Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4734 Sayılı KAMU İHALE KANUNU Süleyman Demirel Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4734 Sayılı KAMU İHALE KANUNU Süleyman Demirel Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 4734 Sayılı KAMU İHALE KANUNU Süleyman Demirel Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şubesi Şubat -2008

2 Bu Kanun Kamu harcamasına ilişkin alımlar düzenlenmektedir.
Kamu harcaması yapılmasına yönelik olarak Mal alımları Hizmet alımları Yapım işleri Kanun kapsamındadır.

3 Kanun Kapsamındaki Kuruluşlar
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, yerel yönetimler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri (Ziraat Bankası ve Vakıfbank) Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ( (e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.

4 Kanun kapsamında olmayan işler
Elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon hizmeti alımı

5 İstisnalar Doğrudan tarımsal üretim yapan üreticiden yapılan alımlar
İdarelerin yurt dışındaki kuruluşlarının alımları (e) bendinde sayılan kuruluşlardan yapılacak alımlar (Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları, MEB’e bağlı üretim yapan Okullar ve Merkezler, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Enstitü Üretme İstasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, DMO ana statüsünde yer alan mal ve malzemelerin satınalamaları, Devlet Demiryollarından ve Tasfiye İşleri Dön. Serm. İşletmeleri Gen .Müd.yapacaklakarı alımlar.). Ulusal araştırma kuruluşlarının yürüttüğü ve desteklediği ar-ge projeleri için yapılacak alımlar

6 İhale süreci İhale Süreci 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması 2
Süreç Adım No İhale Süreci 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması 3 Yaklaşık Maliyet 4 İhale Usulünün Tespiti

7 USUL Açık İ. Usulü Belirli İstekliler Arasında İ. Usulü Pazarlık Usulü 5 İhale Dokümanı Ön Yeterlik ve İhale Dokümanları 6 İhale Onayının Alınması 7 İhale Komisyonunun Kurulması 8 İhale İlânı Ön Yeterlik İlânı 9 İhale Dokümanının Görülmesi / Satın Alınması /Değişiklik ve Açıklama Yapılması Ön Yeterlik ve İhale Dokümanlarının Görülmesi / Satın Alınması / Değişiklik ve Açıklama Yapılması 10 Tekliflerin Sunulması Ön Yeterlik Değerlendirmesi, İhaleye Davet ve Tekliflerin Sunulması Yeterlik Başvurusu, Değerlendirmesi, Teknik Görüşme ve Fiyatı da İçeren Son Tekliflerin Sunulması 11 Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması Son tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması 12 İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması

8 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Temel İlkeleri
Saydamlık Rekabet Eşit Muamele Güvenirlik Gizlilik Kamuoyu Denetimi İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması Kaynakların Verimli Kullanılması

9 Temel ihale usulü, açık ihale usulüdür
4734 Sayılı Kanun’un 5. ve 62. maddelerine göre idarelerce uyulması gereken diğer kurallar Aralarında kabul edilebilir, doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri kısımlara bölünemez Temel ihale usulü, açık ihale usulüdür

10 Ödeneği olmadan ihaleye çıkılamaz.
İhalelerin zamanında yapılması esastır. 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık tutarı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulan ödeneğin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.(62 Md.ı bendi) İhale dokumanı hazırlanmadan ilan yapılamaz

11 İhale Komisyonları (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

12 İhale Komisyonları (2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

13 İhale İşlem Dosyası İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

14 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Usulleri
Açık İhale Usulü Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Pazarlık Usulü 4964 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile doğrudan temin, bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.

15 DOĞRUDAN TEMİN İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. (22/a) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. (22/b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. (22/c) 2008 yılı için Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin KDV Hariç YTL, diğer idarelerin KDV Hariç YTL aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.(22/d)

16 DOĞRUDAN TEMİN İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. (22/e) Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları. (22/f) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları. (22/g) 4353 sayılı Kanunun 22 nci ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları.(22/g) Bu maddeye istinaden yapılacak alımlar; İlan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurmadan ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmadan ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

17 SIK KULLANILAN SATINALMA YÖNTEMLERİ 22/d Maddesi Doğrudan Temin

18 Talebin ortaya çıkması
Ödenek durum tespiti Resmi yazı, teknik şartname, proforma faturanın satınalma birimine iletilmesi Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi Harcama talimatının verilmesi (Onay Belgesi veya Harcama Talimatı Belgesi)

19 Piyasa fiyat araştırmasının yapılması (Teklif mektubunun hazırlanması, dağıtılması, toplanması ve değerlendirilmesi) En uygun teklife sipariş geçilmesi Faturanın kestirilmesi Hizmet alımlarında hizmetin yaptırılması Hizmet alımlarında İşçilik Tutanağının tanzim edilmesi

20 Mal alımlarında malzemenin birim taşınır ambarına teslimi
Birim muayene komisyonunca evsafa uygunluğunun tespiti Taşınır işlem fişi ve muayene komisyon raporunun satınalma birimine teslimi Ödeme emrinin kesilmesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına evrak teslimi Ödemenin yapılması

21 Alımlarında 22/a,b ve c maddelerine göre alım
22. Madde Doğrudan Temin Alımlarında 22/a,b ve c maddelerine göre alım 22 NCİ MADDENİN (A) / (B) / (C) BENTLERİ KAPSAMINDA TEK KAYNAKTAN TEMİN EDİLEN MALLARA İLİŞKİN FORMUN DÜZENLENEREK EVRAK EKİNE TAKILMASI İHTİYAÇ TEMİN EDİLEN FİRMAYA AİT DİSTRİBİTÖRLÜK VEYA YETKİLENDİRİLDİĞİNE DAİR KANITLAYICI BELGENİN İSTENMESİ


"4734 Sayılı KAMU İHALE KANUNU Süleyman Demirel Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları