Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEKROTİZAN ENTEROKOLİT Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı - 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEKROTİZAN ENTEROKOLİT Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı - 2006."— Sunum transkripti:

1 NEKROTİZAN ENTEROKOLİT Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı - 2006

2 Sunum Yol Haritası  NEK tanımı  Neonatal NEK  Diğer nedenler  Patogenez  Klinik bulgular  Tanı araçları  Tedavi  Son sözler Güzelim Karşıyaka

3 Nekrotizan Enterokolit (NEK) Özellikle İnce Barsağın Son Kısmı ve Kolonun Proksimalini Tutan Nekroz, Hemoraji, Perforasyon İle Giden Ciddi Bir Tıbbi Süreç…

4 Nekrotizan Enterokolit (NEK) Pediatri Pratiğinde Öncelikle YD Yoğun Bakım Ünitelerinin Özellikle Prematür Bebeklerin Sorunu…

5 Nekrotizan Enterokolit Çok zorda!

6

7

8

9 Normal Kolon

10 NEK

11 Aman Tanrım Bu Ne ANARŞİ…

12 Nekrotizan Enterokolit (NEK) Yenidoğan Döneminden İtibaren Sıklığı Giderek Azalmakla Birlikte Her Yaşta Görülebilen Ciddi Bir Sorundur… !

13 Nekrotizan Enterokolit Literatürde; Neonatal NEK Seriler Halinde Çocuk ve Erişkin Yaş Gruplarında Tek Tek Olgu Sunumları Kısıtlı Sayıdaki Olgu Serileri !??

14 NEONATAL NEK YD Yoğun Bakım Ünitelerinin En Sık Rastlanan Tıbbi ve/veya Cerrahi Aciliyet Gösteren Gastrointestinal Sorunlarından Biridir…

15 NEONATAL NEK Akut Sürecin Yönetimi Pediatrik Gastroenterolojiden çok Yenidoğan Bilim Dalının ve İlgili Çocuk Cerrahlarının Denetimindedir.

16 NEONATAL NEK Pediatrik Gastroenterologlar Akut NEK’in Yönetiminden çok Kısa Barsak Sendromu Barsak Striktürü gibi Komplikasyonlarıyla Uğraşırlar…

17 NEK ve YD Dönemi Barsak Perforasyonu Akkiz Akkiz Kısa Barsak Sendromunda En Sık Neden…

18 NEK ve YD Dönemi YD Yoğun Bakım Ünitelerinde Sıklık % %1-5 Arasında… Ciddi Morbidite ve Mortalite (%30-50) Nedeni….

19 NEK ve YD Dönemi Gestasyonel Yaş Küçüldükçe NEK Görülme Sıklığı Artmakta

20 NEK ve YD Dönemi NEK’li Bebeklerin %10’uPolisitemi Siyanotik Kalp Hastalığı GastroşisizVolvulus Kronik Diyare vb. Sorunlu Term Yenidoğanlar…

21 Neonatal NEK Yaşamın 3-10. Günleri Arasında… İlk 24. saatte 3. ayda Bildirilen Olgularda Var…

22 Neonatal NEK Neonatal NEK’li olguların%95’i enteral beslenen bebekler…

23 Neonatal NEK PrematüritedenSonra En Büyük Risk Faktörü Enteral Beslenme

24 Neonatal NEK MotiliteSindirimEmilim Kan Dolaşımı Mukozal Permeabilite İmmatüritesi NEK İçin Risk Faktörleri… NEK İçin Risk Faktörleri…

25 Neonatal NEK Prematürelerde Yüksek Volümlü-Hipertonik Beslenme Mukozal Kan Akımını İntestinal Motiliteyi Olumsuz Etkiler NEK’e Eğilim Yaratır…

26 Neonatal NEK Anne Sütü İçeriği Makrofajlar Salgısal IgA LizozimLaktoferrinHipotonik NEK Riskini Önemli Ölçüde Azaltır…

27 Neonatal NEK Enteral beslenme Lokal hiperemi O 2 dağılımı ve tüketiminde artış Prematürlerde Beslenme ve lokal kanlanma İmbalansı Hipoksik Mukozal Hasar

28 Neonatal NEK Hipoksik Mukozal Hasar Malabsorpsiyon Mukozal Ülserasyon Mukozal Permeabilite Artışı Bakteriyel Translokasyon

29 Neonatal NEK Motilite Bozukluğu Karbonhidrat Malabsorpsiyonu İntestinal Bakteriyel Gaz Oluşumu Distansiyon Distansiyon

30 Neonatal NEK Dilate Barsak Ansları Lokal Kan Akımının Azalması Mukozal Bütünlüğün Bozulması Enteral Gaz Lümenden Barsak Duvarına Geçer Pnömotosis İntestinalis Pnömotosis İntestinalis

31 NEK ve YD Dönemi YaşayanBüyüyenveBeslenenPrematürlerinSorunu…

32 YD’de Risk Faktörleri  Hipoksi  Hipotansiyon  Kan Değişimi  Doğum Asfiksisi  Respiratuvar Distres Sendromu  Umbilikal Kateterizasyon

33 Nekrotizan Enterokolit Yenidoğan Dönemi Dışında da Çok Farklı Nedenlerle KarşımızaGelebilmektedir…

34 Nekrotizan Enterokolit Yoğun Kemoterapi Alan Çocuk ve Erişkin Kanser Hastaları LösemililerLenfomalılar%3-5 NEK Riski Taşırlar…

35 Nekrotizan Enterokolit Bu Durum Nötropenik Tiflitis Nötropenik Enterokolit İleoçekal Sendrom OlarakAdlandırılmaktadır.

36 Nekrotizan Enterokolit İmmunsüpresif Hastalarda TİFLİTİS NEK ile Sonuçlanabilir… TİFLİTİS NEK’in Bir Evresi…

37 TİFLİTİS İmmunsüpressif Tedavi Uygulanan Kemik İliği veya Solid Organ Nakilleri (Özellikle İnce Barsak Nakli) Aplastik Anemi AIDS Gibi Süreçlerin Ciddi Komplikasyonu…

38 TİFLİTİS En Önemli Risk Faktörü NÖTROPENİViralFungal Bakteriyel Ajanlar Sitotoksik Ajanlar

39 TİFLİTİS Mortalite %5-100 Arasında Ort. %40-50

40 TİFLİTİS Uzun Süreli Antipsikotik, Nöroleptik Kullanımı Buerger Hastalığı Polimyozitis Poliarteritis Nodosa NEK’e Eğilim Yaratır…

41 TİFLİTİS Kardiyak Cerrahi Sonrası Sirozlu Hastalar Pasifikte Yaşayanlar NEK Riski Taşırlar…

42 NEK PATOGENEZİSİ Temel Sorumlu Gastrointestinal Kanalın Toksik ve İskemik Süreçleri MukozalVasküler Myenterik Pleksus Hasarı

43 NEK PATOGENEZİSİ Çekum öncelikle tutulur Nedeni ??? Zayıf lokal sirkülasyon Fonksiyonel özellikleri

44

45

46 ÇEKUM İleoçekal Valv Sağlam ise:  Biriken gaz, sıvı kolona geçemez  Kolon segmentlerinden geniş  Yüksek basınç altında kalır  İskemi kaçınılmaz olur…

47 NEK PATOGENEZİSİ Lokal Süreçler  Çekumda distansiyon  Lokal kan akımının bozulması  Mukozal iskemi  Ülserasyon  Mukozal ve submukozal nekroz  İntraluminal hemoraji  Bakteriyel invazyon  Transmural penetrasyon ve perforasyon  PERİTONİT Tablosu…

48 NEK PATOGENEZİSİ  Karın içi basıncı artar  Mezenter arter perfüzyon bzk.  Sistemik direnç yükselir  Kardiyak atım azalır  Böbrek perfüzyon bzk. Sistemik Komplikasyonlar

49 NEK PATOGENEZİSİ Sistemik Komplikasyonlar  Bakteriyemi  Bakteri endotoksinleri  Proinflamatuvar sitokinler (bradikinin, TNF, PAF)  Manifest SIYS  Vasküler permeabilite artışı  Transkapiller sıvı kaybı  Hipotansiyon  Hipoksi  Laktik asidoz

50 NEK PATOGENEZİSİ Sistemik Komplikasyonlar Septik Şok ARDS Böbrek Yetmezliği Mortalite Kaçınılmaz Olabilir…

51 Nekrotizan Enterokolit DÜŞÜNDÜREN KLİNİK BULGULAR NELERDİR???

52 Nekrotizan Enterokolit Abdominal Distansiyon NEK’in Üniversal Bulgusudur.

53 Nekrotizan Enterokolit Mide Retansiyonu Dışkıda Gizli Kan Pozitifliği Uyarıcı Bulgular

54 Neonatal NEK  Septik görünüm  Sağ alt kadranda duyarlılık  Barsak seslerinde azalma  Ele gelen kitle  Apne  Letarji  Bradikardi  Hipotermi

55 Riskli Büyük Çocuklarda Sağ alt kadran ağrısı Künt Kramp Ateş Yüksekliği Sulu Dışkılama Kanlı Dışkılama Karın Şişliği Bulantı, Kusma

56 Riskli Büyük Çocuklarda  Septik görünüm  Sağ alt kadranda duyarlılık  Barsak seslerinde azalma  Ele gelen kitle varlığında NEK Şiddetle Düşünülmelidir…

57 NEK’te AYIRICI TANI  Pseudomembranöz enterokolit ( dışkıda klostridium diffisil toksini +)  Barsak duvarına lösemik lenfomatöz infiltrasyon  İnfeksiyöz kolit (bakteriyel, CMV enf.)

58 NEK’te AYIRICI TANI  Akut apandisit  İnvaginasyon  Akut kolonik pseudo-obstrüksiyon  İnflamatuvar barsak hastalığı

59 NEK ve TANI ARAÇLARI  Direk Karın Grafisi  Karın USG  Karın tomografisi (İmmunsüpresif hastalarda)  Sigmoidoskopi  Kolonoskopi

60 NEK ve TEDAVİ Bu Hastalığın Mortalitesini Azaltmada En Önemli Etken ERKEN TANI…

61 NEK ve TEDAVİ  IV sıvı tedavisi  Volüm replasmanı  Renal perfüzyonun devamlılığı  Oral beslenmenin sonlandırılması  Nazogastrik drenaj  Antibiyoterapi  Parasentez  Cerrahi tedavi

62 NEK ve KOMPLİKASYONLAR NEK’li Olguların %50-75’i Yaşamda Kalmaya Devam Ederler. Ancak Bunların %50’sinde Uzun Dönem Komplikasyonlar Gelişir.

63 NEK ve KOMPLİKASYONLAR En Sık İki Komplikasyon İntestinal Striktürler (%25-30)ve Kısa Barsak Sendromu

64 NEK ve KOMPLİKASYONLAR  Striktürler Cerrahi girişim gerekebilir…  Kısa barsak sendromu Uzun süreli EN ve PN Komplikasyonları ??? Hayatta kalanları zorlu bir süreç beklemektedir.

65 SON SÖZLER NEK Sadece Prematüreler YenidoğanlarlaSınırlıDeğildir… Her Yaşta Görülebilir…

66 SON SÖZLER Sağlıklı Yaşam Hakkı İçin Erken Tanının Kaçınılmaz Olduğu Çok Ciddi Bir Tıbbi Süreçdir.


"NEKROTİZAN ENTEROKOLİT Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı - 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları