Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşı Takvimimizde Olmayıp Ülkemizde Bulunan Aşılar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşı Takvimimizde Olmayıp Ülkemizde Bulunan Aşılar."— Sunum transkripti:

1

2 Aşı Takvimimizde Olmayıp Ülkemizde Bulunan Aşılar

3  Canlı aşı  12 aydan sonra uygulanabiliyor, ancak son yıllarda 12.ayda aşılananlarda su çiçeği görüldüğü için ABD’de 15. ayda yapılmaya başlanmış.  Küçük çocuklarda (12 yaşından önce) serokonversiyon % 90, 12 yaşından büyüklerde %79  Bu yüzden 12 yaşından büyüklerde 2 doz yapılması öneriliyor. (1 ay arayla)  İmmünite yıllar içinde azalıyor ancak uzun zaman devam ediyor, pekiştirme dozunun gerekip gerekmeyeceği henüz bilinmiyor  MMR aşısı ile aynı anda uygulanabilir, aynı günde yapılmazsa arada 4 hafta bırakmak gerekir  Tüm çocuklar aşılanmadığında enfeksiyon yaşını ileriye kaydırıp komplikasyonları artırma riski unutulmamalı

4  İmmün yetmezlikli çocuklara uygulanmamalıdır  Lösemili çocuklar en az 1 yıldır remisyondaysa uygulanabilir; 3 ay arayla 2 doz verilmelidir  Kortikosteroid tedavisi alanlarda aşıdan en az 1 ay önce tedavi kesilmiş olmalıdır  İmmünglobulin ve kan ürünleri kullanıldığında aşı 5 ay geciktirilmelidir. Aşıdan sonra da 3 hafta bu ürünler kullanılmamalıdır  Salisilat kullanan çocuklarda aşı-Reye sendromu ilişkisi gösterilememiş olmasına karşın, aşıdan sonra 6 hafta boyunca salisilatın kesilmesi önerilmektedir  Gebelik döneminde aşı yapılmaması önerilir, emzirirken aşı yapılabilir, virüs anne sütüne geçmez

5  Türkiye orta düzeyde endemik  25-29 yaş grubunda seroprevalans %91  Enfeksiyon zincirinin aşıyla kırılması hastalığı ileri yaşlara taşıyıp komplikasyonlara neden olabilir.  Henüz dünyanın hiç bir ülkesinde rutin şemada değil.  Seronegatif kronik KC hastalarına önerilir  2 yaşından sonra 6 ay arayla 2 doz yapılır

6  Koruyuculuk:%70-80 (çocuklarda erişkinlerden az)  Koruyuculuk süresi <1 yıl  6 ayın altındaki bebeklerde etkin değil  Uygulanışı: kas içine ◦ 6-35 aylık bebeklerde 0.25 ml (yarım doz): 1 ay arayla 2 kez ◦ 3-8 yaş: 0.5 ml: 1 ay arayla 2 doz ◦ >8 yaş: 0.5 ml: 1 doz

7  2001 den önce tam hücreli aşı kullanılıyordu. Şimdi kullandığımız aşı subvirion aşı (virusun lipid içeren membranı parçalanıyor ya da yüzey ag’i kullanılıyorcanlı değil  Kimlere yapılmalı? ◦ 6-24 ay arası sağlıklı çocuklar ve ev halkı ◦ Astım, kistik fibrozis gibi kronik AC sorunu olanlar ◦ Kalp hast. ◦ İmmünsupresif durumlar ◦ HIV ◦ Orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler ◦ Uzun süre salisilat almayı gerektiren durumlar ◦ Kronik renal hast. ◦ Kronik metabolik hast. ◦ 65 yaş üzerindeki insanlar (Bu risk gruplarının evdeki temaslıları ile bunlarla ilgilenen sağlık çalışanları da aşılanmalı)

8 1- Polisakkarit 23 serotip içeren aşı  Pnömokokların yaklaşık 90 serotipi var, bunlardan en sık enfeksiyon yapan 23 ünü içeriyor  Ülkemizde de uzun yıllardan beri bulunuyor (Pneumo 23)  Erişkinlerde pnömoni ve invazif enfeksiyonların önlenmesinde etkili  Pnömokok enfeksiyonu açısından risk altında olan çocuklarda ( splenektomi yapılan, fonksiyonel asplenisi olan, orak hücre anemisi olan, vb ) invaziv enfeksiyonların önlenmesi için kullanılıyor

9  Polisakkarit antijen immuniteyi T- hücrelerden bağımsız olarak uyarıyor  Bebeklerde bağışıklık sistemini uyarma etkisi çok zayıf  İmmünolojik bellek yaratmıyor  Rapel etkisi olmuyor

10 ◦ Kapsüler polisakkaritlerin bazı proteinlerle konjugasyonu bağışıklık sisteminin T-hücre üzerinden harekete geçmesini sağlıyor ve 2 yaş altında da immünojen olmalarına yol açıyor ◦ Toksik olmayan bir difteri toksin analoğu CRM 197 ile konjuge edilmiş aşı üretildi. ◦ Çocuklarda invaziv enfeksiyona en sıklıkla neden olan 7 suşu içeriyor (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) ◦ Ülkemizde de bir süredir bulunuyor (Prevenar)

11  Lisans almasına yol açan en büyük çalışma ABD’de 37868 bebek üzerinde yapılmış  ( Black S, Shinefeld H, Fireman B, et al. Efficacy, safety and immunogenicity of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children. Pediatr Infect Dis J 2000; 19: 187-195 ) ◦ 2,4,6 ve 12-15 arası toplam 4 doz PCV7 uygulanan bebeklerde invazif hastalığı önleme konusunda etkinlik %97.4 bulunmuş. ◦ Tüm otitlerden koruma etkinliği % 7. ◦ Bu oran tekrarlayan otiti olan çocuklarda daha yüksek ◦ PCV7 nin içindeki serotiplerle olan otitten koruma etkinliği %66.7

12 Tüm AOM episodlarıKümülatif oran Klinik AOM Bakteriyel AOM Pnömokokların neden olduğu AOM PCV7 serotiplerinin neden olduğu AOM Beklenen net etkinlik ( Aşı etkinliğinin %60-90 olduğu kabul edilerek) %100 %50-60 %20-50 %60-85 %100 %50-60 %10-30 %6-26 %3.6-23

13 ◦ ABD’de yapılan bir diğer çalışmada (Fireman B, Black SB, Shinefeld HR, et al. Impact of the pneumococcal conjugate vaccine on otitis media. Pediatr Infect Dis J 2003; 22: 10-16)  PCV7 nin AOM nedeniyle doktora gidişleri %7.8 azalttığı  Antibiyotik yazılmasını % 5.7 azalttığı  Timpanostomi tüpü konmasını %24 azalttığı gösterilmiş ◦ Finlandiya’dan yapılan bir diğer çalışmada da (Eskola J, Kilpi T, Palmu A, et al. Efficacy of a pneumococcal conjugate vaccine against acute otitis media. N Engl J Med 2001; 344: 403-9)  Aşılı grup %6 daha az AOM epizodu geçirmiş  Kültürle kanıtlanmış pnömokok otitleri aşılı grupta %34 daha az  Aşının içindeki serotiplerle olan enfeksiyon %57 daha az

14  Hollanda’da yapılmış bir çalışma (VeenhovenR, Bogaert D, Uiterwaal C, et al. Effect of conjugate pneumococcal vaccine followed by polysaccharide pneumococcal vaccine on recurrent acute otitis media: A randomised study. Lancet 2003; 361: 2189-95) ◦ 1-7 yaş arası 383 çocuğa PCV7 yaptıktan 6 ay sonra bir grup polisakkarit pnomokok aşısı, bir grup da (plasebo) hepatit A ya da B aşısı ile aşılanmış ◦ On sekiz ay boyunca izlenerek geçirdikleri AOM episodları karşılaştırılmış. ◦ Gruplar arasında episod sayısı, AOM ataklarının ciddiyeti ya da nazofarenkste pnömokok taşıma yüzdeleri açısından fark bulunmamış

15  Nazofarenkste pnömokok taşınması ile AOM arasında ilişki olduğu biliniyor  Üniversitemizde sosyal pediatri ve mikrobiyoloji bölümlerince ortak yürütülen bir çalışmada: ◦ 0-2 yaş grubu sağlıklı çocuklarda, S.pneumonia’nın nazofaringeal taşıyıcılık sıklığını, taşıyıcılığa yol açan etmenleri, kolonize olan serotipleri ve bunların konjuge aşı içindeki suşlar ile benzerliği araştırıldı ◦ Bu çocuklarda nazofaringeal S.pneumoniae taşıyıcılığı %22,5 olarak saptandı. ◦ Taşıyıcılık oranı en yüksek %30,6 ile 13-15 aylık çocuklarda, en düşük ise %3,8 ile 0-1 aylık bebeklerde gözlendi. ◦ Taşıyıcılığı oluşturan serotiplerden en yüksek oranda olanlar 11, 23, 19F, 22, 9, 19 ve 23B idi. ◦ Saptanan serotipler 7 değerli pnömokok aşısında %54,8 oranında kapsanmaktaydı

16 ◦ Amerika’da rutin aşı şemasına girdi. Oldukça pahalı (ABD’nin aşı harcamalarının %50 sini oluşturuyor) ◦ Pnömokokların toplam 90 serotipi var, aşı 7 serotip içeriyor, ◦ Aşı difteri proteinine konjuge edildiği için 2 yaşın altında etkin ◦ Aşının invazif enfeksiyonlar için etkinliği yüksek ancak otitis media gibi enfeksiyonlardan koruma etkisi kısıtlı; tekrarlayan otitli çocuklarda denenebilir ◦ Aşının içindeki serotiplerle invazif enfeksiyon yapan serotiplerin uygun olması önemli. Türkiye’de hangi serotiplerin bulunduğu konusunda daha fazla epidemiyolojik verilere gereksinim var

17  Etkin bir aşının yılda rotavirus enfeksiyonuna bağlı 326.000 ölümü önleyebileceği hesaplanmıştır  160 000 poliklinik başvurusunun 95 000 ini, 50 000 hastaneye yatışın 33 000 ini, ölümlerin %50 sini önleyebilecektir Bresee SJ.et al. Rotavirus In:The Vaccine Book. Ed:Bloom BR. Academic Press.2003.Boston.pp.225-43

18 Tüm dünyada en yaygın serotipler G1[P8], G2[P4], G3[P8] and G4[P8] dir Çoğu klinik hastalık G1[P8] ile oluşmaktadır Ancak Asya ve Afrika’da bunların dışındaki serotiplerin oranı da yüksektir G9 en sık 5. serotip olmaya adaydır Aşı bu serotiplerin bir ya da birkaçını içermelidir

19  Aşı çalışmaları 1970 lerin sonlarında başlamıştır  Önceleri insan dışı suşlar kullanılmıştır  1980 lerde Bovin ve Rhesus suşlarla monovalan aşılar denenmiştir  Daha sonra reassortan aşılar geliştirilmiştir  Bovin-Human, Rhesus-human polivalan aşılar üretilmiştir  Son yıllarda insan Rotavirus suşları monovalan aşı üretimi için kullanılmıştır

20 İlk Rotavirus Aşısı Aşı çalışmaları 1970’lerin sonlarında başladı İlk Rotavirus aşısı 1998 de ABD de onay aldı Rotashield ® Tetravalen Rhesus- human reassortan aşı (RRV-TV) 1999 da invaginasyon yan etkisi nedeniyle kullanımdan çekildi Striking temporal association Murphy et al, N Engl J Med 2001 344 564–72. Copyright © 200x [2001] Massachusetts Medical Society.

21  İki farklı aşı dünyanın değişik ülkelerinde lisans aldı: 1- Bovin pentavalan rotavirus aşısı (Rotateq: Merck) ◦ ABD’de lisans aldı ◦ Beş tane canlı rotavirusü içeriyor (G1, G2, G3, G4, P7) ◦ Uygulanış yolu: oral ◦ Aşı şeması: 2,4,6 aylar ◦ (İlk doz 6-12 haftalar arası verilmeli, 12. haftadan sonra ilk doz başlanmamalı, tüm dozlar 32. haftaya kadar tamamlanmış olmalı) ◦ Diğer aşılarla birlikte verilebilir ◦ Aşıdan sonra anne sütü vermenin sakıncası yoktur ◦ İmmün yetmezliği olanlarda ve orta-ağır derecede gastroenterit durumlarında verilmemesi önerilir ◦ Yan etki açısından güvenli (özellikle invajinasyon)

22 2- İnsan monovalan rotavirus aşısı (Rotarix: GSK) ◦ Tek bir suş içeriyor (serotipG1, suş RIX4414) ◦ Güney Amerika’da lisans aldı. ◦ Oral uygulanıyor ◦ Aşı şeması: 2 doz (2. ve 4. aylarda)

23  Gazi Üniversitesi-Nagasaki Üniversitesi ortak projesi: Türkiye’deki Rotavirus tiplerini tayin etmek. ◦ İlk 2 yılın sonuçları: ◦ Toplam 322 hasta (0-5 yaş), 128 ELISA pozitif, 194 negatif ◦ G tiplendirme sonuçları; G1: 74 G2: 4 G3: 3 G4: 3 G9: 5

24  Etkinliği daha çok gelişmiş ve orta ekonomik düzeydeki ülkelerde çalışıldı  Herhangi bir Rotavirus ishalinden koruma için %70-74, ağır RV ishalden koruma için %80- 95, hastaneye yatıştan koruma için %93 olarak belirlenmiştir  Herhangi bir ishalden koruma %40, hastaneye yatışı önleme%59 bulunmuştur.  Monovalan aşının aşıda olmayan suşların oluşturduğu ishali önlemede %77 çapraz koruyuculuğu gösterilmiştir Salinas B.Ped Infect Dis J.2005 Linhares D.Vaccine 2006

25  İnvaginasyon açısından güvenliği plasebodan farklı değildir  Kusma, ishal, farenjit, iştahsızlık, huzursuzluk gibi yan etkiler çok seyrektir  Prematürelerde kullanımı güvenlidir  1. ve 2. dozlarda yan etki sıklığı artmıyor Keating GM.Pediatric Drugs 2006 Ruiz Palacios GM N Eng J Med 2006 Block SL Pediatrics 2007

26  HPV, servikal, vulvar, vajinal kanser ve displaziler; genital siğiller ve reküran respiratuvar papillomatozis gibi önemli sorunlara yol açabilir.  Servikal kanser olgularının neredeyse tümü HPV'nin belirli yüksek riskli tiplerinden kaynaklanır. (Tip 16, 18)neredeyse tümü  Tüm dünyada cinsel yönden aktif kadınların %50'sinden fazlası yaşamları boyunca HPV ile infekte olmaktadır. %50'sinden

27

28  1997’den beri klinik çalışmalar devam ediyor.  2002 de faz 3 çalışmalara geçildi.  20000 den fazla genç kadın üzerine yapılan çalışmanın ilk sonuçları servikal kanserin önlenmesinde %100 etkinlik gösterdi  Birçok ülkede lisans aşamasında  2007 içinde Türkiye’ye geldi.

29  Gardasil (Tip 6, 11, 16, 18) MSD. FDA onayı aldı.  Cervarix (Tip 16 ve 18 içeriyor) GSK ◦ Aşının etkin olabilmesi için kişinin daha önce virüsle enfekte olmamış olması gerekir. ◦ Şu anda HPV enfeksiyonu olan kişilerde aşı etkin değildir. ◦ Aşının kime uygulanacağı konusunda bir görüş birliği bulunmamaktadır. Ancak genel olarak 11 yaşından sonra bütün kız çocuklarına yapılması önerilmekte, hatta 9 yaşından sonra uygulanabileceği belirtilmektedir. İlaç firması aşıyı 9-26 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlar için önermektedir. ◦ İM olarak 3 doz uygulanıyor (0,1,6) ◦ Erkeklere uygulanması konusunda tartışmalar devam etmektedir. ◦ Aşının cinsel ilişkide korunmayı azaltacağı ve bu nedenle diğer cinsel enfeksiyonları artıracağı yönündeki kaygılar devam etmektedir.

30 Yeni Geliştirilen ve Ülkemizde Henüz Bulunmayan Aşılar

31  Canlı influenza aşısı (intranazal): FDA onayı aşamasında  Yeni BCG aşıları: hayvan deneyi aşamasında  AIDS aşıları  Malaria  Helicobacter pylori

32 Teşekkür ederim…


"Aşı Takvimimizde Olmayıp Ülkemizde Bulunan Aşılar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları