Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEKROTİZAN ENTEROKOLİT

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEKROTİZAN ENTEROKOLİT"— Sunum transkripti:

1 NEKROTİZAN ENTEROKOLİT
Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

2 Sunum Yol Haritası NEK tanımı Neonatal NEK Diğer nedenler Patogenez
Güzelim Karşıyaka Sunum Yol Haritası NEK tanımı Neonatal NEK Diğer nedenler Patogenez Klinik bulgular Tanı araçları Tedavi Son sözler

3 Nekrotizan Enterokolit (NEK)
Özellikle İnce Barsağın Son Kısmı ve Kolonun Proksimalini Tutan Nekroz, Hemoraji, Perforasyon İle Giden Ciddi Bir Tıbbi Süreç…

4 Nekrotizan Enterokolit (NEK)
Pediatri Pratiğinde Öncelikle YD Yoğun Bakım Ünitelerinin Özellikle Prematür Bebeklerin Sorunu…

5 Nekrotizan Enterokolit
Çok zorda!

6

7

8

9 Normal Kolon

10 NEK

11 Aman Tanrım Bu Ne ANARŞİ…

12 Nekrotizan Enterokolit (NEK)
Yenidoğan Döneminden İtibaren Sıklığı Giderek Azalmakla Birlikte Her Yaşta Görülebilen Ciddi Bir Sorundur… !

13 Nekrotizan Enterokolit
Literatürde; Neonatal NEK Seriler Halinde Çocuk ve Erişkin Yaş Gruplarında Tek Tek Olgu Sunumları Kısıtlı Sayıdaki Olgu Serileri !??

14 YD Yoğun Bakım Ünitelerinin Sorunlarından Biridir…
NEONATAL NEK YD Yoğun Bakım Ünitelerinin En Sık Rastlanan Tıbbi ve/veya Cerrahi Aciliyet Gösteren Gastrointestinal Sorunlarından Biridir…

15 NEONATAL NEK Akut Sürecin Yönetimi Pediatrik Gastroenterolojiden çok
Yenidoğan Bilim Dalının ve İlgili Çocuk Cerrahlarının Denetimindedir.

16 NEONATAL NEK Pediatrik Gastroenterologlar Akut NEK’in Yönetiminden çok
Kısa Barsak Sendromu Barsak Striktürü gibi Komplikasyonlarıyla Uğraşırlar…

17 Kısa Barsak Sendromunda
NEK ve YD Dönemi Barsak Perforasyonu Akkiz Kısa Barsak Sendromunda En Sık Neden…

18 YD Yoğun Bakım Ünitelerinde Morbidite ve Mortalite (%30-50)
NEK ve YD Dönemi YD Yoğun Bakım Ünitelerinde Sıklık %1-5 Arasında… Ciddi Morbidite ve Mortalite (%30-50) Nedeni….

19 Gestasyonel Yaş Küçüldükçe
NEK ve YD Dönemi Gestasyonel Yaş Küçüldükçe NEK Görülme Sıklığı Artmakta

20 Siyanotik Kalp Hastalığı Kronik Diyare vb. Sorunlu
NEK ve YD Dönemi NEK’li Bebeklerin %10’u Polisitemi Siyanotik Kalp Hastalığı Gastroşisiz Volvulus Kronik Diyare vb. Sorunlu Term Yenidoğanlar…

21 Bildirilen Olgularda Var…
Neonatal NEK Yaşamın 3-10. Günleri Arasında… İlk 24. saatte 3. ayda Bildirilen Olgularda Var…

22 enteral beslenen bebekler…
Neonatal NEK Neonatal NEK’li olguların %95’i enteral beslenen bebekler…

23 Neonatal NEK Prematüriteden Sonra En Büyük Risk Faktörü
Enteral Beslenme

24 NEK İçin Risk Faktörleri…
Neonatal NEK Motilite Sindirim Emilim Kan Dolaşımı Mukozal Permeabilite İmmatüritesi NEK İçin Risk Faktörleri…

25 İntestinal Motiliteyi
Neonatal NEK Prematürelerde Yüksek Volümlü-Hipertonik Beslenme Mukozal Kan Akımını İntestinal Motiliteyi Olumsuz Etkiler NEK’e Eğilim Yaratır…

26 NEK Riskini Önemli Ölçüde
Neonatal NEK Anne Sütü İçeriği Makrofajlar Salgısal IgA Lizozim Laktoferrin Hipotonik NEK Riskini Önemli Ölçüde Azaltır…

27 Neonatal NEK Enteral beslenme Lokal hiperemi
O2 dağılımı ve tüketiminde artış Prematürlerde Beslenme ve lokal kanlanma İmbalansı Hipoksik Mukozal Hasar

28 Neonatal NEK Hipoksik Mukozal Hasar Malabsorpsiyon Mukozal Ülserasyon
Mukozal Permeabilite Artışı Bakteriyel Translokasyon

29 Karbonhidrat Malabsorpsiyonu İntestinal Bakteriyel Gaz Oluşumu
Neonatal NEK Motilite Bozukluğu Karbonhidrat Malabsorpsiyonu İntestinal Bakteriyel Gaz Oluşumu Distansiyon

30 Neonatal NEK Dilate Barsak Ansları Lokal Kan Akımının Azalması
Mukozal Bütünlüğün Bozulması Enteral Gaz Lümenden Barsak Duvarına Geçer Pnömotosis İntestinalis

31 NEK ve YD Dönemi Yaşayan Büyüyen ve Beslenen Prematürlerin Sorunu…

32 YD’de Risk Faktörleri Hipoksi Hipotansiyon Kan Değişimi
Doğum Asfiksisi Respiratuvar Distres Sendromu Umbilikal Kateterizasyon

33 Nekrotizan Enterokolit
Yenidoğan Dönemi Dışında da Çok Farklı Nedenlerle Karşımıza Gelebilmektedir…

34 Nekrotizan Enterokolit
Yoğun Kemoterapi Alan Çocuk ve Erişkin Kanser Hastaları Lösemililer Lenfomalılar %3-5 NEK Riski Taşırlar…

35 Nekrotizan Enterokolit
Bu Durum Nötropenik Tiflitis Nötropenik Enterokolit İleoçekal Sendrom Olarak Adlandırılmaktadır.

36 Nekrotizan Enterokolit
İmmunsüpresif Hastalarda TİFLİTİS NEK ile Sonuçlanabilir… NEK’in Bir Evresi…

37 İmmunsüpressif Tedavi Uygulanan (Özellikle İnce Barsak Nakli)
TİFLİTİS İmmunsüpressif Tedavi Uygulanan Kemik İliği veya Solid Organ Nakilleri (Özellikle İnce Barsak Nakli) Aplastik Anemi AIDS Gibi Süreçlerin Ciddi Komplikasyonu…

38 TİFLİTİS En Önemli Risk Faktörü NÖTROPENİ Viral Fungal
Bakteriyel Ajanlar Sitotoksik Ajanlar

39 TİFLİTİS Mortalite %5-100 Arasında Ort. %40-50

40 Antipsikotik, Nöroleptik Kullanımı
TİFLİTİS Uzun Süreli Antipsikotik, Nöroleptik Kullanımı Buerger Hastalığı Polimyozitis Poliarteritis Nodosa NEK’e Eğilim Yaratır…

41 Kardiyak Cerrahi Sonrası
TİFLİTİS Kardiyak Cerrahi Sonrası Sirozlu Hastalar Pasifikte Yaşayanlar NEK Riski Taşırlar…

42 NEK PATOGENEZİSİ Temel Sorumlu Gastrointestinal Kanalın
Toksik ve İskemik Süreçleri Mukozal Vasküler Myenterik Pleksus Hasarı

43 NEK PATOGENEZİSİ Çekum öncelikle tutulur Nedeni ???
Zayıf lokal sirkülasyon Fonksiyonel özellikleri

44

45

46 ÇEKUM İleoçekal Valv Sağlam ise: Biriken gaz, sıvı kolona geçemez
Kolon segmentlerinden geniş Yüksek basınç altında kalır İskemi kaçınılmaz olur…

47 NEK PATOGENEZİSİ Lokal Süreçler
Çekumda distansiyon Lokal kan akımının bozulması Mukozal iskemi Ülserasyon Mukozal ve submukozal nekroz İntraluminal hemoraji Bakteriyel invazyon Transmural penetrasyon ve perforasyon PERİTONİT Tablosu…

48 Sistemik Komplikasyonlar
NEK PATOGENEZİSİ Sistemik Komplikasyonlar Karın içi basıncı artar Mezenter arter perfüzyon bzk. Sistemik direnç yükselir Kardiyak atım azalır Böbrek perfüzyon bzk.

49 NEK PATOGENEZİSİ Sistemik Komplikasyonlar
Bakteriyemi Bakteri endotoksinleri Proinflamatuvar sitokinler (bradikinin, TNF, PAF) Manifest SIYS Vasküler permeabilite artışı Transkapiller sıvı kaybı Hipotansiyon Hipoksi Laktik asidoz

50 NEK PATOGENEZİSİ Sistemik Komplikasyonlar
Septik Şok ARDS Böbrek Yetmezliği Mortalite Kaçınılmaz Olabilir…

51 Nekrotizan Enterokolit
DÜŞÜNDÜREN KLİNİK BULGULAR NELERDİR ???

52 Nekrotizan Enterokolit
Abdominal Distansiyon NEK’in Üniversal Bulgusudur.

53 Nekrotizan Enterokolit
Mide Retansiyonu Dışkıda Gizli Kan Pozitifliği Uyarıcı Bulgular

54 Neonatal NEK Septik görünüm Sağ alt kadranda duyarlılık
Barsak seslerinde azalma Ele gelen kitle Apne Letarji Bradikardi Hipotermi

55 Riskli Büyük Çocuklarda
Sağ alt kadran ağrısı Künt Kramp Ateş Yüksekliği Sulu Dışkılama Kanlı Dışkılama Karın Şişliği Bulantı, Kusma

56 Riskli Büyük Çocuklarda
Septik görünüm Sağ alt kadranda duyarlılık Barsak seslerinde azalma Ele gelen kitle varlığında NEK Şiddetle Düşünülmelidir…

57 NEK’te AYIRICI TANI Pseudomembranöz enterokolit
(dışkıda klostridium diffisil toksini +) Barsak duvarına lösemik lenfomatöz infiltrasyon İnfeksiyöz kolit (bakteriyel, CMV enf.)

58 NEK’te AYIRICI TANI Akut apandisit İnvaginasyon
Akut kolonik pseudo-obstrüksiyon İnflamatuvar barsak hastalığı

59 NEK ve TANI ARAÇLARI Direk Karın Grafisi Karın USG Karın tomografisi
(İmmunsüpresif hastalarda) Sigmoidoskopi Kolonoskopi

60 Mortalitesini Azaltmada
NEK ve TEDAVİ Bu Hastalığın Mortalitesini Azaltmada En Önemli Etken ERKEN TANI…

61 NEK ve TEDAVİ IV sıvı tedavisi Volüm replasmanı
Renal perfüzyonun devamlılığı Oral beslenmenin sonlandırılması Nazogastrik drenaj Antibiyoterapi Parasentez Cerrahi tedavi

62 NEK ve KOMPLİKASYONLAR
NEK’li Olguların %50-75’i Yaşamda Kalmaya Devam Ederler. Ancak Bunların %50’sinde Uzun Dönem Komplikasyonlar Gelişir.

63 NEK ve KOMPLİKASYONLAR
En Sık İki Komplikasyon İntestinal Striktürler (%25-30) ve Kısa Barsak Sendromu

64 NEK ve KOMPLİKASYONLAR
Striktürler Cerrahi girişim gerekebilir… Kısa barsak sendromu Uzun süreli EN ve PN Komplikasyonları ??? Hayatta kalanları zorlu bir süreç beklemektedir.

65 Her Yaşta Görülebilir…
SON SÖZLER NEK Sadece Prematüreler Yenidoğanlarla Sınırlı Değildir… Her Yaşta Görülebilir…

66 Sağlıklı Yaşam Hakkı İçin
SON SÖZLER Sağlıklı Yaşam Hakkı İçin Erken Tanının Kaçınılmaz Olduğu Çok Ciddi Bir Tıbbi Süreçdir.


"NEKROTİZAN ENTEROKOLİT" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları