Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Hazırlama Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Hazırlama Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Proje Hazırlama Eğitimi
DOĞU KARADENİZ İLLERİ HİZMET ve KALKINMA BİRLİĞİ (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize Trabzon) Proje Hazırlama Eğitimi Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

2 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
EĞİTİMİN AMAÇLARI Proje fikrinin Projeye dönüştürülerek Başvuru Formuna aktarılmasının öğretilmesi eğitimin amacıdır. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

3 AB Kaynaklı Hibeler Neden Verilir?
Türkiye Cumhuriyeti’nin AB ile imzaladığı anlaşmalardaki yükümlülükler sebebiyle AB hibeleri verilmektedir, Toplam hibelerin %25 i Türkiye Cumhuriyeti katkısıdır. Başvuru Rehberi bölüm 1.2 anlatılacak. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

4 Hibe Mekanizmasına Bakış
Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Hibe Başvuru Formu Başvuru Değerlendirme Sözleşme imzalanması Projenin Yürütülmesi Projelerin İzleme ve Değerlendirilmesi. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

5 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Teklif Çağrısı Hibe olarak dağıtılmak üzere ayrılan bütçeye başvuracak projelerin hazırlanması için davet ve süreç (sınırlı zaman). Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

6 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Başvuru Rehberi Başvuru koşullarını açıklayan kılavuz HİBE BAŞVURU REHBERİ. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

7 Hibe Başvuru Formu ve Ekleri
Hibe istenilen proje teklifi için doldurulması gereken AB standart formatı EK A: HİBE BAŞVURU FORMU EK B: BÜTÇE (Excel Formatında) EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE (Excel Formatında) EK D: İNGİLİZCE OLARAK PROJE ÖZETİ, FAALİYET PLANI, BÜTÇE VE MANTIKSAL ÇERÇEVE (Türkçe yapılan başvurular için) EK E: PROJE KOORDİNATÖRÜNÜN VE PROJEDE GÖREV ALAN DİĞER KİLİT PERSONELİN PROJEDEKİ POZİSYONUNU DA BELİRTEN AB FORMATINDA ÖZGEÇMİŞLERİ EK F: EĞİTİM FAALİYETLERİ ÖNEREN PROJELER İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİM KURSLARININ MÜFREDATI EK G: AVRO’YU AŞAN MAKİNE VE EKİPMAN SATIN ALIMI DURUMUNDA BUNLARA İLİŞKİN PROFORMA FATURALAR . Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

8 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Başvuru Hibe başvuru dosyasının sözleşme makamına teslimidir. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

9 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Değerlendirme Hibe almak için başvuran projelerin ‘kriterlere göre’ ve ‘bağımsız değerlendirme’ ve seçim sürecidir. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

10 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Sözleşme İmzalanması Hibe almaya hak kazanan proje sahipleri ile sözleşme makamı arasında sözleşme imzalanması. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

11 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Projenin yürütülmesi Proje Sahibi ve Ortakları tarafından projenin uygulanması. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

12 Projelerin izleme ve değerlendirilmesi
DPT ile MFİB ve AKTD tarafından izleme ve değerlendirme. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

13 Hibe Programı Başvuru Koşulları
Başvuru Sahibinin Uygunluğu Ortaklar ve Ortakların Uygunluğu Projelerin Uygunluğu Süre, Yer ve Hibe Miktarı Sektörler ve Konuların Uygunluğu Proje Türleri ve Faaliyetlerin Uygunluğu Maliyetlerin Uygunluğu. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

14 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (1)
Muhtemel Başvuru Sahipleri aşağıdaki hallerde herhangi bir teklif çağrısına katılamazlar ve hibelerden yararlanamazlar: (a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar; veya ulusal mevzuatta veya yönetmelikte öngörülen benzer durumlarda olanlar; (b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkum olanlar; (c) Görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıkları, Sözleşme Makamının haklı gösterebileceği herhangi bir yoldan ispat edilenler;. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

15 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (2)
(d) Bulundukları ülkenin, Sözleşme Makamının bulunduğu ülkenin veya projenin uygulandığı ülkenin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler; (e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Avrupa Topluluğu mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkum olanlar; (f) Topluluk bütçesinden finanse edilen bir satınalma prosedürüne veya diğer bir hibe yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

16 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (3)
Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya hibe almaya hak kazanamazlar: (g) Çıkar ilişkisi içinde olanlar; (h) Teklif Çağrısı’na katılım koşulu olarak Sözleşme Makamı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler; (i) Mevcut veya daha önceki Teklif Çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Sözleşme Makamını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

17 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (4)
Programa özel uygunluklar, programın kendisine ve bileşenlerine göre farklılık gösterir . Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

18 Ortaklar ve Ortakların Uygunluğu
Ortaklar başvuru sahibi ile aynı uygunluk kriterlerine uygun olmalıdır, Ortakların program bölgesinde kurulu olmaları ya da faaliyet göstermeleri ŞART DEĞİLDİR, Ortaklar, bölge illerinden değil ise, projedeki rolü; Bilgi Uzmanlık Mali kaynak aktarımı vb. ile sınırlıdır, İştirakçi Kuruluşlar Destekleyicidir fakat harcırahlar ve seyahat masrafları haricinde hibe desteğinden faydalanamaz, Taşeronlar Program kapsamında finanse edilmez ancak, proje sahibine mal ve/veya hizmet satışı yaparlar, Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

19 Projelerin Uygunluğu (1)
Süre XX ay Tüm faaliyetler en geç bitiş tarihinde tamamlanmış olmalıdır Yer Sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım ile ticari seyahat ve işletme ziyaretleri istisna olmakla beraber programın uygulandığı bölgedir. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

20 Projelerin Uygunluğu (2)
Miktar Örnektir En az: Avro En fazla: Avro Hiçbir hibe, proje kapsamında oluşan toplam uygun maliyetin % 90’ını aşamaz Projenin toplam bütçesi: en fazla Avro . “Kapasite Geliştirme” projeleri küçük bir oranda ekipman ve malzeme alımı içerebilir (örneğin eğitimlerin verilmesinde kullanılması gereken ekipman ve malzemeler veya turistik amaçlı faaliyetlerde gerekli levhaların konulması gibi). Ancak, bu oran projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sini aşmamalıdır. Diğer taraftan, “kapasite geliştirme” projeleri kapsamında gerçekleştirilecek binaların (örneğin eğitim verilecek yerlerin) düzenlenmesi ve yenilenmesi maliyetleri projenin toplam uygun maliyetinin % 10’undan fazla olmamalıdır. Hiçbir hibe, proje kapsamında oluşan toplam uygun maliyetin % 90’ını (ayrıca bkz. Bölüm 2.1.4) aşamaz. Projenin toplam bütçesi en fazla Avro olabilir. Ayrıca, hiçbir hibe tutarı, projenin toplam uygun maliyetinin %50’sinden az olamaz. Kalan tutar, Başvuru Sahibinin ve/veya Ortaklarının kendi kaynaklarından ya da Avrupa Topluluğu bütçesi dışındaki kaynaklardan karşılanmalıdır. Projenin bütün maliyetleri Başvuru Sahibi’nin/Ortak(lar)ının muhasebesinde kaydedilmelidir. Hibe faydalanıcısı; proje uygulama aşamasında, eş-finansman miktarını ya kendi kaynaklarından ya da üçüncü taraflardan mali transfer yoluyla sağladığını kanıtlamalıdır. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

21 Projelerin Uygunluğu (3)
Uygun Sektörler ve Konular Örnektir Gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi Ürünlerin kalitesinin artırılması Etkin, çevre dostu uygulamaların ve teknolojilerin tanıtılması Toprak ve su kaynaklarının korunması. Bu hibe programı kapsamında, bir projenin yatırım projesi olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki iki şartı birlikte taşıması gerekmektedir: Tarımsal/kırsal kalkınma projesi olması ve Ekipman-malzeme alımı ve/veya binaların düzenlenmesi-yenilenmesi maliyetlerinin projenin toplam uygun maliyetinin %30’undan fazla olması Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

22 Projelerin Uygunluğu (4)
Uygun Olmayan Faaliyetler/Projeler Sadece veya büyük ölçüde; çalıştay, seminer, konferans ve kongrelere katılım için bireysel destekleri içeren projeler; Sadece veya büyük ölçüde çalışmalar ya da eğitim kursları için kişisel bursları içeren projeler, Devlet bütçesinden, diğer Topluluk programlarından veya diğer fonlardan halen finanse edilen veya finansmanı sağlanma sürecinde olan projeler; Kâr elde etmeye yönelik faaliyetler (sadece “kapasite geliştirme” projeleri için); Başvuru sahiplerinin hibe sözleşmesini imzalamadan önce başladıkları projeler; Partizan niteliğinde veya siyasi partilerle ilgili projeler; Yardım amaçlı bağışlar vb.. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

23 Maliyetlerin Uygunluğu (1)
Uygun Doğrudan Maliyetler Projede çalışacak personel masrafları Seyahat ve gündelikler Yeni ekipman ve malzeme alımı veya yeni/kullanılmış ekipman ve malzeme kiralanması ile hizmet alımı maliyetleri; Sarf malzemesi maliyetleri Alt yüklenici maliyetleri Mali hizmet maliyetleri Sözleşme gereği doğrudan oluşan maliyetler (bilgi yayımı, projeye özel değerlendirmeler, denetim, çeviri, basım, sigorta vb.), Hibe miktarının Avroyu aşması halinde denetim maliyeti Görünürlük maliyetleri Doğrudan uygun proje maliyeti ara toplamının %5’ini geçmemek kaydıyla proje bütçesi dahilinde bir Yedek Akçe. “Kapasite Geliştirme” projeleri küçük bir oranda ekipman ve malzeme alımı içerebilir (örneğin eğitimlerin verilmesinde kullanılması gereken ekipman ve malzemeler veya turistik amaçlı faaliyetlerde gerekli levhaların konulması gibi). Ancak, bu oran projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sini aşmamalıdır. Diğer taraftan, “kapasite geliştirme” projeleri kapsamında gerçekleştirilecek binaların (örneğin eğitim verilecek yerlerin) düzenlenmesi ve yenilenmesi maliyetleri projenin toplam uygun maliyetinin % 10’undan fazla olmamalıdır. Hiçbir hibe, proje kapsamında oluşan toplam uygun maliyetin % 90’ını (ayrıca bkz. Bölüm 2.1.4) aşamaz. Projenin toplam bütçesi en fazla Avro olabilir. Ayrıca, hiçbir hibe tutarı, projenin toplam uygun maliyetinin %50’sinden az olamaz. Kalan tutar, Başvuru Sahibinin ve/veya Ortaklarının kendi kaynaklarından ya da Avrupa Topluluğu bütçesi dışındaki kaynaklardan karşılanmalıdır. Projenin bütün maliyetleri Başvuru Sahibi’nin/Ortak(lar)ının muhasebesinde kaydedilmelidir. Hibe faydalanıcısı; proje uygulama aşamasında, eş-finansman miktarını ya kendi kaynaklarından ya da üçüncü taraflardan mali transfer yoluyla sağladığını kanıtlamalıdır. Yatırım projeleri; verimlilik artışını, gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesini, tarımsal ürünlerin kalitesinin artırılmasını, toprak-su muhafazası ile çevre dostu ve etkin uygulama ve teknolojilerin tanıtılmasını öncelikle hedefleyecektir. Hiçbir hibe tutarı, proje kapsamında oluşan toplam uygun maliyetin % 50’sini aşamaz (ayrıca bkz. Bölüm 2.1.4). Proje bütçesi en fazla Avro olmalıdır. Ayrıca, toplam hibe miktarı projenin toplam uygun maliyetinin %50’sinden az olmamalıdır. Kalan tutar, Başvuru Sahibinin ve/veya Ortaklarının kendi kaynaklarından ya da Avrupa Topluluğu bütçesi dışındaki kaynaklardan karşılanmalıdır. Projenin bütün maliyetleri Başvuru Sahibi’nin/Ortak(lar)ının muhasebesinde kaydedilmelidir. Hibe faydalanıcısı, eş-finansman miktarını kendi kaynaklarından veya proje uygulama aşamasında üçüncü taraflardan mali transfer yoluyla sağladığını kanıtlamak zorundadır. Yatırım projeleri için Başvuru Sahibi ve/veya Ortağı, proje bütçesinin en az %50’si kadar nakit katkıda bulunmalıdır. Ayni katkı genelde kabul edilebilir fakat uygun maliyetler arasında yer almaz ve bu katkı Başvuru Sahibi veya Ortakların katkısı olarak kabul edilmezler. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

24 Maliyetlerin Uygunluğu (2)
Uygun Olmayan Maliyetler Borçlar ve zarar veya borç karşılıkları, Faiz borçları, Halihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Arazi veya bina alımları, Döviz kuru zararları, KDV dahil vergiler, Üçüncü taraflara verilen krediler, Kamu görevlilerinin maaşları, Proje hazırlık maliyetleri, Halihazırda gerçekleşmiş harcamalar, Projeyle ilgisi olmayan harcamalar. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

25 Proje Belirleme, Hazırlama ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

26 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Proje Nedir? Belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına sahip, önceden belirlenmiş amaçlara ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler topluluğudur. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

27 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Proje Nedir? 1. Kapsam 2. Bütçe 3. Zaman Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

28 Proje Döngüsü Yönetimi
Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür. İLK OLARAK 1980’LERİN SONLARINDA OECD KALKINMA KOMİTESİ TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLARIN ANALİZİ VE VERİMLİLİĞİ AMACIYLA KULLANILMIŞTIR. AB’NDE 1990’LARIN BAŞINDAN İTİBAREN KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR. İLK KULLANIM MANUELİ 1992’DE YAYINLANMIŞTIR. TEMEL AMACI: DIŞ YARDIMLARA İLİŞKİN PROJE TASARIMI VE YÖNETİMİNDE KALİTEYİ ARTTIRARAK, DIŞ YARDIMLARIN DAHA VERİMLİ KULLANIMIDIR. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

29 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (1)
Farklı seviyelerdeki hedefler arasındaki nedensel ilişkiyi kuran, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol edildiği ve proje kontrolü dışında kalan ve başarıyı etkileyecek risklerin dikkate alındığı proje analiz, planlama ve uygulama aracıdır. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

30 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Mantıksal Çerçeve Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

31 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (2)
Projenin neden gerçekleştirildiği (Projenin Kapsamı) Projenin neyi başarmasının beklendiği (Göstergeler) Projenin bunu nasıl başaracağı (Faaliyetler ve Araçlar) Projenin başarısı için hangi dışsal faktörlerin önemli olduğu (Varsayımlar) Projenin başarısının değerlendirilmesi için gerekli bilginin nereden bulunacağı (Doğrulama Kaynakları) Projenin maliyetinin ne olacağı (Bütçe) Projenin başlayabilmesi için hangi unsurların yada şartların gerçekleştirilmesinin gerektiği (Ön koşullar). Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

32 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (3)
ANALİZ AŞAMASI PLANLAMA AŞAMASI Sorun analizi- paydaşların, onların ana problemlerinin, ve yaratacakları kısıtların ve fırsatların belirlenmesi; problemlerin farklı seviyeleri arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin tespit edilmesi Hedeflerin analizi - belirlenen problemlerden hareket ederek hedeflerin belirlenmesi; araç-amaç ilişkilerinin belirlenmesi Strateji analizi - hedeflerin gerçekleştirilmesi için farklı stratejilerin belirlenmesi; ana hedeflerin belirlenmesi (ana amaç ve proje hedefleri) Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması – proje yapısının tanımlanması, onun içsel mantığının test edilmesi, hedeflerin ölçülebilir terimlerle tanımlanması, araçların ve maliyetin (genel) tanımlanması Faaliyet planlaması –faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi; faaliyetlerin sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların tahsis edilmesi Bütçe –Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması Belirleme Analiz Proje Mantığını Belirleme Sonuç Çıkarma Belirleme ve Tanımlama Alternatifleri Seçme Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

33 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Analiz Adımları Mevcut Durum Analizi Çevre hakkında bilgilenme Tarafların Belirlenmesi Paydaş Analizi Sorunların / İhtiyaçlarının Belirlenmesi Sorun Ağacı Hedeflerin Belirlenmesi Hedef Ağacı Strateji Belirlenmesi Strateji Ağacı. ANALİZ AŞAMASI Ana Faaliyetler Bütçe Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

34 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Mevcut Durum Analizi Konu ile ilgili literatür taraması ve özetlenmesi sonucu: Proje alanının coğrafi yapısı ve iklim özellikleri Temel altyapıya ilişkin bilgiler Hükümet politikaları ve programlar Ekonomik, sosyal, kültürel göstergeleri Çevresel sorunlar ve riskler Gerekli diğer bilgi ve istatistikler elde edilmelidir. ANALİZ AŞAMASI Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmeler. Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek olanlardır. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

35 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Paydaş Analizi Paydaş Kimdir? Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmeler, Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek olanlardır, Niçin Yapılır? Paydaşları projeyle ilgilerine göre belirlemek Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak. ANALİZ AŞAMASI Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmeler. Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek olanlardır. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

36 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Paydaş Analizi Paydaşlar Birincil Paydaşlar İkincil Paydaşlar ANALİZ AŞAMASI Uygulayan Olumlu Olumsuz Hedef Grup Karşıtlar Destekleyen Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmeler. Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek olanlardır. Yararlanıcılar Fon Sağlayan Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

37 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Sorun Analizi Niçin Yapılır? Müdahale konusu durumların ortaya konması ve buna neden olan sorunlar ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır, Nasıl Yapılır? Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir, Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir, Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur, Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre hazırlanan sorun ağacıyla gösterilir. ANALİZ AŞAMASI Örnek proje ile ilgili sorunlar listesi incelenecek Sorunlar Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

38 Sorun ağacı nasıl düzenlenir?
Belirlenen sorunlar arasında bir neden-sonuç hiyerarşisi belirlenip bir “sorun ağacı” oluşturulur: Mevcut durumdaki ana sorunları tanımla (beyin fırtınası) Neden-sonuç ilişkilerini kurmak için bir başlangıç sorunu seç: Başlangıç sorununa doğrudan neden olan sorunları onun altına yerleştirilir; Başlangıç sorunun doğrudan sonucu olan sorunlar onun üstüne yerleştirilir; Arasında neden veya sonuç ilişkisi olmayan sorunlar aynı seviyeye yerleştirilir . ANALİZ AŞAMASI Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

39 Sorunların Belirlenmesi (Sorun Ağacı)
ANALİZ AŞAMASI Örnek sorun ağacı katılımcılarla birlikte hazırlanacak Örnek Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

40 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Hedef Analizi Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir, Nasıl Yapılır ? sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur. ANALİZ AŞAMASI Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

41 Hedeflerin Belirlenmesi (Hedef Ağacı)
ANALİZ AŞAMASI Hedef ağacı örneği katılımcılarla birlikte hazırlanacak Örnek Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

42 Strateji Analizi (1) ANALİZ AŞAMASI Nasıl Yapılır?
(Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine strateji denir.) Nasıl Yapılır? Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur Bir veya birden fazla strateji seçilir Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir Proje Ana Amacı ve Proje Hedefleri net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir. ANALİZ AŞAMASI Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

43 Strateji Analizi (2) ANALİZ AŞAMASI
Strateji Seçiminde Dikkate Alınacak Kriterler Maliyetler Farklı Paydaşların Bakış Açıları Faydaların Zaman Perspektifi Mevcut Kaynaklar Mevcut Potansiyel ve Kapasiteler. Politik Yapılabilirlik Verimlilik ve Etkinlik Sosyal Kabul Edilebilirlik Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek) Giderilmesine Katkısı Diğer Projeleri Tamamlayıcılık Aciliyet ANALİZ AŞAMASI Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

44 Strateji Analizi - Belirlenmesi
ANALİZ AŞAMASI Örnek Belirlenen Strateji Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

45 Mantıksal Çerçevenin Hazırlanması
Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeveye Geçiş Hedeflerin nasıl yazılması gerektiğine karar verin Stratejinizi seçin Seçtiğiniz stratejinin ağacını tamamlayın Hedeflerin nasıl ifade edileceğine karar verin (Yazım dili tercihi kullanılabilir) Hedefleri gözden geçirin (araç-amaç ilişkisi) Hedefleri mantıksal çerçeveye aktarın (genel hedef, proje amacı, sonuçlar, faaliyetler). PLANLAMA AŞAMASI Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

46 Mantıksal Çerçevenin Hazırlanması İçin Yaklaşım
GÖSTERGELER 9 11 13 GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER 1 4 3 2 DOĞRULAMA ARAÇLARI MALİYETLER AYRICA DÜZENLENİR 12 14 10 ÖNKOŞULLAR VARSAYIMLAR 7 8 6 5 ARAÇLAR AYRICA DÜZENLENİR PLANLAMA AŞAMASI Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

47 Hedeflerin Seviyeleri
Projenin katkıda bulunacağı en üst seviyedeki hedef Hedef gruplar için sürdürülebilir yarar sağlama açısından projenin ana amacı Gerçekleştirilecek faaliyetlerin ürünleri Projenin sonuçlarını üretmek için projenin parçası olarak uygulanacak görevler GENEL HEDEF İdeal durum- uzun dönemde gerçekleşir Projenin sonucunda ulaşılır. Özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan ve belli bir zaman ve yere bağlı olarak tanımlanmalıdır. PROJE AMACI Projenin amacına ulaşılması için yerine getirilmesi gereken alt hedefler, ölçülebilir, yapılabilir olarak tanımlanmalıdır. SONUÇLAR Belirli bir zamana ve bütçeye dayalı olarak kaynakların kullanılması ve proje amacına ulaşmayı sağlayacak sonuçların üretilmesi FAALİYETLER Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

48 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Projenin Genel Hedefi HEDEF AĞACININ EN ÜST SEVİYESİNDE YER ALAN VE PROJENİN KATKIDA BULUNACAĞI HEDEF Genel Hedef, aynı zamanda ideal durumu tanımlar. Ulaşılması uzun dönemlidir. Her bir projenin amacına ulaşması, genel h edeflere bir adım daha yaklaşmayı olanaklı kılacaktır. ÖRNEK GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR Örnek strateji analizinden Örnek mantıksal çerçeveye geçiş anlatılacak FAALİYETLER Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

49 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Proje Amacı GENEL HEDEF Projenin gerçekleşmesi ile ulaşılacak olan ve projenin kendisinden daha uzun ömürlü olması beklenen amaç. ÖRNEK PROJE AMACI SONUÇLAR Örnek strateji analizinden Örnek mantıksal çerçeveye geçiş anlatılacak FAALİYETLER Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

50 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Sonuçlar GENEL HEDEF Proje Amacına Ulaşılmasını Sağlayan Hedefleri İçerir. ÖRNEK PROJE AMACI SONUÇLAR Örnek strateji analizinden Örnek mantıksal çerçeveye geçiş anlatılacak FAALİYETLER Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

51 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Proje Faaliyetleri GENEL HEDEF Faaliyet: Sonuçları Elde Etmek İçin Yapılması Gerekenler Hedef ağacından çıkarılır Özel teknik incelemelerle ortaya çıkar Paydaş analizinde belirlenir. ÖRNEK PROJE AMACI SONUÇLAR Örnek strateji analizinden Örnek mantıksal çerçeveye geçiş anlatılacak FAALİYETLER Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

52 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Varsayımlar/Riskler Riskler nedir? Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümü, Varsayımlar nedir? Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir, Niçin gereklidir? Proje asla gerçek durumu kapsayamaz. Dışsal faktörler ve projenin başarısı üzerinde önemli etkilere sahip riskler tanımlanarak dikkate alınma ve izlenmelidir, Önkoşullar nelerdir? Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

53 Varsayımların Oluşturulması
Proje faaliyetlerine başlanabilmesi için gerekli önkoşulları belirlenmesi, Hedef seviyelerine uygun olarak her aşama için risklerin belirlenmesi Bu risklerin olumlu ifadelere çevrilmesi (varsayıma dönüştürülmesi) Bu varsayımların projenin başarısı açısından öneminin ve gerçekleşme ihtimalinin gözden geçirilmesi ve gerekirse bunlarla ilgili önlemler alınması Gerekli varsayımların hedef seviyelerine uygun olarak mantıksal çerçeve tablosuna yerleştirilmesi. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

54 Varsayımların Değerlendirilmesinin Önemi
Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

55 Varsayımların mantıksal çerçeve tablosuna yerleştirilmesi
Sonuçları elde etmek için gerekli olan varsayımlar Proje amacına ulaşmak için gerekli olan varsayımlar Genel Hedefe ulaşmak için gerekli olan varsayımlar Faaliyetler seviyesine yerleştirilir Sonuçlar seviyesine yerleştirilir Proje amacı seviyesine yerleştirilir. Örnek strateji analizinden Örnek mantıksal çerçeveye geçiş anlatılacak ÖRNEK Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

56 Hedeflerimize Ulaştığımızı Nasıl Göstereceğiz?
Ulaşılabilir ve doğrulanabilir göstergelerimiz ve Göstergelerimizi ispat edeceğimiz doğrulama kaynaklarımız olmalı. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

57 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Göstergeler Nedir? Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir Ne İşe Yararlar? Genel Amacın, Proje Amacının ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar (Iç değerlendirme). Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

58 Göstergeler aşağıdaki sorulara cevap vermelidir
Ne kadar? Nicelik Nasıl bir değişim? Nitelik Kim? Hedef grup Ne zaman ? Zaman Nerede? Yer . Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

59 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Doğrulama Kaynakları Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır, Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir, Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir: Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.), Bilgiyi kimin sağlayacağı, Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.). Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

60 Doğrulama Kaynaklarının Seçimi
Maliyet Projeden Yararlananlarla Röportajlar Uyarlanmış Rutin İstatistikler Rutin İstatistikler Yönetim Raporları İdari Kayıtlar Karmaşıklılık Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

61 Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergelerin Belirlenme Adımları
ÖRNEK Örnek strateji analizinden Örnek mantıksal çerçeveye geçiş anlatılacak Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

62 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Bir kaç önemli nokta (1) Faydalananların sahiplenmesi – Proje / programın hedef kitlesi ve faydalananların (kadın ve erkekler de dahil olmak üzere) tasarım ve sonraki çalışmalara katılımlarının ölçüsüdür. Böylece, AB finansmanı sona erdikten sonra da desteklerini devam ettirecekler ve projenin sürdürülebilir olması mümkün olabilecektir, Siyasi destek – İlgili sektör politikalarının niteliği ile taraf ulusal hükümetin, proje hizmetlerine olan desteğinin, donörün sağlayacağı destek sonrasında ne ölçüde gerçekleşeceğidir, Uygun teknoloji – Projede kullanılan teknolojilerin uzun vadede uygulanıp uygulanmayacağı (örn: Yedek parçaların temin edilebilirliği; güvenlik kurallarının yeterliliği, yerel kadın ve erkeklerin yerel işletme ve bakımla ilgili kapasiteleri), Sosyo-kültürel konular – Projenin, yerel sosyo-kültürel norm ve davranışları nasıl dikkate alacağı ve projeden faydalanan tüm grupların uygulama süreci ve sonrasında, projenin hizmet ve faydalarına yeterli erişimlerini hangi önlemlerle sağlayacağıdır,. Strateji analizi yapılırken, projenin sürdürülebilirliğinin de dikkate alınması gerektiği anlatılacak Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

63 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Bir kaç önemli nokta (2) 5. Cinsiyet eşitliği – Projenin kadın ve erkeklerin özgün ihtiyaç ve ilgi konularını nasıl dikkate alacağı ve uzun vadede cinsiyet eşitsizliklerini azaltmaya katkıda bulunmakla beraber, kadın ve erkeklerin, hizmetler ve altyapıya sürdürülebilir ve adil bir şekilde erişimlerinin ne şekilde temin edileceğidir, Çevrenin korunması – Projenin çevreyi koruma veya çevreye zarar verme boyutudur, Kurumsal ve yönetimsel kapasite – Uygulamacı kurumların proje / programı sürdürmeleri konusundaki beceri ve taahhütleri ile hizmet sağlamaya donör desteğinden sonra da devam etmeleridir, Ekonomik ve finansal uygulanabilirlik – Proje / programın artan bir şekilde ortaya çıkan faydalarının maliyetine ağır basması ve projenin uzun ömürlü uygulanabilir bir yatırım olarak kabul edilmesidir,. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

64 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Bir kaç önemli nokta (3) 9. Sürdürülebilirlik – Kurumsal Sürdürülebilirlik Mali Sürdürülebilirlik Temel yaklaşım hataları Mevcut durumun yetersiz analizi Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması Stratejik çerçevenin belirsizliği Risklerin yeterince dikkate alınmaması Kısa vadeli bakış açısı Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları Yetersiz proje dokümanları. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

65 Faaliyet Planı ve Bütçe Hazırlama Esasları
Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

66 Faaliyet Planı ve Bütçe
Mantıksal Çerçeve Faaliyet Planı ve Bütçe 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre Faaliyet PLanı Faaliyet Planı Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

67 Faaliyet Planının Hazırlanma Aşamaları
Mantıksal çerçevede yer alan faaliyetler ‘’Ana Faaliyetler’’ olarak listelenir, Ana faaliyetler kapsamında yer alan alt faaliyetler tanımlanır, bu faaliyetler tanımlanır, Bu faaliyetler detaylı olarak anlatılır (ne , ne amaçla, ne zaman, kim tarafından) (Başvuru formu 1.7 bölümü), Bu faaliyetlerin nasıl gerçekleştirileceği anlatılır (Başvuru formu 1.8 bölümü), Tüm faaliyetler özet olarak faaliyet planına yerleştirilir (Başvuru formu 1.9 bölümü). ÖRNEK Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

68 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Bir Faaliyet Planı: Hedefe yönelik mantıksal çerçeve yaklaşımını sürdürür Faaliyetleri operasyonel detaylara ayırır Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini netleştirir Kilometre taşlarını belirler Yönetim ve uygulama sorumlulukları ile yönetim görevlerini dağıtır. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

69 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Bütçe (1) Bütçe 3 bölümden oluşmaktadır: 1.Bütçe 2.Bütçenin gerekçelendirilmesi 3.Finansman kaynakları. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

70 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Bütçe (2) Bütçe Avro olarak hazırlanmalıdır, Bütçe süresi proje süresi ile sınırlıdır, Bütçeye aktarılan her türlü gider yapılacak faaliyetlerle ilgili olmalıdır, başka bir deyişle belirtilen her detaylı faaliyetin bütçede yeri olmalıdır (uygun maliyet olduğu sürece) , Bütçeye aktarılan giderler sadece istenilen hibe tutarını değil, projeyle ilgili tüm giderleri kapsamalıdır, Bütçeye aktarılan her tutar gerçekçi ve piyasa koşullarına uygun olmalıdır, Bütçeye aktarılan giderler, hibe rehberinde açıklanan “uygun maliyetler” tanımına uymalıdır, Bütçeye aktarılan her maliyetin, proje süresinde belgelendirileceği unutulmamalıdır. ÖRNEK Slaytın anlatılmasından sonra Örnek Bütçe anlatılacak Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

71 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Bütçe (3) Danışmanlık ve eğitim hizmeti alımıyla ilgili insan kaynakları maliyetleri bütçe kalemi 6 altında bütçelendirilmeli ve Sözleşmenin Ek IV’ünün hükümleri doğrultusunda ihale edilmelidir, Doğrudan uygun proje maliyeti ara toplamının %5’ini geçmemek kaydıyla Proje Bütçesi dahilinde bir Yedek Akçe bulunabilir, Projenin toplam uygun doğrudan maliyetinin %7’sini aşmayan götürü tutar, dolaylı maliyetler olarak talep edilebilir. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

72 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI VE DİĞER BİLGİLER

73 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Başvuru Dili Hibe başvuru formu Türkçe veya İngilizce doldurulmalıdır! Başvuru Türkçe doldurulmuş ise: 1.Proje Özeti, 2.Faaliyet Planı (Başvuru Formunun I.1.9 bölümü), 3.Bütçe (Ek-B1-Bütçe Dökümü, Ek-B2- Beklenen Finansman Kaynakları ve Ek-B3-Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi) 4.Mantıksal Çerçeve (Ek-C) İngilizce olarak eklenmelidir. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

74 Başvuru Formatında Genel Kurallar
Hibe başvuru formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Değişik formatlarda yapılan hibe başvuruları kabul edilmeyecektir, Hibe başvuru formları bilgisayar ile doldurulmalıdır. El yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

75 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Proje Ön Teklifi 1. Faaliyetin Özeti Başvuru Formu I-1.4 bölümü özetlenecek 2. İlgililik 2.1 Hedef ülkelerdeki veya bölgelerdeki ihtiyaç ve sınırlamalar başvuru ile ne kadar uyumludur? Başvuru Formu I bölümü özetlenecek 2.2 Başvuruda sorunlar ve ihtiyaçlar hangi ölçüde uygun olarak tanımlanmış Başvuru Formu I bölümü özetlenecek 2.3 Son faydalanıcılar ve hedef gruplar hangi ölçüde uygun tanımlanmış ve seçilmişlerdir? (en yüksek puan: 5) Başvuru Formu I bölümü özetlenecek 2.4 Başvuru Programın öncelikleri ve hedeflerine ne kadar uygundur? (en yüksek puan: 5) Başvuru Formu I bölümü özetlenecek 2.5 Başvuruda belirtilen çalışmalar diğer çalışmalar için ne kadarlık bir katma değer yaratacaktır?(en yüksek puan: 5) Projenin bir çok yerinden alınacak 3. Yöntem ve Sürdürülebilirlik 3.1 Başvurudaki faaliyetler hedefler ve beklenen sonuçlar ile uygun ve uyumlu mudur? (en yüksek puan: 5) Başvuru Formu I-1.7 bölümü özetlenecek 3.2 Çalışmalarda ortak ve iştirakcilerin katılım düzeyleri yeterli mi? (en yüksek puan: 5) Başvuru Formu I bölümü özetlenecek 3.3 Projenin beklenen sonuçları hedef gruplar üzerinde sürdürülebilir bir etkiye sahip olacak mı? Başvuru Formu I-2.4 bölümü özetlenecek 3.4. Çarpan etkileri Başvuru Formu I-2.3 bölümü özetlenecek 4. İdari Kapasite ve Deneyim 4.1 Başvuru sahibi proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi? (en yüksek puan: 5) Başvuru Formu II-4.1 bölümü özetlenecek Başvuru sahibi ve ortaklar yeterli teknik deneyime sahip mi? (en yüksek puan: 5) Başvuru Formu II-4.1 ve III-1 bölümleri özetlenecek Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

76 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Başvuru Formu I.PROJE Tanım 1.1 Başlık 1.2 Yerler 1.3 Proje Maliyeti ve Sözleşme Makamından İstenen Hibe Tutarı 1.4 Özet 1.5 Amaçlar 1.6 Gerekçelendirme 1.7 Faaliyetin Ayrıntılı Açıklaması 1.8 Yöntem 1.9 Süre ve Faaliyet Planı Beklenen Sonuçlar 2.1 Hedef Gruplar/Faydalanıcılar Üzerinde Beklenen Etki 2.2 Somut Çıktı 2.3 Çarpan Etkileri 2.4 Sürdürülebilirlik 2.5 Mantıksal Çerçeve. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

77 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Başvuru Formu 3. Proje Bütçesi 4. Beklenen Finansman Kaynakları II. BAŞVURU SAHİBİ 1.Kimlik 2.Banka Bilgileri 3.Başvuru Sahibinin Bilgileri 4.Proje Yönetme ve Uygulama Kapasitesi 4.1 Benzer Proje Tecrübesi 4.2 Kaynaklar 5. Avrupa Birliği Kurumlarına, Avrupa Kalkınma Fonuna (EDF) ve AB Üye Ülkelerine Yapılan Diğer Başvurular III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI 1.Ortaklarla İlgili Belgeler 2.Ortaklık Beyannamesi IV.BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ V. KONTROL LİSTESİ VI.BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

78 Başvuru dosyasının hazırlanması (1)
EK A: Hibe Başvuru Formu EK B: Bütçe (Excel Formatında) EK C: Mantıksal Çerçeve (Excel Formatında) EK D: İngilizce olarak Proje Özeti, Faaliyet Planı Bütçe ve Mantıksal Çerçeve (Türkçe yapılan başvurular için) EK E: Proje Koordinatörünün ve Projede görev alan diğer kilit personelin projedeki pozisyonunu da belirten AB formatında özgeçmişleri EK F: Eğitim Faaliyetleri öneren projeler için önerilen eğitim kurslarının müfredatı EK G: Avro’yu aşan makine ve ekipman satın alımı durumunda bunlara ilişkin proforma faturalar. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

79 Başvuru Dosyasının Hazırlanması (2)
Proje Ön Teklif Formatı, Başvuru Formu, V. Kontrol Listesi ve VI. Başvuru Sahibinin Beyanı dokümanları ayrı ayrı zımbalanmalı , Başvuru Formu ve zorunlu ekleriyle (Bütçe, Mantıksal Çerçeve, AB formatında Özgeçmişler, Proforma faturalar, varsa Eğitim müfredatı, İngilizce olarak Proje Özeti, Faaliyet Planı, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve) beraber zarfa konulmalıdır, Başvuru dosyası 1 (bir) asıl ve her biri ayrı bağlanmış 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir, Proje Ön Teklifi, Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve ayrıca elektronik formatta (disket veya CD) da sunulmalıdır. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

80 SON KEZ TEKRAR KONTROL EDİN!
Dosya Teslimi Kontrol Listesindeki tüm belge ve dokümanlarınızın TAMAM olduğunu, Paketinizin iyice kapatılıp, mühürlendiğini ve üzerine ADRESİN tam ve doğru olarak yazıldığını SON KEZ TEKRAR KONTROL EDİN! Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

81 HİBE BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

82 Hibe Başvurularının Değerlendirilmesi
Açılış Oturumu ve İdari Uygunluk kontrolü 2. Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi Başvuru Formunun Değerlendirmesi Mali ve Operasyonel Yeterliliğin Değerlendirilmesi Proje Teklifinin İlgililiğinin Değerlendirilmesi Projenin Metodolojisinin Değerlendirilmesi Projenin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi Proje Bütçesi ve Kaynak Kullanımı Verimliliğinin Değerlendirilmesi 4. Başvuru Sahiplerinin ve Ortaklarının Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

83 İdari Uygunluk – Teklif tamam mı?
Aşağıdakiler değerlendirilecektir: Son başvuru tarihine riayet edilmiş mi? ( Eğer son başvuru tarihine riayet edilmemişse, proje teklifi otomatik olarak reddedilecektir) Başvuru Formu Kontrol Listesi’nde (Başvuru Formu’nun V.Bölümü) belirtilen bütün kriterleri karşılıyor mu? (İstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlış ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmeyecektir. ). Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

84 Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi
Proje Ön Tekliflerinin değerlendirmesinden en az 30 puan alan Başvuru Sahipleri’nin Başvuru Formlarının tamamı değerlendirilecektir. Ön teklif değerlendirme formu Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

85 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği
Başvuru Formunun Değerlendirilmesi Mali Kapasite veİşletme Kapasitesi bölümünden alınan puan 12’den azsa, İlgililik bölümünden alınan puan 16‘dan azsa, Değerlendirme Komitesi projeyi reddedecektir. Değerlendirmeyi takiben; mevcut mali çerçeve göz önünde bulundurularak; projeleri, aldıkları puanlara göre sıralı olarak listeleyen bir tablo ile aynı kriterlere göre bir yedek liste tablosu oluşturulacaktır. Mevcut fon miktarına bağlı olarak; sadece, en az 65 puan alan projeler hibe için önerilecektir. Proje değerlendirme formu Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

86 Başvuru Sahiplerinin ve Ortaklarının Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Bkz: Başvuru Sahibinin Beyanı Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

87 Olumsuz Kararın Bildirilmesi – Neden?
Başvuru, son başvuru tarihinden sonra alınmıştır; Başvuru eksiktir veya belirtilen idari koşullara uygun değildir; Başvuru sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı uygun değildir; Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması, teklifin izin verilen azami süreyi aşması, talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan daha fazla olması vb.); Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya Başvuru Sahibinin mali ve işletme kapasitesi yeterli değildir; Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmiş olan diğer projelere göre yetersiz görülmüştür; Proje, olumlu görüş için gerekli kalite kriterlerini karşıladığı halde, benzer bir başka projeye daha yüksek puan verilmiştir; Aynı Başvuru Sahibi tarafından birkaç proje sunulmuş ve bu projeler desteklenmek üzere seçilmiştir ancak Başvuru Sahibinin projelerin hepsini uygulamak için gerekli mali ve işletme kapasitesi yoktur; Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim edilmemiştir; Başvuru Rehberinde de bulunan herhangi başka bir kritere uyulmamıştır. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

88 Sözleşme Makamının Kararının Bildirilmesi (Olumlu)
Sözleşme makamı ile görüşmelerin başlaması… Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği

89 Proje Hazırlama Eğitimi
DOĞU KARADENİZ İLLERİ HİZMET ve KALKINMA BİRLİĞİ (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize Trabzon) Proje Hazırlama Eğitimi Teşekkürler !!! Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği


"Proje Hazırlama Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları