Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bio. Semra Sertyel ALMAN HASTANESİ IVF LABORATUARLARI EMBRİYO GELİŞİMİNDE KOKÜLTÜRÜN YERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bio. Semra Sertyel ALMAN HASTANESİ IVF LABORATUARLARI EMBRİYO GELİŞİMİNDE KOKÜLTÜRÜN YERİ."— Sunum transkripti:

1 Bio. Semra Sertyel ALMAN HASTANESİ IVF LABORATUARLARI EMBRİYO GELİŞİMİNDE KOKÜLTÜRÜN YERİ

2 Kadın yaşı Erkek Faktörü Uygun olmayan stimülasyon protokolleri Oosit matürasyonu Kromozomal ve/veya nükleer anomaliler Büyüme faktörü eksikliği Suboptimal kültür şartları YÜT’de başarıyı etkileyen faktörler

3 Embriyo Kültür Ortamı Emriyo gelişimi hakkında bilgimiz her geçen gün artmasına rağmen, her geçen gün artmasına rağmen, gelişen bir embriyo için gerekli ihtiyaçların tümünü karşılayabilen ihtiyaçların tümünü karşılayabilen bir embriyo kültür ortamı henüz bir embriyo kültür ortamı henüz tanımlanamamıştır. tanımlanamamıştır. Emriyo gelişimi hakkında bilgimiz her geçen gün artmasına rağmen, her geçen gün artmasına rağmen, gelişen bir embriyo için gerekli ihtiyaçların tümünü karşılayabilen ihtiyaçların tümünü karşılayabilen bir embriyo kültür ortamı henüz bir embriyo kültür ortamı henüz tanımlanamamıştır. tanımlanamamıştır.

4 Döllenmiş gamet hücrelerinin embriyo transfer işlemine kadar olan süre içerisinde tek bir düzlemde çoğaltılarak kültüre edilen özel somatik hücreler ile aynı ortamda geliştirilmesidir. Önceki ART denemeleri konvansiyonel kültür ortamlarında gerçekleştirilmiş, TİB tanısı konmuş hasta grubuna ko-kültür bir alternatif olarak sunulmaktadır. (Simon C. 2000, Spandorfer 2002) Ko-Kültür

5 En az iki başarısız ART denemesi Gelişen embriyolarda belirgin yavaş gelişim izlenmesi (3.günde <6 blastomer ) Kötü Morfolojide embriyo gelişimi (düzensiz klivaj,uneven blastomer, yüksek fragmantasyon) Ko-kültür (Endikasyonlar Ko-kültür (Endikasyonlar)

6 Etki mekanizması henüz tam olarak açıklanamamıştır. Ortamdaki potansiyel toksik maddelerin uzaklaştırılması Büyümeye yardımcı faktörlerin ortama salgılanması Toksik MaddelerBüyüme Faktörleri ÇALIŞMA MEKANİZMASI

7 Sheep oviduct epithelial cells (Bongso 1992, Gandolfi 1989 ) Bovine fibroblastic cells (Yeung 1992, Wiemer 1989) Vero cells (Menezo et al., 1990) Human ampullary cells (Lai et al.,1992) Human Granulosa cells (Plachot 1993, Quinn 1996) Human endometrial cells (Barmat 1994, Liu 1995) Ko-kültür Hücre Tipleri

8 Endometriyal ko-kültür üzerinde kültüre edilmiş embriyolarda daha düşük oranda fragmantasyon ve daha yüksek sayıda blastomer içerdikleri gözlenmiştir. Barmat L.et al.(1998) İlk hücre pasajı dondurulmuş endometrial kokültür hücreleri çözme sonrası taze kültür kalitesini sürdürebilmektedirler Liu H.( 1999) Otolog endometrial kokültür hücreleri embriyo gelişimi için gerekli gelişim faktörlerinin salgılanmasının yanısıra otokrin ve parakrin düzenlemeler ile embriyo gelişim kalitesinin artmasını sağlamaktadırlar. Spandorfer S.D.(2002) Endometriyal Ko-kültür Cornell sonuçları

9 İnsan embriyolarının endometrial kokültür üzerinde kültüre edilmesi güvenli, fizyolojik, etik ve etkili bir yöntemdir. Simon C. et al.(1999) Kokültür üzerinde embriyo geliştirilmesi daha iyi embriyo gelişiminin sağlanması yönünden önemli bir tekniktir. Simon C.et al.(2000) Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı gözlenmiş hasta gurubunda yüksek gebelik ve normal perinatal sonuçların sağlanması kokültür uygulamaları ile mümkün olmuştur. Simon C.(2003) Endometriyal Ko-kültür IVI sonuçları

10

11 Güvenlidir Neden otolog endometrial kokültür? Dengelidir Kontrol Mekanizması sağlar İmplantasyonu Arttırır Embriyo Gelişim Kalite ve Hızını etkiler

12 Güvenlidir Hastanın kendi hücreleri ve serumuHastanın kendi hücreleri ve serumu kullanıldığı için diğer sistemlerine göre daha güvenlidir göre daha güvenlidir (Spandorfer et al.-2002) Neden otolog endometrial kokültür?

13 Dengelidir: Embriyo gelişiminiDengelidir: Embriyo gelişimini destekleyen ve düzenleyen maddelerin, büyüme faktörleri ve sitokinlerin ortamda dengeli ve sürekli bulunmasını sağlar (Spanos et al.-2002, Hung-Ching Liu et al-1999)

14 Neden otolog endometrial kokültür? Kontrol Mekanizması sağlar:Kontrol Mekanizması sağlar: Ortam içerisinde antioksidan sistemler oluşturarak embriyo için zararlı olabilecek metabolik için zararlı olabilecek metabolik artıkların embryo çevresinden artıkların embryo çevresinden uzaklaştırılmasını sağlarlar (Bo Sun Joo et al.-2001)

15 Neden otolog endometrial kokültür? İmplantasyonu Arttırır:İmplantasyonu Arttırır: Endometriyal hücrelerin embriyonik parakrin molekül salgılanması (  3 integrin) sonucu özellikle TİB hastalarında endometrial reseptivite arttırılır (De Los Santos et al.1998)

16 Neden otolog endometrial kokültür? Embriyo Gelişim Kalite ve Hızını etkiler:Embriyo Gelişim Kalite ve Hızını etkiler: TİB hastalarının 3. gün embryo gelişiminin PGT öncesi biyopsi kriterlerine daha uygun düzeye kriterlerine daha uygun düzeye getirilmesi sağlanır (Simon et al.1999-2000)(Simon et al.1999-2000)

17 Dezavantajları Laboratuar şartlarında yoğun iş gücü ve teknik donanım gerektirmesi Kontaminasyon riski Hücre kültürü konusunda eğitimli eleman Gerektirmesi Konvansiyonel kültür ortamlarına göre çok daha fazla zaman alması

18 >38 ♀ yaş altı olgular Şiddetli erkek faktörü içermeyen olgular 5 MII üzeri oosit eldesi Uygulama Grubu

19

20 6 Transfer 1Biyopsi 3 2 4 5 Otolog Endometriyal Ko-Kültür Strateji

21 Endometriyal Hücre vitalite ölçümü %4’lük trypan blue (%4) (Sigma t-8154) Ekim:300.000 canlı hücre/well

22 Stromal Hücreler Glandular Hücreler Otolog Endometriyal Ko-Kültür Strateji Nunc kültür kabı yüzeyi 300 000 vital hücre/well

23 EMBRİYO GELİŞİMİ

24

25 AECC-Strategy Vimentin

26 Cytokeratin

27 Endometriyal Ko-Kültür 3.Günde <6 blastomer sayısı olan dondurulmuş-çözülmüş embriyolar kullanılmıştır (n=37) Grup A: Rutin kültür ortamı +20µg/ml IGF-1 Grup B: Endometriyal stromal hücreleri+Ham’s F-10 +%10 MS Embriyo gelişimi 3.günden 6. güne kadar gözlenmiştir. Hu Ching Liu et al., (1999)

28 Endometriyal Ko-kültür Konvansiyonel Kültür Ortamı IGF ve receptör ekspresyonu Blastosist oluşum oranı: Blastosist oluşum oranı: %18,1 %51,8 %18,1 %51,8 Endometriyal Ko-Kültür Hu Ching Liu et al., (1999)

29 Endometriyal Ko-Kültür %18 %68 %34 %14%16%20 %40 %12

30

31 Ko-kültür:Çalışma dizaynı TİB olguları gebelikleri; kadın yaşı, önceki deneme sayısı ve elde edilmiş MII oosit sayı ortalamalarına göre ikiye ayrılarak değerlendirildi. 1.grup: Tüm denemeleri konvansiyonel kültür ortamında gerçekleştirildi (369) Önceki deneme ortalaması: 4,8 siklus 2.grup: Hastaların son denemeleri kokültürde gerçekleştirildi (389) Önceki deneme ortalaması: 3,3 siklus

32 ♀Yaş Ortalamasına Göre Gebelik Sonuçları (%) p<0.05

33 ART Deneme Sayısına Göre Gebelik Sonuçları (%) p<0.05

34 Elde Edilen MII Oosit ortalamasına Göre Gebelik Sonuçları (%) p<0.05

35 TİB olgularında tüm denemeleri konvansiyonel kültür ortamında gerçekleştirildiği takdirde gebelik ancak ortalama 4.8 deneme sonrası sağlanabilmektedir. Daha önce ortalama 3,3 başarısız konvansiyonel kültür denemesi olan grupta ise kokültür uygulaması sonrası gebelik elde etmek mümkün olmuştur. SONUÇ

36 Önceki deneme sayı ortalamalarına, elde edilen MII oosit ortalaması ve kadın yaşına göre bu gebelikler incelendiğinde kokültür grubunun gebeliklerinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. SONUÇ

37 Tüm yaş gruplarında endometrial kokültür avantaj sağlamakla birlikte her iki grupta 38 yaş altında daha effektif başarı göstermektedir. SONUÇ

38 Açıklanamayan tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olgularında endometriyal ko-kültür uygulamaları embriyo kalitesini ve gebelik şansını arttırmaktadır.

39 TEŞEKKÜRLER…


"Bio. Semra Sertyel ALMAN HASTANESİ IVF LABORATUARLARI EMBRİYO GELİŞİMİNDE KOKÜLTÜRÜN YERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları