Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜTÇE HARCAMA SÜRECİ Hanifi COŞGUN Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrolörü 06-07 Nisan 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜTÇE HARCAMA SÜRECİ Hanifi COŞGUN Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrolörü 06-07 Nisan 2009."— Sunum transkripti:

1 BÜTÇE HARCAMA SÜRECİ Hanifi COŞGUN Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrolörü haneficosgun@hotmail.com 06-07 Nisan 2009

2 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN2 Sununun Amacı  Katılımcılara; harcama süreci, bu süreçte yer alan görevliler ve sorumlulukları ile ön mali kontrol konusunda temel bilgiler vermektir.

3 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN3 Sunu Planı  Harcama yetkisi ve harcama yetkilileri  Harcama talimatı  Gerçekleştirme işlemleri  Ön mali kontrol  Ödeme  5018 sayılı Kanuna göre sorumluluklar ve sorumlular  Sayıştay Genel Kurul Kararına göre sorumlular ve sorumluluklar

4 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN4 HARCAMA SÜRECİ (Genel) Harcama Talimatı (Harcama Yetkilisi) Bütçe Kanunu (Ödenekler) AHP/AFP (Ödeneklerin Serbest Bırakılması) Ödenek Gönderilmesi (Taşra ve Yurtdışı) Gerçekleştirme İşlemleri (Fiyat araştırması, İhale, Maaş Bordrolarının Düzenlenmesi v.s.) Ödeme Emri Belgesinin Düzenlenmesi (Ön Mali Kontrol) Mali Hizmetler Biriminde Ön Mali Kontrol (öngörülmüş ise) Harcama Yetkilisinin Onayı Muhasebe Yetkilisince Ödeme Denetim

5 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN5 Harcama Süreci  Harcama Yetkisi ve Harcama Talimatı  Giderin Gerçekleştirilmesi  Ön Mali Kontrol  Ödeme  Denetim

6 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN6 ÜST YÖNETİCİ Harcama süreci Harcama sonrası Denetim Harcamanın İdari Organizasyonu Harcama Yetkilisi (Harcama Talimatı) Gerçekleştirme Görevlileri (Giderin Gerçekleştirilmesi) (Ön Mali Kontrol) (Süreç Kontrolü) **Harcama Birimi**Mali Hizmetler Birimi Birim Yöneticisi İç Kontrol Birimi (Ön mali Kontrol) Muhasebe yetkilisi (Ödeme) Muhasebe Birimi Maliye Bakanlığı (Genel bütçeli idareler için) İç Denetim Birimi İç Denetçiler (Denetim)

7 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN7 Harcama Birimi Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen birimler harcama birimleridir. Analitik bütçe sınıflandırmasına göre kurumsal bütçe sınıflandırmasının üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerini ifade eder.

8 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN8 Harcama Yetkilisi  Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Harcama Yetkilileri

9 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN9 Harcama Yetkilisi Özel durum 3  İlgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller dışında, harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisi olacaktır.

10 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN10 Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi  Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi ( teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim kademesi yer almak şartıyla ) harcama türleri itibarıyla kısmen veya tamamen bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilir.  Uygun Görüş: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığının, sosyal güvenlik kurumlarında ilgili bakanlığın, mahalli idarelerde ise İçişleri Bakanlığının uygun görüşü ve üst yöneticinin onayı gereklidir.  Sınır: Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez.

11 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN11 Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

12 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN12 Harcama Yetkisinin Devri  Merkez teşkilatında yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,  Merkez dışı birimlerde yardımcılarına,  Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerde yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,  Mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri, birlik müdürü veya birim amirlerine, kısmen veya tamamen devredebilirler.

13 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN13 İhale İşlemlerine İlişkin Harcama Yetkisinin Devri  Harcama yetkilileri, mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilirler.  Bu durumda devredilen yetki ihale yetkisiyle sınırlıdır.

14 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN14 Harcama Yetkisinin Devri  Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN15 Harcama Yetkisi Devrinin Şartları  Yetki devri yazılı olmak zorundadır.  Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.  Harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine, merkez teşkilatında ayrıca üst yöneticiye, yazılı olarak bildirilmelidir.

16 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN16 Yetki Devrinin Sınırı  Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasını, yapım işlerinde ise birmilyon Yeni Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

17 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN17 Geçici Ayrılmalarda Harcama Yetkilisi  Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir.

18 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN18 Harcama Yetkisinin Sınırı-1  Bütçe ödenekleri, Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır.  Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar.  Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır.  Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir.

19 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN19 Harcama Yetkisinin Sınırı-2  Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir (5018/md.31).  Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez (5018/md.26).  Yüklenme süresi mali yılla sınırlıdır (5018/md.26) (ertesi yıla geçen yüklenmeler md. 5018/27, gelecek yıllara yaygın yüklenmeler 5018/md.28).  Harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır (5018/md.13).

20 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN20 Harcama Süreci

21 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN21 Harcama Talimatı  Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.

22 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN22 Giderin Gerçekleştirilmesi Harcama Talimatı Harcama talimatlarında;  - hizmet gerekçesi,  - yapılacak işin konusu ve tutarı,  - süresi,  - kullanılabilir ödeneği,  - gerçekleştirme usulü ile  - gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin  bilgiler yer alır.

23 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN23 Giderin Gerçekleştirilmesi Tanım  İş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmesidir.

24 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN24 Giderin Gerçekleştirilmesi  Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

25 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN25 Giderin Gerçekleştirilmesi Gerçekleştirme Görevlileri  Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.  Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir.

26 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN26 Ön Mali Kontrol Ön mali kontrol; idarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı,finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü ifade etmektedir.

27 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN27 Ön Mali Kontrol Sorumlu birimler  Ön mali kontrol, harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından gerçekleştirilir

28 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN28 Ön Mali Kontrol Harcama Birimlerinde;  Harcama birimlerinde üç tür mali kontrol gerçekleştirilmektedir. Süreç Kontrolü:  - Süreç Kontrolü: Mali işlemleri gerçekleştirmekle görevli olanlar süreç kontrolü yapmakla yükümlüdür. Süreç kontrolü bir önceki süreci de kapsayacak şekilde yapılır. Ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan ön mali kontrol:  - Ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan ön mali kontrol: Harcama yetkilileri tarafından ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yapmakla yükümlüdür.ödeme emri belgesi Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin kontrol:  - Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin kontrol: Harcama birimleri tarafından kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını sağlamaya dönük kontroller yapması gerekmektedir.

29 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN29 Ön Mali Kontrol Mali Hizmetler Biriminde;  İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esas ve Usullerde belirtilen mali karar ve işlemler ile idarenin düzenlemelerinde yer alan mali karar ve işlemler ön mali kontrole tabidir.  Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol yetkisi malî hizmetler birimi yöneticisine aittir. Bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebilir.

30 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN30 Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemler  Hangi mali karar ve işlemlerin Strateji Geliştirme Birimleri tarafından ön mali Kontrole tabi tutulacağı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenmiştir.  Yönetmeliğe göre;  1. Kanun tasarılarının mali yüklerinin hesaplanması  2. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları  3. Ödenek gönderme belgeleri  4. Ödenek aktarma işlemleri  5. Kadro dağılım cetvelleri  6. Seyahat kartı listeleri  7. Seyyar görev tazminatı cetvelleri  8. Geçici işçi pozisyonları  9. Yan ödeme cetvelleri  10. Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmleri  11. Yurtdışı kira katkısı  Strateji Geliştirme Birimleri tarafından ön mali kontrole tabi tutulacaktır.

31 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN31 Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemler  Ayrıca Yönetmelikte;  Usul ve Esaslarda belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de aynı şekilde malî hizmetler birimine kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabileceği,  Bu konuda yapılacak düzenlemelerin üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulacağı,  Bu düzenlemelerde, malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi tutulacak malî karar ve işlemlerin, riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibarıyla belirleneceği ve  Yılda bir kez değerlendirileceği  belirtilmiştir.

32 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN32 Ön Mali Kontrol Kontrol Usulü:  Malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülür veya yazılı görüş düzenlenir.  Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısı yazılır.  Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve işlemlerde, bu eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilmek ve bunların düzeltilmesi kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüş düzenlenebilir.

33 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN33 Ödeme  Giderlerin gerçekleştirilmesi, tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

34 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN34 Ödeme Ödeme bir muhasebe hizmetidir. Muhasebe Hizmeti  Gelir ve alacakların tahsili,  Giderlerin ve borçların ödenmesi,  Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi,  ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir.

35 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN35 Ödeme Ödeme muhasebe birimi tarafından yapılır. Muhasebe Birimi, muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimdir.

36 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN36 Ödeme Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticidir. Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur.

37 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN37 Ödeme Ödeme Kontrolü:  Muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;  Yetkililerin imzasını,  İlgili mevzuatında sayılı belgelerin tamam olmasını,  Maddi hata bulunup bulunmadığını,  Hak sahibinin kimliğini kontrol etmekle yükümlüdürler. Bu hususlarda hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz.

38 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN38 Sorumlular ve Sorumluluklar  Bakanlar (10 md)  Bakanlar Başbakana ve TBMM’ne karşı siyasi açıdan sorumlu tutulmuştur.

39 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN39 Sorumlular ve Sorumluluklar  Üst Yöneticiler (11 md)  Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.  Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.  Maddeden de görüldüğü üzere, üst yöneticilerin sorumluluğu idari bir sorumluluk olan hesap verme sorumluluğudur.

40 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN40 Sorumlular ve Sorumluluklar  Harcama Yetkilileri (32 md)  Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

41 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN41 Sorumlular ve Sorumluluklar  Gerçekleştirme Görevlileri (33 md)  Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.  Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

42 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN42 Sorumlular ve Sorumluluklar  Muhasebe Yetkilileri (61 md)  Muhasebe yetkilileri;  - Yetkililerin imzasını,  - Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,  - Maddi hata bulunup bulunmadığını,  - Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,  kontrol etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

43 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN43 Sorumlular ve Sorumluluklar  Ön mali kontrol görevi ile süreç kontrolü görevini yürütenler  Söz konusu görevliler de yürüttükleri bu görevler dolayısıyla sorumludur.

44 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN44 Kamu zararı  Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.   Kamu zararının belirlenmesinde;  a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,  b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,  c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,  d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,  e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,  f) (Mülga Bent: 22.12.2005–5436/10. md.)  g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,  esas alınır.

45 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN45 Kamu zararı  Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.  Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.  Kamu zararının, bu zarara neden olan kamu görevlisinden veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden tahsiline ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

46 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN46 Sayıştayın Hesap Yargılaması Sonucunda Sorumlu Tutulacaklar  Sayıştayın konu ile ilgili 14.06.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı bulunmaktadır. Bu Karara göre Sayıştayın hesap yargılamasına göre sorumlu tutulacak kamu görevlileri başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir.  Bakanlar:  Sayıştay yargılaması sırasında bakanın sorumluluğu ile ilgili bir hususa rastlanması durumunda bu hususun ilgili mercilere bildirilmesi mümkün bulunmaktadır.

47 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN47 Sayıştayın Hesap Yargılaması Sonucunda Sorumlu Tutulacaklar  Üst Yönetici:  Üst yöneticiler işlerin gidişatından harcama yetkililerinin ve diğer görevlilerin bilgilendirmeleri ve raporları ile bilgi sahibi olmaktadırlar. Bununla birlikte Üst yöneticilerin özel Kanunlardan doğan Sayıştaya karşı mali sorumlulukları olabileceği gibi, münferit bir olayda sorumluluklarına hükmedilmeleri de gerekebilir. Bu husus, meselenin Sayıştay yargısında görüşülmesi sırasında hükme bağlanacak bir konudur.  Dolayısıyla bu aşamada bir genelleme yaparak üst yöneticilerin, işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olacakları yada olmayacakları yönünde bir görüş belirtilmesi uygun bulunmamaktadır.

48 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN48 Sayıştayın Hesap Yargılaması Sonucunda Sorumlu Tutulacaklar  Harcama Yetkilileri:  Bütçeden yapılacak harcamalar konusunda 5018 sayılı Kanunda öngörülen harcama sürecinde tek ve tam yetkili olan, giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürüten ve maiyetindekileri ve onların eylem ve işlemlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlü olan harcama yetkilisinin, Sayıştaya karşı hesap verme konusunda tam ve doğrudan sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.  Bu nedenle, harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının ve buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğundan sorumlu olduklarına oybirliğiyle karar verilmiştir.

49 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN49 Sayıştayın Hesap Yargılaması Sonucunda Sorumlu Tutulacaklar  Gerçekletirme görevlileri  Aslî bir gerçekleştirme belgesi olan ödeme emri belgesini düzenleyen sıfatıyla imzalayan gerçekleştirme görevlisinin, düzenlediği belge ile birlikte harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan harcama yetkilisi ile birlikte sorumlu tutulması gerektiğine çoğunlukla  Ödeme emri belgesine eklenmesi gereken taahhüt ve tahakkuk işlemlerine ilişkin fatura, beyanname, tutanak gibi gerçekleştirme belgelerini düzenleyen veya bu belgeleri kabul eden gerçekleştirme görevlilerinin, bu görevleriyle ilgili olarak yapmaları gereken iş ve işlemlerle sınırlı olarak harcama yetkilisiyle birlikte sorumlu tutulmaları gerektiğine çoğunlukla,

50 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN50 Sayıştayın Hesap Yargılaması Sonucunda Sorumlu Tutulacaklar  Mevzuatına göre oluşturulan kurul, komisyon veya benzeri bir organ tarafından düzenlenen keşif, rapor, tutanak, karar veya ödemeye esas benzeri belgelerden doğacak sorumluluğa, işlemi gerçekleştiren ve bu belgeyi düzenleyip imzalayan kurul üyelerinin de dahil edilmeleri ve bu işlem nedeniyle harcama yetkilisiyle birlikte sorumlu tutulmaları gerektiğine çoğunlukla,  Elektronik ortamda oluşturulan veri tabanından yararlanılarak yapılacak harcamalarda, sisteme girilecek verilerin bulunduğu belgeleri düzenleyen ve imzalayan görevlilerin, bu işlemle ilgili gerçekleştirme görevlisi olarak kabul edilmesi ve yaptığı işlemlerden harcama yetkilisi ve sorumluluğu bulunan diğer gerçekleştirme görevlileriyle birlikte sorumlu tutulmaları gerektiğine çoğunlukla,  Karar verilmiştir.

51 Bütçe Kontrolörü Hanifi COŞGUN51 Teşekkür Ederim Hanifi COŞGUN Bütçe Kontrolörü haneficosgun@hotmail.com


"BÜTÇE HARCAMA SÜRECİ Hanifi COŞGUN Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrolörü 06-07 Nisan 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları