Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Droperidol Prof. Dr. Ahmet Coşar GATA Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Droperidol Prof. Dr. Ahmet Coşar GATA Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 1."— Sunum transkripti:

1 Droperidol Prof. Dr. Ahmet Coşar GATA Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 1

2  Artifisyal hibernasyon  Nörovejetatif blokaj  Litik kokteyl  Janssen haloperidol  DeCastro ve Mundeleer 1959 Haloperidol+phenoperidine Droperidol +fentanyl (Innovar) NÖROLEPT ANALJEZİ 2 Tarihsel gelişim

3 3  Butirofenon  1970’de onay  Nörolept analjezi  Antiemetik/adjuvan  2001’de “sakıncalı” Droperidol

4 Etki Mekanizmaları 4 ANTAGONİZM  Dopamin  Histamin  Serotonin  α adrenerjik reseptör inhibisyonu  (Periferal vazodilatasyon)

5 Farmakoloji (Inapsin)  2.5 mg/cc 2 ml ampül  Yetişkin dozu: 0.625-1.25 mg  IV / IM / Epidural  Çocuk dozu: 0.1 mg/kg  Etki süresi: 2- 4 (12)saat  Bulantıda, kusmadan daha etkin  Karaciğerde hepatik kan akımına bağlı metabolize olur  Yarılanma ömrü: 2-3 saat  Innovar- fentanil/droperidol 5

6 KVS Etkileri  Uzamış QTc intarvali ve buna bağlı olarak torsades de pointes  SVR “afterload’da düşme”  Hipotansiyon (alfa blokaj)  Geçici taşikardi  Antiaritmik (epinefrinin indüklediği aritmiler) 6

7 Solunum sistemine etkileri  Solunum depresyonu  Apne  Laringospazm  KOAH hastalarında CO2’e olan cevabı azaltmaz 7

8 Santral sinir sistemi  Sersemlik hali  Ekstrapiramidal yan etkiler  Nöroleptik malign sendrom Bilinç bozukluğu Kas rijiditesi Otonomik instabilite 8

9 İlaç etkileşimleri   SSS depresanları (additif yada etkilerin potansiyalizasyonu) narkotiler, barbituratlar, benzodiazepinler ya da anestezikler   QTc intervalini uzatan diğer ilaçlar   Epinefrin ile birlikte droperidol kullanıldığında etkiyi terse çevirerek kan basıncını düşürür 9

10 Droperidol klinik etkileri  Antiemetik  Sukunet hali  Azalmış motor aktivite  Anksiyolizis  Verbal yanıtda azalma  Antiaritmik  Antikonvulsan  SSS depresyonu  Antiadrenerjik  Antiprutik 10

11 Yan etkileri  Hipotansiyon  Aşırı sedasyon  Uzamış QTc intervali  Parkinson hastalığı ve epilepsinin akut bulgularını presipite eder 11

12 Droperidolun endikasyonları  Premedikasyon  Antiemetik  Nöroleptik  Sedasyon  Antipruritik  Postop analjezi  Migren tedavisi  Menier hastalığı  Psikozlar 12 Postopbulantı-kusmaPostopbulantı-kusma

13 Kontrendikasyonları  Renal / Hepatik patolojisi olanlar  Parkinson / Epilepsi hastaları  QT uzaması / TdP riski taşıyanlar  Droperidol aşırı duyarlılığı 13

14 Monitörize edilen parametreler  Preop 12 lead EKG  Uygulama sonrası 2-3 saat izlem  Vital bulgular  Lipit profili  AKŞ / Hgb A1c  Mg ++ /K +  Mental durum  Ekstrapiramidal etkiler  Isı değişiklikleri 14

15 Innovar = Nörolept Analjezi  Strese yanıt olarak sellüler,otonomik ve endokrin mekanizmaların inhibisyonu ile karakterize  NÖROVEJETATİF BLOKAJ Sedasyon + kataleptik immobilite 15 0.5 mg Fentanyl + 2.5 mg Droperidol Innovar + Nitröz oksit = Nörolept anestezi

16 Antiemetikler  5HT 3 (serotonin) antagonistleri ondansetron, dolasetron, granisetron  Butirifenonlar droperidol  Benzamidler metoklopramide  Antihistaminikler prometazin, dimenhidrinat  Steroidler dexamethasone  Fenotiazinler prometazin, proklorperazin  Antikolinerjikler skopolamin 16

17 Antiemetik etkinliği  10 -20 μg/kg (0.6 -1.25 mg/70kg ) Pediatrik 300 μg/kg oral  İndüksiyonda uygulandığında %60 azalma Rezidüel etki yok  Antiemetik potensi ondansetrona eşit  Diğer antiemetiklerle kombinasyon  Epidural kullanım 17

18 18 Sıralama Postoperatif Sonuçlar 1BulantıKusma 2Endotrekeal tüpden irritasyon 3Yara yeri ağrısı 4Ağrısız hatırlama 5Residü güçsüzlük 6Titreme 7Boğaz ağrısı 8Somnolans Hastalar tarafından tariflenen postoperatif durumlar

19 Postoperatif bulantı kusmada antiemetiklerin değerlendirilmesi 19 1950s1960s1970s1980s1990s2000s Fenotiazinler Antihistaminikler Butrifenonlar Benzamidler Antikolinerjikler 5-HT 3 reseptör antagonistleri Substance P/NK 1 reseptör antagonistleri 5-HT 3 =serotonin receptor type 3.

20 A.B.D.  Droperidol 2.5 mg 1.28 $  5-HT3 antagonistleri: 20.87 $ –Zofran 4 mg 20.87 $ –Anzemet 12.5 mg 15.25 $ –Kytril 1 mg 36.75 $ 20

21 İnjektable droperidol  Dünyada 60 ölüm olgusu QT uzaması QT uzaması TdP (Torsades de pointes) TdP (Torsades de pointes) Ani ölüm Ani ölüm  Mart 2001’de Janssen-Cilag üretimi durdurdu  Kasım 2001’de FDA uyarı etiketi 21

22 QT / TdP  QT  Erkek < 440ms  Bayan < 450ms  TdP:QTc > 500ms potansiyel olarak fatal polimorfik ventriküler taşikardi 22

23 TdP  1966 Dessertenne  QRS kompleksinin twisti ile hızlı polimorfik ventriküler taşikardi  Long QT sendromu eşlik eder  Arteryel hipotansiyon  Vent. fibrilasyona dönüşür  Defibrilasyon 23

24 QTc/TdP’i artıran faktörler  Yaşlılık  Elektrolit imbalansı  Kardiak hastalıklar  P-450 inhibasyonu  Bayan hasta  Otonomik disfonksiyon  Konjenital uzun QT sendromu 24

25 QTc uzamasına neden olan bazı ilaçlar  Post operatif bulantı kusmanın önlenmesinde kullanılan diğer ilaçlar  Antiaritmikler  Antibiotikler: Eritromisin  Antimalarial veya antiprotozoal: klorokinin, kinin, meflokinin, pentamidin  Gastrointestinal prokinetik: sisaprid  Pisikoaktif, haloperidol, fenotiazinler, trisiklik antidepresanlar  Amantadin, vasopresin 25

26 Ne yapılmalıdır?  Uzun QT riski ve öyküsü taraması  Uzamış QT için predispozanlar  12 lead EKG’de QTc interval> 440 ms erkek > 450 ms kadın  EKG monitörizasyonu (2-24 saat) 26

27 Bulantı-kusma yönetim rehberi 27  Droperidol ilk secilecek ajanlar arasında  “Black box”uyarısı anlamsız  Alternatif ajanların üstünlüğü yok Gan TJ, et al., Anesth Analg 2003;97:62–71 DroperidolDozKanıt Yetişkin 0.625 – 1.25 mg, İV IA Çocuk 50 – 75 g/kg, 1.25 mg’a kadar IIA

28 Bulantı-kusma yönetim rehberi 28  Droperidol anestezi için anti emetiktir.  Bulantı üzerine olan etkisi kusmadan daha güçlüdür ancak daha kısa sürelidir.  Sedasyon ve bilinç bulanıklığı doza bağımlıdır.  Ekstrapiramidal yan etkileri nadirdir ve baş ağrısına karşı koruyucu etkisi vardır. 76 çalışma, 5351 hasta, 24 farklı uygulama Systematic Review: Efficacy, dose-response, and adverse effects of droperidol for prevention of postoperative nausea and vomiting Iris Henzi MD, Jürg Sonderegger MD, Martin R. Tramèr MD Can J Anesth 2000,47:6, p 537-51

29  100 kardiyak olgu  20 QTc uzaması / TdP  % 74 ABD dışı  Ölüm 25-250 mg doz aralığında  11 olguda 30 dakika sonra  12 olguda doz < 2.5 mg  5 olgu, doz < 1mg (3 olgu ciddi, 1 olgu ölüm) 29 25 milyon birim DROPERİDOL sadece A.B.D.de 2000 yılında satılmış 25 milyon birim DROPERİDOL sadece A.B.D.de 2000 yılında satılmış

30  Total 120 KBB olgusu  TİVA (propofol+remifentanyl)  E.K.G. izlemi 60 intraop, 10 dak. DII 60 intraop, 10 dak. DII 60 postop, 2 saat 12-lead 60 postop, 2 saat 12-lead 30

31 31

32 32

33 33

34 White, et al. Anesthesiology 2005; 102:1101–5  IV 0.625–1.25 mg dozunda anlamlı QT uzaması yapmamakta  Peak etki 3-6 ncı dakikalar arasında gelişmekte  Ne ilk 10 dakikada nede postop ilk 2 saat içinde QT uzaması saptanmadı  Postop E.K.G.izlemi gereksiz  Benzer etkileşim 5HT3 antagonistlerindede var 34

35  40 cerrahi hasta  0.1, 0.175, 0.25 mg/kg, iv indüksiyonda  1, 2, 3, 4, 5, 7.5 ve 10 dakikalar  QTc, KAH, AKB  37ms (8.0%),44ms (10.6%), 59 ms (% 14.9) 35 Droperidol Causes a Dose-dependent Prolongation of the QT Interval Volker Lischke, MD, Michael Behne, MD, Peter Doelken, MD, Udo Schledt, MD, Steffen Probst, MD, Jorg Vettermann, MD Anesth Analg 1994;79:983-6 QT aralığının doza bağımlı uzaması QTc uzaması doza bağımlı olup iv kullanılmaması gerekçe oluşturmamaktadır.

36 FDA “black box” warning  FDA; 1 kasım 1997 - 2 ocak 2002, 273 olgu  74 QTc / 17 TdP  10 olgu kardiyo-vasküler olay (≤1.25mg )  2001 11 milyon (2002 %10)  Olguların hiç birinde sebep-sonuç ilişkisi kurulamadı 36 Food and Drug Administration Black Box Warning on the Perioperative Use of Droperidol: A Review of the Cases Ashraf S. Habib, Tong J. Gan Anesth Analg 2003;96:1377–9

37  30 yıl E.K.G. izlemi ile uygulamada  FDA 100 olgu (20 QTc/TdP) %74 A.B.D. Dışı  Doz 25-250 mg arasında (5 olgu, doz<1mg)  2000 yılı tüketim 25 milyon birim  5-HT3 antagonistleri kadar güvenilir ve etkin  FDA uyarısı eldeki verilere göre uygun olmayıp hekimlerin droperidol kullanımını önemli düzeyde azaltmıştır 37 Droperidol: A Cost-Effective Antiemetic for Over Thirty Years Paul F. White Anesth Analg 2002;95:789–90

38 38 Droperidol QT ve TdP Riskini Artırır mı ? Nuttall GA, et al. Anesth. 2007;107:531–6  Retrospektif değerlendirme  FDA ‘in uyarısı (black box) düşük doz droperidol için gereksiz ve abartılıdır  Uygulama esnasında 12-lead EKG ve postop 3 saatlik EKG izlemi pratik olarak ilacın kullanımını engellemektedir.

39 Kanıta dayalı review  FDA olguları  277 total, 65 gerçek, 2 rutin doz  Avrupa doz: 50-100 kat 39 Evidence-based Review of the Black-box Warning for Droperidol Cherry W. Jackson; Amy Heck Sheehan; Jennifer G. Reddan Am J Health-Syst Pharm. 2007;64(11):1174-1186 Doza bağımlı QTc uzaması Seratonin antagonistlerinin daha güvenilir olduğuna dair kanıt yok

40 Droperidol and Ondansetron-induced QT Interval Prolongation  16 sağlıklı volunter (8 erkek, 8 bayan)  1 mg droperidol / 4 mg ondansetron / 1mg dro + 4 mg ond / plasebo  10 saat QTc ve plazma derişimleri ölçülmüş  Tek başlarına ve kombine olarak QTc’yi uzatmaktalar  QTc uzaması olan olgularda her iki ilaç da, dikkatli kullanılmalıdır 40 Beny Charbit, et al., Anesthesiology 2008; 109:206–12

41 FDA uyarısı ve droperidol  FDA uyarısı sonrası SAMBA üyelerinin postop bulantı- kusma yönetimindeki yaklaşımlarını saptamak  1 temmuz- 30 ekim 2005 On-line  Sorgulama özelikle droperidole odaklandı FDA kararına inanıyor musunuz? Kullanmıyorsanız niçin?  295 (1179) katılım  Black box sonrası Proflaksi: %47 ‘den %5’e, Tedavi: %38’den % 82’e düşmüş  %92 (261) FDA kararını onaylamıyor  Fakat tüketim ileri derecede azalmış 41 Habib AS,Gan TJ., J Clin Anesth. 2008;20(1):35-9.

42 42

43 Sonuç  Başlangıçte nörolept analjenin bir komponenti iken sonraları antiemetik olarak 30 yıl yaygın kullanılmıştır.  Postop bulantı-kusma the big “little” problem (*)  Postop. bulantı-kusmanın proflaksisi ve tedavisi için en ucuz ve etkin ajan.  Droperidola bağlı QTc uzaması doza bağımlı olup < 5 mg dozlarında anlamsızdır.  FDA uyarısı ile kullanımı ileri derecede azalmıştır.  Kısıtlama hastalara faydadan çok zarar vermektedir. 43 (*) Patricia A. Kapur, M.D. Anesth Analg 1991;73:243-245

44 Droperidol Prof. Dr. Ahmet Coşar GATA Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 44


"Droperidol Prof. Dr. Ahmet Coşar GATA Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları