Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKUT ROMAT İ ZMAL ATEŞ (ARA) İ nt. Dr. Hilal ÇAKIR (eylül 2014)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKUT ROMAT İ ZMAL ATEŞ (ARA) İ nt. Dr. Hilal ÇAKIR (eylül 2014)"— Sunum transkripti:

1 AKUT ROMAT İ ZMAL ATEŞ (ARA) İ nt. Dr. Hilal ÇAKIR (eylül 2014)

2 tanım  Akut Romatizmal Ateş üst solunum yollarının A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklarla infeksiyonlarından sonra oluşan, eklemler, kalp, beyin ve subkutan dokuyu tutan gecikmiş, nonsüpüratif ve enflamatuar bir hastalıktır.

3  ARA gelişebilmesi için streptokok enfeksiyonunun bo ğ az enfeksiyonu şeklinde geçirilmesi gerekir.  Gelişmekte olan ülkelerde edinsel kalp hastalıklarının en sık nedenidir.

4 insidans  Gelişmiş ülkelerde 0,5-3/100.000  Gelişmekte olan ülkelerde 20-100/100.000  Türkiye’de 20/100.000  Tedavi edilmemiş ya da yetersiz tedavi edilmiş streptokoksik üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra %3, geçirilmiş romatizmal ateş varlı ğ ında %50 oranında görülür.

5 etyoloji  A grubu B hemolitik streptokoklar (M1,3,5,6,18,19,24 serotipleri)

6 epidemiyoloji  En sık 5-15 yaş arasında görülür.  K=E, korea kızlarda sık.  Kış ve ilkbahar aylarında sık.  Düşük sosyoekonomik düzey, kalabalık ortam, ailesel e ğ ilim predispozan faktörler arasındadır.

7 patogenez  Otoimmünite, çapraz reaksiyon  En yaygın ve kabul gören görüşe göre Beta Hemolitik Streptokoklara ait antijenlerle, tutulan dokulardaki antijenlerin benzerlik göstermesi sonucu oluşur.  Streptokoklara karşı geliştirilen antikorlar dokulara ait antijenlerle reaksiyona girerek otoimmün olaylara neden olmaktadır.

8

9

10 patoloji  1.Eksudatif(erken) dönemde ödem, hemoraji, nekroz, lenfosit/plazma hcsi infiltrasyonu bulunur. İ lk günlerde eklemlerde oluşur, 2-3 hf sürer ve iyileşme döneminde tümüyle kaybolur.  2.Proliferatif(geç) dönemde ise endokard ve miyokard özellikle tutulur.Aylarca ya da yıllarca sürer ve sekel bırakır.

11  İ nflamatuar lezyonlar en fazla kalp, eklemler, beyin ve deride görülür.  Akut dönemde eklemlerde sinovial membran infiltrasyonu ve seröz effüzyon vardır.Ancak eklem yüzeylerinde erozyon ya da pannus oluşumu gözlenmez.  ARAda pankardit olur, kalbin tüm tabakaları tutulabilmekle birlikte sıklık endokarddan perikarda do ğ ru azalır.En sık tutulan kapaklar sırasıyla mitral, aort ve triküspittir.Pulmoner kapak nadiren tutulur.Tutulan kapakta erken dönemde yetmezlik geç dönemde darlık olur.  Aschoff cisimci ğ i ARA için karakteristiktir.(Atrium miyokardında eozinofilik hiyalen membran etrafında lenfosit,makrofaj ve çok çekirdekli hücrelerin toplanması ile oluşan küçük granülomlardır.) Romatizmal endokarditin en karakteristik lezyonu ise Mc Callum plaklarıdır.(Posterior mitral kapa ğ ın üzerindeki kalınlaşmış doku alanları.)  Merkezi SSde korteks,serebellum ve bazal ganglionlardaki küçük kan damarlarında selüler dejenerasyon ve hyalinizasyon olur.

12 tanı  Major kriterler -poliartrit -kardit -sydenham koresi -subkutan nodüller -eritema marginatum  Minör kriterler -ateş -artralji -artmış akut faz reaktanları (sedim,CRP) -uzamış PR intervali Modifiye Jones Kriterleri

13  Tanı için 2 major bulgu ya da 1 major+2 minör bulguyla birlikte geçirilmiş streptokok enfeksiyonu kanıtı (bo ğ az kültürü +li ğ i ya da hızlı streptokok antijen testi +li ğ i ya da ASO titrelerinde yükselme) gereklidir.

14 klinik  Klinik tablo streptokoksik bo ğ az enfeksiyonunu takiben yaklaşık 10-15 gün sonra başlar.(1-5hf arası de ğ işebilir)  Sıklıkla artrit şeklinde akut olarak başlar.  Kardit ikinci sırada gelir.  Yaş küçüldükçe kardite daha sık rastlanırken, yaş büyüdükçe ilk belirti artrit ve ateştir.

15 1.POL İ ARTR İ T  En sık görülen major bulgudur.(%75)  Gezici karakterdedir, asimetriktir,birden fazla eklem tutulumu mevcuttur.  En sık diz,ayak bile ğ i,dirsek ve el bile ğ i eklemleri etkilenir. Vertebralar ve boyun tutulmaz.  Non-eroziv bir artrittir.  Salisilata çok iyi cevap verir ve bu özelli ğ i karakteristiktir.(24-48 sa de artrit geriler)  ARA’da artrit 2-4 haftada kendili ğ inden düzelir, genelde 4 haftadan uzun sürmez. Kalıcı sekel bırakmadan tamamen iyileşir.

16

17 2.KARD İ T  2. sık görülen major bulgudur.(%50)  Prognozu belirleyen,sekonder profilaksi süresini etkileyen bulgudur.  Pankardit şeklinde görülür.  Genellikle ilk 1-2 haftada ortaya çıkar.  Karditin 4 major bulgusu vardır:yeni ortaya çıkmış üfürümler, kardiyomegali,KKY, perikardial efüzyon.

18  Miyokardit: -taşikardi(ateşle uyum göstermeyen taşikardi) -gallop ritmi -kardiyomegali -akut dönemde en sık görülen ölüm nedenidir.  Perikardit: -en az tutulan yerdir -kalp seslerinin azalması,frotman,EKGde düşük voltaj -radyografide kalp büyük kontürü düzleşmiştir  Endokardit: -en sık tutulan yerdir -en sık mitral kapak tutulur -akut dönemde ilk olarak my görülür. Mitral odakta koltuk altına yayılan pan veya holosistolik karakterde en az 2/6 şiddetinde üfürüm duyulur. Bazen de apekste middiyastolik Carey-Coombs üfürümü duyulabilir. -aort yetmezli ğ i gelişirse apekste mid ve geç diastolik üfürüm(Austin Flint üfürümü) duyulur.

19 3.SYDENHAM KORES İ  Romatizmal korea, St. Vitus dansı gibi isimleri de vardır.  %10-15 sıklıkta görülür.  Adolesanlarda ve kızlarda daha sıktır.  Bazal ganglionların özellikle de kaudat nukleusun inflamasyonu nedeniyle meydana geldi ğ i düşünülmektedir.  Latent periyodu uzundur.(1-6ay) kore bulundu ğ u sırada başka hiçbir bulgu olmayabilir.  Gövde ve ekstremitelerde –özellikle üst ekstremitelerde- istemsiz, hızlı, düzensiz, amaçsız, ve sürekli koreatetoik hareketler şeklindedir. Uykuda kaybolur stresli durumlarda artar.  Emosyonel labilite, okulda başarısızlık, hipotoni,kişilik de ğ işiklikleri belirgindir. Beceriksizlik ve koordinasyon bozuklu ğ u vardır. Yazı yazma bozulmuştur.  Ortalama 2-3 ay sürer. 6-12 Aya kadar uzayabilir. Bazen nüksler görülebilir.

20

21 4.ER İ TEMA MARG İ NATUM  %5 olguda görülür.  Genellikle gövdede bazen kollarda etrafı koyu pembe, ortası beyaz, kaşıntısız, çabuk şekil de ğ iştirip çabuk kaybolan deri döküntüleridir.  Yüzde olmaz.

22

23 5.SUBKUTAN NODÜLLER  %1.  Eklemlerin ekstansör yüzlerinde, 0,5-1cm çapında,sert,a ğ rısız, kolayca hareket edebilen nodüllerdir.  Daha çok el bile ğ i, dirsek, diz, ayak bile ğ i üzerinde.  Hemen kaybolabilir ya da haftalarca sürebilir.

24

25 laboratuar  Sedimentasyon hızı artmıştır. Tedavi başarısını takipte kullanılır.  CRP pozitiftir.  Lökositoz ve anemi.  ASO titresi artmıştır. ASO titresi strep. İ nf.dan 1 hf sonra artmaya başlar,3-5hfda en yüksek düzeye çıkar,6-12ayda enfeksiyon öncesi seviyeye döner.

26 tedavi  1.Enfeksiyon tedavisi  2.Antienflamatuar tedavi  3.Aktivite kısıtlanması  4.Profilaksi

27  Enfeksiyon Tedavisi - İ M 1,2 milyon Ü benzatin penisilin G -oral penisilin V 2x1 500mg 10gün -oral eritromisin 30mg/kg/gün(penisilin alerjisi olanda)  Streptokoksik farenjit için uygun antibiyotik tedavisine e ğ er farenfit başladıktan sonra ilk 7-8 gün içinde başlanırsa ARA gelişmesi etkili şekilde önlenecektir. Bo ğ az kültürü sonucu alınana kadar antibiyotik tedavisi 1-2gün geciktirilebilir ancak hastada önceden geçirilmiş ARA öyküsü varsa ya da yüksek risk taşıyan meslek grubundansa ab tedavisine hemen başlanır.  Streptokoksik farenjitli hastayla temas eden evdeki kişilere, ARAlı hastanın kardeşleri ve aile bireylerine de bo ğ az kültürü yapılmalı, pozitif bulunursa antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır.

28  Antienflamatuar tedavi Antienflamatuar tedaviye başlamadan önce kardit var mı varsa şiddeti de ğ erlendirilmelidir. Hafif kardit:kardiyomegali yok,Carey-Cooms üfürümü veya en fazla 2.derece my üfürümü var Orta kardit:daha fazla my,ay,kardiyomegali A ğ ır kardit:kardiyomegali ve kky var -hafif karditle birlikte olan veya olmayan artrit varlı ğ ında aspirin günlük 80-100mg/kg 4 doza bölünerek verilir.aspirin 5-7 günde azaltılarak kesilir. -orta ve a ğ ır karditte kortikosteroidler kullanılır. Prednison günde 1-2mg/kg dozunda verilir. orta karditli vakalarda steroid dozu klinik iyileşme görülürse 2hfdan sonra azaltılarak 4hfda kesilir doz azaltılmaya başlanınca günde 80-100mg/kg aspirin eklenir 1.5-6ay devam edilir.A ğ ır karditte steroid başlangıç dozu 4-6hf devam edilebilir.  Antienflamatuar tedavi akut dönemde mortalite ve morbiditeyi azaltır fakat kapak hastalı ğ ı gelişmesini önlemez.

29  Korea tedavisi -hafif vakalarda fenobarbital ya da diazepam -a ğ ır vakalarda klorpromazin ya da haloperidol Seçilen ilaç korea devam etti ğ i sürece verilir.

30  Aktivite kısıtlanması ARAlı her hastada yatak istirahati zorunludur süresi karditin varlı ğ ına ve derecesine görre de ğ işir. Yalnız poliartrit:1-2hf ev istirahati, 4-6hf aşırı akt engellenmeli Hafif kardit:6hf ev istirahati, 4-6hf aşırı akt engellenmeli Orta-a ğ ır kardit:8-12 hf ev istirahati,8-12hf daha aşırı akt engellenmeli

31  Profilaksi -benzatin penisilin G 1,2 milyon Ü 4hfda 1(<27kga 600.000 Ü) -penisilin V 2x1 250mg -eritromisin 2x1 250mg Profilaksi süresi yalnız artrit geçirenler(kaditsiz ARA) için 5yıl ya da 21 yaşına kadardır.(hangisi en uzunsa) Romatizmal kalp hastalı ğ ı olan hastalarda(kardit olan ARA) son akut romatizmal ateş ata ğ ından sonra en az 10 yıl süreyle veya 40 yaşına kadar(hangisi en uzunsa) romatizmal ateşe karşı uzun dönem profilaksi önerilir.

32 komplikasyonlar  Romatizmal kapak hastalı ğ ı ARA’ nın esas ve en önemli komplikasyonudur. A ğ ır vakalarda konjestif kalp yetersizli ğ i gelişebilir, ölüm ile sonuçlanabilir.  Aritmiler, perikardit, pulmoner emboli, pulmoner enfarkt di ğ er komplikasyonlardır. Ayrıca kapak de ğ işimine gitmiş hastalarda, antikoagulan kullanımıyla ilgili problemler, tromboembolik olaylar, endokardit riski, gebelikte karşılaşılan sorunlar ileri yaşlarda ortaya çıkabilmektedir.

33 prognoz  İlk atakta kardit ve kalp yetmezliği varsa prognoz kötüdür.  İlk atakta kardit varsa diğer atakların karditle tekrarlama olasılığı fazladır.  İlk atak ne kadar erken yaşta ise kardit olma olasılığı ve karditin ağırlık derecesi o kadar fazladır.  Her atakta kapak tutulumunun ağırlığı artar.  Kardiyak tutulumun düzenli profilakside %70-80 gerilediği gösterilmiştir.

34  Teşekkürler…


"AKUT ROMAT İ ZMAL ATEŞ (ARA) İ nt. Dr. Hilal ÇAKIR (eylül 2014)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları