Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilge ARGUN Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK BİR KAMU ve ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ İle İLGİLİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 4. Uluslararası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilge ARGUN Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK BİR KAMU ve ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ İle İLGİLİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 4. Uluslararası."— Sunum transkripti:

1 Bilge ARGUN Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK BİR KAMU ve ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ İle İLGİLİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 4. Uluslararası Hastane ve Sağlık Yönetimi Kongresi 11-14 Aralık 2013, Antalya‏

2 Çalışan güvenliği, çalışanların işin yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan tehlikelerden, bedensel ve ruhsal olarak zarar görmemesi için alınması gerekli hukuki, teknik ve tıbbi önlemleri sağlamaya yönelik çalışmalardır. Çalışan güvenliği en genel anlamıyla, çalışanın sağlığının korunmasını amaçlayan tüm faaliyetleri ifade etmektedir.

3 Araştırma, bir Kamu ve bir Özel Hastanede çalışan hemşirelerin çalışan güvenliği ile ilgili durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

4 ARAŞTIRMANIN TİPİ Tanımlayıcı bir çalışmadır. ARAŞTIRMANIN TİPİ Tanımlayıcı bir çalışmadır. ARAŞTIRMANIN YERİ Bir kamu ve bir özel hastanede yapılmıştır. ARAŞTIRMANIN YERİ Bir kamu ve bir özel hastanede yapılmıştır.

5 Araştırmanın Evreni İstanbul İlinde yer alan tüm Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 480 hemşire ve bir özel hastanede çalışan 380 hemşireler oluşturmuştur Araştırmanın Örneklemi Araştırmaya katılmayı kabul eden, haftalık, yıllık, doğum izninde ve raporlu olmayan 860 hemşire oluşturmuştur

6 VERİ TOPLAMA ARAÇLARI Bilgi formu, hemşirelerin tanıtıcı ve mesleki özelliklerini içeren, • Yaşı, • Öğrenim düzeyi, • Medeni durumu, • Çalıştığı birim ve • Birimde çalıştığı yıl, • Mesleki deneyim, • Haftalık çalışma saati, • Sosyo-ekonomik durumu, • Kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitime yeterli zaman ayırabilme ve mesleki gelişimdeki girişimleri içeren (17 sorudan) sorulardan oluşmaktadır. Bilgi formu, hemşirelerin tanıtıcı ve mesleki özelliklerini içeren, • Yaşı, • Öğrenim düzeyi, • Medeni durumu, • Çalıştığı birim ve • Birimde çalıştığı yıl, • Mesleki deneyim, • Haftalık çalışma saati, • Sosyo-ekonomik durumu, • Kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitime yeterli zaman ayırabilme ve mesleki gelişimdeki girişimleri içeren (17 sorudan) sorulardan oluşmaktadır.

7 Çalışan güvenliği ile ilgili sorular  Hemşirelerin, çalışan güvenliği ile ilgili eğitim alma durumu,  Sağlık hizmetlerinden yeterli yardım alabilme,  Çalışan güvenliği ile ilgili kurumun önlemleri ve kontrolleri,  Çalışırken sağlığı olumsuz yönde etkileyecek cihaz/araç-gereçler,  Çalışma saatlerinde alınan güvenlik önlemleri,  Meslek hastalıkları ve buna bağlı iş kazaları oluşumu,  Kesici-delici alet yaralanmaları ile ilgili 23 sorudan oluşmaktadır.

8 VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Verilerin istatistiksel analizinde yüzdelik, standart sapma, Oneway Anova testi, Tukey HSD testi, Student t testi, ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar, %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Verilerin istatistiksel analizinde yüzdelik, standart sapma, Oneway Anova testi, Tukey HSD testi, Student t testi, ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar, %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.

9 Hemşirelerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı Tanıtıcı Özellikler Özel HastaneEğitim ve Araştırma Hastanesi n%n% 20-24 Yaş14036,87014,6 Yaş Gurubu 25-29 Yaş11730,815732,7 30 ve Üstü Yaş12332,425352,7 Medeni Durum Evli14638,423448,8 Bekâr23461,624651,2 Eğitim Durumu Sağlık Meslek Lisesi16844,212726,5 Ön lisans307,99720,2 Lisans15440,525152,3 Lisansüstü287,451 Sosyo-Ekonomik Durum Düşük205,3336,9 Orta34590,841185,6 Yüksek153,9367,5 Toplam 380100480100

10 Haftalık Çalışma Süresi

11 Hemşirelerin Çalışan Güvenliği ile İlgili Eğitim Almalarına Göre Dağılımı

12 Hemşirelerin Mesleğinden Kaynaklanan Sağlık Problemlerine Göre Dağılımı

13 Hemşirelerin Sözlü veya Fiziksel Şiddete/İstismara Maruz Kalma Durumlarına Göre Dağılımı

14 Hasta/Hasta Yakınlarıveya Diğer Kişiler Tarafından Sözlü veya Fiziksel Şiddete/İstismara Maruz Kalınan Kişilere Göre Dağılımı Hasta/Hasta Yakınları veya Diğer Kişiler Tarafından Sözlü veya Fiziksel Şiddete/İstismara Maruz Kalınan Kişilere Göre Dağılımı Şiddete Maruz Kalınan Kişiler Özel HastaneEğitim ve Araştırma Hastanesi n%n% Yöneticiler5313,9224,6 Hekim338,78116,9 Meslektaşlar5313,96714 Hasta5915,516033,3 Hasta Yakınları11229,524050 Yardımcı Sağlık Personeli102,6275,6 *Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

15 Kesici/ Delici Alet Yaralanmalarının Nedenleri Özel Hastane Eğitim ve Araştırma Hastanesi n%n% İğne Uçlarının İmha Sisteminin Yetersizliği8321,810922,7 Kesici-Delici Alet Kaplarının Olmaması6015,811022,9 Kısa Zamanda Hızlı Hareket Edilmesi22458,935473,8 Hemşirelerin Çalıştığı Birimde Kesici-Delici Alet Yaralanmalarına Maruz Kalma Nedenlerine Göre Dağılımı *Birden fazla seçenek işaretlenmiştir

16 Hemşirelerin Çalıştığı BirimdeBel/Sırt İncinmelerine Neden Olan Durumlarına Göre Dağılımı Hemşirelerin Çalıştığı Birimde Bel/Sırt İncinmelerine Neden Olan Durumlarına Göre Dağılımı Bel/ Sırt İncinmelerine Neden Olan Durumlar Özel Hastane Eğitim ve Araştırma Hastanesi n%n% Hastaları Kaldırmak İçin Aracın Olmaması14036,820943,5 Hastaların Hareket Ettirilmesi ile İlgili Yeterli Personelin Olmaması 16042,122346,5 Fazla Sayıda Yatağa Bağımlı Hastanın Varlığı10728,216233,8 Uygun Olmayan Taşıma Teknikleri9424,714630,4 Vücut Mekaniğini Uygun Kullanmama10728,218338,1 Hastanın Bilinç Durumu1143013127,3 Yardım Edilmesi Kilolu Hastanın Olması14738,713628,3 *Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

17

18  Özel hastanede ve eğitim araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin yarısından fazlasının çalışan güvenliği ile ilgili eğitim aldığı,  Hemşirelerin çoğunun meslekten kaynaklanan sağlık problemi yaşadığı,  Eğitim Araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin özel hastanede çalışan hemşirelere göre daha fazla şiddete maruz kaldığı,

19  Hemşirelerin çalıştığı birimde kesici-delici alet yaralanmalarına maruz kalma nedenleri arasında kısa zamanda hızlı hareket edilmesi görülmüştür,  Hemşirelerin çalıştığı birimde bel/sırt incinmelerine neden olan durumlar arasında en fazla hastaları hareket ettirmeye yardım için yeterli sayıda personelin olmaması görülmüştür.

20  Çalışan sağlığı ve güvenliği birimleri kurulmalıdır. Maruz kaldıkları iş kazaları bir kayıt sistemi dahilinde değerlendirilmelidir.  Sağlık çalışanlarının çalıştıkları ortamlar onların güvenliğini sağlayacak ve devam ettirecek şekilde düzenlenmelidir.  Hemşirelerin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürülmeleri konusunda, kurum yöneticileri; hizmet içi eğitimler, seminer, kurs, kongre ve sempozyumlara katılımları için gerekli izinleri sağlamalı ve desteklemelidir.

21  Hemşirelerin çalışma ortamındaki ergonomik risklerin en aza indirilebilmesine yönelik çalışmaların yapılabilmesi için öncelikle hemşirelerin çalıştıkları ortamın, ergonomik olarak değerlendirilmesi, bu doğrultuda uygun düzenlemelerin yapılaması ve gerekli politikaların geliştirilmesi gerekir.

22 TEŞEKKÜRLER


"Bilge ARGUN Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK BİR KAMU ve ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ İle İLGİLİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 4. Uluslararası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları