Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ ” “ Değişim, hakikatte acı verir ama gereklidir. ” Thomas Carlyle 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ ” “ Değişim, hakikatte acı verir ama gereklidir. ” Thomas Carlyle 2."— Sunum transkripti:

1

2 “ ” “ Değişim, hakikatte acı verir ama gereklidir. ” Thomas Carlyle 2

3 3 Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi Geleneksel Yönetim (Modern Weberyen Bürokratik Model) Yeni Kamu Yönetimi (Post Modern Bilgi Toplumu Modeli) Bürokrasinin hâkimiyetinde, gizlilik esas, açıklık istisna. Kamu yönetimi, bürokrasinin insafına terk edilmeyecek kadar önemli. Şeffaf, hesap verilebilir ve katılımcı bir yönetişim yaklaşımı. Sanayi toplumunun örgütlenme modeli olan katı hiyerarşik ve mekanik örgütlenme. Teknolojik değişimlere uyumlu, esnek yatay örgütlenme, iç ve dış katılımı sağlayan performans esaslı çalışma kültürü. Biçimsel, merkeziyetçi, aşırı kuralcı, kendini farklı gören ve vatandaşa duyarsız, ‘yukarıdan aşağıya’ tepeden yürütme, yavaş, hantal, sorumluluktan kaçınan, idare-i maslahatçı. Güçlü yerel yönetimler, vatandaşa karşı sorumlu, kaliteye odaklı, emir komutadan ziyade ikna edici, yol gösteren, çalışanlarına sahiplik duygusu veren, başarı veya başarısızlık vatandaşın memnuniyetine endeksli.

4 4 Muhafazakâr. Değişim, mevcut çıkarları tehdit ettiğinden değişime ve yeniliklere kapalı, kolay değişmeyecek kadar büyük. Değişime açık, kaliteli mal ve hizmet üretebilme kapasitesine sahip. Mekanik anlayışın etkisiyle düşünmeyen, sorgulamayan ve işleri etkili yürütemeyen bir bürokrasi, hata yapmaktan korkan, araçlarla amaçların yer değiştirdiği bir yapı. Vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş, kitlesel üretim yerine farklılığa dayalı üretime yönelen. Sadece bürokrasinin üstlendiği/yüklendiği, hesabın makamlara verildiği, üretim sürecinin sonunda yapılan ve sistematik olmayan denetimler. Bürokrasi dışında, bireylerin ve toplumun katılım şansının olduğu, süreç içinde yapılan, yol gösteren, teknoloji ağırlıklı, öz değerlendirmeye dayalı, güven esaslı denetimler. Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi Geleneksel Yönetim (Modern Weberyen Bürokratik Model) Yeni Kamu Yönetimi (Post Modern Bilgi Toplumu Modeli)

5 İç Denetim Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

6 Uygunluk Denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. Performans Denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Mali Denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. İç Denetim Uygulamaları 6

7 Bilgi Teknolojisi Denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Sistem Denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle incelenmesi ve değerlendirilmesidir İç Denetim Uygulamaları 7

8 İç Denetim Sistemi Girdi Süreç Çıktı 8

9 İç denetim; bir kurum ya da organizasyonda yürütülen iş ve işlemlerin, yönetimden farklı ve tarafsız bir gözle değerlendirilmesidir. İç Denetim teftiş ve mali denetim ile karıştırılmamalıdır. İç denetim bir yönetim aracıdır. Yönetici ve çalışanların hatalarını bulmaya değil, eksiklerini kapatmaya çabalar. Bu bakımdan kurum çapında güvenilmesi ve desteklenmesi gereken bir fonksiyondur. İç denetçiler Kurumsal Yönetim ilkeleri olan şeffaflık, sorumluluk, hesap verebilirlik ve adalet ilkelerini kurum genelinde yaymak, desteklemek ve tanıtmak misyonuna da sahiptirler. Genel Olarak İç Denetim 9

10

11 YönetişimKontrol Risk Yönetimi

12 Kamuda Binlerce Müfettiş Yüzlerce Denetim Birimi Varken… Neden İç Denetim ? 12

13 13

14 … 14

15 … 15

16 Denetim Elemanları: (Değer Katan Denetim) (Cezalandırıcı/Soruşturmacı Denetim) Denetim Elemanları: Ya Koruyucu Hekimlik Yapacaklar (Değer Katan Denetim) Ya da Kadavraya Otopsi Yapmaya Devam Edecekler (Cezalandırıcı/Soruşturmacı Denetim) 16

17

18 Bir amaç değil, idareyi hedeflerine ulaştırmak amacıyla kullanılan bir yönetim aracıdır. Sadece form, belge ve el kitabı şeklindeki çalışmalar değil, teşkilatı, personeli ve yönetim tarzını da içeren, süreklilik arz eden ve sistematik bir nitelik taşıyan uygulamalar bütünüdür. Merkezi kontrollerden ziyade yönetim sorumluluğuna dayalı yöntemlerin benimsenmesinin sonucudur. İç kontrol kişiler tarafından uygulanır. 18

19 İç kontrol bir süreçtir. İç kontrol idarenin bütün görevlilerini kapsar. İç kontrol mali alanla sınırlı olmayıp, mali ve mali olmayan kontroller bütünüdür. İç kontrol, yönetim sorumluluğu çerçevesinde sürekli ve sistematik bir şekilde yürütülür. COSO tarafından geliştirilen iç kontrol modeli Avrupa Birliği'nce benimsenmiştir. 19

20 Standartlaşmış süreçler yardımıyla operasyonların etkililiğini ve verimliliğini arttırır. Kontrol faaliyetleri aracılığıyla varlıkların korunmasını sağlar. Alınan kararlarda kullanılan verinin doğruluğunu arttırır. Yolsuzluğun önlenmesine ve tespitine yardımcı olur ve denetim için kanıt oluşturur. Periyodik kontroller sayesinde kanunlar ve düzenlemelerle ilgili uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur. Türkiye’de iç kontrol alanında çeşitli düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır (Örneğin; Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kurulması, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu). İç Kontrol Neden Önemlidir? 20

21 Kontrolsüz Kontrol 21

22 22

23 COSO İç Kontrol Modelinin Bileşenleri 23

24 24

25 3. Kontrol Faaliyetleri Kurumun amaçlarına ulaşmasına yönelik risklerle başa çıkmak ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmek üzere uygulamaya konulan politikalar ve prosedürlerdir. Kontrol faaliyetleri kurumun bütün kademelerine ve faaliyetlerine yayılmalıdır. Kontrol faaliyetlerine örnek olarak; yetki devri ve onay prosedürleri, görevlerin birbirinden ayrılması, kaynaklara ve resmi kayıtlara erişim konusunda kontroller gösterilebilir. 25

26 4. Bilgi ve İletişim Etkin bir iç kontrol sistemi kurmak ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmek için bir kurumun bütün kademelerinde bilgiye ihtiyaç duyulur. Çalışanların sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için iç kontrolle ilgili bilgiler anında kaydedilmeli, sınıflandırılmalı ve personele duyurulmalıdır. Güvenilir ve uygun bilgilerin sağlanabilmesi için işlemlerin anında kaydedilmesi ve düzgün biçimde sınıflandırılması gerekmektedir. 26

27 5. İzleme İzleme, iç kontrol faaliyetinin belirli zaman aralıklarıyla kalitesinin, işleyişinin ve tasarımının gözden geçirilmesi ve alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesinden oluşan süreçtir. İç kontrol sisteminin, değişen hedeflere, ortama, kaynaklara ve risklere ayak uydurabilmesi için yönetim tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. 27

28 İç Kontrol; İç Denetimin Başlangıcıdır. İç Denetim; Tüm Kontrol Sürecinin Aynasıdır. 28

29 29

30 30

31 Risk değerlendirmesi, zarara sebebiyet verebilecek aktivite veya olayların önceden tespit edilmesi ve ilgili risklerin gözden geçirilmesine imkan verir. Risk odaklı denetimde amaç, denetim kaynaklarının riskin etki ve olasılık bileşiminin en yüksek olduğu alanlara yoğunlaşmasıdır Risk odaklı denetim; denetim kaynaklarının sınırsız olmadığı, denetlenecek birim faaliyetlerinin farklı risklerle karşı karşıya olduğu, denetlenecek birim faaliyetlerinin göreceli olarak farklı önem derecesine sahip olduğu varsayımlarına dayanır Risk = Etki x Olasılık 31

32 RİSK MATRİSİ 32

33 Risk = Etki x Olasılık 33

34 Mali Etki: Hata, süreçlerdeki karmaşıklık, işlemlerin yoğunluğu, varlıklara yetkisiz erişim, yolsuzluk gibi nedenlerle kurum finansal varlıklarında oluşabilecek potansiyel kayıplar. Yasal Etki: Tabi olunan mevzuata kasıtlı veya kasıtsız olarak uyulmamasından kaynaklanabilecek etki. İtibar Etkisi: Hata, ihmal, yolsuzluk, sahtekarlık meydana gelmesi, bilgi güvenliği ve gizliliğine uyulmaması durumlarında, Bakanlık imaj ve itibarı üzerinde oluşabilecek olumsuz etki. Performans Etki: Potansiyel risklerin gerçekleşmesi halinde faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği üzerinde oluşabilecek etki. Sosyal Etki: Toplumun ve ihtiyaç sahiplerinin hakları, menfaat ve memnuniyet düzeyleri üzerindeki oluşabilecek etki. Etki Kriterleri 34

35 İç Kontroller: Mevcut iç kontrollerin yetersizliğinden, iç kontrol sisteminin işlerliği ve etkililiği ile ilgili zayıflıklardan kaynaklanan riske açıklık. Süreçlerin ve İşin Karmaşıklığı: Kurumun süreçleri ve faaliyetlerinin karmaşık doğası nedeniyle işlemlerin istenildiği şekilde yürütülememesi, tamamlanamaması ya da hatalı olması nedeniyle oluşan riske açıklık. Bilgi Teknolojileri: Süreç uygulamaları ve iş akışlarında, yedeklemelerde, işlemlerin kayıt altına alınmasında ve yetkilendirmedeki otomasyon seviyesi. İnsan Kaynakları: İnsan kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak uygunluğu ve yeterliliği. Bütçe Büyüklüğü: Bütçeyle verilmiş kaynakların büyüklüğü. Olasılık (Riske Açıklık) Kriterleri 35

36 Boşa Kürek Çekenler 36

37  Yönetişim Bir toplumsal-politik sistemdeki ilgili bütün aktörlerin ortak çabalarıyla elde edilen sonuçların oluşturduğu yapı ya da düzendir. Yukarıdan aşağı tek yanlı bir yönetim tarzı yerine hep birlikte yönetmeyi öngören bir sistemi önermektedir. Katılımcılık dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının ve özel kesimin de yönetime, karar almadan denetime kadar her aşamada katılması, kavramın temelini oluşturmaktadır 37

38 “ “ Bürokratik yönetim her zaman için ‘gizli oturumlar’ yönetimi olmak eğilimindedir; ” bilgisini ve eylemlerini eleştirel gözlerden olabildiğince saklamaya özen gösterir. ” Max Weber 38

39 Yönetişim Hukukun Üstünlüğü Etkili Sivil Toplum Şeffaflık Hesap Verme Yönetim Ahlâkı Yerinden Yönetim Etkili Denetim Görevler Ayrılığı 39

40 Bir Atasözü Aslan Kuş Kovalamaz. 40

41 Stratejik Yönetim Performans Yönetimi Kalite Yönetimi Hesap Verebilir Şeffaf Yönetim 41

42 geleneksel teftiş “ Türk Kamu Yönetimindeki geleneksel teftiş paradigması ile hesaplaşılmadan yeni bir denetim modeli inşa edilemez. ” 42

43 43

44 OECD Ülkelerindeki Teftiş/Denetim Modellerinin Genel Mukayesesi Teftiş Kurulları (Geleneksel Teftiş) İç Denetim (İç Kontrol, Risk Yönetimi, Yönetişim) Kıta Avrupası - Güney Ülkeler. Merkeziyetçi. Anglosakson - Kuzey Ülkeler. Adem-i Merkeziyetçi (Desantralizasyon). Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Norveç, İsveç. Devlet/bürokrasi merkezli.İnsan/vatandaş merkezli, güven esaslı. Mevzuata Uygunluk. Birey, olay ve işlem odaklı. Reaktif. Uluslararası denetim standartları. Risk esaslı ve sistematik süreç denetimleri. Proaktif. Statükonun gözlemcisi/bekçisi. Değişimin öncüsü. İdareyi geliştirir. Örgüte değer katar. Çoğunlukla insanların eksik ve kusurlarına odaklanır. Sistemlerin hatalarını ve eksikliklerini giderir. 44

45 “ Sahip olduğunuz tek araç çekiç ise, her şeyi çivi olarak görmeye başlarsınız ” Abraham Maslow 45


"“ ” “ Değişim, hakikatte acı verir ama gereklidir. ” Thomas Carlyle 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları