Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ"— Sunum transkripti:

1 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
ALIM USULLERİ DOĞRUDAN TEMİN İHALE YÖNTEMİ AVANS DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

2 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
TANIM: “Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul” “Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir” (a,b,…i) “Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.” DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

3 Yöntemle Getirilen Kolaylıklar
Bu usulde teminat (geçici/kesin) alınması ve ilan yapılması zorunlu değildir. İhale komisyonu kurulması ve ihale kararı alınması zorunlu değildir. İhale dokümanı hazırlanması ve yaklaşık maliyet tespiti zorunlu değildir. Şartname hazırlanması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

4 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
Yazılı teklif alınması ve pazarlık yapılması zorunlu değildir. 4734 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerinin aranılması zorunlu değildir. İhalelere katılmaktan yasaklamanın bulunup bulunmadığının teyidi zorunlu değildir. “Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik” uyarınca alım yapılanların ve bunların adreslerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirme yükümlülüğü yoktur. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

5 Getirilen Zorunluluklar
Piyasa fiyat araştırması için yazılı “en az bir kişi” görevlendirilmelidir. Başka bir idarenin çalışanı piyasa araştırması için görevlendirilebilir mi? Görevlendirilen kişi/kişiler piyasada fiyat araştırması yapmalıdır. Uygun olan kişiden alım yapılmadan önce, harcama yetkilisinden onay alınmalıdır. Belli bir süreyi gerektiren işlerde, alımın sözleşmeye bağlanması zorunludur. (Genel Tebliğ hükmü) DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

6 Doğrudan temine katılamayacak olanlar
Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığı için Kanunun “İhaleye katılımda yeterlilik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesi ile “İhaleye katılamayacak olanlar başlıklı” 11 inci maddesi bu bu alım yöntemi için uygulanmayacaktır. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

7 İHTİYACIN TEK SATICIDAN KARŞILANMASI
“a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.” Fiyat araştırması yapılacaktır. Tek kaynaktan temin edilen mallara/hizmetlere ilişkin form kullanılarak ihtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceği detaylı olarak yazılacak ve ihtiyaç konusu malın veya hizmetin nitelikleri tarif edilecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeler standart forma eklenecektir. Bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, bu bende dayanılarak belli bir marka veya model temin edilebilir. (Genel Tebliğ hükmü) DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

8 İHTİYAÇLA İLGİLİ ÖZEL BİR HAKKA SAHİP OLMAK
“b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.” Gerçek veya tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili çeşitli nedenlerle özel bir hakka sahip olmasını ifade eder. Belirli bir akademik kişiden eğitim, fikir ve sanat eseri, bilimsel yayın gibi alımlar gibi.. Fiyat araştırması yapılacak Tek Kaynaktan Temin Edilen İhtiyaçlara İlişkin Standart Form kullanılarak ihtiyacın neden sadece özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden karşılanabileceği detaylı olarak yazılacak, ihtiyaç konusu mal veya hizmetin nitelikleri tarif edilecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeler standart forma eklenecektir. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

9 STANDARDİZASYON VE UYUM ZORUNLULUĞUNA DAYALI ALIMLAR
“c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.” Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu Esas bir sözleşme olacak ve temine konu olacak mal ve hizmet alımları arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunmalıdır. Asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkmasına ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olmasına dikkat edilmesi Toplam süreleri üç yılı geçmeyecek? İdarelerin teknik birimlerince saptamalar yapılmalıdır. Diğer idarelerden de teknik yardım alınabilir. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

10 22/a – b – c bentlerine göre yapılacak piyasa araştırması
Malı ilgili tek kaynaktan alan diğer kamu/özel tüzel kişiliklerine veya gerçek kişilere malın satış fiyatı Aynı mal daha önce ilgili tek kaynaktan alındıysa, daha önceki alım bedelinin tedavüldeki Türk parası cinsinden ise ÜFE kullanılarak güncellenmesi, döviz cinsinden ise tespit tarihinde geçerli TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden güncellenmesi İlgili tek kaynaktan istenen proforma fatura Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası’ndan ve varsa üretim ve/veya satış yapan kurum ve kuruluşlardan alınan fiyatlar Diğer (açıklanacaktır) DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

11 (D) BENDİNDE YER ALAN PARASAL SINIR KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLAR
YTL ve YTL Büyükşehir belediyesi sınırları (5216, Geçici 2. Madde “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.) Bu sınırlar içerisinde bulunan ilçe belediyeleri de ihtiyaçlarını temin edebilir. Üniversitelerin sınır dışında bulunan yüksekokulları da ihtiyaçlarını merkezden karşılamak kaydıyla, bu sınırla alım yapabilirler DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

12 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
Bu bent kapsamında yapılacak yapım işlerinde fiyat araştırması, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılmalıdır. Belirlenen limiti aşacağı anlaşılan alımlar ihale yoluyla temin edilir. İhale yoluyla yapılması gereken bir işin kısımlara bölünerek doğrudan teminle yapılması sorumluluk doğuracaktır. Belirlenen parasal limitlere KDV dahil midir? İşin niteliğine göre idareler bu bende göre yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi, her bir alım için de onay belgesi düzenleyebilirler. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

13 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
“Ancak, anılan Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.” İhale Genel Tebliğ DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

14 TEMSİL AĞIRLAMA KAPSAMINDAKİ ALIMLAR
22/d bendi kapsamında yapılacak temsil ağırlama faaliyetleri herhangi bir parasal limite tabi değildir. Temsil ağırlama kapsamında yapılacak bütün alımlar ihalesiz olarak yapılamaz. Konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin giderler Çiçek giderleri, karşılama, açılış, resepsiyon harcamaları bu kapsamda değildir. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

15 e) TAŞINMAZ MAL ALIMI VEYA KİRALANMASI
Taşınmazın rayici, yeri, özellikleri onay belgesine eklenir, Alım veya kiralamaya ilişkin rayiçlerin tespit edilmesi gereklidir (fiyat araştırması) Kira artış oranları için genel bütçeli idarelerde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen artış oranları sözleşmeye konulacak, diğer idarelerde ise genel uygulamalar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek oranlarda artış yapılacağı yönünde hüküm konulacak (Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge Genel yönetim kapsamındaki idareleri kapsar) Kiralamalar 4734 Sayılı Kanun hükümlerine göre hizmet alımı şeklinde yapılabileceği gibi, satın almalar da mal alımı şeklinde ihale edilebilir. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

16 TAŞINMAZ MAL ALIMI VEYA KİRALANMASI
Tasarruf tedbirlerinden kaynaklı sınırlamalar Özel mevzuatlardan kaynaklı sınırlamalar (5393/18-e) Taşınmazla birlikte müştemilatı da satın alınmak isteniyorsa ne yapılacak? (MK. Madde 686 “Bir şeye ilişkin tasarruflar, aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar.” Sayıştay Daireler Kurulunun tarih ve 1131/3 sayılı kararı  İzale-i Şüyu davalarına katılabilirler Taşınmaz alımı veya kiralamalarında sözleşme yapma doğrudan teminden kaynaklı bir zorunluluk olmasa da diğer mevzuattan kaynaklı olarak yapılması (Satış sözleşmesi, kira sözleşmesi) gerekmektedir. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

17 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
Doğrudan teminin f bendi Özelliğinden ve Belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan (Özelliğinden dolayı stoklama imkanı olmayan) Bozulan malzemeler gibi. VEYA Acil durumlarda kullanılacak olan Aşı, ilaç, serum, anti serum, ortez, protez, kan ve kan ürünleri gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

18 TAHKİME TABİ UYUŞMAZLIKLARLA İLGİLİ AVUKATLIK HİZMETLERİ
“g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.” Anayasanın 125’inci maddesinde “Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.” hükmü yer almaktadır. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği Kanun (4686 Milletlerarası Tahkim Kanunu) hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği Uyuşmazlıklar DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

19 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
Bu kapsamda; Türk avukatlardan, Yabancı uyruklu avukatlardan, Türk ve yabancı uyruklu avukatlık ortaklıklarından alım yapılabilecektir. Konuyla ilgili olarak Tebliğin 22.8 nolu bölümünde;” Bu kapsamda yapılacak hizmet alımları milletlerarası tahkim yoluyla çözülecek anlaşmazlıklara münhasır olduğundan, anlaşmazlıkların milletlerarası tahkim dışındaki çözümü yollarında idarelerin Kanunun genel hükümlerine göre hareket etmeleri gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

20 4353 Sayılı Kanun Kapsamında Avukatlık Hizmet Alımları
“h) 4353 sayılı Kanunun 22 nci ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları... ” 22. “İhtisas gerektiren ve ihtiyaç duyulan hallerde; ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (h) bendi hükmüne göre serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınabilir.” 36. “…Milletlerarası yargı organlarında Devletin taraf olduğu davalar ile milletlerarası tahkim yoluyla çözümlenmesi öngörülen ve Hazine avukatlarınca takibine imkân bulunamayan uyuşmazlıklarla ilgili davalarda da; Devleti ve genel bütçeli daireleri temsil etmek ve savunmak üzere, Türk ve yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından ilgili idarelerce 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (h) bendi hükmüne göre hizmet satın alınabilir. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

21 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
h bendi: “… ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.” Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları. (Türk Patent Enstitüsü ile ilgili hizmet alımları) DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

22 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
“ı) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin  hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları” Türkiye İş Kurumunun görevlerine ilişkin hizmet alımları da doğrudan temin kapsamına alınmıştır. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

23 DOĞRUDAN TEMİN VE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI
Sözleşme ve karar damga vergisi kesilecek midir? İdare tarafından oluşturulacak 3 kişilik komisyon bulunması halinde karar damga vergisi kesilir mi? 44 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

24 ÖDEME BELGESİNE EKLENECEKLER
Onay Belgesi , Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme, Fatura, Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi, DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

25 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
Taşınır işlem fişi, aşağıda belirtilen taşınır mal alımlarında ödeme belgesine bağlanmaz. Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri madde alımları, Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz ve yağ alımları, Dergi ve gazete gibi süreli yayın alımları. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

26 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
Kamu kurum ve kuruluşlarından doğrudan temin yöntemi ile alım yapılabilir mi? DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

27 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
Kanunun 22. maddesinde sayılan durumların oluşması durumunda buna herhangi bir engel yoktur. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

28 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
Yaklaşık Maliyet Hazırlanması gerekli midir? “Ancak bu bent 22-d kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.” Genel Tebliğ En az kaç yerden fiyat araştırması yapılmalıdır? Fiyat Araştırması için kaç kişi görevlendirilmelidir? Yasaklı olanlardan alım yapılabilir mi? “4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak, anılan Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.” Genel Tebliğ İş Deneyim Belgesi Düzenlenebilir mi? Genel Tebliğin  maddesine göre doğrudan temin yoluyla bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkündür. Birden fazla mal kalemi alınması halinde kısmi alım yapılabilir mi? Sözleşme imzalanması halinde KİK payı tahsil edilecek midir? DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

29 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
Gerçekçi piyasa araştırma yapılmaması durumunda kamu zararı ortaya çıkar mı? Doğrudan temin yöntemi ile alımlarda ihale kayıt numarası alınacak mıdır? (Doğrudan Temin Kayıt Formu temini takip eden ayın onuncu gününe kadar doldurulduktan sonra internet üzerinden gönderilecektir.) Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda fiyat farkı ödenebilir mi? Doğrudan temin bir ihale usulü olmayıp,bir alım yöntemidir. Fiyat farkı verilmez. Fiyat farkı verilmesi doğrudan temin yönteminin yapısına da terstir. Doğrudan temin yönteminde iş artışı yapılabilir mi? DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

30 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda yasaklama verilemez ANCAK “Yapılan alımlarda ortaya çıkan fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.” KDV tevkifatı bu yöntemle yapılan alımlarda da uygulanacak mıdır? Doğrudan teminle yapılan alımlarda SSK’dan ilişiksiz belgesi aranır mı? DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

31 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
Doğrudan Temin Yöntemi İle Yapılan Alımlarda Kik’in İptal Yetkisi Var mıdır? “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” BU TAMAMEN KALKMIŞ DURUMDADIR!!! (20/11/ /20 md ile) KİK’in tarih ve 2004/UM.Z-1241 sayılı kararında “Alımın doğrudan temin yöntemi ile yapılabilip yapılamayacağına dair şikayetleri Kurumun inceleyip sonuçlandırabileceği, ancak belirtilen kanun maddesi ve açıklamalar karşısında doğrudan temin usulü ile yapılan alımların içeriğine ilişkin şikayetlerin incelenmesinin Kurumun görev alanına girmediği,” ifadelerine yer verilmiştir. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

32 Doğrudan Temine İlişkin Sayıştay Kararları
Sayıştay 3. Dairesinin tarihli kararı “Doğrudan teminle alımlarda da temel ilkeler gözetilerek piyasa araştırması yapılması gerektiği, piyasa araştırmasının sağlıklı yapılmaması nedeni ile oluşan kamu zararından saymanın sorumlu tutulmaması gerektiği” Sayıştay 8. Dairesinin tarih ve 5737 tutanak nolu kararı “Doğrudan teminde de piyasa araştırması yapılması gerektiği hk.” DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

33 İdarelerce İhtiyacın Tespiti
Onay Belgesinin Düzenlenmesi Görevlendirme yapılması Piyasa fiyat araştırması yapılması Fiyatın harcama yetkilisi tarafından onaylanması /ı’ya göre % 10 sınır kontrolü Alımın yapılması Ödeme DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

34 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

35 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
AVANS 5018 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi Bütçe İçi Avans Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir. 2011 için; İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu ’i geçen ilçelerde 900,00 TL, Diğer İlçelerde 450,00 TL. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

36 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
AVANS Bütçe Dışı Avans “Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. İlgili kanunların bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.” Kamu idarelerinin bütçesinde kendisine ödenek tahsis edilen her bir merkez harcama birimi için yalnızca bir mutemet görevlendirilir. Ödenek gönderme belgesiyle ödenek verilen harcama yetkilileri ise kendilerine bağlı her bir birim için birer mutemet görevlendirebilir. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ

37 DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ
AVANS Bir bütün oluşturan, ancak ayrı ayrı yerlerde bulunan askeri birimler ile kurumların her biri için ayrı mutemet görevlendirilebilir. Ayrıca, zorunluluk bulunması ve harcama yetkilisi onayında belirtilmesi koşuluyla; Taşıtların akaryakıt, yağ, bakım, onarım ve işletme giderleri, için birden fazla mutemet görevlendirilebilir. Verilen taşıt avansı diğer alımlar için kullanılamaz. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ


"DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları