Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURGU KU Ş A Ğ I. S i z c e k u r g u n e d e m e k t i r ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURGU KU Ş A Ğ I. S i z c e k u r g u n e d e m e k t i r ?"— Sunum transkripti:

1 KURGU KU Ş A Ğ I

2 S i z c e k u r g u n e d e m e k t i r ?

3 KURGU : Türkçe anlam kar ş ılı ğ ı kurmaca DEMEKT İ R.

4 Ç e ş itli d üşü ncelerin, ç e ş itli kurallara ve yollara uygun olarak arka arkaya belli bir anlayı ş a uygun olarak sıralanmasına kurgu denir.

5 KURGU aynı zamanda; Teknolojideki geli ş melere göre ileri düzeyde sayılabilecek bulu ş lara ba ğ lı kalarak dü ş ünülen veya yapılan i ş tir.

6 K u r g u n u n e t k i l i o l a b i l m e s i i ç i n h a y a l g ü c ü v e y a r a t ı c ı l ı k k a p ı l a r ı n ı n a ç ı l m a s ı g e r e k i r.

7 7.SINIF KURGU KU Ş A Ğ I ETK İ NL İ KLER İ Hayallerimdeki de ğ i ş im ve geli ş im (B İ REYSEL ETK İ NL İ K)

8 Bu etkinlikte; Geçen yıl yaptı ğ ınız çalı ş mada ya ş adı ğ ınız süreci ve çözüm önerilerinizi de ğ erlendirmeyi.

9 G e ç e n y ı l y a p t ı ğ ı n ı z ç a l ı ş m a d a d e ğ e r l e n d i r m e l e r i n i z i y a z ı l ı o l a r a k i f a d e e t m e y i.

10 Geçen yıl yaptı ğ ınız çalı ş maya yönelik yapaca ğ ınız de ğ erlendirmelerle bireysel dü ş üncelerinizdeki de ğ i ş im ve geli ş imi fark etmeyi.

11 Meraklarınızı, hayallerinizi ve dü ş üncelerinizi ifade etmeyi,

12 Meraklarınızın, hayallerinizin ve dü ş üncelerinizin çözüme ula ş tırılması beklenilen birer sorun oldu ğ unun farkına varmayı,

13 Farkına vardı ğ ınız sorunlardan birini seçerek çözümüne yönelik öneriler getirmeyi.

14 Çözüm önerinize yönelik dü ş üncelerinizi yazarak ve çizerek açıklamayı.

15 Ba ş kalarının çözüm önerisine yönelik dü ş üncelerini dikkate almayı.

16 Çözüm önerisine yönelik çizimlerinizin ba ş kaları tarafından anla ş ılması için ta ş ıması gerekli nitelikte olmasına özen göstermeyi.

17 Dü ş ünceden çizime ula ş ma sürecinde ya ş adıklarınızı günlü ğ ünüze kaydetmeyi.

18 Sorununuzun çözümüne yönelik geçirdi ğ i a ş amaları payla ş mayı. Dü ş üncelerinizi, duygularınızı ve hayallerinizi ba ş kalarıyla payla ş ırken özgün davranmayı.

19 Kendinize güveni ve yaratıcılı ğ ınızı çözüme yönelik tasarladı ğ ınız üründe ortaya çıkarmayı. Çözüme yönelik özgün tasarımlara ula ş mak için ısrarlı olmayı.

20 Tüm bunları kendiniz yaşayarak öğreneceksiniz.

21 KURGUNUZU tamamladıktan sonra ÜRÜN DOSYASI hazırlayacaksınız.

22 ÜRÜN DOSYASI HAZIRLAMA

23 ÜRÜN DOSYASI NEDİR? Öğrenci ürün dosyası; kuşak (düzen-kurgu-yapım) süresince öğrencilerin çalışmalarını, harcadığı çabayı, ürünün tüm gelişim aşamalarını kanıtlarıyla gösteren bir dosyadır.

24 Ü r ü n Dosyasında Bulunması Gerekenler

25 KAPAK Dosyamıza kapak yaparak başlayacağız. Kapağımızda ürün dosyamızı tanıtıcı bilgiler olacak. Bunlar; *Adımız- soyadımız, * Sınıfımız,* Numaramız, *Kuşak adı,* Etkinlik adı,*Öğretmenimizin adı, Yaptığımız çalışmanın ismi de olabilir. Kapağı ister bilgisayarda hazırlayabilirsiniz. İsterseniz elle yazıp renkli kalemlerle süslü yazılar kullanabilirsiniz.

26 Etkinliğe başladığınız andan itibaren neler yaptığınızı, nasıl davrandığınızı, neler yaşadığınızı gösteren haftalık olarak tuttuğunuz defterinizdeki yazılardır. Günlük

27 Kurgu kuşağında bir sorun bulmak için yazdığınız meraklarınızı, hayallerinizi,değiştirmeyi, geliştirmeyi veya kolaylaştırmayı istediğiniz durumların bulunduğu liste. M e r a k v e y a H a y a l l e r i n i n L i s t e s i

28 M e r a k v e y a H a y a l l e r i n L i s t e s i n e Y ö n e l i k A l d ı ğ ı G ö r ü ş l e r Merak veya hayalinizi seçerken çevrenize danıştığınız. Çevrenizde bulunan yakın arkadaşlarınızın,ailenizin ve öğretmeninizin listeniz hakkında görüşlerinin bulunduğu yazı.

29 S e ç t i ğ i M e r a k v e y a H a y a l i, S e ç m e G e r e k ç e s i Seçtiğiniz ve çözüme ulaştırmak için araştırmalarda bulunduğunuz merak ve hayalinizi, niçin seçtiğinizi gösteren yazı.

30 Merak ve hayalinde bulunmasını istediği özellikler Y a p t ı ğ ı n ı z a r a ş t ı r m a l a r d a n y o l a ç ı k a r a k ç ö z ü m ö n e r i n i z d e b u l u n m a s ı n ı i s t e d i ğ i n i z ö z e l l i k l e r i b e l i r t e n y a z ı

31 Ç ö z ü m Ö n e r i l e r i Yaptığınız araştırmalardan yola çıkarak fazla ayrıntıya girmeden basit çizimler yoluyla çözüm önerinizin nasıl bir şeye benzediğini anlattığınız taslak çizimler.

32 Ç ö z ü m Ö n e r i s i Yaptığınız araştırmalarınızı ve taslak çizimlerinizi bir araya getirdiğiniz çözüm önerimizin nasıl bir şekilde olacağını belirlediğiniz yazı ve çiziminiz.

33 Ç ö z ü m Ö n e r i s i n i D e ğ e r l e n d i r m e Çözüm önerinizi gösterdiğinizde ailenizden, yakın arkadaşlarınızdan ve öğretmeninizden çözüm öneriniz hakkındaki görüşlerden yola çıkarak yaptığınız değerlendirmelerin bulunduğu yazı.

34 Ö z D e ğ e r l e n d i r m e F o r m l a r ı Bu etkinlikte nasıl davrandığınızı ve neler yaptığınızı gösteren sorulara samimi bir şekilde yanıt verdiğiniz çizelgedir.

35 Sizler belirtilen bütün bu dokümanları bir dosya içerisinde ve değerlendirmek üzere öğretmenlerinize teslim edeceksiniz.

36 Ürün dosyası hazırladıktan sonra yaptığınız bu etkinlik öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirmeler şu esaslara göre olacaktır.

37 Kurgu Kuşağında yaptığınız etkinliklerden iki değerlendirme PUANI alacaksınız. 1-ÜRÜN DOSYASI PUANI 2- SINIF İÇİ ETKİNLİK PERFORMANS PUANI

38 1-ÜRÜN DOSYASI PUANI Dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirme yapılır.

39 HAYALLERİMDEKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM ETKİNLİĞİ ÜRÜN DOSYASI DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI ÖLÇÜTLER Geliştirilmeli (3)İyi (6)Mükemmel (10) Merak veya Hayallerinin Listesi Merak veya Hayallerinin Listesi İçin Aldığı Görüşler Merak veya Hayalini Seçme Gerekçesi Merak ve hayalinde bulunmasını istediği özellikler Çözüm Önerileri (Taslak çizimleri) Çözüm Önerisi Çözüm önerisine yönelik aldığı görüşler Öz Değerlendirme Formlarının Doldurulması Dosya düzeni Etkinliği Tanıtma ve Paylaşma Süreci (GÜNLÜK) ÜRÜN DOSYASI PUANI

40 Merak veya Hayallerinin Listesi Geliştirilmeli (3) İyi (6) Mükemmel (10) Merak veya Hayallerini listesini rasgele yazmıştır. Merak veya Hayallerini listesini düzenli bir biçimde yazmıştır. Merak veya Hayallerini listesini açık, anlaşılır ve belirgin biçimde yazmıştır.

41 Merak veya Hayallerimin Listesi İçin Aldığı Görüşler Geliştirilmeli (3) İyi (6) Mükemmel (10) Merak veya Hayallerini listesine yönelik yakın çevresinden yeterince görüş almamıştır. Merak veya Hayallerini listesine yönelik yakın çevresinden görüş almıştır. Merak veya Hayallerini listesine yönelik yakın çevresinden görüş almıştır. Bu görüşlerden yola çıkarak çözüm önerisini geliştirmiştir.

42 Merak veya Hayalini Seçme Gerekçesi Geliştirilmeli (3) İyi (6) Mükemmel (10) Merak ve hayaline rasgele karar vermiştir. Kararının nedenini açıklayamamıştır. Merak ve hayaline karar vermiş. Kararının nedenini belirgin bir biçimde açıklayamamıştır. Merak ve hayaline karar vermiş. Kararının nedenini açık, anlaşılır ve belirgin biçimde yazmıştır.

43 Merak ve hayalinde bulunmasını istediği özellikler Geliştirilmeli (3) İyi (6) Mükemmel (10) Merak veya Hayallerini özelliklerini düzenli bir biçimde yazamamıştır. Merak veya Hayallerini özelliklerini düzenli bir biçimde yazmıştır. Merak veya Hayallerini özelliklerini açık, anlaşılır ve belirgin biçimde yazmıştır.

44 Çözüm Önerileri (Taslak çizimler) Geliştirilmeli (3) İyi (6) Mükemmel (10) Çözüm önerisini geliştirmeye yönelik olası çözüm önerileri ortaya koymamıştır. Yalnızca bir çözüm önerisi ile yetinmiştir. Çözüm önerisini geliştirmeye yönelik olası çözüm önerileri ortaya koymuştur. Bir kaç çözüm önerisi ile yetinmiştir. Çözüm önerisini geliştirmeye yönelik olası çözüm önerileri ortaya koymuştur. Bir çok çözüm önerisi bulmuş ve bunları anlaşılır bir şekilde ortaya koymuştur.

45 Çözüm Önerisi Geliştirilmeli (3) İyi (6) Mükemmel (10) Belirlediği çözüm önerisini yazarak ya da çizerek ortaya koymuştur. Belirlediği çözüm önerisini çizerek yada yazarak ortaya koymuştur. Yazımında kullandığı ifadelerin anlaşılmasında zaman zaman zorluklar yaşanmaktadır. Çiziminde ne yapmaya çalıştığının anlaşılmasında güçlük yaşanmaktadır. Belirlediği çözüm önerisini çizerek ya da yazarak açıklamıştır. Yazımında anlaşılır, açık ifadeler kullanmıştır. Çiziminde ne yapmaya çalıştığı herkes tarafından anlaşılır niteliktedir.

46 Çözüm önerisine yönelik aldığı görüşler Geliştirilmeli (3) İyi (6) Mükemmel (10) Çözüm önerisini yönelik yakın çevresinden yeterince görüş almamıştır. Çözüm önerisini yönelik yakın çevresinden görüş almıştır. Çözüm önerisini yönelik yakın çevresinden görüş almıştır. Bu görüşlerden yola çıkarak çözüm önerisini geliştirmiştir.

47 Öz Değerlendirme Formlarının Doldurulması Geliştirilmeli (3) İyi (6) Mükemmel (10) Değerlendirme formlarını doldurmayarak kendini değerlendirmemiştir. Değerlendirme formlarını doldurarak kendini değerlendirmiştir. Değerlendirme formlarını doldurarak kendini değerlendirmiştir. Eksik yönlerini ifade etmiş.

48 Dosya düzeni Geliştirilmeli (3) İyi (6) Mükemmel (10) Çözüm önerilerinin ifade edildiği yazılı materyaller ya da çizimlerle tanıtılmamıştır. Çözüm önerilerinin ifade edildiği yazılı materyallerin ya da çizimlerin tanıtılması için uygun bir yöntem seçilmiştir (sunu, poster vb.). Tercih edilen tanıtım yöntemi yeterince anlaşılır ve zengin hâle getirilememiştir. Çözüm önerilerinin ifade edildiği yazılı materyallerin ya da çizimlerin tanıtılması için uygun bir yöntem seçilmiştir (sunu, poster vb.). Tercih edilen tanıtım yöntemi anlaşılır ve zengin hâle getirilmiştir.

49 Etkinliği Tanıtma ve Paylaşma Süreci (GÜNLÜK) Geliştirilmeli (3) İyi (6) Mükemmel (10) Etkinlik sürecinde yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini günlüğüne yazmamıştır. Etkinlik sürecinde yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini günlüğüne yazmıştır, Etkinlik sürecinde yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini detaylı olarak günlüğüne yazmıştır. Yazdıkları, etkinlik sürecini yansıtmıştır.

50 2- SINIF İÇİ ETKİNLİK PERFORMANS PUANI Gözlem formu ile değerlendirilir. Etkinlik boyunca gösterdiğiniz davranışları esas alır.

51 HAYALLERİMDEKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM ETKİNLİĞİ ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU ÖLÇÜTLER ÇOK İYİ (10) YETERLİ (6) YETERLİ DEĞİL (3) GÖZLEMLENMDİ ( 0 ) Değiştirmeye, geliştirmeye, kolaylaştırmaya yönelik hayallerini listeleme Çözüme ulaştıracağı sorunu belirleme, gerekçesiyle açıklama Çözüm için farklı kaynakları araştırma Üzerinde çalıştığı konuyu yaşamla ilişkilendirme Oluşturduğu çözüme yaratıcı düşünceler ve yorumlar katma Çözüme ulaşma çalışmalarını yazarak ve çizerek ifade etme Çalışmanın başkaları tarafından anlaşılırlığı Duygu ve düşüncelerini ifade etmede istekli olma Sözlü sunumunu görsel materyallerle destekleme Çalışmasını sergilemede ve çevresiyle paylaşmada istekli olma SINIF İÇİ PERFORMANS PUANI

52 Değiştirmeye, geliştirmeye, kolaylaştırmaya yönelik hayallerini listeleme Hayal ve meraklarınızı listelerken gösterdiğiniz davranışlarınızı ölçer.

53 Çözüme ulaştıracağı sorunu belirleme, gerekçesiyle açıklama Kurgu kuşağındaki etkinlikler sürecinde çözüm önerinizi belirlerken gösterdiğiniz davranışları ölçer.

54 Çözüm için farklı kaynakları araştırma Yaptığınız araştırmalar,arama ve denemeleriniz için gösterdiğiniz davranışlarınızı ölçer.

55 Üzerinde çalıştığı konuyu yaşamla ilişkilendirme Üzerinde çalıştığınız konuyu yaşamınıza ilişkilendirebildiğinizi gösteren davranışlarınızı ölçer.

56 Oluşturduğu çözüme yaratıcı düşünceler ve yorumlar katma Çözüm önerinize yaratıcı düşünce ve yorumlarınızı katarken gösterdiğiniz davranışlarınızı ölçer.

57 Çözüme ulaşma çalışmalarını yazarak ve çizerek ifade etme Çözüm önerinizi yazarken ve çizerken gösterdiğiniz davranışlarınızı ölçer.

58 Çalışmanın başkaları tarafından anlaşılırlığı Çalışmanızın başkaları tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı için yaptığınız çabayı gösteren davranışlarınızı ölçer.

59 Duygu ve düşüncelerini ifade etmede istekli olma Duygu ve düşüncelerinizi ifade ederken istekli olup olmadığınızı gösteren davranışlarınızı ölçer.

60 Sözlü sunumunu görsel materyallerle destekleme Sözlü sunumunuzu nasıl görsel sunumlarla desteklediğinizi gösteren davranışlarınızı ölçer.

61 Çalışmasını sergilemede ve çevresiyle paylaşmada istekli olma Çalışmanızı sergilerken gösterdiğiniz davranışlarınızı ölçer.

62 KURGU KU Ş A Ğ I Böylece Sona erer

63 Bu derste kaydettiğiniz gelişmeleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşacağınızı unutmayın ve yaşadığınız süreci tasarım günlüğünüze yazın.

64 A.Kadir AKBAŞ Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni www.teknolojivetasarim.org


"KURGU KU Ş A Ğ I. S i z c e k u r g u n e d e m e k t i r ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları