Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doc.Dr.Nesrin Ozatac Guz Donemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doc.Dr.Nesrin Ozatac Guz Donemi"— Sunum transkripti:

1 Doc.Dr.Nesrin Ozatac 2012-2013 Guz Donemi
BNFN 502 Finansal Yonetim Doc.Dr.Nesrin Ozatac Guz Donemi This template can be used as a starter file for presenting training materials in a group setting. Sections Sections can help to organize your slides or facilitate collaboration between multiple authors. On the Home tab under Slides, click Section, and then click Add Section. Notes Use the Notes pane for delivery notes or to provide additional details for the audience. You can see these notes in Presenter View during your presentation. Keep in mind the font size (important for accessibility, visibility, videotaping, and online production) Coordinated colors Pay particular attention to the graphs, charts, and text boxes. Consider that attendees will print in black and white or grayscale. Run a test print to make sure your colors work when printed in pure black and white and grayscale. Graphics, tables, and graphs Keep it simple: If possible, use consistent, non-distracting styles and colors. Label all graphs and tables.

2 Firmalarda Uzun Vadeli Yatırım Kararları SERMAYE BÜTÇELEMESİ
ALTINCI BÖLÜM İ Firmalarda Uzun Vadeli Yatırım Kararları SERMAYE BÜTÇELEMESİ Give a brief overview of the presentation. Describe the major focus of the presentation and why it is important. Introduce each of the major topics. To provide a road map for the audience, you can repeat this Overview slide throughout the presentation, highlighting the particular topic you will discuss next.

3 Firma bir yatırım kararı verirken bu yatırıma aıt gelecekteki net nakit akımlarını tahmin ederek ve belirli değerleme metotları kullanarak nakit çıkışlarıyla mukayese eder. Yatırım firmanın değerine bir ilavede bulunuyorsa ve net bugünkü değeri positifse kabul edilir. Gunluk hayatimizda finans, finansman, finansal yonetim, fon ve sermaye kavramalarini sik sik duyariz.

4 1.SERMAYE BÜTÇELEMESİ VE NAKİT AKIMI ANALİZERİ
Bilançonun aktifinde yer alan sabit kıymetler ele alınarak bu kalemlere yapılan yatırımlar incelenecektir. Sermaye harcaması bir yıldan daha uzun bir süre nakit akışı sağlayacak varlıklara yapılacak harcamaları ifade eder.

5 Firmalar ne kadar etkin ve verimli yatırım harcaması yaparlarsa karları o derece yüksek olur. Bu durum pazara yansıyacağı için şirketin hisse senetlerinin Pazar değeri yükselir ve ortakların varlıkları maksimize edilmiş olur. Ayrıca milli ekonomi daha verimli hale gelerek büyüme oranına positif yansıması kişi başına milli geliri artırarak toplum refah seviyesini yükseltecektir.

6 Firmaların PROJE hazırlama nedenleri aşağıdaki gibidir.
Yeni mal ve hizmet üretilmesi yatırımları Yeni bir mal ve hizmet üretmek için alınan yeni makine , teçhizat, bina, atölye binası vb yapılan harcamalar, Eskiyen varlıkların yenilenmesi ve giderleri azaltma Uzun vadeli reklam harcamaları

7 Firmaların PROJE hazırlama nedenlerinin devamı aşağıdaki gibidir.
Devamlılık arz eden ve uzun vadeli hale gelmiş alacak ve stok yatırımları Hizmet içi eğitim giderleri Ar-ge harcamaları Uzun vadeli yüksek faizli borçların düşük faizli borçlarla değiştirilmesi Kiralama-leasing analizleri Birleşme veya satın alma analizleri

8 SERMAYE BÜTÇELEMESİ ANAHTAR KAVRAMLAR
SERMAYE MALİYETİ firmaya sağlanan öz kaynak ve borç fonlarının ağırlıklı ortalama maliyeti olarak tarif edilir. Bu oran aynı zamanda istenen getiri oranı olarak da isimlendirilir. Şirkete yatırım yapanların istediği minimum getiri oranıdır ve kesim noktası olarak da bilinir. Bir yatırımın sermaye maliyeti, firmanın sermaye maliyetinden farklı olabilir. Yani kullanılan özsermaye ve borç oranıın ağırlıklı maliyeti olur ve nakit akımlarının iskonto oranı olarak kullanılır. bkz bölüm 8 What will the audience be able to do after this training is complete? Briefly describe each objective and how the audience will benefit from this presentation.

9 Bir projenin çeşitli ömürleri vardır
Bir projenin çeşitli ömürleri vardır. Sahiplik ömrü, varlığın bir kimsenin veya kuruluşun bünyesinde bulunduğu süreyi kapsari Fiziki ömrü, bir varlığın serviste kullanılma ömrünü ifade eder. Amortisman ömrü, bir fiziki varlığın arsa veya arazi hariç kaç yılda amorti edileceği süredir. Ekonomik ömür ise varlığın serviste en karlı olarak kullanılacağı süreyi gösterir. Yani varlığın yıllık eşdeğer net hasılatının maksimum veya yıllık eşdeğer masrafının minimum olduğu yıl katsayısıdır. Tahviller; firmalar tarafindan ihrac edilen, vadeleri bir yildan uzun(Tde 7 yil), faiz odemeli, vadesinde anapara odemeli , primli, primsiz, ikramiyeli,teminatli, indeksli olabilir..Hisse senetleri;

10 YATIRIM TUTARI Bir yatırımın tamamlandığı süreye kadar yapılan bütün araştırma geliştirme, proje tutarı, arazi, arsa, binalar, yollar, tesisler, makine, teşhizat, montaj, gümrük vergiler, deneme vb giderleri yani sabit sermaye giderleri ile işletme sermayesi giderlerini kapsar. Keep it brief. Make your text as brief as possible to maintain a larger font size.

11 NET NAKİT GİRİŞLERİ Net nakit girişleri, bir yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlanmış olduğu nakit gelirlerinden giderlerin düşülmesi ve kalan net miktara amortisman ve tükenme paylarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanır. Eğer içerisinde vergiler de dahil edilmişse bu kez vergiden sonraki net nakit akımlarından bahsedilir.

12 HURDA DEĞER Projenin ekonomik ömrü sonundaki net değerdirç Bu değer genellikle positiftir. Bazı durumlarda sökme, taşıma, yer düzeltme vb sebeplerle eksi değier olabilirö yani nakit çıkışı gerektirebilir. Eğer hurda değer için amortisman ömrü tamamlanmışsa elde edilecek nakit girişi üzerinden vergi ödemek gerekir.

13 PROJE ÇEŞİTLERİ BAĞIMSIZ PROJE bir projenin kabul veya reddi doğrudan diğer projeleri etkilemiyen projelere denirç BAĞIMLI PROJE bir projenin kabul veya reddi diğer projelerin kabul veya reddine tabi bulunuyorsa bu proje bağımlı proje adını alır. BAĞDAŞMAZ PROJELER ise projenin kabul veya reddinin diğer projelerin kabul veya reddini etkiliyorsa bu projelere bağdaşmaz projeler denir.

14 SERMAYE BÜTÇESİ SÜRECİ
1.Firmada sermaye bütçesi projeleri için bir fikrin doğuşu 2.Tekliflerin hazırlanması 3.Mevcut projelerin ve tesislerin gözden geçirilmesi 4.Teklif edilen projelerin ve tesislerin gözden geçirilmesi ve firmanın sermaye bütçesinin hazırlanması 5. Gerekli fonların temini

15 FİRMANIN BÜYÜME FIRSATLARINDAN DOĞAN PROJELER
MALİYET AZALTICI-VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER YASAL SAĞLIK VE EMNİYET STANDARTLARINI KARŞILAMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

16 PROJENİN NAKİT AKIMLARININ TAHMİNİ
Yatırım bütçesi süreci, projenin şirketin karına ne ölçüde katkıda bulunacağının hesaplanmasından cok bir projenin nakit akımlarının tahmini ile ilgilenir. Projesinin kabul edilip edilmemesi konusunda karar bu nakit akımları serisine göre yani kar serisine göre değil. Bir yatırım projesinin yatırım tutarı olarak tarif edilen bir başlangıç nakit çıkışı ile başlar. Ekonomik ömrü içerisinde projenin elde edeceğii nakit girişleri serisi onun performansının belirlenmesinde son derece önemlidir.

17 NAKİT AKIMLARI KLASİK NAKİT AKIMLARI - + + + + + +…………+
…………+ 2. KLASİK OLMAYAN NAKİT AKIMLARI …………+

18 NAKİT AKIMLARI nasıl hesaplanır ?
1. Nakit akımları marjinal bazda hesaplanabilir 2. Nakit akımları vergiden sonraki nakit akımları olarak hesaplanmalıdır 3.Projenin firmaya olan bütün dolaylı etkileri de nakit akımı hesaplarına dahil edilmelidir 4.Nakit akımları vergiden sonraki nakit akımlarıysa iskonto oranı da vergiden sonraki iskonto oranı olmalıdır. Bu dört kurala uyulduğu takdirde vergiden sonraki net nakit akımları hesaplanır. Nakit akımları hesaplanırken nakit akımları üzerinde etkili olan vergi. Amortisman ve faizin etkilerinin iyi bilinmesi gerekir.

19 YATIRIM PROJESİNİ DEĞERLEME METODLARI
1. Net bugünkü değer metodu (NBD) 2. Net gelecekteki değer metodu(NGD) 3. Yıllık eşdeğer net hasıla metodu(YENH) 4. İç karlılık oranı metodu (İKO=k) 5.Karlılık indeksi metodu(Kİ) 6.Geri ödeme süresi bir ve iki metodu (GÖS1, GÖS2)


"Doc.Dr.Nesrin Ozatac Guz Donemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları