Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Droperidol Prof. Dr. Ahmet Coşar GATA Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Droperidol Prof. Dr. Ahmet Coşar GATA Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Droperidol Prof. Dr. Ahmet Coşar GATA Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

2 Tarihsel gelişim Artifisyal hibernasyon Nörovejetatif blokaj
Litik kokteyl Janssen haloperidol DeCastro ve Mundeleer 1959 Haloperidol+phenoperidine Droperidol +fentanyl (Innovar) NÖROLEPT ANALJEZİ

3 Droperidol Butirofenon 1970’de onay Nörolept analjezi
Antiemetik/adjuvan 2001’de “sakıncalı”

4 Etki Mekanizmaları Dopamin Histamin Serotonin
α adrenerjik reseptör inhibisyonu (Periferal vazodilatasyon) ANTAGONİZM

5 Farmakoloji (Inapsin)
2.5 mg/cc 2 ml ampül Yetişkin dozu: mg IV / IM / Epidural Çocuk dozu: 0.1 mg/kg Etki süresi: 2- 4 (12)saat Bulantıda, kusmadan daha etkin Karaciğerde hepatik kan akımına bağlı metabolize olur Yarılanma ömrü: 2-3 saat Innovar- fentanil/droperidol

6 KVS Etkileri Uzamış QTc intarvali ve buna bağlı olarak torsades de pointes SVR “afterload’da düşme” Hipotansiyon (alfa blokaj) Geçici taşikardi Antiaritmik (epinefrinin indüklediği aritmiler)

7 Solunum sistemine etkileri
Solunum depresyonu Apne Laringospazm KOAH hastalarında CO2’e olan cevabı azaltmaz

8 Santral sinir sistemi Sersemlik hali Ekstrapiramidal yan etkiler
Nöroleptik malign sendrom Bilinç bozukluğu Kas rijiditesi Otonomik instabilite

9 İlaç etkileşimleri SSS depresanları (additif yada etkilerin potansiyalizasyonu) narkotiler, barbituratlar, benzodiazepinler ya da anestezikler QTc intervalini uzatan diğer ilaçlar Epinefrin ile birlikte droperidol kullanıldığında etkiyi terse çevirerek kan basıncını düşürür

10 Droperidol klinik etkileri
Antiemetik Sukunet hali Azalmış motor aktivite Anksiyolizis Verbal yanıtda azalma Antiaritmik Antikonvulsan SSS depresyonu Antiadrenerjik Antiprutik

11 Yan etkileri Hipotansiyon Aşırı sedasyon Uzamış QTc intervali
Parkinson hastalığı ve epilepsinin akut bulgularını presipite eder

12 Droperidolun endikasyonları
Premedikasyon Antiemetik Nöroleptik Sedasyon Antipruritik Postop analjezi Migren tedavisi Menier hastalığı Psikozlar Postop bulantı-kusma

13 Kontrendikasyonları Renal / Hepatik patolojisi olanlar
Parkinson / Epilepsi hastaları QT uzaması / TdP riski taşıyanlar Droperidol aşırı duyarlılığı

14 Monitörize edilen parametreler
Preop 12 lead EKG Uygulama sonrası 2-3 saat izlem Vital bulgular Lipit profili AKŞ / Hgb A1c Mg++ /K+ Mental durum Ekstrapiramidal etkiler Isı değişiklikleri

15 Innovar = Nörolept Analjezi
0.5 mg Fentanyl mg Droperidol Strese yanıt olarak sellüler,otonomik ve endokrin mekanizmaların inhibisyonu ile karakterize NÖROVEJETATİF BLOKAJ Sedasyon + kataleptik immobilite Innovar + Nitröz oksit = Nörolept anestezi

16 Antiemetikler 5HT3 (serotonin) antagonistleri
ondansetron, dolasetron, granisetron Butirifenonlar droperidol Benzamidler metoklopramide Antihistaminikler prometazin, dimenhidrinat Steroidler dexamethasone Fenotiazinler prometazin, proklorperazin Antikolinerjikler skopolamin

17 Antiemetik etkinliği 10 -20 μg/kg (0.6 -1.25 mg/70kg )
Pediatrik 300 μg/kg oral İndüksiyonda uygulandığında %60 azalma Rezidüel etki yok Antiemetik potensi ondansetrona eşit Diğer antiemetiklerle kombinasyon Epidural kullanım

18 Hastalar tarafından tariflenen postoperatif durumlar
Sıralama Postoperatif Sonuçlar 1 BulantıKusma 2 Endotrekeal tüpden irritasyon 3 Yara yeri ağrısı 4 Ağrısız hatırlama 5 Residü güçsüzlük 6 Titreme 7 Boğaz ağrısı 8 Somnolans References: 1. Macario A, Weinger M, Carney S, Kim A. Which clinical anesthesia outcomes are important to avoid? The perspective of patients. Anesth Analg. 1999;89:652–658. 2. Lee A, Gin T, Lau ASC, Ng FF. A comparison of patients’ and health care professionals’ preferences for symptoms during immediate postoperative recovery and the management of postoperative nausea and vomiting. Anesth Analg. 2005;100:87–93.

19 Postoperatif bulantı kusmada antiemetiklerin değerlendirilmesi
Fenotiazinler Antihistaminikler Butrifenonlar Benzamidler Antikolinerjikler 5-HT3 reseptör antagonistleri Substance P/NK1 reseptör antagonistleri 5-HT3=serotonin receptor type 3. References: 1. Kovac AL. Prevention and treatment of postoperative nausea and vomiting. Drugs. 2000;59:213–243. 2. Habib AS, Gan TJ. Evidence-based management of postoperative nausea and vomiting: a review. Can J Anesth. 2004;51:326–341. 3. Apfel CC, Korttila K, Abdalla M, et al. A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea and vomiting. N Engl J Med. 2004;350:2441–2451.

20 A.B.D. Droperidol 2.5 mg 1.28 $ 5-HT3 antagonistleri:
Zofran 4 mg $ Anzemet 12.5 mg $ Kytril 1 mg $

21 İnjektable droperidol
Dünyada 60 ölüm olgusu QT uzaması TdP (Torsades de pointes) Ani ölüm Mart 2001’de Janssen-Cilag üretimi durdurdu Kasım 2001’de FDA uyarı etiketi

22 QT / TdP QT Erkek < 440ms Bayan < 450ms TdP:QTc > 500ms potansiyel olarak fatal polimorfik ventriküler taşikardi

23 TdP 1966 Dessertenne QRS kompleksinin twisti ile hızlı polimorfik ventriküler taşikardi Long QT sendromu eşlik eder Arteryel hipotansiyon Vent. fibrilasyona dönüşür Defibrilasyon

24 QTc/TdP’i artıran faktörler
Yaşlılık Elektrolit imbalansı Kardiak hastalıklar P-450 inhibasyonu Bayan hasta Otonomik disfonksiyon Konjenital uzun QT sendromu

25 QTc uzamasına neden olan bazı ilaçlar
Post operatif bulantı kusmanın önlenmesinde kullanılan diğer ilaçlar Antiaritmikler Antibiotikler: Eritromisin Antimalarial veya antiprotozoal: klorokinin, kinin, meflokinin, pentamidin Gastrointestinal prokinetik: sisaprid Pisikoaktif, haloperidol, fenotiazinler, trisiklik antidepresanlar Amantadin, vasopresin

26 Ne yapılmalıdır? Uzun QT riski ve öyküsü taraması
Uzamış QT için predispozanlar 12 lead EKG’de QTc interval > 440 ms erkek > 450 ms kadın EKG monitörizasyonu (2-24 saat)

27 Bulantı-kusma yönetim rehberi
Gan TJ, et al., Anesth Analg 2003;97:62–71 Droperidol Doz Kanıt Yetişkin 0.625 – 1.25 mg, İV IA Çocuk 50 – 75 g/kg, 1.25 mg’a kadar IIA Droperidol ilk secilecek ajanlar arasında “Black box”uyarısı anlamsız Alternatif ajanların üstünlüğü yok

28 Bulantı-kusma yönetim rehberi
Systematic Review: Efficacy, dose-response, and adverse effects of droperidol for prevention of postoperative nausea and vomiting Iris Henzi MD, Jürg Sonderegger MD, Martin R. Tramèr MD Can J Anesth 2000,47:6, p 76 çalışma, 5351 hasta, 24 farklı uygulama Droperidol anestezi için anti emetiktir. Bulantı üzerine olan etkisi kusmadan daha güçlüdür ancak daha kısa sürelidir. Sedasyon ve bilinç bulanıklığı doza bağımlıdır. Ekstrapiramidal yan etkileri nadirdir ve baş ağrısına karşı koruyucu etkisi vardır.

29 25 milyon birim DROPERİDOL sadece A.B.D.de 2000 yılında satılmış
100 kardiyak olgu 20 QTc uzaması / TdP % 74 ABD dışı Ölüm mg doz aralığında 11 olguda 30 dakika sonra 12 olguda doz < 2.5 mg 5 olgu, doz < 1mg (3 olgu ciddi, 1 olgu ölüm)

30 Total 120 KBB olgusu TİVA (propofol+remifentanyl) E.K.G. izlemi 60 intraop, 10 dak. DII 60 postop, 2 saat 12-lead

31

32

33

34 White, et al. Anesthesiology 2005; 102:1101–5
IV 0.625–1.25 mg dozunda anlamlı QT uzaması yapmamakta Peak etki 3-6 ncı dakikalar arasında gelişmekte Ne ilk 10 dakikada nede postop ilk 2 saat içinde QT uzaması saptanmadı Postop E.K.G.izlemi gereksiz Benzer etkileşim 5HT3 antagonistlerindede var

35 QT aralığının doza bağımlı uzaması
Droperidol Causes a Dose-dependent Prolongation of the QT Interval Volker Lischke, MD, Michael Behne, MD, Peter Doelken, MD, Udo Schledt, MD, Steffen Probst, MD, Jorg Vettermann, MD Anesth Analg 1994;79:983-6 40 cerrahi hasta 0.1, 0.175, 0.25 mg/kg, iv indüksiyonda 1, 2, 3, 4, 5, 7.5 ve 10 dakikalar QTc, KAH, AKB 37ms (8.0%) ,44ms (10.6%), 59 ms (% 14.9) QTc uzaması doza bağımlı olup iv kullanılmaması gerekçe oluşturmamaktadır.

36 FDA “black box” warning
Food and Drug Administration Black Box Warning on the Perioperative Use of Droperidol: A Review of the Cases Ashraf S. Habib, Tong J. Gan Anesth Analg 2003;96:1377–9 FDA; 1 kasım ocak 2002 , 273 olgu 74 QTc / 17 TdP 10 olgu kardiyo-vasküler olay (≤1.25mg ) milyon (2002 %10) Olguların hiç birinde sebep-sonuç ilişkisi kurulamadı

37 Droperidol: A Cost-Effective Antiemetic for Over Thirty Years Paul F
Droperidol: A Cost-Effective Antiemetic for Over Thirty Years Paul F. White Anesth Analg 2002;95:789–90 30 yıl E.K.G. izlemi ile uygulamada FDA 100 olgu (20 QTc/TdP) %74 A.B.D. Dışı Doz mg arasında (5 olgu, doz<1mg) 2000 yılı tüketim 25 milyon birim 5-HT3 antagonistleri kadar güvenilir ve etkin FDA uyarısı eldeki verilere göre uygun olmayıp hekimlerin droperidol kullanımını önemli düzeyde azaltmıştır

38 Droperidol QT ve TdP Riskini Artırır mı ?
Nuttall GA, et al. Anesth. 2007;107:531–6 Retrospektif değerlendirme FDA ‘in uyarısı (black box) düşük doz droperidol için gereksiz ve abartılıdır Uygulama esnasında 12-lead EKG ve postop 3 saatlik EKG izlemi pratik olarak ilacın kullanımını engellemektedir.

39 Evidence-based Review of the Black-box Warning for Droperidol
Kanıta dayalı review Evidence-based Review of the Black-box Warning for Droperidol Cherry W. Jackson; Amy Heck Sheehan; Jennifer G. Reddan Am J Health-Syst Pharm.  2007;64(11): FDA olguları 277 total, 65 gerçek, 2 rutin doz Avrupa doz: kat Doza bağımlı QTc uzaması Seratonin antagonistlerinin daha güvenilir olduğuna dair kanıt yok

40 Droperidol and Ondansetron-induced QT Interval Prolongation
Beny Charbit, et al., Anesthesiology 2008; 109:206–12 16 sağlıklı volunter (8 erkek, 8 bayan) 1 mg droperidol / 4 mg ondansetron / 1mg dro + 4 mg ond / plasebo 10 saat QTc ve plazma derişimleri ölçülmüş Tek başlarına ve kombine olarak QTc’yi uzatmaktalar QTc uzaması olan olgularda her iki ilaç da, dikkatli kullanılmalıdır

41 FDA uyarısı ve droperidol
Habib AS,Gan TJ., J Clin Anesth. 2008;20(1):35-9. FDA uyarısı sonrası SAMBA üyelerinin postop bulantı-kusma yönetimindeki yaklaşımlarını saptamak 1 temmuz- 30 ekim On-line Sorgulama özelikle droperidole odaklandı FDA kararına inanıyor musunuz? Kullanmıyorsanız niçin? 295 (1179) katılım Black box sonrası Proflaksi: %47 ‘den %5’e, Tedavi: %38’den % 82’e düşmüş %92 (261) FDA kararını onaylamıyor Fakat tüketim ileri derecede azalmış

42

43 Sonuç Başlangıçte nörolept analjenin bir komponenti iken sonraları antiemetik olarak 30 yıl yaygın kullanılmıştır. Postop bulantı-kusma the big “little” problem (*) Postop. bulantı-kusmanın proflaksisi ve tedavisi için en ucuz ve etkin ajan. Droperidola bağlı QTc uzaması doza bağımlı olup < 5 mg dozlarında anlamsızdır. FDA uyarısı ile kullanımı ileri derecede azalmıştır. Kısıtlama hastalara faydadan çok zarar vermektedir. (*) Patricia A. Kapur, M.D. Anesth Analg 1991;73:

44 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM
Droperidol İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM Prof. Dr. Ahmet Coşar GATA Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.


"Droperidol Prof. Dr. Ahmet Coşar GATA Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları