Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YURT DIŞI İNŞAAT ONARIM İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Ali TUĞLU Baş Hesap Uzmanı Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası 25.03.2011 Tarihli Sunum 1 Ali TU Ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YURT DIŞI İNŞAAT ONARIM İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Ali TUĞLU Baş Hesap Uzmanı Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası 25.03.2011 Tarihli Sunum 1 Ali TU Ğ."— Sunum transkripti:

1 YURT DIŞI İNŞAAT ONARIM İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Ali TUĞLU Baş Hesap Uzmanı Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası 25.03.2011 Tarihli Sunum 1 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

2 KVK da Düzenlenen Yurt Dışı İ şler İ nşaat Onarım Montaj Teknik Hizmetler 2 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

3 Yurt Dışı İnşaat Onarım Montaj Ve Teknik Hizmetlerden Elde Edilen Gelirler Kvk’nın 5/h Göre İstisna Kapsamındadır. İstisna şartlı bir istisna değildir. Sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisnadır. KVK.nın 5/ g den farklıdır. 3 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

4 Teknik Hizmetler-1 Teknik hizmetlerden elde edilen kazançların da anılan istisnadan yararlanabilmesi için bu işlerin yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilciler aracılı ğ ıyla yapılması; yurt dışında ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci olmadan yapılan teknik hizmetlerin, hizmet ihracatı olarak de ğ erlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, teknik hizmetlerin yurt dışındaki inşaat, onarım ve montaj işlerine ba ğ lı olarak yapılma şartı bulunmamaktadır. 4 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

5 Teknik Hizmetler-2 İ nşaat, onarım ve montaj işlerinin yurt dışında gerçekleştirilmesi için bir işyeri bulunması gerekirken, bu işlere ba ğ lı teknik hizmetlerin yurt dışında herhangi bir işyeri olmaksızın Türkiye’den gerçekleştirilebilmesi de mümkün olabilmektedir. Proje hazırlanması gibi teknik hizmetler, inşaat ve onarma işinin tamamlayıcı bir unsuru olmasına karşın; kurumların yurt dışında devam eden bir inşaat ve onarma işi olmadı ğ ı ya da ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci bulundurulmadı ğ ı durumlarda, bu faaliyetin ihracat olarak de ğ erlendirilmesi gerekmekte olup yurt dışındaki inşaat işine ba ğ lı olarak Türkiye’de yapılan teknik hizmetlerden sa ğ lanan kazançların bu istisnadan yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır. 5 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

6 Teknik Hizmetler-3 Kurumların yurt dışında bir inşaat ve onarım işi varsa, buna ba ğ lı teknik hizmetler ister Türkiye’de isterse yurt dışında yapılsın, elde edilen kazançlar istisnadan yararlanabilecektir. Kurumların yurt dışında yaptıkları bir inşaat ve onarım işinin bulunmaması halinde ise ancak yurt dışında bir işyeri veya daimi temsilci aracılı ğ ıyla yaptıkları teknik hizmetlerden elde edilen kazançlar istisnadan yararlanılabilecektir. 6 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

7 Teknik Hizmetler-4 Kısaca;kurumların yurt dışında bir inşaat ve onarım işi varsa, buna ba ğ lı teknik hizmetler ister Türkiye’de isterse yurt dışında yapılsın, elde edilen kazançlar istisnadan yararlanabilecektir. Kurumların yurt dışında yaptıkları bir inşaat ve onarım işinin bulunmaması halinde ise ancak yurt dışında bir işyeri veya daimi temsilci aracılı ğ ıyla yaptıkları teknik hizmetlerden elde edilen kazançlar istisnadan yararlanılabilecektir Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com7

8 İ stisna Uygulanması Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sa ğ lanan kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunlulu ğ u bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir. 8 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

9 İ stisnaya Konu İ şin Yurt Dışındaki Türk Firmasına Yapılması Yurtdışında yapılacak taşeronluk işinin bir Türk müteahhidine karşı üstlenilmiş olması istisna uygulamasına engel de ğ ildir. Önemli olan söz konusu işin inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmet kapsamında olup yurt dışında yapılmış olmasıdır. Bu durumdaki iş yıllara sari mahiyette olsa dahi GVK’nın 94 ve KVK’nın 15.maddesine göre tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com9

10 İ stisnanın Uygulanaca ğ ı Dönem-1 GVK’nın 85.maddesi hükmüne göre; Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar: 1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal ettirdi ğ i yılda; 2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldi ğ i tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildi ğ i yılda; Elde edilmiş sayılır. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com10

11 İ stisnanın Uygulanaca ğ ı Dönem-2 Öncelikle kazancın faaliyette bulunulan ülkede tasarruf edilmesi gerekmektedir. İ lgili ülkelerde elde edilen kazançlar o ülke mevzuatına göre vergilendirildi ğ i için faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre hesap döneminin kapandı ğ ı tarih itibarıyla ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilen faaliyet sonucunun, Türkiye’de de aynı tarih itibarıyla genel sonuç hesaplarına kaydedilmesi gerekecektir. 11 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

12 İ stisna Konusu Kazancın TL Tutarının Tespiti Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazanç, hesaplara intikal ettirilmesi gereken tarihte T.C. Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan etti ğ i döviz alış kurlarıyla de ğ erlendirilecektir. T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunmayan yabancı paralarda ise Maliye Bakanlı ğ ının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan etti ğ i kurlar dikkate alınacaktır. 12 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

13 İ stisna Konusu Kazancın İ ntikalinde Geçici vergi Yurt dışı faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar elde edildi ğ i dönem itibarıyla, Türkiye’de ilgili oldu ğ u geçici vergi matrahının tespitinde de dikkate alınacaktır. Örne ğ in; Türkiye’de 1 Temmuz – 30 Haziran özel hesap dönemini kullanan bir kurumun, yurt dışında yaptı ğ ı inşaat işlerine ilişkin olarak tabi oldu ğ u hesap dönemi ilgili ülke mevzuatına göre takvim yılıdır. Buna göre, bu şirketin yurt dışı şubesinin, 2006 takvim yılına ilişkin kazancı, Türkiye’de 31/12/2006 tarihi itibarıyla elde edilmiş sayılaca ğ ından, 1/7/2006 – 30/6/2007 özel hesap döneminin ikinci geçici vergi dönemi matrahının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. 13 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

14 Yurt Dışı İ nşaat İ şleri İ le İ lgili Olarak Kullanılan Krediler 1 Seri Nolu KVGT göre; Bu kredilere ilişkin olarak yurt dışındaki inşaat işlerinin sona ermesinden sonra do ğ an kur farkı ve faizler, merkezdeki kurum için ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılmış bir gider niteli ğ inde oldu ğ undan, genel esaslar çerçevesinde kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir. 14 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

15 Yurt Dışında Yapılan İ nşaat İ şleri Nedeniyle, Merkez Ve Şube Arasındaki Cari Hesapların De ğ erlemesi-1 Yurt dışındaki işyerine merkez tarafından fatura düzenlenmek suretiyle ihraç olunan emtia ile yurt dışına yönelik olarak fatura düzenlenmek suretiyle yapılan hizmetlerden do ğ an dövize ba ğ lı alacak ve borçların aynen mal veya hizmet ihracından do ğ an alacak ve borçlarda oldu ğ u gibi de ğ erlemeye tabi tutulacak ve de ğ erleme farkları vergi matrahının tespitinde dikkate alınacaktır. 15 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

16 Yurt Dışında Yapılan İ nşaat İ şleri Nedeniyle, Merkez Ve Şube Arasındaki Cari Hesapların De ğ erlemesi-2 Türkiye’de bulunan merkez ile yurt dışındaki işyeri arasında gerçekleşen di ğ er para hareketlerinden do ğ an alacak ve borçların ise gerçek bir alacak ve borç niteli ğ i taşımadı ğ ından, bu nedenle, söz konusu para hareketlerine dayalı cari hesap bakiyelerinin de ğ erlemesine gerek bulunmamaktadır. 16 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

17 Yurt Dışında Yapılan İ nşaat İ şleri Nedeniyle, Merkez Ve Şube Arasındaki Cari Hesapların De ğ erlemesi-3 Merkez Türkiye’deki bir bankadan döviz kredisi alıp, bu parayı yurt dışındaki şubesine sermaye diye gönderirse şubesinden olan alaca ğ ı için kur farkı hesaplamayacaktır. Ancak, bu döviz kredisini kendi borcu olarak de ğ erlemesi sonucu kur farkı oluşursa normal şartlar altında bu giderleri kendi dönem matrahının tespiti sırasında dikkate alacaktır. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com17

18 Yurt Dışına Geçici Olarak Gönderilen Amortismana Tabi Kıymetler-1 1 Nolu KVGT göre, geçici olarak ihraç edilen ve işin bitiminde Türkiye’ye getirilen makine ve teçhizat ile ilgili olarak Türkiye’de amortisman ayrılmasına son verilecek; işin bitiminde söz konusu makine ve teçhizatların Türkiye’ye ithalinde ise amortisman uygulaması kaldı ğ ı yerden devam edecektir. 18 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

19 Yurt Dışına Geçici Olarak Gönderilen Amortismana Tabi Kıymetler-2 Örnek; 2010 yılında alınan ve amortisman süresi 6 yıl olan bir iş makinesi 2011 yılında yurt dışına geçici olarak götürüldü ve 2015 yılında tekrar getirildi, söz konusu iş makinesinin amortismanı; Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com19

20 Amortismanlar-3 Yurt dışında temin edilen kıymetlerin iş bitiminde Türkiye’ye getirilmesi durumu; Türkiyeden tamamen çekilerek yurt dışına gönderilen iktisadi kıymetlerin durumu; Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com20

21 Türkiye’deki Merkez Genel Giderlerinden Yurt Dışında Yapılan İ nşaat İ şlerine Pay Verilmesi Türkiye’deki merkez genel giderlerinden, yurt dışında yapılan inşaat işlerine pay verilmesi gerekiyor ise yurt dışında gider kaydedilen bu payların Türkiye’de gider kaydedilmesi KVK’nın 5.maddesinin son bendine göre mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu tutarın KKEG lere ilave edilmesi gerekmektedir. 21 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

22 İ stisnaya Konu Kazançların Da ğ ıtılması Türkiye’ye getirilen istisnaya konu kazançların da ğ ıtılması durumunda genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 22 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com

23 Yurt Dışındaki İ nşaat İ şlerinin Yapılabilmesi İ çin İ lgili Ülke Mevzuatına Göre Ayrı Bir Şirket Kurulmasının Zorunlu Oldu ğ u Durumlarda İ stisna Uygulaması Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu oldu ğ u durumlarda, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlara, herhangi bir şart aranmaksızın yurt dışı iştirak kazançları istisnası uygulanacaktır. Ancak, yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre kurulan şirketin ana sözleşmesinde, inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılması için kuruldu ğ unun belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında faaliyetinin bulunmaması şarttır. Bu şartları taşımayan veya başka faaliyet konularıyla da u ğ raşan şirketlerin bu kapsamda de ğ erlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com23

24 Yurt Dışında Elde Edilen Zararlar Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden zarar do ğ ması halinde, KVK’nın 9.mad. belirtilen koşullar dahilinde yurt dışı zararların kurum kazancından indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kazançları Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen faaliyetlere ilişkin yurt dışı zararların mahsup imkanı yoktur(KVK 5/3, KVK 9/1-b) Buna göre, yurt dışı inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine göre Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilmiş oldu ğ undan, bu faaliyetlerden zarar do ğ ması halinde, bu zararlar di ğ er faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirim konusu yapılamaz. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com24

25 Yurt Dışındaki İ şçilere Ödenen Ücretler İ lgili ülkede tahakkuk ettirilerek ödenen ve bu ülkede kazancın tespiti sırasında gider olarak dikkate alınan ücretler üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacaktır. Bu ücretlerin Türkiye’deki bir bankaya transfer edilerek bu banka aracılı ğ ı ile ödenmesi söz konusu uygulamayı etkilemeyecektir. Ancak, ücret ödemesinin yurt dışındaki şantiyesinde tahakkuk ettirilmekle birlikte ödemenin Türkiye’de şirket merkezinden yapılması ve merkez hesaplarında gider olarak gösterilmesi halinde,( KKEG olacaktır) bu ücret ödemesinin vergi tevkifatına tabi tutulaca ğ ı tabiidir. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com25

26 Yurt Dışındaki İ nşaatlarda çalışan TC Vatandaşlarının Elde ettikleri ücretler-1 Yurt dışı inşat işlerinde çalıştırılmak üzere yurt dışına götürülen Türk vatandaşlarının ikametgahlarının Türkiye’de bulunması sebebiyle tam mükellef esasında vergilendirilmeleri gerekmektedir. Gelir Vergi Kanunu’nun 3. maddesi hükmüne göre Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere ba ğ lı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla gelir vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve iratları üzerinden ayrıca Türkiye’de vergilendirilmezler. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com26

27 Yurt Dışındaki İ nşaatlarda Çalışan TC Vatandaşlarının Elde Ettikleri Ücretler-2 Bu durumda yurt dışı inşaatlarda çalışan Türk vatandaşlarının bu şartlarda gelir elde etmeleri halinde söz konusu bu ücret geliri ilgili ülkede vergilendirilmesi halinde bu gelir üzerinden Türkiye’de vergi ödenilmeyecektir. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com27

28 Yurt Dışındaki İ nşaat İ şiyle İ lgili Transit Ticaret Tam mükellefiyete tabi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri her türlü kazanç ve iratları, Türkiye’de vergilendirilmektedir. Dolayısıyla, tam mükelleflerin transit ticaret dolayısıyla kâr elde etmeleri durumunda bu karın tamamı Türkiye’de vergiye tabi tutulmaktadır. Yurt dışındaki inşaat bulunan ülkeye başka ülkeden mal gönderilmesi durumunda da emsaline uygun durumdan Türkiyede kar beyan edilmesi makul olacaktır. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com28

29 Yurt Dışı İ şle İ lgili Olarak Türkiyeden Gönderilen Malzemeler Taşeronun, taşeronluk işinin kapsamında bulunan malzemeleri Türkiye’den tedarik ederek, yurtdışında kurdu ğ u şantiye’ye veya müteahhidin yurtdışındaki şantiyesine göndermesi ihracat hükmündedir. Dolayısıyla ihracat faturası düzenlenmesi gerekir. Ancak burada önemli olan konu söz konusu malzemelerin maliyetinin altında gönderilmesi durumunda muvazaya konu olabilece ğ idir. Bu nedenle mal hareketlerinin emsaline uygun olması gerekmektedir. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com29

30 Yurt Dışı İ şlerle İ lgili Defter ve Belgeler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde; “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir. Ancak söz konusu madde hükmü Türkiye sınırları içinde uygulanaca ğ ından yurt dışında yapılan inşaat işlerine ilişkin düzenlenecek defter ve belgelerin ise ilgili ülkenin vergi mevzuatına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com30

31 Yurt Dışı İ nşaat İ şlerinin Türkiye’deki Defterlere Kayıt Durumu-1 Ülkelerarası vergi ve muhasebe kuralları da farklı oldu ğ u için, dönem sonlarında hesapların Merkezde konsolidasyonu da mümkün de ğ ildir. Gelir İ daresi, işletmelerin ticari kazancını tam olarak ölçmek amacıyla merkezde hesapları konsolide etmelerini kabul etmemektedir. Dolayısıyla, yurt dışı şube kazançları yıl ya da dönem sonlarında sadece kâr payı ya da zarar olarak tek kalemde merkezin hesaplarına intikal ettirilebilecektir. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com31

32 Yurt Dışı İ nşaat İ şlerinin Türkiye’deki Defterlere Kayıt Durumu-2 Ancak, merkezin şubeye sermaye olarak gönderdi ğ i paralar, verdi ğ i borçlar ve mal- hizmet alım-satımı ilişkileri merkezin Türkiye’deki kayıtlarında izlenecektir. Yurt dışı işlerle ilgili para hareketleri “393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı” nın alt hesabında izlenilmesi gerekir. 393.01 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı- Yurt içi Şubeler 393.02 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı- Yurt Dışı Şubeler Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com32

33 Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu-1 Yurtdışında elde edilen kazançlar üzerinden ilgili ülkeler tarafından alınmış olan kazanç vergilerinin Türkiye’de verilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi tutarından belli şart ve sınırlar çerçevesinde indirilmesi imkanı vardır. (5520 sayılı yeni KVK’nun 34. maddesi) Ancak, kurumlar vergisi istisnasına konu olan yurtdışı taahhüt işlerinden sa ğ lanan kazançlarla ilgili olarak, ilgili ülkede ödenmek zorunda kalınan kazanç vergisinin Türkiye’de hesaplanacak kurumlar vergisinden indirilmesi mümkün de ğ ildir. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com33

34 Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu-2 Yurt dışında ödenen verginin daha fazla olması durumunda bu kazanç istisna kapsamında olmayan bir kazanç olarak Türkiye’de beyan edilip, yurt dışında ödenen vergi Türkiye’de mahsup edilebilir mi ? Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com34

35 Yurt Dışı İ nşaat İ şlerinin Gvk’nın 42. Maddesi Kapsamında De ğ erlendirilmesi GVK’nın 42.maddesinde düzenlenen Yıllara sari inşaat onarım işleri Türkiye’de yapılan işler için geçerlidir. Bu nedenle yurt dışındaki inşaat işleri için bu şart aranılmaz, yurt dışında yapılan işin inşaat onarım işi olması istisna uygulaması için yeterldir. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com35

36 Yurt Dışı İ nşaat İ şlerinin KDV Karşısındaki Durumu Bir işlemin katma de ğ er vergisine tabi olabilmesi için ; - işlemlerin anılan KVK’nın 6 ncı maddesinde belirtildi ğ i şekilde Türkiye’de yapılmış olması, - işlemlerin KVK’nın 1. inci maddesinde sayılan mal teslimleri ve hizmet ifaları kapsamında de ğ erlendirilebilmesi, gerekti ğ inden, Türkiye’de yapılmayan ya da yapılmış sayılmayan yurt dışı inşaat onarım işleri işlemler katma de ğ er vergisine tabi bulunmamaktadır Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com36

37 Yurt Dışı İ nşaat İ şleriyle İ lgili Götürü Gider-2 GVK’nın 40/1.maddesi hükmüne göre yurt dışında inşaat, onarım, montaj faaliyetinden bulunanlar, bu faaliyetten döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde 5 ini aşmamak şartıyla götürü gider indirim hakkından yararlanabileceklerdir. Bu indirimden faydalanılması için yurt dışında elde edilen hasılatın yurda getirilmesi şartı aranılmamaktadır. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com37

38 Yurt Dışı İ nşaat İ şleriyle İ lgili Götürü Gider-2 İ ndirilecek götürü gider tutarı yurt dışı inşaat işi ile ilgili olarak, Türkiyedeki kayıtlara intikal ettirilmiş KKEG tutarının binde 5 dir. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com38

39 Şube İ çin Merkezin Alımları Ve Kdv İ ndirimi Merkezin, yurt dışı şubenin ihtiyacı için, yurt içinden alaca ğ ı mal ve hizmetler için yüklenece ğ i KDV genel hükümlere göre yurt içinde indirim konusu yapılacaktır. Bu mal ve hizmetlerin yurt dışı şubeye gönderimi, İ hracat Yönetmeli ğ i hükümleri ve 4 Seri No.lu KDV Genel Tebli ğ i uyarınca ihracat hükmündedir. Bu nedenle, KDV Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde bu teslimler istisnaya tabidir. İ hracat istisnasına tabi teslim ve ifalardan dolayı indirim konusu yapılamayan KDV’nin aynı Kanun’un 32. maddesi uyarıca iadesi mümkündür. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com39

40 Kurumlar Vergisinden İ stisna Edilen Kazançlara İ lişkin Giderlerin Di ğ er Kazançlardan İ ndirilememesi KVK’nın 5.maddesinin 3.fıkrasına göre İ ştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden do ğ an zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez Bu nedenle Yurt dışı inşaatlarla ilgili olarak Türkiyede kayıtlara gider olarak intikal ettirilen tutarlar vergi matrahının tespitinden gider olarak dikkate alınmayacak, bu tutar KKEG olarak matrah adahil eidlecektir. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com40

41 Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında, şubeler işyeri olarak kabul edilmektedir. Prensip olarak ticari kazançlarda vergilendirme hakkı işyerinin sahibinin mukim oldu ğ u yani kanuni veya iş merkezinin bulundu ğ u devlete aittir. Ancak şubelerde elde edilen kazançla sınırlı kalmak üzere, karşı ülkeye (yani şubenin bulundu ğ u ülkeye) vergilendirme hakkı tanınmaktadır. Yurt dışındaki şubede elde edilen kazancın merkezin bulundu ğ u ülkede mükerrer vergilendirilmemesi için anlaşmalarda istisna maddeleri yer almaktadır. Merkez ülkenin kaynak ilkesine göre yurt dışında vergilendirilen kazanç üzerinden ilave kazanç vergisi almak istemesi halinde, yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu ile yine çifte vergilendirme engellenmektedir. Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com41

42 Ali TU Ğ LU- Baş Hesap Uzmanı, Ankara YMM Odası Sunum, 25 Mart 2011 hukalituglu@yahoo.com42


"YURT DIŞI İNŞAAT ONARIM İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Ali TUĞLU Baş Hesap Uzmanı Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası 25.03.2011 Tarihli Sunum 1 Ali TU Ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları