Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Escherichia coli ve diğer Enterobactericeae (Fırsatçı patojenler)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Escherichia coli ve diğer Enterobactericeae (Fırsatçı patojenler)"— Sunum transkripti:

1 Escherichia coli ve diğer Enterobactericeae (Fırsatçı patojenler)
Dr Gökhan AYGÜN

2 Enterobacteriaceae Gram-negatif, oksidaz-negatif çomaklar
Fakültatif anaerop Katalaz-pozitif Nitratı nitrite indirgerler Toprak, su , insan ve hayvan GIS florası

3 EMB/ENDO/MacCONKEY

4 ayrım

5 Bakteri antijenleri O- antijeni ( Gram – dış membran) (polisakkarid)
H- antijeni (Flagella – protein) Kapsül antijenleri ( Çoğu polisakkarid ) Klebsiella, E.coli...K-ag S.typhi Vi ag

6 Bakterilerin Tanımlanması
morfolojik özellikleri üreme özellikleri enzimatik aktiviteleri nükleer materyal yapısı (Guanin/sitozin oranı) ... en duyarlı test DNA (rRNA) karşılaştırılması (16 s RNA)

7 DNAdizileme ile tanımlama

8 Enterobactericeae Escherichia Salmonella, Shigella
Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia (VP +) Yersinia (pestis, enterocolitica,…) Edwardsiella tarda Citrobacter Proteus, Provedincea, Morganella (fenil alanin +) Plesiomonas shigelloides (oksidaz +)

9 Family Enterobacteriaceae
Bazı E.coli izolatları gerçek patojenler Patojen (nonmotile) (nonmotile) Patojen Patojen

10 Nereye !!! ???????? Enterobactericeae Arsenophonus Budvicia
Buttiauxella Ewingella Kluyvera Leminorella Yokenella Pragia ………. Nereye !!! ????????

11 Enterobacteriaceae Bitki patojenleri : Erwinia spp
Hayvan patojenleri : *E. coli ... Kedi, köpek... Sistit etkeni *E. coli sepsisi ....tavuklarda mortalite *Salmonellae.... Atlarda enterit, septik abortus nedeni *K.pneumoniae...Atlarda metrit, pnömoni

12 İnsanlarda sorun Fırsatçı infeksiyonlar Antibiyotik direnci
Nozokomiyal salgınlar

13 Enterobacteriaceae ailesinde önemli etkenlerin beklenen tutulum alanları

14 Enterobactericeae : bakteriyemi olgularında dağılım

15 E.coli Neonatal meningitis K-1 kapsül antijeni
Üriner sistem infeksiyonları P fimbria (pyelonephritis-associated pili) [PAP] P fimbria P kan grubu antijenine bağlanır

16 E.coli Nozokomiyal pnömoni % 12-50 E.coli Peritonit
*Sirozda Sp bakteriyel peritonit *Sekonder Peritonit Cerrahi alan infeksiyonları Bakteremi / sepsis (Ürosepsis) ....

17 E.coli tedavi Ampisilin.............Karbapenem
Kinolon (üriner infeksiyonlar) Üriner infeksiyon etkenleri ve direnç:

18 E.coli ishalleri Enterotoxigenic E. coli (ETEC)
Enteroinvasive E. coli (EIEC) Enteropathogenic E. coli (EPEC) Enteroaggregative E. coli (EAggEC) Enterohemorrhagic E. coli (EHEC)

19

20 E.coli virulans: Bir varmış Bir yokmuş !
“Transdüksiyon (faj) Konjugasyon (plazmid) ile genetik değişim” Toksin genleri virulans faktörü genleri R-plazmidleri (antibiyotik direnci)

21 Olgu GüneyDoğu gezisi dönüşünde ishal gelişen hasta
Dışkı tetkikinde lökosit yok Birkaç gün içinde geçecek….

22 Enterotoxigenic E. coli (ETEC)
Fimbrial adezinler: CFA I, CFAII, K88, K99 Tip IV fimbria (>20 farklı yapışma aracı ?) Ortak temel faktör ... BAĞIŞIKLIK İnvazyon yok Labil toksin ve Stabil toksin üretiyor LT... cAMP ST...cGMP

23 Labil toksin

24 Enterotoxigenic E. coli (ETEC)
Sekretuar ishal Kuluçka : Birkaç saat-2 gün Asemptomatik .....kolera benzeri ishal Klinik (< 5 gün) Dışkıda lökosit , eritrosit yok ***Turist ishalinin en sık etkeni ***Gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağı ishallerinde en önemli etken ?! *** Su kaynaklı salgınlar

25 Enteroinvasive E. coli (EIEC)
nonfimbrial adesinler olasılıkla dış membran proteinleri invaziv (epitel hücrelerine penetrasyon+çoğalma) Shiga toksin üretmez *** Sereny test (+)

26 EIEC EIEC ve Shigella aynı bakterinin farklı evrim modelleridir ?
EIEC infeksiyöz doz : 108 Dizanteri Mukuslu, tenezmli ishal Bol lökosit

27 Enteropathogenic E. coli (EPEC)
Non fimbrial adesin (intimin) İnvazyon ?( Shigella/EIEC kadar değil) Toksin (LT,ST) yapmaz Bazen Shiga-like toksin yapımı + ?

28 EPEC Kişiden kişiye bulaşma Hastane kaynaklı ishal olguları
Turist ishali Kilo kaybı, malnütrisyon, ölüm. Sulu ishal Ateş, kusma Dışkıda lökosit ??

29 Enteroaggregative E. coli (EAggEC)
Adesinler İnvaziv değil ST-like toxin (EAST) yapar Hemolizin

30 EAggEC Gelişmekte olan ülkeler ... Kronik ishal
Gelişmiş ülkelerde Akut ishal HIV (+) ağır ishal Turist ishali

31 Enteroaggregative E. coli (EAggEC)

32 EPEC,EAEC,DEAEC

33 Olgular Kanlı ishal gelişen bir çocukta sonrasında böbrek yetmezliği, kanama ve trombositopeni ile hastaneye kaldırılıyor Çocuğun hastalık öncesinde Hamburger Restoranından yemek yediği ve aynı bulguların diğer çocuklarda da olduğu saptanıyor…..

34 Enterohemorrhagic E. coli (EHEC)
Adezinler ( olasılıkla fimbria) Orta düzeyde invaziv “Shiga toxin” : verositotoksin (+) (Faj kaynaklı LİZOGENİ)

35 EHEC Otobur hayvan GIS florası “ Hamburger hastalığı” Su kaynakları
Ev hayvanları ? Direkt temas ? İnfeksiyöz doz düşük ?

36 EHEC Sulu-kanlı ishal Dışkıda lökosit ++/- Ateş yok
HÜS (mikroanjiopatik hemolitik anemi) Böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni <5 yaş ve yaşlılarda sık %25 kronik renal, %12 mortalite

37

38 Tanı

39 Enterohemorrhagic E. coli (EHEC)
Sorbitol MacConkey agar Sitotoksin (verositotoksin) PCR O157:H7???

40 Tedavi Rehidrasyon Antibiyotik: ? ETEC,EAEC,EPEC (Kinolon)
ETEC ...Antibiyotik + loperamide EHEC.... Antibiyotik /antimotilite ajan “KONTRAİNDİKE”!!!!!!!!!!!!!!!!

41 Proteus Fenil alanin deaminaz (+) * Proteus P.mirabilis:indol (-)
P.vulgaris: indol (+) ** Providencia (P.rettgeri, P.stuartii) *** Morganella (M.morganii)

42 PROTEUS

43 Proteus Üreaz (+++) Besiyerinde yayılma/sıvaşma “ swarming”
Kötü kokulu üreme

44 Proteus Alkali idrar Magnesium-ammonium fosfat (sitrüvit taşları)
Nozokomiyal infeksiyonlar

45 Proteus ve Rickettsia P.vulgaris OX19, OX-2
Rickettsia ag ortak antijenik epitoplar Weil – Felix aglutinasyon test

46 Klebsiella K.pneumoniae K.oxytoca K.rhinoscleromatis K.ozenae ....

47 Klebsiella pneumoniae
Friedlander basili Hareketsiz KAPSÜL (+) (mukoid koloni) Laktoz (+) İndol (-) (K.oxytoca +) Asetoin (+) (Voges-Proskauer +)

48 Klebsiella pneumoniae

49 Klebsiella pneumoniae
Pnömoni(:Friedlander pnömonisi) Hastane kaynaklı pnömoni DM, alkolik,KOAH,... AC absesis ve ampiyem sıktır “Currant jelly” “kuşüzümü” balgam Gram-negatif kapsüllü çomaklar (GRAM)

50 K.pneumoniae “Currant jelly” sputum

51 Klebsiella pneumoniae
Üriner sistem infeksiyonları Postoperatif infeksiyonlar Bakteremi / sepsis Nozokomiyal infeksiyonlar ** YBÜ (Öz.Yenidoğan YBÜ)

52 K.pneumoniae tedavi Sefalosporin ESBL/GSBL (+) *** Sefalosporinler
penisilinler, ATM ??? Kinolon Karbapenem

53 K. pneumoniae (TEM-26) Salgını
Kontrol Yöntemi Sonuçlar Seftazidim kullanımının kontrol altına alınması İnfeksiyon kontrolü önlemleri Dirençli suşların tedavisinde imipenem K. pneumoniae (TEM-26) insidansında azalma YBÜ’de imipeneme dirençli A. baumannii salgını New York’taki bir hastanede meydana gelmiş olan salgına ilişkin olarak yapılan müdahaleler, seftazidim kullanımının kontrol altına alınmasını, infeksiyon kontrolü önlemlerini ve dirençli K. pneumoniae ile infekte olmuş hastalarda imipenemin terapötik amaçlı kullanımını içermekteydi. TEM-26 ESBL üreten K. pneumoniae kaynaklı salgın insidansı müdahalelerle kontrol altına alındı, ancak imipenem kullanımı, polimiksin B ve sulbaktam hariç tüm antibiyotiklere karşı dirençli olan bir sekonder A. baumannii salgınına neden oldu. İmipenem, ESBL üreten izolatların neden olduğu infeksiyonların tedavisinde daha güvenilir olmasına rağmen, bu ilacın aşırı şekilde kullanımı advers sonuçlara neden olabilir. Bu örnekte, direnç profili nedeniyle, bu kritik şekilde hasta olan kişilerde kullanılmak üzere tedavi uygulayan doktorlara çok az antimikrobiyal seçenek bırakan çoklu ilaç direncine sahip A. baumannii’nin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Go ES et al. Lancet 1994;344:1329 Meyer KS et al. Ann Intern Med 1993;119:353 Urban C et al.. Antimicrob Agents Chemother 1994;38:392. 53

54 Enterobacter Hareketli indol (-), laktoz (+) E.cloacae E.aerogenes
E.sakazakii E.agglomerans (Pantoea) ......

55 Enterobacter spp Nozokomiyal infeksiyonlar Yanık infeksiyonları
Yara infeksiyonları Üriner sistem infeksiyonları Pnömoni

56 Enterobacter spp tedavi
İndüklenebilir beta laktamaz (İBL) Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Proteus vulgaris, Morganella,... İBL (+) olabilir ve tedavi altında DİRENÇ gelişebilir ***İnfeksiyon hastalıkları konsültasyonu

57 Serratia Hareketli İndol (+), laktoz (+) Voges-Proskauer (+)
DNAze (+) *** Kırmızı pigmentasyon S.marcescens S.liquifaciens, S.rubidaea, ....

58 Serratia Nozokomiyal infeksiyonlar Bakteriyemilerin % 4’ü
Pnömonilerin % 4’ü Üriner inf ve cerrahi alan inf % 2’si ? SALGINLAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *** Kateter ile ilişkili infeksiyonlar Kontamine İV tedavi ekipmanı

59 Serratia salgın

60

61 Tabuları yık !!! Ellerini Yıka !!!


"Escherichia coli ve diğer Enterobactericeae (Fırsatçı patojenler)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları