Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Microsoft Excel 2007 Ders Notu Ö ğ r. Gör. Mustafa YAVAŞ Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ -

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Microsoft Excel 2007 Ders Notu Ö ğ r. Gör. Mustafa YAVAŞ Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ -"— Sunum transkripti:

1 Microsoft Excel 2007 Ders Notu Ö ğ r. Gör. Mustafa YAVAŞ www.mustafayavas.org Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com1

2 EXCEL - Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, tablolar içinde verilerle grafik oluşturma, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme özellikleriyle, en çok kullanılan hesaplama programıdır. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com2

3 EXCEL’le yapabilecekleriniz 1. Matematiksel işlemler (4 işlem) 2. Mantıksal karşılaştırma işlemleri (>,>=,<,<= gibi) 3. Fonksiyonlar (Metin,tarih, matematiksel fonksiyonlar) mod, tanjant, kotanjant 4. Grafik işlemleri 5. Tablo oluşturma işlemleri Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com3

4 EXCEL’de hücrelere hangi bilgiler girilebilir? 1. Metin 2. Rakam 3. Tarih ve Saat 4. Formül Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com4

5 EXCEL’de FORMÜL OLUŞTURMA Excel’de formül oluştururken şu kurallara uymak gerekir: 1. Bütün formüller Eşittir(=) işareti ile başlar. 2. Sadece 2 hücre arasında işlem yapılacaksa, hücrelerin adresleri arasına Noktalı Virgül(;) koyulur. (örn, =topla(A2;B2)) 3. Formül içerisinde boşluk kullanılmaz. =topla(A2;B2) do ğ ru, =topla (A2;B2) yanlış Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com5

6 EXCEL’de FORMÜL OLUŞTURMA 4. İ ki hücre arasında kalan hücrelerle ilgili işlem yapılacaksa, hücrelerin adresleri arasına (:) koyulur. Örn, topla(A2:A10) 5. Bir rakamın veya hücrenin belirli bir yüzdesini hesaplatmak için % işareti kullanılır. Örn, A5 hücresindeki rakamın %18’ini hesaplamak için şu formül yazılır: =A5*18% Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com6

7 EXCEL’de FORMÜL OLUŞTURMA 6. Matematiksel işlemlerde işlem önceli ğ i aşa ğ ıdaki şekildedir : Yüzde, üs alma, çarpma-bölme, toplama-çıkarma Örn; 3+18/3 işleminde önce 18/3 işlemi yapılır. Sonra çıkan sonuç 3 ile toplanır. Yani sonuç : 3+6=9’dur. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com7

8 EXCEL’de FORMÜL OLUŞTURMA 7. Önceli ğ i eşit olan işlemlerde, işlem önceli ğ i sol tarafta yer alan işlemdedir. Örn; 130/13*2 formülünde çarpma ile bölme aynı işlem önceli ğ ine sahip oldu ğ undan önce sol taraftaki işlem (bölme) yapılır. Sonuç: 10*2 = 20 8. Bir formüldeki matematiksel işlemlerde önce parantez içerisindeki işlemler, sonra parantez dışındaki işlemler yapılır. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com8

9 EXCEL’de FORMÜL OLUŞTURMA 9. Örnek: (5+4)*3 işleminin sonucu 9*3=27’dir. 10. Bir formülde açılan parantezlerin gerekti ğ i yerde kapatılması gerekir. Yoksa hata mesajı verir. 11. Hücreye ondalık rakam (10.11) yazıp Enter’a bastıktan sonra, yazılan sayı tarih biçimine dönüşebilir. Bu durumda hücrenin biçimlendirilmesi gerekir. Peki nasıl hücreyi biçimlendiririz ? Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com9

10 EXCEL’de FORMÜL OLUŞTURMA 12. Metin bulunan hücrelerdeki metinleri birleştirmek için, eşittir(=) işaretinden sonra ilk hücrenin adresini yazınız ve & işaretinden sonra di ğ er hücrenin adresini yazınız. =A2&A3 13. Metin bulunan hücrelerdeki metinleri, aralarında boşluk bırakarak birleştirmek için şu formülü yazarız: =A2&" "&B3&" "&C1 Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com10

11 EXCEL’de FORMÜL OLUŞTURMA 14. Formüllerde sayısal metinler kullanarak işlemler yapabiliriz. (örn, 10 YTL + 20 YTL …) 15. Formüllerde metinsel ifadeler tırnak içinde yazılır. ( " kaldı ", " geçti " gibi) Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com11

12 EXCEL Verileri sürükleyerek ço ğ altmak. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com12 Sonuç

13 EXCEL (Hücrelerin Seçilmesi) - Yan yana olmayan birden çok satır veya sütunu seçmek : CTRL tuşu basılı iken seçmek istedi ğ imiz satır veya sütunlara tek tek tıklarız. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com13

14 Hücreleri Birleştirmek Bu işlem için, biçimlendirme araç çubu ğ undaki Birleştir ve Ortala dü ğ mesini kullanırız. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com14

15 Birleştirilmiş hücreleri ayırmak Hücre üzerinde sa ğ tıklayın. Açılan menüde Hücreleri Biçimlendir – Hizalama sekmesine tıklayın. İ şaretli durumda olan Hücreleri Birleştir seçene ğ inin onay işaretini kaldırın. Tamam dü ğ mesine basın. - Kısa yol : Birleştir ve Ortala dü ğ mesine bir kez daha basın. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com15

16 Hücredeki yazının yönünü de ğ iştirmek Hücre üzerinde sa ğ tıklayın. Hücreleri biçimlendir komutuna ve Hizalama sekmesine tıklayın. Hizalama bölümünden kırmızı dü ğ meyi tıklayıp sürükleyerek, yazıya istedi ğ iniz gibi yön verin. Tamam dü ğ mesine basın. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com16

17 Hücrede birden çok satır oluşturmak Yazı yazdı ğ ınız hücrede iken farenin sa ğ dü ğ mesine tıklayın. Hücreleri biçimlendir. Metin denetimi – Metni Kaydır tıklayın. Tamam dü ğ mesine tıklayın. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com17

18 Hücre eklemek - silmek Satır eklemek - silmek Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com18

19 Fonksiyonlar Matematiksel İ şlemler ve Formül Oluşturmak 1. Toplama İşlemi - Sadece 2 hücre değerini toplayacaksak, = A2+B2 veya = TOPLA(A2;B2) formülünü yazarız. - Hücre aralığını toplayacaksak, = TOPLA(A2:A10) A2 hücresi ile A10 hücresi arasındaki tüm sayıları toplar. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com19

20 2. Çıkarma İ şlemi Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com20

21 3. Çarpma İ şlemi Sadece 2 hücredeki de ğ erin çarpım sonucunu hesaplatmak istiyorsak, = A2*B2 formülünü kullanırız. Hücre aralı ğ ındaki tüm de ğ erleri çarpmak istiyorsak = ÇARPIM(A2:A6) formülünü yazarız. (A2 hücresi ile A6 hücresi arasındaki tüm değerleri çarpar.) Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com21

22 4. Bölme İ şlemi İ şlem operatörü olarak Bölü ( / ) işareti kullanılır. Örnek kullanım; = A2/B2 ( A2 hücresindeki değeri B2 hücresine böler. ) Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com22

23 5. Ortalama İ şlemi Belirli bir aralıktaki hücrelerin ortalamasını hesaplamak için kullanılır. =ORTALAMA(A2:A8) formülü ile A2 hücresi ile A8 hücresi arasındaki sayıların ortalaması hesaplanır. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com23

24 6. Yüzde İ şlemi Herhangi bir hücrede belirtilen sayının, belirtilen oran kadar yüzdesinin hesaplanmasıdır. D3 hücresinin %30’unu hesaplamak için; = D3*30% formülünü yazarız. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com24

25 7. Karekök fonksiyonu =KAREKÖK(sayı) formülüyle hesaplanır. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com25 8. Yuvarla fonksiyonu =YUVARLA(sayı;basamak sayısı) formülüyle hesaplanır. Sayı : Hücre içindeki de ğ eri Basamak sayısı : Virgülden sonraki basamak Sayısını belirtir. Örn; YUVARLA(83,59;0) = 84 sonucunu verecektir.

26 9. Tamsayı fonksiyonu Ondalıklı sayının tam sayı kısmını alan fonksiyondur. =TAMSAYI(sayı) = Tamsayı(52,5) işleminin sonucu 52 olacaktır. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com26 10. Mod fonksiyonu - Bölme işleminde kalanı veren fonksiyondur. =MOD(Bölünen;Bölen) Örn; A4 hücresindeki de ğ erin A5 hücresindeki de ğ ere bölündü ğ ünde verece ğ i kalanı; =MOD(A4;A5) formülüyle hesaplarız.

27 KARŞILAŞTIRMA FONKS İ YONLARI Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com27 1. En büyük de ğ er (MAK) =MAK(A1:D5) formülüyle A1-D5 aralı ğ ındaki en büyük sayı hesaplanır. Uyarı - (;) ile (:) işaretine dikkat 2. En küçük de ğ er (M İ N) =M İ N(A3:B9) formülüyle A3-B9 aralı ğ ındaki en küçük sayı hesaplanır.

28 KARŞILAŞTIRMA FONKS İ YONLARI Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com28 3. E Ğ ER FONKS İ YONU =E Ğ ER(ŞART; Sonuç1; Sonuç2) ŞART : De ğ erlerin karşılaştırıldı ğ ı kısım. Sonuç1 : Şartın gerçekleşmesi durumunda üretilerek, hücreye sonuç olarak yazılacak kısım. Sonuç2 : Şartın gerçekleşmemesi durumunda 1.sonuca Alternatif olarak hücreye sonuç yazılacak kısımdır.

29 KARŞILAŞTIRMA FONKS İ YONLARI Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com29 3. E Ğ ER FONKS İ YONU =E Ğ ER(B2<50; "KALDI"; "GEÇT İ ") ŞART : B2 hücresindeki de ğ erin 50’den büyük olup olmaması Sonuç1 : E ğ er bu de ğ er 50’den küçükse o hücreye KALDI yazılacak.. Sonuç2 : Şartı sa ğ lamıyosa (50 veya 50’den büyükse) o hücreye GEÇT İ yazılacak..

30 EXCEL (Mantıksal Fonksiyonlar)  VE fonksiyonu (Birden fazla şartın aynı anda gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bir fonksiyondur. E ğ er fonksiyonuyla birlikte kullanılır.) =VE(sart1;sart2;……) =E Ğ ER(VE(A2>80;B2>90); "Geçtiniz"; "Kaldınız") A2 hücresindeki de ğ er 80’den büyükse ve B2 hücresindeki de ğ er de 90’dan büyükse Geçtiniz yazısı yazacak, yoksa Kaldınız yazısı yazacaktır. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com30

31 EXCEL (Mantıksal Fonksiyonlar)  YADA fonksiyonu (2 veya daha fazla şarttan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda kullanılır.) =YADA(sart1;sart2;……) =E Ğ ER(YADA(A2 5); "KALDI"; "GEÇT İ ") A2 hücresindeki de ğ er 50’den küçükse veya B2 hücresindeki de ğ er 5’ten büyükse KALDI yazısı yazacak, yoksa GEÇT İ yazısı yazacaktır. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com31

32 EXCEL (Mantıksal Fonksiyonlar)  DE Ğİ L fonksiyonu (Belirtilen bir şartın olamaması durumunda kullanılır.) =DE Ğİ L(şart) =E Ğ ER(DE Ğİ L(A2>=50); "KALDI"; "GEÇT İ ") A2 hücresindeki de ğ er 50’ye eşit veya 50’den büyük de ğ ilse KALDI yazısı yazacak, yoksa GEÇT İ yazısı yazacaktır. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com32

33 EXCEL (Mantıksal Fonksiyonlar)  E Ğ ERSAY fonksiyonu (Belirlenen veri alanında belirli şarta uygun verilerin sayısını belirlemek için kullanılır.) =E Ğ ERSAY(belirtilen aralık; şart) =E Ğ ERSAY(D2:D8; ">75 ") D2 hücresi ile D8 hücresi arasındaki hücrelerden de ğ eri 75’den büyük olanlarının sayısını verir. Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com33

34 Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com34


"Microsoft Excel 2007 Ders Notu Ö ğ r. Gör. Mustafa YAVAŞ Ö ğ r.Gör. Mustafa YAVAŞ -" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları