Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAVRAMSAL ÇERÇEVE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAVRAMSAL ÇERÇEVE."— Sunum transkripti:

1 KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2 İÇERİK ▪ Eğitim ve öğretim teknolojisi kavramları ▪ Teknoloji destekli öğrenme ▪ Bireysel öğretim teknolojisi ▫ Bireysel öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması ▪ Uzaktan eğitim kavramı ▪ Uzaktan eğitimde geçen kavramlar ▪ Uzaktan eğitimin temelleri

3 İÇERİK ▪ Uzaktan eğitimi oluşturan bileşenler ve önemi ▫ Yazılım bileşenleri ▫ Donanım bileşenleri ▪ Uzaktan eğitimin avantajları ve dezavantajları ▪ Uzaktan eğitimin sınırlılıkları ve üstünlükleri

4 Eğitim Teknolojisi ● Genelde eğitime , özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme veya eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılmasına eğitim teknolojisi denir. ● Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması , uygulanması,değerlendiril- mesi ve geliştirilmesi işidir. (Alkan ,1998)

5 Öğretim Teknolojisi ● Belirlenmiş hedefler uyarınca daha etkili bir öğretim elde etmek için öğren- me ve iletişim konusundaki araştırmaların ; ayrıca insan kaynakları ve diğer kay- nakların beraber kullanılmasıyla tüm öğrenme-öğretme sürecinin sistematik bir yaklaşımla tasarlanması , uygulanması ve değerlendirilmesidir. (Öğretim Teknolojileri Komisyonu , 1970)

6 Düşünelim ? ◙ Eğitim ve öğretim teknolojisi arasındaki fark ne olabilir ?

7 Teknoloji Destekli Öğrenme
● Teknoloji destekli öğrenme ağ üzerinden erişilebilen, LAN, Intranet, Internet, çok ortamlılık (multimedia) özelliklerine sahip, etkileşimli olarak hazırlanmış, pedagojik özellikleri olan, bilgi aktarmanın yanı sıra beceri kazandırmaya yönelik,  eğitim alanların performanslarının bilgisayar tarafından otomatik değerlendirilebildiği ve kaydedilebildiği, herkesin kendi bilgi seviyesinden kendi algılama ve kavrama hızına göre ilerleyebildiği ve kendilerine uygun zaman ve yerde eğitim alabilmelerine olanak sağlayan kurs malzemelerinin kullanılarak yapıldığı uygulamadır.

8 Bireysel Öğretim Teknolojileri
● Bireysel öğretim teknolojisi, Öğretim teknolojilerinin her öğrencinin kişisel yetenek ve ilgisine karşılık verecek biçimde hazırlanıp kullanılmasına önem veren öğretim teknolojileri uygulamasıdır.

9 Bireysel öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması
Mikro öğretim teknolojisi Bilgisayar destekli öğretim teknolojisi Programlı öğretim teknolojisi Modüller öğretim teknolojisi

10 Bireysel Öğretim Teknolojileri
● Modüler öğretim teknolojisi : Öğrenme ve öğretme etkinliklerinin kendi kendine öğrenme sağlayacak şekilde kendi içinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak olan bağımsız öğrenme elemanları şeklinde düzenlenmesidir. ● Mikro öğretim teknolojisi : Normal öğrenme ve öğretim süreçlerinin karmaşıklığını basitleştirmeyi amaçlayan bir laboratuvar öğretim yöntemidir (Küçükahmet, 2001)

11 Bireysel Öğretim Teknolojileri
● Bilgisayar destekli öğretim teknolojisi : Bilgisayarların; sistem içine programlanan dersler yoluyla öğrencilere bir konu ya da kavramı öğretmek , öğrenmeleri pekiştirmek amacıyla kullanılmasıdır. ● Programlı öğretim teknolojisi : Programlı öğretim ilkelerini dikkate alarak öğretim teknolojilerinin işe koşulmasıdır.

12 Uzaktan Eğitim Kavramı
● Uzaktan eğitim, zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan, mevcut bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak  derslerin işlendiği; katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği/görüntüleyebileceği, kaynak bilgilerine ulaşabileceği bir üniversite eğitiminin verildiği; günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamına geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

13 Düşünelim ? ◙ Uzaktan eğitim ile örgün eğitim arasındaki fark ne olabilir ?

14 Uzaktan eğitimde geçen kavramlar
● Karma/Harmanlanmış Eğitim ● Öğrenme Yönetim Sistemi(ÖYS) ● İçerik ● Açıköğretim ● Çevrimiçi öğrenme ● Bilgisayar Destekli Eğitim ● Video Telekonferans ● Öğrenme ● Uzaktan Eğitim ● Uzaktan Öğrenme ● Sanal Sınıf ● e-öğrenme ● m-öğrenme ● Web Tabanlı Uzaktan Eğitim ● Yaşam Boyu Öğrenme ● Eş Zamanlı(Senkron) Öğrenme ● Eş Zamansız(Asenkron) Öğrenme

15 Uzaktan eğitimde geçen kavramlar
● Uzaktan Eğitim : Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği resmi veya kurumsal bir eğitim faaliyetidir. ● Uzaktan Öğrenme : Öğretici ve öğrenenin fiziksel olarak ayrı ortamlarda bulunduğu durumlarda gerçekleştirilen öğrenme etkinlikleridir. ● Sanal Sınıf : Belli bir içeriği bir ağ üzerinden öğrenmek amacıyla oluşan grup.

16 Uzaktan eğitimde geçen kavramlar
● e-öğrenme : İnternet, bir ağ veya sadece bilgisayar yolu ile gerçekleşen öğrenmelerdir. ● m-öğrenme : Mobil iletişim araçları yolu ile gerçekleşen öğrenmelerdir. M-öğrenme, e-öğrenmeden sonra ortaya çıkan, belirli bir alanda veya noktada durmayan, hareketli öğrencilerin ya da taşınabilir mobil teknolojilerden (notebook, mobil telefonlar, PDA, DAP-IPod, WAP, GPRS, bluetooth) faydalanan öğrencilerin öğrenmeyi alış biçimi olarak tanımlanır. ● Web Tabanlı Uzaktan Eğitim : Web teknolojileri kullanılarak gerçek- leştirilen uzaktan eğitim etkinlikleridir.

17 Uzaktan eğitimde geçen kavramlar
● Yaşam Boyu Öğrenme : Bireyin, yaşamı boyunca sürekli bir öğrenme etkinliği içerisinde olması durumudur. ● Eş Zamanlı(Senkron) Öğrenme : Farklı mekanlardaki bireylerin, aynı anda çift yönlü iletişim teknolojileri yardımıyla sanal ortamda bir araya gelip gerçekleştirdikleri öğrenme. ● Eş Zamansız(Asenkron) Öğrenme : Öğrenenlere hem farklı zamanlarda hem de farklı ortamlarda sunulan eğitimdir.

18 Uzaktan eğitimde geçen kavramlar
● Karma/Harmanlanmış Eğitim : Farklı öğrenme tür ve öğelerinin bir arada kullanılması. Her türlü teknolojinin kullanılabildiği, geleneksel ve uzaktan eğitimin farklı modellerinin bir araya getirilerek düzenlendiği eğitimdir. ● Öğrenme Yönetim Sistemi(ÖYS) : Farklı zamanlı veya harmanlan- mış eğitimde öğrencilerin ders seçimi ve derse kaydolmasına, içeriklerin sunulmasına, ölçme ve değerlendirme yapılmasına, kullanıcı bilgilerinin izlenip raporlanmasına olanak sağlayan bir yönetim yazılımıdır.

19 Uzaktan eğitimde geçen kavramlar
● İçerik : Uzaktan eğitimde belli standartlarda hazırlanarak öğrenciye su- nulan belirlenmiş eğitim süresi içinde öğrenilmesi hedeflenen eğitsel konu materyalidir. ● Açıköğretim : Eğitim kurumuyla olan ilişkinin öğrencilerin coğrafi, sosyal ve zaman kısıtlarının göz önüne alınarak tasarlandığı esnek ve yaygın eğitim politikalarının uygulandığı eğitim modellerine verilen addır.

20 Uzaktan eğitimde geçen kavramlar
● Çevrimiçi öğrenme : Bir ağ üzerinden sunulan içerikle gerçekleştirilen öğrenmelerdir.  ● Bilgisayar Destekli Eğitim : Bilgisayar yoluyla gerçekleştirilen eğitim, öğrencilerin belli bir alanda uzmanlaşmasını sağlayarak eğitim çevresini iyileştirmeyi hedefleyen bir programdır.

21 Uzaktan eğitimde geçen kavramlar
● Video Telekonferans : Telekonferans sistemleri, coğrafi olarak birbirinden uzak yerlerde bulunan kişi ya da gruplar arasında çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla iletişim kurulmasını sağlamaktadır. Video telekonferans ise telekonferansların ses ve hareketli görüntü iletimine dayalı olarak gerçekleştirilmesidir. ● Öğrenme : Bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. Bir bilgi ve becerinin, öğrenme sayılması için davranışta değişiklik yapması ve davranıştaki değişikliğin uzun süreli olması gerekmektedir. Yeni öğrenmeler ile kişinin kapasitesi gelişir, önceden yapamadığı bir şeyi yapabilir hale gelir. Daha geniş anlamda, öğrenme sonucu, birey içinde bulunduğu evrene yeni bir anlam yükler ve evrendeki konumunu yeniden tanımlar

22 Uzaktan Eğitimin Temelleri
● Öğrenci ● Öğretim Elemanı ● Teknik Destek ● Eğitim Destek ● İçerik Grubu ● Ölçme Değerlendirme ● Öğrenci İşleri

23 Uzaktan Eğitimin Temelleri
● Öğrenci : Uzaktan eğitimde öğrenci derslerle ilgili ve çok araştırandır. ● Öğretim Elemanı: Uzaktan eğitimde öğretim elemanı bilgisayar ve internet teknolojilerini iyi bilmeli , öğrencileri tanımalı,öğretim stratejilerine hakim olmalıdır. ● Teknik Destek : Sanal derslerin takibi konusunda dersin sorumlu öğretim elemanına teknik sorunlarına yardım edilmesini sağlayan elemandır.

24 Uzaktan Eğitimin Temelleri
● Eğitim Destek : Öğrenci derslerinin sistemde aktarılmasında, sanal ders- lerin takibi ve raporlanmasında, öğretim elemanının sistemi kullanımında yönlendirilmesinde yardımcı elemandır. ● İçerik Grubu : Öğretim görevlisinin hazırladığı ders içeriğini sanal ortamda aktaran ve ders içeriğiyle ilgili güncellemeleri yapan elemandır.

25 Uzaktan Eğitimin Temelleri
● Ölçme Değerlendirme : Çevrimiçi sınavlarda sınav sorularının basımı ve sınav sonuçlarının sisteme yüklenmesi gibi durumlarda öğretim elemanına yardımcı olan birimdir. ● Öğrenci İşleri : Öğrencilerin işlemleriyle ilgilenen ve onlara çeşitli konularda yardımcı olan birimdir.

26 Uzaktan Eğitimi Oluşturan Bileşenler ve Önemi
Donanım Bileşenleri Yazılım Bileşenleri

27 Ölçme Değerlendirme Sınav Sistemi
Yazılım Bileşenleri Hata bildirim Sistemi LMS Ölçme Değerlendirme Sınav Sistemi Sanal Sınıf İçerik

28 Yazılım Bileşenleri ● İçerik : Öğretim görevlisi dersi hazırladıktan sonra, İçerik uzmanları tarafından dijital ortama dönüştürülür ve içerik portalına yüklenir. İçerik bazı Uzaktan Eğitim Sistemlerinde LMS’in bir parçası olarak bulunur bazı sistemlerde ise ayrı bir portaldır. ● Hatabildirim Sistemi : Öğrenci ve öğretim elemanlarının karşılaştığı sorunlara çözümler bulmak için oluşturulmuş bir sistemdir.

29 Yazılım Bileşenleri ● LMS (İçerik Yönetim Sistemi) : Öğrencinin ilk giriş yaptığı, ders programını, ders içeriklerini , ödev konularını, sanal sınıf arşivlerinin linklerini ve eğitim geçmişini (karne notları, transkript vb.) görüntüle- yebildiği portaldır. ● Ölçme Değerlendirme Sınav Sistemi : Öğrencinin dönem içi çevri- miçi olarak, dönem sonu ise yüz yüze alacağı sınavların yer aldığı sistemdir.

30 Yazılım Bileşenleri ● Sanal Sınıf : Sanal Sınıf yazılımı öğrenci ile öğretim görevlisinin senkronize olarak buluştuğu ve eğitim verip aldığı platformdur. Sa- nal sınıf Uzaktan Eğitimi Örgün Eğitime yaklaştıran tek unsurdur. Arada göz teması olmadığından kaliteli olmalı MSN’de yapılan gö- rüntülü sohbetten farklı olmalıdır.

31 Donanım Bileşenleri Sunucular İnternet Bağlantısı Firewall

32 Donanım Bileşenleri ● Sunucular: Seçilirken mevcut öğrenci kapasitesi göz önünde alınmalı, 5 yıl değiştirilmeyecek şekilde en iyi konfigrasyon seçilmelidir. Sistemde aksama yaşanmaması için Cluster yapı tercih edilmelidir. ● İnternet Bağlantısı : Uzaktan eğitimde, öğreten ile öğrenenin sanal ortamda bir araya gelmesi ve öğrenmenin gerçekleşmesi için bilgisayar ve internet bağlantısının olması gerekmektedir.

33 Donanım Bileşenleri ● Firewall (switch yedekleme donanımı) : Yedekleme donanımları seçiminde dikkatli olunmalıdır. Öğrencilerin sisteme saldırmalarını göz önünde bulundurarak güvenlik duvarı oluşturulmalıdır.

34 Uzaktan Eğitimin Avantajları
● Farklı coğrafi konumlarda daha fazla kişiye ulaşması gereken eğitimin zamanında verilmesi ● Öğrencinin çalıştığı yerde eğitilmesinin sağlanması ile artan üretkenlik ● Öğrenci yolculukları ve masraflarında azalma ● Öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırma ● Bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması ● Öğretim materyallerinin dağıtımının hızlanması ● Öğretim ortamı ile gerçek çalışma ortamı arasındaki farklılığının azalması

35 Uzaktan Eğitimin Dezavantajları
● Öğrenme ortamlarında önemli görülen yüz yüze etkileşim ortam ve olanakları ortadan kalkması ● Öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin anında çözülememesi ve bu durumun ardından gelişebilecek sıkıntılar ● Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için planlama zorluğu ●  Anında yardım görememe ve sorunun giderilmemesinden kaynaklanan davranışların gelişimi

36 Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları
● Çoğu eğitimci için eğitimin vazgeçilmezi olan, öğretmenle öğrencinin göz temaslarının olmaması ● Her dersin uzaktan eğitimle verilmek istenmesi ve bunun sonucunda uzaktan eğitime uygun olmayan derslerin uzaktan eğitim ile verilmesiyle dersin etkili olmaması ● Geleneksel sistemdeki gibi öğretmenlerin öğrencileri kontrol edememeleri ve kontrol mekanizmasının sadece sınavlarla işlemesi ● Uygulamalı derslerin gerektirdiği laboratuar, atölye gibi sağlanamamasından kaynaklanan sınırlılıklar

37 Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları
● Öğrencilerin çokluğu ve çok çeşitli mekanlardan olması planlamayı ve koordinasyonu daha zor ve karmaşık hale sokması ● Yüz yüze eğitimdeki gibi öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin zamanında giderilememesi ve bu durumun meydana getirdiği kopukluk ve sorunlar ● Sürekli sınıf ortamında öğrenim görmüş öğrencilerin bireysel ders çalışma konusunda sıkıntı çekmesi ve bu durumun meydana getirdiği planlama zorluğu ● Öğrenci sayısı, bölge farklılıkları, maddi kaynaklar ve kültür farklılıklarından iletişim sınırlılıklarıdır (Çetiner ve diğerleri, 1999)

38 Uzaktan Eğitimin Üstünlükleri
● Uzaktan eğitim, sesleneceği kitlenin genişliği nedeniyle Türkiye için  büyük önem taşıyor. Halk eğitiminden öğretmen eğitimine, farklı yaş ve düzeydeki öğrenci eğitiminden uluslararası iletişim ağlarının sağlanmasına kadar uzanan kitleye hizmet verme, Türkiye’nin eğitim sorunlarının birçoğuna kendiliğinden bir çözüm getireceğe benziyor. ● Uzaktan Eğitimde üniversitelerdeki bina,öğretim elemanı materyal kısıdı gibi kısıtlar yoktur.

39 Uzaktan Eğitimin Üstünlükleri
●  Etkileşimli uzaktan eğitim uygulamaları, katılımı daha çekici kılarak öğrencilerin ilgisinin yüksek tutulmasını sağlar. ● Uzaktan eğitim uygulamalarına etkileşimin getireceği önemli yararlardan biri de sadece bilgi aktarımına dayanan bir eğitim anlayışından, günümüzde geçerli olan araştırmacılık ve yaratıcılığa dayanan bir eğitim anlayışına geçilmesine yardımcı olmasıdır. ● Asenkron bir eğitim olduğu için mekan ve zaman kısıdı olmayacak, isteyen istediği zaman derslere ulaşabilecek.

40 Uzaktan Eğitimin Üstünlükleri
● İletişim ve ulaştırma gibi alanlarda görülen altyapısal farklılıklar yanında, kültürel ve toplumsal seviye farklarının da bilinçli olarak yapılacak uzaktan eğitim uygulamalarıyla azaltılabilmesi ve bu uygulamanın yurt çapında yaygınlığının sağlanması mümkündür. ● Uzaktan eğitim uygulamaları, geleneksel müfredatı zenginleştirir ve etkinliğini artırır. ● Eğitime, uzaktan eğitim yoluyla etkileşimin katılması eğitimin niteliğini yükseltir.

41 Kaynaklar https://www.uzaktanegitim.com/hbrd134-bireysel-ogretim-teknolojileri.aspx UZAKTAN EĞİTİM KAVRAMSAL ÇERÇEVE Öğr.Gör. Vahide CAN https://www.google.com.tr/search?q=uzaktan+e%C4%9Fitim&espv=2&biw=1366&bih=667 &source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zLKFVMZSp8LLA5CHgoAP&ved=0CAcQ_AUoAg

42 Kaynaklar dezavantajlari/


"KAVRAMSAL ÇERÇEVE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları