Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANTRAL UYKU APNE SENDROMU Doç. Dr. Remzi ALTIN Z.K.Ü Göğüs Hastalıkları A nabili D alı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANTRAL UYKU APNE SENDROMU Doç. Dr. Remzi ALTIN Z.K.Ü Göğüs Hastalıkları A nabili D alı."— Sunum transkripti:

1 SANTRAL UYKU APNE SENDROMU Doç. Dr. Remzi ALTIN Z.K.Ü Göğüs Hastalıkları A nabili D alı

2 T anım Santral Uyku Apne sendromu (CSA) Uykuda santral solunum merkezinden solunum kaslarına giden uyarıların epizodlar halinde tam ya da kısmi azalması sonucunda meydana gelen bir hastalık grubu

3 Santral apne En az 10 sn süre ile solunum çabası olmaksızın hava akımında duraklama

4

5

6 Santral Uyku Apne “ Santral / Obstrüktif Hipopne Tanım”

7 Hipopnelerin büyük kısmı  obstrüktif olarak skorlanır. Ancak, KY ya da stroke’lu hastalarda bu ayırımın yapılması önemlidir.

8 Santral Hipopne Obstrüktif hipopne tanımı gibidir, ancak en belirgin fark; Özafagus basıncında fazla değişiklik YOK PTT’de belirgin azalma olması

9 TANI A + B + C: A: Aşağıdakilerden en az birinin varlığı: –Gündüz aşırıuyku hali –Gece sık arousal veya uyanma B: Gece boyunca alınan PSG kayıtlarında uyku saati başına en az 5 santral tipte apne ve/veya hipopne saptanması(Santral apne-hipopne indeksi >5) C: Santral tipte apne ve hipopnelerin sayısının tüm apne ve hipopnelerin %50’sini oluşturması

10 SANTRAL APNENİN SAPTANMASI Tanıiçin tüm gece polisomnografi kaydı gereklidir Solunum eforunun değerlendirilmesi santral apne tanısında merkezi öneme sahiptir. Solunum eforu için altın standart özofagus basınçölçümüdür RIP (respiratory inductive plethysmography) solunum eforunun tayininde çoğunlukla yeterli olur. OBbstrüktif ve santral apnelerin bir arada bulunduğu durumlarda solunum olaylarının %50 den fazlasının santral olması santral uyku apne sendromu tanısI koydurur

11 Apnenin Özofagus Balon Kateteri ile Saptanması

12 SANTRAL UYKU APNE SENDROMU PATOFİZYOLOJİ 1) Otomatik ya da Metabolik Kontrol;  Kemoreseptörler Carotid arter & Aorta Medüller 2) Davranışsal Kontrol (yüksek kortikal merkezler);  Konuşurken/yemek yerken ventilasyon kontrolü sağlanır  Uyanıklık stimulusu 3) Mekanik Kontrol;  Gerim & J reseptörleri

13

14 PATOFİZYOLOJİ Uyku sırasında İstemli (Davranışsal) kontrol ortadan kalkar Solunum merkezinin C02’a duyarlılığı azalır Uyku sırasında normal C02 düzeyinde hafif artış olur (~ 2-4 mmHg)

15 PATOFİZYOLOJİ Uyku sırasında apne eşiği UyanıklıkUyku P a C0 2 40 mmHg45 mmHg Eşik P a C0 2 35 mmHg41-42 mmHg

16 PATOFİZYOLOJİ Uyku sırasında faringeal hava yolu kollapsı, solunumu inhibe eden refleksleri başlatarak santral apneye yol açabilir

17 PATOFİZYOLOJİ-SONUÇ Ventilasyon UYKUDA multifaktöriyel olarak azalır. SUAS’da ortaya çıkan santral apnelerin tek bir nedeni yoktur

18 Santral Apne Mekanizmaları Eckert DJ, et al. Central sleep apnea. Chest 2007; 131:595-607

19 EPİDEMİYOLOJİ CSA Apneik hastaların %5-10’nunda görülür İnsidansı ~ %12 (araştırılan popülasyon belirleyici) Erkek hakimiyeti Orta-ileri yaş KY, stroke, DM’lu hastalarda CSA sıklığı daha fazla

20 KLİNİK BULGULAR SemptomCSASOSAS GAUHDeğişkenVar Rahatsız uykuVar HorlamaVar Noktürnal NDDeğişken Sabah BADeğişken İnsomniaVarDeğişken NODVar

21 KLİNİK SINIFLAMA (Uyanıklık CO2 Düzeylerine Göre) Normo-hipokapnik CSAS Hiperkapnik ventilatuar yanıt yüksek Solunum kontrolü instabilitesi Hiperkanik CSAS Hiperkapnik ventilatuar yanıt düşük Kronik Solunum kontrolü ya da solunum mekaniği bozuktur (uyku& uyanıklıkta)

22 KLİNİK SINIFLAMA Hiperkapnik CSAS; Santral solunum uyarısının bozulması Primer: Konjenital santral hipoventilasyon (PHOX2B) Sekonder: Ensefalit, beyinde tümör, infarkt, kanama, narkotik ve opioid ilaçlar, obezite-hipoventilasyon Solunum kaslarının etkin çalışmaması Kas hastalıkları: Myopatiler, myotonik distrofi, ALS, postpolio sendromu, myastenia gravis, MS Kifoskloyoz Nonhiperkapnik CSAS; Cheyne-stokes solunumu Kalp yetmezliği Yüksek irtifa Cerebrovasküler hastalıklar İdiyopatik santral uyku apne sendromu Diğer: Obtrüktif uyku apne sendromu, hipotiroidi, akromegali, fizyolojik (uyku başlangıcı, arousal sonrası, fazik REM)

23 ICSD-2 2005 sınıflamasına göre Santral Uyku Apne Sendromları II- Uykuda Solunum Bozuklukları Santral Uyku Apne Sendromları Obstrüktif Uyku Apne Sendromları Uyku ile ilişkili Hipventilasyon/Hipoksemi Sendromları Diğer Uykuda Solunum Bozuklukları, tanımlanmamış

24 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromları Santral Uyku Apne Sendromları Primer Santral Uyku Apnesi Cheyne-Stokes Solunumuna bağlı Santral Uyku Apnesi Yüksek irtifada periyodik solunuma bağlı Santral Uyku Apnesi Cheyne-Stokes ya da Yüksek İrtifa dışındaki hastalıklara bağlı Santral Uyku Apnesi İlaçlara bağlı Santral Uyku Apnesi Çocukluk çağı (YENİDOĞAN) primer Santral Uyku Apnesi

25 Primer Santral Uyku Apnesi Oldukça nadir, tüm SUAS hastaları  %5 İdyopatik olarakta bilinir Orta-ileri yaş Herediter özellik KOAH ve nerömüsküler hastalık ile birliktelik

26 Primer Santral Uyku Apnesi Solunum kontrolü instabil: PaCO2’e uyku ve uyanıklıkta anormal yanıt Artmış PaCO2 duyarlılığı sonucu PaCO2 apneik eşiğe yaklaşır Uykuda ani hiperventilasyon ile birlikte arousal olur ve bu durum ventilatuar instabiliteyi arttırır Cheyne stokes solunumda görülen arousal ve ventilasyondaki siklik değişim burada görülmez

27 Primer Santral Uyku Apnesi Santral apneler tipik olarak NREM’de görülür Sık uyanma ile birlikte uykuda bölünmeler Gündüz aşırı uyku hali Bazen uykuya dalamama Sıklıkla uyanıklık PACO2 düşüktür

28 Primer Santral Apne Sendromu 1. Aşağıdakilerden en az biri olmalı - aşırı gündüz uykululuğu - uykuda sık arousal veya uyanıklıklar veya insomni yakınması - nefes darlığı ile uyanma 2. Polisomnografide uykunun her saatinde ortalama en az 5 santral apne varlığı 3. Bozukluk başka bir uyku bozukluğu, tıbbi veya nörolojik bozukluk veya ilaç ve madde kullanımı ile açıklanamamalı

29 Primer Santral Uyku Apnesi TEDAVİ CO 2 inhalasyonu CPAP Oksijen Asetazolamide

30 Cheyne-Stokes Solunumuna bağlı santral uyku apnesi

31 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromu Cheyne- Stokes Solunumu (CSR); 1818’de John Cheyne, sonra 1854’de William Stokes tarafından kalp ve/veya nörolojik hastalığı olanlarda tanımlanmış Periyodik bir solunum paterni Tidal volümün kreşendo- dekreşendo tarzında artıp azalması ve arada oluşan santral apneler ile karakterize

32 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromu Cheyne- Stokes Solunumu (CSR);

33 Cheyne- Stokes Solunum Skorlanma *** Solunum amplitüdünde kreşendo ve dekreşendo gösteren en az 3 adet birbirini takip eden siklus bulunması ve aşağıdakilerden en az birinin olması 1) Uyku saati başına 5 ve üzerinde santral apne-hipopne olması 2) Kreşendo-dekreşendo siklusunun en az 10 dakikalık bir süre içinde izlenmesi

34 KKY’li olguların (EF<%40) %45-50’sinde Erkeklerde ve ileri yaşta daha sık Uyku ve uyanıklıkta görülebilir Uykuda görüldüğünde CSR-CSA terimi kullanılır (düşük kardiyak output anlamına gelir)

35 CSR-CSA (+) olanlarda; EF daha düşük Kardiyak aritmi prevalansı yüksek Prognoz kötü ve mortalite yüksek

36 Kötü Prognoz ve Mortalite Santral apnelere Artmış sempatik aktivite Düşük kalp atımı Düşük barorefleks sensitivitesi

37 SONUÇ KY ağırlaşır Noktürnal kan basıncı artar Kardiyak iskemi oluşur

38 ICSD-2 sınıflaması CSR-CSA CSRİdiopatik CSA HABD Periyodik siklus süresi 60 sn~ 35 sn

39 ICSD-2 sınıflaması CSR-CSA

40

41 Klinik (Fragmente uyku) GAUH Yorgunluk

42

43 OSA VE SUAS ARASINDA BULGULAR AÇISINDAN FARKLAR

44 KALP YETMEZLİĞİ VE SANTRAL APNE İLİŞKİSİ

45 CSR-CSA için Risk Faktörleri İleri yaş (>60) Erkek cinsiyet Uyanıklık hipokapnisi (≤38 mmHg) Yüksek PCWP Yüksek LV end-diastolik volümü Yüksek periferal ve santral kemoreseptör sensitivitesi Düşük LVEF

46 CSR-CSA için Risk Faktörleri KY’li hastaların bir kısmında CSR-CSA+OSA (+) OSA olarak başlar ve gecenin bitiminde CSA’ya shift olur [Sirkülasyon zamanı uzadıkça ve PaC0 2 düştükçe]

47 CSR-CSA’nın KV Etkileri KY’li hastalarda PSG ile CSR-CSA %30-50 (+) CSR-CSA  KY’ne sekonder olarak ortaya çıkar, ancak bir kez başladıktan sonra kısır bir döngüyle KV fonksiyonlarda kötüleşmeye neden olur. CSR-CSA;  Basitçe bir sonuç mu?  Sorunlu olan myokard üzerinde bağımsız patolojik etkileri mi var?

48 EVET !!! Etyolojisinden bağımsız olarak  KY’i üzerinde zararlı etkileri (+)

49 TEDAVİ I.Altta yatan kardiyak hastalığın optimal tedavisi Diüretik (PCWP’nı azaltarak, met alkaloza !!!) ACE inhibitörleri (AHI ve NOD azaltır) Beta-blokör (sempatik aktivasyon) II- C0 2 inhalasyonu III- Oksijen tedavisi IV- Solunum stimülanları (Asetazolamid,teofilin,…) V- NIMV

50

51

52

53 NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON TEDAVİSİ

54 CSR-CSA Tedavisinde NIMV CPAP PreLoad SNA’da *Mortalite ? LVEF’da AfterLoad NOD

55 CSR-CSA NIMV CPAP çoğu CSR-CSA’ları önlemede yeterli Ø. Diğer yöntemler kullanılmalı BiPAP ASV

56

57

58

59 ASV vs CPAP AHI Üzerine % Etki C Philippe, M Stoïca-Herman, X Drouot et al. Heart 92:337-342, 2006

60 Yüksek irtifada periyodik solunuma bağlı santral uyku apnesi 7600 m ve üstünde sık Hipoksik ve hiperkapnik yanıtı yüksek bireyler TANI:En az 4000 m’ye çıkmış olmak ve SAI>5 ve siklus süresi12-34 sn arasında

61 Santral apne ve hiperpne periyotları ile karekterize Santral tipte apnelerin ardından hiperpneik solunum g ö zlenir. Bu tip siklusların s ü resi genellikle 12 sn – 34 sn aralığında seyreder.

62 Yüksek irtifada periyodik solunuma bağlı santral uyku apnesi Sık uyanma, uyku kalitesinde bozukluk ve boğulma hissi Aynı irtifada zamanla düzelir

63 Cheyne-Stokes dışında tıbbi durumlara bağlı santral uyku apnesi 1. Tıbbi bir bozukluğa ikincil 2. Cheyne-Stokes solunumunun özellikleri yoktur 3. Beyin sapı lezyonları, kardiyak ve renal bozukluklar sonucu gelişebilir

64 Medikal Sorunlara Bağlı Santral Uyku Apnesi Shy-Drager sendromu (multipl santral sistem atrofisi) Ailesel disotonomi, Diabetes mellitusabağlıotonom nöropati Poliomyelit Tümör, infarkt, hemoraji veya ensefalit Servikal kordotomi. müsküler distrofi myastenia gravis

65 İlaçlara bağlı santral uyku apne sendromu Narkotikler ve Opiodler (codeine)*** Qubain (dijital) Cisapride V.s

66 Top, A: An example of a patient receiving high-dose opioid medication for back pain experiencing repetitive central apneas as demonstrated by a lack of movement of respiratory effort bands (both abdominal and thoracic) with associated oxygen desaturations. Eckert D J et al. Chest 2007;131:595-607 ©2007 by American College of Chest Physicians

67 Çocukluk çağı primer santral uyku apnesi REM evresinde apne/hipopnelerle karekterizedir Apneler obstrüktif, santral veya mikst tip olabilir Santral apneler kalp veya beyin (santral) nedenlidir Erken doğum sonrası doğan bebeklerde görülür ve çoğunlukla miks tip apnelerdir. Daha büyük çocuklarda santral tiptedir Apneler kısa sürelidir, 20 sn’i geçmez Bunlarda hipoksemi ve düşük kalp hızı saptanır. Buna bağlı bilinç yitimi olabilir Apnelerin beyin gelişim eksikliği veya medikal durumlara bağlı olduğu düşünülmektedir

68 Santral Uyku Apnesi Ayırıcı Tanısı

69 TEŞEKKÜRLER


"SANTRAL UYKU APNE SENDROMU Doç. Dr. Remzi ALTIN Z.K.Ü Göğüs Hastalıkları A nabili D alı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları