereklidir?
Öğrenme-öğretme sürecinin doğasına yönelik anlayış değişikliği, Yaşam boyu öğrenen bireylere duyulan ihtiyaç, Güncel yaşamda bireyin karşılaştığı sorunların çeşitliliği ve karmaşıklığı, Bilginin doğası ile ilgili anlayış değişikliği, Beynin çalışmasına uygunluğu

20 Aktif öğrenme neden gereklidir?
Aktif öğrenmede, öğrenmenin bir seyirci sporu olmadığı anlayışı hakimdir. Öğrenme öğrencinin üzerine yapılacak bir iş değil öğrencinin yapacağı bir iş olarak görülür. Öğrenme bireysel bir etkinliktir.

21 Aktif öğrenmenin özellikleri (1)
Geleneksel öğretimin aksine aktif öğrenmede öğretme değil öğrenme esastır. Öğrenmenin sınıfla sınırlandırılmamaktadır. Birbiriyle ilişkisiz çok şey öğrenmek yerine derinlemesine anlamlı öğrenmeye önem verilir. Öğrenciler yaratıcı olmaya teşvik edilir. Öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerini kazanmaları için fırsatlar oluşturulur.

22 Aktif öğrenmenin özellikleri (2)
Öğrencilerin bir bilim insanı gibi; Problem tanımlamaları, Hipotez oluşturmaları, Veriler toplamaları, Verileri düzenlemeleri, Sonuçlar çıkarmaları, Sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak başkaları ile paylaşmaları için uygun ortamlar oluşturulur.

23 Aktif öğrenmenin özellikleri (3)
Öğrencilere yapacaklarını planlamaları ve yaptıkları üzerinde düşünmeleri için fırsat tanınır. Öğrenme süreci ile ilgili kararlar öğrenci ile birlikte alınır. Ders konuları, öğrencilerin güncel yaşamlarında karşılaştıkları problem durumları biçiminde ifade edilerek onların öğrenmeye karşı motivasyonları sağlanır. Aktif öğrenme sürecinde, geleneksel öğretimin aksine öğrenciler, öğretmenler ve gerektiğinde toplumun diğer bireyleri arasında çok yönlü bir iletişime olanak sağlanır.

24 Aktif öğrenmenin özellikleri (4)
Öğretmen öğreten değil, öğrencisiyle birlikte öğrenen, öğrenmeyi kolaylaştıran bir rehber rolündedir. Aktif öğrenmede öğretmenler de araştırmacı öğretmen rolleri ile öğrencileri için iyi modeller oluştururlar. (Yanlarında sürekli kaynak bulundururlar) Öğrencilerin ilişkisel düşünmelerini sağlamak için öğrenme sürecinde etkinlikler disiplinler arası bir anlayışla düzenlenir.

25 Aktif öğrenmenin özellikleri (5)
Öğrencilerin işbirliği yapmalarına olanak sağlanır. Öğrenciler risk almaya ve girişimciliğe cesaretlendirilir. Öğrenme sürecinde öğrenciler geleneksel öğretime oranla daha sık geribildirim alırlar.

26 Aktif öğrenmenin özellikleri (6)
Öğrencilere bilgi aktarmaya çalışmak yerine onların kendi bilgilerini yapılandırmalarına fırsat verilir. Öğrenme sürecinde çok çeşitli öğrenme yöntemlerinin birlikte kullanılması sağlanır.

27 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları(1)
Öğrenciler liderlik ve takım çalışması becerileri kazanırlar. Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişir. Yaşam boyu öğrenme beceri ve alışkanlıkları kazanırlar.

28 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları (2)
Öğrenciler kendi üstün ve zayıf yanlarını tanıma imkanı bulurlar, kendi tutum ve değerlerini keşfederler. Öğrencilerin olaylara bilimsel bakma ve bilimsel araştırma becerileri gelişir.

29 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları(3)
Öğrenciler başkalarını tanıma imkanı bulurlar. Öğrenciler öğrenmeye karşı yüksek bir motivasyona sahip olurlar. Öğrenciler hayatta karşılaşacakları sorunları çözme becerileri kazanırlar. Öğrenciler farklı zeka boyutlarını geliştirme fırsatı bulurlar.

30 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları(4)
Öğrenciler; anlamlı, kalıcı ve farklı durumlara uygulanabilir nitelikte bilgiler edinirler. Öğrencilerde sorumluluk duygusu gelişir. Öğrenciler yeni öğrenme stratejileri geliştirirler.

31 Aktif öğrenme yöntemleri
Projeye dayalı öğrenme, Probleme dayalı öğrenme, Sorgulamaya dayalı öğrenme, İşbirlikçi öğrenme, Kavram haritaları ..vb

32 Aktif öğrenmenin önündeki engeller (1)
Öğretmenlerin geleneksel yöntemlere olan bağlılıkları ve değişime karşı isteksizlikleri, Öğrencilerin öğrenme sürecinde sorumluluk almaktan kaçınma eğilimleri, Öğretmenlerin sınıfta otoritelerini kaybedecekleri endişesi, Öğretmenlerin çok iyi öğreticiler olduklarını düşünmeleri

33 Aktif öğrenmenin önündeki engeller (2)
Geleneksele oranla ders öncesi daha fazla hazırlık yapmanın gerekliliği, Kalabalık sınıflarda aktif öğrenmenin uygulanma zorluğu, Aktif öğrenmeyi destekleyen araç, gereç ve kaynakların bulunmasında sıkıntı çekilmesi

34 Aktif öğrenmede ölçme-değerlendirme (1)
Öğrenci projeleri, Öğrenci ürün dosyaları, Performans değerlendirme Gösteri, Poster, Öğrencinin kendi kendisini ve arkadaşlarını değerlendirmesi, Kavram haritaları, Aktif öğrenmede bu tekniklerle birlikte geleneksel ölçme ve değerlendirme teknikleri de kullanılabilmektedir.

35 Aktif öğrenmede ölçme-değerlendirme (2)
Gelenekselin aksine sadece öğrenme ürün değil öğrenme süreçleri de değerlendirilir. Böylece çoklu değerlendirme teknikleri ile öğrencinin geniş bir zaman aralığında bir çok açıdan değerlendirilmesi mümkün olur. YAKUTİYE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


"PROJEKSİYON LAMBASININ KORUNMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları