Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ayşegül Yıldız1, Özgül Karayurt2

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ayşegül Yıldız1, Özgül Karayurt2"— Sunum transkripti:

1 Ayşegül Yıldız1, Özgül Karayurt2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Mezunu, İzmir, Türkiye 2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İzmir, Türkiye

2 MEME KANSERLİ KADINLARIN LENFÖDEM NEDENİYLE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN İNCELENMESİ

3 GİRİŞ Lenfödem lenfatik sistemdeki yetersizliğe bağlı olarak interstisyel alanda sıvı birikimi olarak tanımlanmaktadır. Görülme sıklığı %6-%70

4 GİRİŞ Kronik bir durumdur.

5 Lenfödemli kolda gelişen
Şişlik Ağrı Duyusal bozukluklar Hareket kısıtlılığı Güç kaybı Lenfödemli kolda gelişen Dolgunluk hissi Elde ve bilekte esnekliğin azalması Cilt hassasiyeti Enfeksiyona yatkınlık (Gary 2007)

6 Bireyin günlük yaşamındaki işlerini yapmasını engellemekte ya da daha fazla yardım almasını gerektirmektedir Birey kendini sınırlanmış ve bağımlı hissetmektedir. Fiziksel görünümdeki değişiklik bireyin beden imajının bozulmasına ve bireyin kendini cinsel açıdan çekici bulmamasına bireyin cinsel sorunlar yaşamasına yol açmaktadır. (McWayne ve ark. 2007)

7 GİRİŞ Mcwayne ve Heiney (2004) lenfödemli 742 kadında yürüttükleri çalışmada kadınların lenfödem nedeniyle stres, depresyon ve anksiyete yaşadıklarını saptamışlardır.

8 GİRİŞ Yapılan diğer çalışmalarda lenfödemli kadınların çocuk bakmak, yemek yapmak, alış-verişe gitmek ve ev içerisinde düzeni sağlamak gibi birçok sorumluluğunu yerine getiremediklerini bununda bireylerin aile hayatını olumsuz etkilediğini saptamışlardır. (Holzner B ve ark. 2001, Paskett ve ark. 2000, Maclean ve ark. 2005)

9 GİRİŞ Ayrıca iş yaşamıyla ilgili; işten ayrılma, yer değişikliği ve erken emeklilik gibi problemler yaşadıkları vurgulanmıştır. (Holzner B ve ark. 2001)

10 sonrası uygun hemşirelik girişimleri ile önlenebilecek bir sorundur.
Lenfödem mastektomi sonrası uygun hemşirelik girişimleri ile önlenebilecek bir sorundur.

11 GiRİŞ Yapılan çalışmalar kadınların lenfödem gelişmeden önce lenfödemden haberdar olmadıklarını ve lenfödem belirtilerini fark edemediklerini, lenfödemden korunmaya yönelik yeterli uygulama yapmadıklarını göstermiştir. (Paskett ve ark. 2000, Maclean ve ark. 2005)

12 GiRİŞ Lenfödem geliştikten sonra da lenfödem tedavisi hakkında bilgi sahibi olmadıkları ve bazı kadınların hiçbir şey yokmuş gibi günlük yaşam aktivitelerine devam ettikleri belirtilmiştir. (Ok 2003)

13 HEMŞİRE GİRİŞ Hastalarla birebir iletişim kurduğu
Eğitici ve destekleyici rolleri Lenfödem, risk faktörleri, belirtileri, koruyucu davranışlar ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiği vurgulanmıştır.

14 GİRİŞ Hemşirelerin hastalara gereksinim duydukları eğitimi vermesi lenfödem gelişme riskini azaltmaktadır . (Gary 2007)

15 GİRİŞ Lenfödem gelişen kadınlarda bilgi ve koruyucu davranış eksikliğinin sağlık profesyonellerinin destek azlığından kaynaklanmaktadır. (Lee 2001)

16 Ülkemizde yapılan çalışmalar lenfödemin insidansı, prevalansı, risk faktörleri ve tedavilerine odaklanmıştır . (Gül ve Aslan 2007, Demir 2008, Atalay 2007, Kebudi ve ark. 2005, Özaslan ve ark. 2004, Soran ve ark. 2005)

17 AMAÇ Bu saptamadan yola çıkarak planlanan çalışmanın amacı, meme kanserli kadınların lenfödem nedeniyle yaşadıkları fiziksel, sosyal ve psikolojik güçlükler ve bu güçlükleri etkileyen etmenleri incelemektir.

18 Lenfödem gelişen kadınların yaşadıkları güçlüklerin saptanması hemşirelere yapacakları eğitim konusunda yol gösterici olacaktır. Lenfödemin önlenmesine ve yönetilmesine katkı sağlayacaktır.

19 GEREÇ VE YÖNTEM

20 GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın Tipi:
Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel tipte araştırmadır.

21 Araştırmanın Örneklemi:
GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın Örneklemi: Araştırmaya katılmayı kabul eden meme kanseri sonrası lenfödem tanısı konmuş 100 Kadın oluşturmuştur.

22 GEREÇ VE YÖNTEM Örnekleme dahil edilme ölçütleri;
18 yaş ve üstünde olan, Bilinci açık ve konuşabilen, Primer meme kanseri olan Cerrahi uygulanan kadınlar oluşturmuştur.

23 20 Eylül 2009- 15 Ocak 2010 tarihleri arasında yürütülmüştür.
GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın Zamanı: 20 Eylül Ocak 2010 tarihleri arasında yürütülmüştür.

24 GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma örnekleminde NCSS Pass programında iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi temel alınarak yapılan güç analizinde çalışmanın gücü %94 olarak saptanmıştır.

25 GEREÇ VE YÖNTEM Veri Toplama Araçları:
Tanıtıcı Özellikler Anket Formu, Lenfödemin Neden Olduğu Güçlükleri Belirleme Formudur.

26 GEREÇ VE YÖNTEM Tanıtıcı Özellikler Anket Formu: Araştırmacılar tarafından geliştirilen 18 maddelik form; Kadınların sosyo-demografik özellikleri ile ilgili , Meme kanseri özellikleri ile ilgili, Lenfödem ile ilgili özelliklerini içermektedir.

27 Lenfödemin Neden Olduğu Güçlükleri
GEREÇ VE YÖNTEM Lenfödemin Neden Olduğu Güçlükleri Belirleme Formu -29 Soru Toplam 0-58 Evet- 2 Puan Bazen- 1 Puan Hayır- 0 Puan Fiziksel Güçlükler 16 Soru 0-32 Puan Sosyal Güçlükler 7 Soru 0-14 Puan Psikolojik Güçlükler 6 Soru 0-12 Puan

28 GEREÇ VE YÖNTEM Lenfödemin neden olduğu güçlükleri belirleme formuna ilişkin konu ile ilgili iki klinisyen bir akademisyen hemşire, bir medikal onkolog, bir fizyoterapistten oluşan toplam beş uzmandan görüş alınmıştır.

29 GEREÇ VE YÖNTEM Uzman önerileri doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır. Uzman görüşlerine göre düzenlenen form örneklem özelliklerini karşılayan beş kadına uygulanmış ve daha anlaşılır hale gelmesi için gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Pilot uygulamaya alınan beş kadın örnekleme dahil edilmemiştir.

30 Bağımlı Değişken: Lenfödeminli kadınların yaşadıkları güçlüklerdir.
GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın Değişkenleri: Bağımlı Değişken: Lenfödeminli kadınların yaşadıkları güçlüklerdir.

31 Araştırmanın Değişkenleri
Beden Kitle İndeksi Yaş Lenfödem Şiddeti Çocuk Sahibi Olma Durumu Lenfödem Nedeniyle Yaşanan Güçlükler Lenfödem Bilgisi Alma Durumu Eğitim Durumu Çalışma Durumu Lenfödemin Aktif Kullanılan Elde Gelişme Durumu Lenfödem Bilgisini Sağlık Profesyonelinden Alma Durumu Medeni Durumu

32 GEREÇ VE YÖNTEM Verilerin Değerlendirilmesi:
Araştırma verilerinin analizi, SPSS for Windows 15.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Testlerin analizinde anlamlılık düzeyi (p değeri)<0.05 olarak alınmıştır.

33 GEREÇ VE YÖNTEM Verilerin analizinde sayı ve yüzde, bağımsız gruplarda t testi, Man Whitney U testi, Kruskal Wallis analizi ve Varyans analizi kullanılmıştır.

34 GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın Etiği:
Araştırma için Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır. Veriler toplanırken araştırmacı tarafından araştırmanın amacı ve yöntemi konusunda hastalara bilgi verilmiş ve sözel onamları alınmıştır.

35 BULGULAR

36 Tablo 1. Kadınlara İlişkin Tanıtıcı Bilgiler (n=100)
Yaş X±SS ± n(%) (55) 55veüzeri (45) Medeni Durum Evli (68) Bekar (32) Eğitim Durumu İlkokul+Orta Öğretim (57) Lise (25) Üniversite ve üzeri (18) Çalışma Durumu Evet (40) Hayır (60) *B.K.İ Zayıf (<18 kg/m²) (11) Normal (18-25 kg/m²) (51) Kilolu (26-30 kg/m²) (38) Çocuk Sahibi Olma Durumu Var (94) Yok (6) Tablo 1. Kadınlara İlişkin Tanıtıcı Bilgiler (n=100)

37 Tablo 2. Kadınların Lenfödeme İlişkin Özelliklerinin Dağılımı
Özellikler n(%) Lenfödem Şiddeti (n=100) Hafif (<3cm) (34) Orta (3-5cm) (36) Şiddetli (>5cm) (30) Lenfödem Bilgisi Alma Durumu (n=100) Evet (65) Hayır (35) Bilgi Kaynakları (n=65) Cerrahi Birim + Kitap, dergi veya broşür (77) Radyoterapi Ünitesi +Kitap, dergi veya broşür (2) Kemoterapi Ünitesi+ Kitap, dergi veya broşür (3) Kitap, dergi veya broşür (4) İnternet (5) Eğitim Kitabı (6) Diğer (arkadaş ve yakın çevre) (3) Bilgi Alınan Sağlık Çalışanları (n=51) Doktor (39) Hemşire (20) Fizyoterapist (11) Doktor+Hemşire (17) Doktor+Hemşire+Fizyoterapist (7) Tablo 2. Kadınların Lenfödeme İlişkin Özelliklerinin Dağılımı Tablo 2. Kadınların Lenfödeme İlişkin Özelliklerinin Dağılımı

38 Tablo 3. Kadınların Lenfödem Nedeniyle Yaşadıkları Güçlük Puan Ortalamalarının Dağılımı (n=100)

39 Kadınların Yaşadıkları Güçlükler Güçlük puanı (X±SS)
Fiziksel Güçlükler Lenfödemli kolda ağrı 1.58 ± 0.83 Lenfödemli elde ağırlık hissi 1.58 ± 0.79 Lenfödem nedeniyle nesneleri taşımada güçlük 1.54 ± 0.80 Toplam Fizyolojik Güçlük Puanı 20.78 ±11.56 Sosyal Güçlükler Lenfödemli kola aynada bakamamak 0.65 ± 0.80 Lenfödem geliştikten sonra çalışma hayatında değişiklik 0.59 ± 0.82 Lenfödem nedeniyle tatile gitmekte güçlük 0.57 ± 0.86 Toplam Sosyal Güçlük Puanı 3.82± 4.71 Psikolojik Güçlükler Lenfödem nedeniyle üzgün hissetme 1.27 ± 0.86 Lenfödem nedeniyle geleceğe yönelik kaygı 1.23 ± 0.88 Lenfödem nedeniyle kendini gergin hissetme 1.07 ± 0.90 Toplam Psikolojik Güçlük Puanı 6.48±4.86 Toplam Ortalama Güçlük Puanı 31.08±17.67

40 Tablo 4. Lenfödemli Kadınların Lenfödem Özelliklerine Göre Lenfödem Nedeniyle Yaşadıkları Güçlük Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (n=100)

41 Özellik n Lenfödem Nedeniyle Yaşadıkları Test
Güçlük Puanı Ortalaması X ± SS Çalışma Durumu Evet ± t= p=0.00* Hayır ± 16.14 Bilgi Alma Durumu Evet ± t= p= 0.01* Hayır ± 15.23 Eğitim Durumu İlkokul+Ortaöğretim(1) KWX2= p=0.00* Fark=1>2,3 Lise(2) Üniversite ve üzeri(3) Sağlık Profesyonelinden Evet U= p=0.73 Hayır Lenfödem Şiddeti Hafif < 3cm (1) F= p=0.00* Fark= 3>2>1 Orta 3-5cm(2) Şiddetli >5cm (3)

42 SONUÇLAR Lenfödemli kadınların ortalama güçlük puanı 31.08±17.67 olup; kadınların en fazla fiziksel güçlükler (20.78±11.56) yaşadıkları saptanmıştır.

43 SONUÇLAR Lenfödemli kadınlardan eğitim durumu yüksek olanların, çalışanların, lenfödeme ilişkin bilgi alanların ve hafif şiddette lenfödemi olanların yaşadıkları güçlük puanı ortalamaları düşük bulunmuştur.

44 SONUÇLAR Ayrıca lenfödemli kadınların tedavi merkezlerine ulaşım, özellikle lenf masajı yapan birimlerin sayısının az olması nedeniyle güçlük yaşadıkları saptanmıştır.

45 Öneriler Bu çalışma sonuçlarına göre; Hemşirelerin meme kanserinin tüm aşamalarında hastaları lenfödem açısından değerlendirmesi ve bilgilendirerek lenfödemi önlemesi, Hemşirelerin lenfödem geliştikten sonra kadınları fiziksel ve psikososyal yönden değerlendirmesi, bilgi vermesi, emosyonel ve sosyal destek sağlayarak yaşadıkları güçlükleri azaltması,

46 Öneriler Lenfödemin önlenmesinde hemşirelik girişimlerinin etkinliğini belirleyen çalışmaların yapılması önerilebilir.

47 TEŞEKKÜRLER….


"Ayşegül Yıldız1, Özgül Karayurt2" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları