Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Emre ZENGİN Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası 20.02.2015 Tarihli Sunum Emre ZENGİN- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum, 20.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Emre ZENGİN Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası 20.02.2015 Tarihli Sunum Emre ZENGİN- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum, 20."— Sunum transkripti:

1 Emre ZENGİN Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası 20.02.2015 Tarihli Sunum Emre ZENGİN- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum, 20 Şubat 2015 emre.zengin@vdk@gov.tr1

2 YURT DIŞI İNŞAAT ONARIM İŞLERİNİN ÖNEMİ 2

3 Dünyanın En Büyük 225 Müteahhitlik Firmasın İçersindeki Türk Firmalarının Sayısına İlişkin Liste Yıllar Türk Firmalarının Sayısı 20038 200411 200514 200620 200722 200823 200931 201033 201131 201233 2013*38 2014*42 3

4 YıllarProje SayısıTop. Proje Bedeli ($)Ort. Proje Bedeli ($) 20021372.642.055.04519.285.073 20032734.647.641.07717.024.326 200443211.651.065.83626.970.060 200541112.407.477.48130.188.510 200652124.271.463.95646.586.303 200757325.704.554.03044.859.606 200862224.951.413.57540.114.813 200947421.690.170.84845.759.854 201058223.067.618.56939.635.083 201150621.004.149.51841.510.177 201248429.675.678.09661.313.384 201340632.595.298.89380.283.987 2014 (1-11)20920.381.549.20697.519.374 4

5 ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM (1972-2014 Kasım Sonu) Ülkeler Toplam Proje Bedeli (Dolar) Pay (%) Rusya Fed.54.234.026.47418,2% Türkmenistan45.106.681.44315,1% Libya28.819.029.7919,7% Irak21.643.841.9337,3% Kazakistan19.280.203.9716,5% Katar15.085.321.0335,1% S. Arabistan13.822.936.9194,6% Cezayir10.911.091.2673,7% Azerbaycan9.521.229.8083,2% BAE9.233.334.4713,1% Diğer Ülkeler70.318.005.79923,6% TOPLAM297.944.308.351 5

6 Vergilendirilmesi Söz Konusu Olan Yurtdışı İşler İnşaat Onarım Montaj Teknik Hizmetler 6

7 İnşaat TDK’ya göre İnşaat: Yapma işi, yapım. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre; Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, 7

8 Onarım TDK’ya göre onarım: Onarma işi, tamirat, tamir 8

9 Montaj TDK’ya göre montaj: Bir makine, cihaz veya mobilyanın parçalarını yerli yerine takma, monte 9

10 Teknik Hizmetler: Teknik Hizmetler 1 Seri no’lu KVK G.T.’de : Teknik hizmetler esas itibariyle inşaat, onarım ve montaj işleriyle ilgili olarak yürütülen planlama, projelendirme, mimarlık ve mühendislik, etüd, fizibilite, harita tasarım, metraj, keşif, idari ve teknik şartname ile ihale dosyası hazırlama, ihale değerlendirme, mesleki kontrollük, inşaat kontrollüğü, tasarım kontrollüğü, işletmeye alma danışmanlığı, proje ve yatırım yönetimi ve benzeri hizmetleri kapsamaktadır. şeklinde tanımlanmıştır. 10

11 İş yeri: VUK 156’da : Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir. 11

12 Daimi Temsilci: GVK 8’inci madde de; Bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir. Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılırlar. 1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar; 2. Temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler; 3. Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar. Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda temsil etmesi, daimi temsilcilik vasfını değiştirmez. şeklinde tanımlanmıştır. 12

13 Yurtdışındaki inşaat onarım ve montaj ve teknik hizmetlerin Türkiye'de vergilenmesi GVK 3 ve KVK 3’üncü maddesi gereğidir. Ancak; 13

14 KVK’nın 5/1-h Maddesi Uyarınca Yurt Dışı İnşaat Onarım Montaj Ve Teknik Hizmetlerden Elde Edilen Gelirler İstisna Kapsamındadır. İstisna şartlı bir istisna değildir. KVK 5/1- g’den farklıdır. 14

15 Teknik Hizmetler Teknik hizmetlerden elde edilen kazançların da anılan istisnadan yararlanabilmesi için bu işlerin yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilciler aracılığıyla yapılması; yurt dışında ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci olmadan yapılan teknik hizmetlerin, hizmet ihracatı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, teknik hizmetlerin yurt dışındaki inşaat, onarım ve montaj işlerine bağlı olarak yapılma şartı bulunmamaktadır. 15

16 Teknik Hizmetler Yurt dışına yapılan İnşaat, onarım ve montaj işlerinin yurt dışında gerçekleştirilmesi için yurt dışında bir işyeri bulunması gerekirken, bu işlere bağlı teknik hizmetlerin yurt dışında herhangi bir işyeri olmaksızın Türkiye’den gerçekleştirilebilmesi de mümkün olabilmektedir. Proje hazırlanması gibi teknik hizmetler, inşaat ve onarma işinin tamamlayıcı bir unsuru olmasına karşın; kurumların yurt dışında devam eden bir inşaat ve onarma işi olmadığı ya da ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci bulundurulmadığı durumlarda, bu faaliyetin ihracat olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup yurt dışındaki inşaat işine bağlı olarak Türkiye’de yapılan teknik hizmetlerden sağlanan kazançların bu istisnadan yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır. 16

17 Teknik Hizmetler Kurumların yurt dışında bir inşaat ve onarım işi varsa, buna bağlı teknik hizmetler ister Türkiye’de isterse yurt dışında yapılsın, elde edilen kazançlar istisnadan yararlanabilecektir. Kurumların yurt dışında yaptıkları bir inşaat ve onarım işinin bulunmaması halinde ise ancak yurt dışında bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla yaptıkları teknik hizmetlerden elde edilen kazançlar istisnadan yararlanılabilecektir. 17

18 Diğer İndirimler ğ) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. 18

19 İstisna Uygulanması Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir. 19

20 İstisnanın Uygulanacağı Dönem-1 GVK’nın 85.maddesi hükmüne göre; Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar: 1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal ettirdiği yılda; 2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda; Elde edilmiş sayılır. 20

21 İstisnanın Uygulanacağı Dönem-2 Faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre hesap döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilen faaliyet sonucu, Türkiye’de de aynı tarih itibarıyla genel sonuç hesaplarına kaydedilecektir. Bu hususun Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesinde, kazancın kambiyo mevzuatına göre fiilen Türkiye’ye getirilmesinin herhangi bir etkisi olmayacaktır. Faaliyette bulunulan yabancı ülkede kazanca tasarruf edilebilmesi yeterlidir. 21

22 İstisna Konusu Kazancın TL Tutarının Tespiti Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazanç, hesaplara intikal ettirilmesi gereken tarihte T.C. Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kurlarıyla değerlendirilecektir. T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunmayan yabancı paralarda ise Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan ettiği kurlar dikkate alınacaktır. 22

23 İstisna Konusu Kazancın İntikalinde Geçici vergi Yurt dışı faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar elde edildiği dönem itibarıyla, Türkiye’de ilgili olduğu geçici vergi matrahının tespitinde de dikkate alınacaktır. Örneğin; Türkiye’de 1 Temmuz – 30 Haziran özel hesap dönemini kullanan bir kurumun, yurt dışında yaptığı inşaat işlerine ilişkin olarak tabi olduğu hesap dönemi ilgili ülke mevzuatına göre takvim yılıdır. Buna göre, bu şirketin yurt dışı şubesinin, 2012 takvim yılına ilişkin kazancı, Türkiye’de 31/12/2012 tarihi itibarıyla elde edilmiş sayılacağından, 1/7/2012 – 30/6/2013 özel hesap döneminin ikinci geçici vergi dönemi matrahının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. 23

24 Yurt Dışı İnşaat İşleri İle İlgili Olarak Kullanılan Krediler 1 Seri Nolu KVGT göre; Yurtdışı İnşaat İşlerine ait Kredilere ilişkin olarak yurt dışındaki inşaat işlerinin sona ermesinden sonra doğan kur farkı ve faizler, (hasılatın, yurt dışı inşaat için harcanan kredi tutarı kadar kısmın Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla)merkezdeki kurum için ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılmış bir gider niteliğinde olduğundan, genel esaslar çerçevesinde kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir. 24

25 Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, Merkez Ve Şube Arasındaki Cari Hesapların Değerlemesi-1 Yurt dışındaki işyerine merkez tarafından fatura düzenlenmek suretiyle ihraç olunan emtia ile yurt dışına yönelik olarak fatura düzenlenmek suretiyle yapılan hizmetlerden doğan dövize bağlı alacak ve borçların aynen mal veya hizmet ihracından doğan alacak ve borçlarda olduğu gibi değerlemeye tabi tutulacak ve değerleme farkları vergi matrahının tespitinde dikkate alınacaktır. 25

26 Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, Merkez Ve Şube Arasındaki Cari Hesapların Değerlemesi-2 Türkiye’de bulunan merkez ile yurt dışındaki işyeri arasında gerçekleşen diğer para hareketlerinden doğan alacak ve borçların ise gerçek bir alacak ve borç niteliği taşımadığından, bu nedenle, söz konusu para hareketlerine dayalı cari hesap bakiyelerinin değerlemesine gerek bulunmamaktadır. 26

27 Yurtdışı Kazanç veya Hasılatın Türkiye'ye Döviz Olarak Getirilmesi Halinde Doğacak Kur Farklarının Durumu Tamamlanmış işlere ilişkin kazançların Türkiye'ye getirilmesi halinde kur farklarının durumu? Yurt dışında devam etmekte olan işlere ilişkin hasılatın Türkiye'ye getirilmesi halinde kur farklarının durumu? 27

28 Yurt Dışına Geçici Olarak Gönderilen Amortismana Tabi Kıymetler-1 1 Nolu KVGT göre, geçici olarak ihraç edilen ve işin bitiminde Türkiye’ye getirilen makine ve teçhizat ile ilgili olarak Türkiye’de amortisman ayrılmasına son verilecek; işin bitiminde söz konusu makine ve teçhizatların Türkiye’ye ithalinde ise amortisman uygulaması kaldığı yerden devam edecektir. 28

29 Yurt Dışına Geçici Olarak Gönderilen Amortismana Tabi Kıymetler-2 Örnek; 2011 yılında alınan ve amortisman süresi 5 yıl olan bir iş makinesi 2012 yılında yurt dışına geçici olarak götürüldü ve 2016 yılında tekrar getirildi, 29

30 Amortismanlar-3 Yurt dışında temin edilen kıymetlerin iş bitiminde Türkiye’ye getirilmesi durumu; Türkiye’den tamamen çekilerek yurt dışına gönderilen iktisadi kıymetlerin durumu; 30

31 Türkiye’deki Merkez Genel Giderlerinden Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşlerine Pay Verilmesi Türkiye’deki merkez genel giderlerinden, yurt dışında yapılan inşaat işlerine pay verilmesi gerekiyor ise yurt dışında gider kaydedilen bu payların Türkiye’de gider kaydedilmesi KVK’nın 5.maddesinin son fıkrasına göre mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu tutarın KKEG olarak dikkate alınması gerekmektedir. 31

32 İstisnaya Konu Kazançların Dağıtılması Türkiye’ye getirilen istisnaya konu kazançların dağıtılması durumunda genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 32

33 BAZI ÖZELLİKLİ DURUMLAR 33

34 Yurtdışı İnşaat Onarım ve Montaj İşlerinin Ortak Girişimle Yapılması İş Ortaklığı Adi Ortaklık Yurt dışında şirket kurulması 34

35 Yurt Dışındaki İnşaat İşlerinin Yapılabilmesi İçin İlgili Ülke Mevzuatına Göre Ayrı Bir Şirket Kurulmasının Zorunlu Olduğu Durumlarda İstisna Uygulaması Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlara, herhangi bir şart aranmaksızın yurt dışı iştirak kazançları istisnası uygulanacaktır. Ancak, yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre kurulan şirketin ana sözleşmesinde, inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılması için kurulduğunun belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında faaliyetinin bulunmaması şarttır. Bu şartları taşımayan veya başka faaliyet konularıyla da uğraşan şirketlerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 35

36 İstisnaya Konu İşin Türk Firmasına Yapılması Yurtdışında yapılacak taşeronluk işinin bir Türk müteahhidine karşı üstlenilmiş olması istisna uygulamasına engel değildir. Önemli olan söz konusu işin inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmet kapsamında olup yurt dışında yapılmış olmasıdır. Bu durumdaki iş yıllara sari mahiyette olsa dahi GVK’nın 94 ve KVK’nın 15.maddesine göre tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır. 36

37 Yurt Dışında Elde Edilen Zararlar Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden zarar doğması halinde, KVK’nın 9.mad. belirtilen koşullar dahilinde yurt dışı zararların kurum kazancından indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kazançları Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen faaliyetlere ilişkin yurt dışı zararların mahsup imkanı yoktur. (KVK 5/3, KVK 9/1-b) Buna göre, yurt dışı inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine göre Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilmiş olduğundan, bu faaliyetlerden zarar doğması halinde, bu zararlar diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirim konusu yapılamaz. 37

38 Yurt Dışındaki İşçilere Ödenen Ücretler İlgili ülkede tahakkuk ettirilerek ödenen ve bu ülkede kazancın tespiti sırasında gider olarak dikkate alınan ücretler üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacaktır. Bu ücretlerin Türkiye’deki bir bankaya transfer edilerek bu banka aracılığı ile ödenmesi söz konusu uygulamayı etkilemeyecektir. Ancak, ücret ödemesinin yurt dışındaki şantiyesinde tahakkuk ettirilmekle birlikte ödemenin Türkiye’de şirket merkezinden yapılması ve merkez hesaplarında gider olarak gösterilmesi halinde,( KKEG olacaktır) bu ücret ödemesinin vergi tevkifatına tabi tutulacağı tabiidir. 38

39 Yurt Dışındaki İnşaatlarda Çalışan TC Vatandaşlarının Elde Ettikleri Ücretler Yurt dışı inşat işlerinde çalıştırılmak üzere yurt dışına götürülen Türk vatandaşlarının ikametgahlarının Türkiye’de bulunması sebebiyle tam mükellef esasında vergilendirilmeleri gerekmektedir. Gelir Vergi Kanunu’nun 3. maddesi hükmüne göre Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla gelir vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve iratları üzerinden ayrıca Türkiye’de vergilendirilmezler. 39

40 Yurt Dışındaki İnşaat İşiyle İlgili Transit Ticaret Tam mükellefiyete tabi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri her türlü kazanç ve iratları, Türkiye’de vergilendirilmektedir. Dolayısıyla, tam mükelleflerin transit ticaret dolayısıyla kâr elde etmeleri durumunda bu karın tamamı Türkiye’de vergiye tabi tutulmaktadır. Yurt dışındaki inşaat bulunan ülkeye başka ülkeden mal gönderilmesi durumunda da emsaline uygun durumunda Türkiye’de kar beyan edilmesi makul olacaktır. 40

41 Yurt Dışı İşle İlgili Olarak Türkiye’den Gönderilen Malzemeler Yurtdışında inşaat yapan firmanın Türkiye’den tedarik ederek, yurtdışında kurduğu şantiye’ye veya taşeronun yurtdışındaki şantiyesine göndermesi ihracat hükmündedir. Dolayısıyla ihracat faturası düzenlenmesi gerekir. Ancak burada önemli olan konu söz konusu malzemelerin maliyetinin altında gönderilmesi durumunda Transfer fiyatlamasına konu olabileceğidir. Bu nedenle mal hareketlerinin emsaline uygun olması gerekmektedir. 41

42 Yurt Dışı İşlerle İlgili Defter ve Belgeler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde; Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir. Ancak söz konusu madde hükmü Türkiye sınırları içinde uygulanacağından yurt dışında yapılan inşaat işlerine ilişkin düzenlenecek defter ve belgelerin ise ilgili ülkenin vergi mevzuatına göre düzenlenmesi gerekmektedir. 42

43 Yurt Dışı İnşaat İşlerinin Türkiye’deki Defterlere Kayıt Durumu-1 Ülkelerarası vergi ve muhasebe kuralları da farklı olduğu için, dönem sonlarında hesapların Merkezde konsolidasyonu da mümkün değildir. Gelir İdaresi, işletmelerin ticari kazancını tam olarak ölçmek amacıyla merkezde hesapları konsolide etmelerini kabul etmemektedir. Dolayısıyla, yurt dışı şube kazançları yıl ya da dönem sonlarında sadece kâr payı ya da zarar olarak tek kalemde merkezin hesaplarına intikal ettirilebilecektir. 43

44 Yurt Dışı İnşaat İşlerinin Türkiye’deki Defterlere Kayıt Durumu-2 Ancak, merkezin şubeye sermaye olarak gönderdiği paralar, verdiği borçlar ve mal-hizmet alım-satımı ilişkileri merkezin Türkiye’deki kayıtlarında izlenecektir. Yurt dışı işlerle ilgili para hareketleri “393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı” nın alt hesabında izlenilmesi gerekir. 393.01 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı- Yurt içi Şubeler 393.02 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı- Yurt Dışı Şubeler 44

45 Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu Kurumlar vergisi istisnasına konu olan yurtdışı taahhüt işlerinden sağlanan kazançlarla ilgili olarak, ilgili ülkede ödenmek zorunda kalınan kazanç vergisinin Türkiye’de hesaplanacak kurumlar vergisinden indirilmesi mümkün değildir. 45

46 Yurt Dışı İnşaat İşlerinin KDV Karşısındaki Durumu Bir işlemin katma değer vergisine tabi olabilmesi için ; - KDVK 1’e göre: Teslim ve hizmetlerin Türkiye’de yapılması gerekir. - Türkiye’de yapılmaktan kasıt (KDVK 6) Malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de yararlanılması gerekir. Türkiye’de yapılmayan ya da yapılmış sayılmayan yurt dışı inşaat onarım işleri katma değer vergisine tabi değildir. 46

47 Yurt Dışı İnşaat İşleriyle İlgili Götürü Gider GVK’nın 40/1.maddesi hükmüne göre yurt dışında inşaat, onarım, montaj faaliyetinden bulunanlar, bu faaliyetten döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde 5 ini aşmamak şartıyla götürü gider indirim hakkından yararlanabileceklerdir. 47

48 Şube İçin Merkezin Alımları Ve Kdv İndirimi Merkezin, yurt dışı şubenin ihtiyacı için, yurt içinden alacağı mal ve hizmetler için yükleneceği KDV genel hükümlere göre yurt içinde indirim konusu yapılacaktır. Bu mal ve hizmetlerin yurt dışı şubeye gönderimi, İhracat Yönetmeliği hükümleri ve KDV Genel Tebliği uyarınca ihracat hükmündedir. Bu nedenle, KDV Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde bu teslimler istisnaya tabidir. İhracat istisnasına tabi teslim ve ifalardan dolayı indirim konusu yapılamayan KDV’nin aynı Kanun’un 32. maddesi uyarıca iadesi mümkündür. 48

49 Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Giderlerin Diğer Kazançlardan İndirilememesi KVK’nın 5.maddesinin 3.fıkrasına göre İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez Bu nedenle Yurt dışı inşaatlarla ilgili olarak Türkiyede kayıtlara gider olarak intikal ettirilen tutarlar vergi matrahının tespitinden gider olarak dikkate alınmayacak, bu tutar KKEG olarak matraha dahil edilecektir. 49

50 Şartname Bedeli Yurtdışında bir inşaat işi için ihaleye katılıp şartnameye ilişkin giderler yapıldıktan sonra bu ihalenin alınamaması durumunda katlanılan giderlerin durumu. 50

51 Damga Vergisi Ek 2’nci madde; Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır. Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetlerinde, işin proje safhası da dahil olmak üzere yapılan işlemlerle bu konuda düzenlenen kağıtlar, damga vergisi ve harç istisnasından yararlanacaktır. 51

52 Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında, şubeler işyeri olarak kabul edilmektedir. Prensip olarak ticari kazançlarda vergilendirme hakkı işyerinin sahibinin mukim olduğu yani kanuni veya iş merkezinin bulunduğu devlete aittir. Ancak şubelerde elde edilen kazançla sınırlı kalmak üzere, karşı ülkeye (yani şubenin bulunduğu ülkeye) vergilendirme hakkı tanınmaktadır. Yurt dışındaki şubede elde edilen kazancın merkezin bulunduğu ülkede mükerrer vergilendirilmemesi için anlaşmalarda istisna maddeleri yer almaktadır. Merkez ülkenin kaynak ilkesine göre yurt dışında vergilendirilen kazanç üzerinden ilave kazanç vergisi almak istemesi halinde, yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu ile yine çifte vergilendirme engellenmektedir. 52

53 53


"Emre ZENGİN Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası 20.02.2015 Tarihli Sunum Emre ZENGİN- Vergi Müfettişi (Eski Hesap Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum, 20." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları