Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretmenlik mesleği etiği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretmenlik mesleği etiği"— Sunum transkripti:

1 Öğretmenlik mesleği etiği

2 KAYNAK Öğretmenlik Mesleğinde Etik, editör İbrahim KAYA, Paradigma Akademi Yayınları

3 Ana Başlıklar «Etik» kavramı Ahlak nedir? Ahlak ve Etik
Etiğin esas soruları Etiğin kolları Tarihsel Gelişim

4 «Etik» kavramı Etik kavramı  Yunanca ethos, yâni "töre" sözcüğünden türemiştir. Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması ve kaçınması gereken davranışlar bütünüdür (TDK) Felsefenin bir koludur Doğru davranışı, yanlış davranıştan ayırabilmek amacıyla ahlâk kavramının doğasını anlamaya çalışır. Türkçe "ahlak felsefesi" olarak da anıldığı olmuştur.

5 «ETİK» kavramı Etik,bir etkinlik alanı olarak felsefenin bir dalı , ahlak felsefesi alanı; ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bir felsefe etkinliğidir. Etik; insanın kişisel ve toplumsal yaşamdaki ahlaki sorunlarını ele alıp inceler. Etik; insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, DOĞRU-YANLIŞ ya da İYİ-KÖTÜ gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir Etiğin altın kuralı: «kendine arzulamadığını başkalarına yapma» bu veya diğer şekilde çeşitli medeniyetlerde mevcut olmuştur ONUR AYDIN -2005

6 Ahlak nedir Ahlak, kelimenin en dar anlamıyla, neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir.  Bu kavram genellikle  kültürel, dinî, seküler (dünyacılık)  ve felsefi topluluklar tarafından, insanların (subjektif olarak) çeşitli davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemi kavramı ve/veya inancı için kullanılır. «Ahlak» kelimesi hulk'un çoğulu olup huylar, seciyeler anlamına gelir. İngilizcede moral, morality bu anlamda kullanılır ve ahlak bilimine ethics, etik denir.

7 Ahlak nedir Yanlış ve doğrular hakkındaki kavram ve inançlar çoğunlukla bir kültür veya grup tarafında genelleştirilir ve kanunlaştırılır, buna göre de (kültür veya grubun) üyelerinin davranışları düzenlenmeye çalışılır. Bu tür bir kanunlaşmanın uygunluğu da ahlak olarak anılabilir, ve grup varlığının devamının bu ilke ve kanunların uygunluğu, uygulanması üzere olduğunu belirtebilir. Bu nedenlerle ahlak, iyi bir yaşamın temelini teşkil eden inançlar bütünü olarak da görülebilir. İnsanlık tarihinin büyük bir kısmında, dinler ideal bir yaşama dair görüş ve düzenlemeler getirmiştir, bu nedenle ahlak, çoğunlukla dini emir ve ilkeler ile karıştırılmıştır.  Seküler ortam ve durumlarda, ahlak, hayat tarzı seçimi gibi şeylerle ilgili olarak sunulabilir. Zira bu daha çok, bireysel anlamda iyi bir hayat fikrini temsil eder ki bireyler genellikle bulundukları toplumda benzer zihin yapısı ve görüşlere sahip olan insanların inanç ve değer sistemlerine uygun bir yol seçmektedirler. Ahlakı sistematik biçimde inceleyen dal etiktir. Etik, çeşitli soru ve sorunları sorar ve bunları inceler

8 AHLAK VE ETİK Ahlakla etik arasında genişlik-darlık,kuram ve uygulama açılarından bir farklılık vardır.Ahlak bir disiplin olarak etiğin günlük yaşam pratiğine yansıyan kurallar demetidir. Ahlak günlük yaşam içinde bireylerin nasıl yaşamaları gerektiğini ince ayrıntılar içinde pratik açıdan düşünürken, Etik daha soyut ve kuramsal bir bakış açısını gerektirir. Buradan hareketle etiğin genel bir tanımını yapacak olursak; ONUR AYDIN -2005

9 “Ahlak duygumuz,ihtiraslarımızı kontrol eder.” Bernard SHAW
AHLAK VE ETİK TANIM: Etik; bütün etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması;neyin yapılacağı ya da yapılmayacağının; neyin isteneceği neyin istenmeyeceğinin; neye sahip olunacağı ya da olunmayacağının bilinmesidir “Ahlak duygumuz,ihtiraslarımızı kontrol eder.” Bernard SHAW ONUR AYDIN -2005

10 Etik ve Ahlak Türkçe'de «etik» sözcüğü «ahlâk» sözcüğüyle eş anlamlı olarak da kullanılır. Etik ile ahlak arasındaki en temel fark, ahlakın toplumsal değerlere dayanırken etiğin evrensel insani değerlere dayanmasıdır. Halkın kendi kendine oluşturduğu, hiçbir yazılı metine dayanmayan kanunlara "etik ilkeler" denir. Etik ve ahlak arasındaki bir farktan bahsetmek gerekir. Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar. Ahlak yöresel, Etik ise evrenseldir. Etik, evrensel kabul gören kurallardır.

11 Bilim ve Etik İnsan davranışının etik temelleri bilimlere yansır:
 antropolojide bir kültürün bir diğeriyle ilişkilendirilmesinde yer alan karmaşıklıklar  ekonomide kıt kaynakların paylaştırılması  siyaset biliminde  gücün rolü   hukukta etik yapıların ilke ve kanunsallaştırılması  kriminolojide etik davranışı övmek, etik olmayan davranışı kötülemek  psikolojide  etik olmayan davranışı tanımlama, anlayış ve tedavi etme

12 Etiğin esas sorunları «Iyi» ve «kötü» kıstasları sorunu, erdemlik ve kötü alışkanlıklar sorunu Hayatın anlamı, insanın hayatta görevi Özgür irade sorunu Gerekenler sorunu; gerekenlerin, mutlu olmak isteği ile uyumu sorunu

13 Erdem nedir Ahlakça övülen, iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet  Felsefede İnsanın ruhsal olgunluğu. Felsefi olarak   1. İstencin ahlaksal iyiye yönelmesi. 2. İnsanın tinsel ve ruhsal yetkinliği. Felsefe tarihi boyunca erdem kavramına değişik anlamlar verilmiştir. Filozofların ahlak öğretileri, genellikle erdeme -ahlaksal iyiye- verdikleri anlamla birbirinden ayrılırlar. Bilgelik, yiğitlik, doğruluk, ölçülülük temel erdemlere örnektir. Kısaca: ahlaki bakımdan her zaman ve sürekli olarak iyi olma eğilimi, iyi ve doğru eylemlerde bulunmaya yatkın olma durumudur. Büyük engelleri aşmak pahasına, ahlaki iyiliği amaçlama, iyilik uğruna hareket etme gücüdür.  Genellikle ahlak, hikmet, fazilet sözcükleriyle beraber ya da bunların yerine kullanılmaktadır

14 Erdemlik-özlü sözler Mutluluk sadece ahlakın sonuçlarından biridir . Erdemi beğenmeyen yoktur, ama tek başına erdem kimseye zevk vermez, aksi taktirde herkes erdemli olurdu. Zenon (yunan filozofu) İnsanın kendisini islah etmesi erdemle, başkalarını islah etmesi bilgi ile olur. Konfüçyus Yalnız erdemli kimse özgürdür, çünkü yalnız o kendi istencine uyar, çünkü onun ruhunda egemen olan akıldır; yalnız erdemli kimse kendi içinde zengindir, mutludur ve huzurludur. Bedia Akarsu ( Felsefeci) Erdem, iyi insanın becerisidir. Alasdair MacIntyre (iskoç filozöfu) Ölçülü olmak en büyük erdemdir. Bilgelik doğaya kulak vererek hakikati söylemek ve doğru olanı yapmaktır. Heraklit Tüm erdemlerin temel özelliği, yükselme yolunda sürekli bir çaba, bizzat kendinle cenkleşme, daha büyük ve derin bir saflığa, bilgeliğe, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez bir istek. Goethe

15 etik değerlerin sınıflandırılması
Tüm ahlaki değerler iki sınıfa ayrıla bilir: Esas ve özel değerler Tüm diğer değerlerin temelinde esas ahlaki değerler dayanmaktadır. Esas ahlaki değerlere iyilik değeri ve onunla bağlı asalet, bütünlük ve saflık değerleri aittir Özel değerler üç gruba ayrılır: Antik ahlaki değerler: adalet, bilgelik, casaret, kendini kontrol etme; Dini kültürel değerler: sevgi, doğruluk, samimiyet, umut ve bağlılık; güven ve inanç; mütevazilik, alçakgönüllülük Diğer değerler: erdem, kişisel sevgi ,fazilet

16 Fazilet nedir?  1. İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye olan devamlı ve değişmez istidat, güzel vasıf. 2. Kişiyi, ahlaklı ve iyi hareket etmeye yönelten manevi kuvvet. 3. İnsanın yaratılışındaki iyilik, iyi huy, erdem. 4. İyi anlak, iffet.

17 Tarihsel Gelişim Etik anlayışının tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de Dünya'nın farklı yerlerinde birçok farklı toplulukta çok eski çağlardan beri ahlaki anlayışın var olduğu bilinmektedir. Dinler târihi, felsefe tarihiyle antropolojik ve arkeolojik bulgular bunu kanıtlar nitelikte ilgiye dayalıydı. Sokrates'in etik düşüncesi bilgiye dayalı etik düşüncelerin ilk örneklerindendir. Platon, etik sorunlarını devlet ve toplum kavramlarıyla birlikte ele almıştır; bireysel etikten ziyade toplumsal etik üzerine yoğunlaşmıştır. Platon'un etik anlayışı da çoğu Yunan filozofu gibi soylulara, köle olmayan özgür yurttaşlara yöneliktir. Ona göre toplumun çoğunu oluşturan kitle ahlâklı olma, erdem edinme gibi yeteneklerden yoksundu. Bu nedenle bu toplumsal etikte sınıflar arasında bir ahlâksal bağ olduğu söylenemez.

18 Tarihsel Gelişim Aristoteles'in etik anlayışındaki en önemli noktalardan biri onun zoon politikon kavramıdır. Zoon politikan özgür insandır, toplumsal (sosyal) insandır. Bu, "insan" varlığının toplumsal oluşunun kabulü açısından ilk adımdı. Aristoteles de kölelerin diğer vatandaşlarla bir tutulamayacağı fikrindeydi. Köleler birer cansız nesneden farksızdılar Özünde erdem sahibi olabilme yetisine sahip insan, vasat olursa ideal etik seviyeye ulaşır. İki uç kötü davranışın ortası, vasatı, erdemdir. Örneğin, kendini çok küçük görmeyle kendini çok büyük görme arasındaki orta nokta, erdemli olan durumdur.

19 Tarihsel Gelişim Epiküros'un ateist etik anlayışında, insanlığın amacı hazza ulaşmaktır. Her ne kadar genelde farklı zannedilse de Epiküros'un haz kavramı bedensel hazdan öte acının yokluğudur. Mutluluk kişinin acı, ıstırap, sefalet ve elemden kurtulmuş olduğu durumdur. Acıdan kurtulmak için önerilen hayat tarzı ise sosyal yaşamdan uzak, sade bir hayat tarzıdır. En önemli etik anlayışlarından biri Aquinolu Thomas'ın etik anlayışıdır.  Akılcı bir etik anlayışı olan bu anlayışta irade konusu da irdelenir. Akla dayanan özgür bir irade fikri mevcuttur, aklî olumlu davranışlar mümkündür, kişi iyiyi seçerek mutluluğa erişme şansına sahiptir, fakat son noktada gerçek ve nihai mutluluğa ancak Tanrı'nın istemesiyle kavuşulabilir.

20 Tarihsel Gelişim 15. yüzyıldan başlayarak Tanrı ve din merkezli etik anlayışından kaymalar görülmeye başlar. Örneğin Campanella'nın ütopik eseri Güneş Ülkesi’nde dinî etikten öte etikle günlük bireysel ve sosyal davranışlar arasındaki bağlar vurgulanır.  Giordano Bruno dogmatik din etiğine karşı çıkan isimlerdendir. Daha sonraki dönemlerde birçok yazar ve düşünürün eserlerinde din ve dogmadan soyutlanmış, kaynağı zaman zaman halâ ilâhî olsa da, pratikte ilâhiyattan uzaklaşmış, akla dayanan etik anlayışı tekrar yükselişe geçmiştir. Montaigne ve Charron'un çalışmalarında bunun izleri bulunabilir.

21 Tarihsel Gelişim İngiliz ampirik düşüncesi etik anlayışlarını da etkiler. Thomas Hobbes geleneksel etik görüşlerine aykırı, materyalist felsefesiyle uyumlu bir etik anlayışına sahiptir. Bireyin öncelikli hedefi kendi varlığını korumak ve sürdürmektir, bencillik insanın doğasında vardır, bu bireysel bencilliğin toplumun çıkarlarıyla örtüşmesi olumlu sonuçlar doğurur, bu sebeple bireysel bencillikle toplumun çıkarının örtüştüğü noktalar erdemlerdir. Bireyin bencil yönelimiyle toplumun çıkarının örtüşmediği ve hatta toplumun çıkarının zarar gördüğü davranışlarsa kötü davranışlardır.

22 Tarihsel Gelişim Alman filozof Nietzsche etik anlayışını güç kavramı üzerine inşa etmiştir. Nietzsche'nin üstün insanı birçok etik anlayışta ahlâkî olarak tanımlanabilecek şekilde değildir. Nietzsche'nin ortaya koyduğu ahlâk  ve erdem, geleneksel ahlâkî standartların, iyiyle  kötünün ötesindedir.  İyi bireyin gücüne güç katan şey, kötü ise onu güçsüz kılan şeydir. Kısacası Nietzsche'nin etik anlayışı ortaya attığı güç kavramı temellidir.

23 Etiğin Kolları Kuramsal Etik Uygulamalı Etik Normatif Etik
Ahlaka sosyal olgu olarak bakan ve öğrenen bir bilim dalıdır, ( ahlak diğer sosyal fenomenlerden ne ile farklıdır.) Ahlak’ın kökenini, işleyişini, sosyal rolünü, tarihsel gelişimi modellerini inceler. Uygulamalı Etik İnsan davranışını düzenleyen ilkelerin aranması, bu davranışların yönlendirilmesi, herkes için ortak ahlaki ilkelerin oluşturulması, ahlaki değerlendirme kıstaslarının oluşturulması ile ilgilenir Normatif Etik Normatif etikte belirlenmiş ahlaki fikir ve ilkelerin somut sorunlara uygulanması ile ilgilenir.

24 Uygulamalı etik Uygulamalı etiğin bir şekli, normatif etik teorilerinin belirli (spesifik) tartışmalı meselelere uygulanmasıdır. Bu durumlarda, etikçi savunulabilir bir teorik yapı benimser ve sonra teoriyi uygulayarak normatif tavsiyeler türetir. Her ne kadar uygulamaları etikte incelenen soruların çoğu kamu politikasını içerse ve doğrudan kamusallaşmış uygulama ve olaylara dâir olsa da, uygulamalı etik başlığı altında farklı sorularda incelenebilir. Örnek vermek gerekirse: "Yalan söylemek her zaman yanlış mıdır? Eğer değilse, hangi zamanlarda izin verilebilirdir (caiz)?" Bu tip etik hükümleri oluşturmak her türlü normdan önceliklidir. Uygulamalı etiğin farklı uzmanlıklardaki etik sorunları inceleyen bazı alt dalları (disiplin) mevcuttur, örneğin: iş etiği, tıbbi etik, mühendislik etiği ve yasal etik gibi. Her alt bu uzmanlıkların etik kuralları içerisinde ortaya çıkan yaygın meseleleri karakterize eder ve bunların kamuya olan sorumluluklarını tanımlar.

25 Dinî etik Dinî etik, gerek uygulamalı etik gerekse (genel) geleneksel dinî etik başlığı altında incelenebilen bir etik perspektifi ve anlayışıdır. Bu tutumda, etiğin temelleri dinîdir. Dinlerdeki ahlâk kavramının çeşitliliği ve dinlerin çeşitliliği nedeniyle, dinî etik kavramı da ayrıntılar açısından farklılık ve çeşitlilik gösterir.

26 Erdemler etiği Erdemler etiği insanın nasıl birisi olması gerektiğini söylemeye çalışır. Erdemler etiği ilk olarak Eski Yunan'da ortaya çıkmıştır. Plato'nun Symposium'unda insanların sahip olması gereken dört erdem olarak Basiret, Adalet, Cesaret ve İtidal gösterilmiştir.  Aristo erdemleri ahlâkî ve aklî olarak ikiye ayırmıştır. Dokuz aklî erdemin en üstünde sophia yani teorik hikmet ve phronesis yani pratik hikmet gelmektedir. Aristo da ahlâkî erdemler olarak basiret, adalet, cesaret ve itidali verir. Aristo'ya göre her ahlâkî erdem her iki uçtaki kusurun ortalamasıdır. Örneğin cesaret erdemi, korkaklık ve deli cesareti gibi kusurların ortasında yer alır.

27 Tarihsel Gelişim Etik anlayışının tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de Dünya'nın farklı yerlerinde birçok farklı toplulukta çok eski çağlardan beri ahlaki anlayışın var olduğu bilinmektedir. Dinler târihi, felsefe tarihiyle antropolojik ve arkeolojik bulgular bunu kanıtlar nitelikte ilgiye dayalıydı. Sokrates'in etik düşüncesi bilgiye dayalı etik düşüncelerin ilk örneklerindendir. Platon, etik sorunlarını devlet ve toplum kavramlarıyla birlikte ele almıştır; bireysel etikten ziyade toplumsal etik üzerine yoğunlaşmıştır. Platon'un etik anlayışı da çoğu Yunan filozofu gibi soylulara, köle olmayan özgür yurttaşlara yöneliktir. Ona göre toplumun çoğunu oluşturan kitle ahlâklı olma, erdem edinme gibi yeteneklerden yoksundu. Bu nedenle bu toplumsal etikte sınıflar arasında bir ahlâksal bağ olduğu söylenemez.

28 Tarihsel Gelişim Aristoteles'in etik anlayışındaki en önemli noktalardan biri onun zoon politikon kavramıdır. Zoon politikan özgür insandır, toplumsal (sosyal) insandır. Bu, "insan" varlığının toplumsal oluşunun kabulü açısından ilk adımdı. Aristoteles de kölelerin diğer vatandaşlarla bir tutulamayacağı fikrindeydi. Köleler birer cansız nesneden farksızdılar Özünde erdem sahibi olabilme yetisine sahip insan, vasat olursa ideal etik seviyeye ulaşır. İki uç kötü davranışın ortası, vasatı, erdemdir. Örneğin, kendini çok küçük görmeyle kendini çok büyük görme arasındaki orta nokta, erdemli olan durumdur.

29 Tarihsel Gelişim Epiküros'un ateist etik anlayışında, insanlığın amacı hazza ulaşmaktır. Her ne kadar genelde farklı zannedilse de Epiküros'un haz kavramı bedensel hazdan öte acının yokluğudur. Mutluluk kişinin acı, ıstırap, sefalet ve elemden kurtulmuş olduğu durumdur. Acıdan kurtulmak için önerilen hayat tarzı ise sosyal yaşamdan uzak, sade bir hayat tarzıdır. En önemli etik anlayışlarından biri Aquinolu Thomas'ın etik anlayışıdır.  Akılcı bir etik anlayışı olan bu anlayışta irade konusu da irdelenir. Akla dayanan özgür bir irade fikri mevcuttur, aklî olumlu davranışlar mümkündür, kişi iyiyi seçerek mutluluğa erişme şansına sahiptir, fakat son noktada gerçek ve nihai mutluluğa ancak Tanrı'nın istemesiyle kavuşulabilir.

30 Tarihsel Gelişim 15. yüzyıldan başlayarak Tanrı ve din merkezli etik anlayışından kaymalar görülmeye başlar. Örneğin Campanella'nın ütopik eseri Güneş Ülkesi’nde dinî etikten öte etikle günlük bireysel ve sosyal davranışlar arasındaki bağlar vurgulanır.  Giordano Bruno dogmatik din etiğine karşı çıkan isimlerdendir. Daha sonraki dönemlerde birçok yazar ve düşünürün eserlerinde din ve dogmadan soyutlanmış, kaynağı zaman zaman halâ ilâhî olsa da, pratikte ilâhiyattan uzaklaşmış, akla dayanan etik anlayışı tekrar yükselişe geçmiştir. Montaigne ve Charron'un çalışmalarında bunun izleri bulunabilir.

31 Tarihsel Gelişim İngiliz ampirik düşüncesi etik anlayışlarını da etkiler. Thomas Hobbes geleneksel etik görüşlerine aykırı, materyalist felsefesiyle uyumlu bir etik anlayışına sahiptir. Bireyin öncelikli hedefi kendi varlığını korumak ve sürdürmektir, bencillik insanın doğasında vardır, bu bireysel bencilliğin toplumun çıkarlarıyla örtüşmesi olumlu sonuçlar doğurur, bu sebeple bireysel bencillikle toplumun çıkarının örtüştüğü noktalar erdemlerdir. Bireyin bencil yönelimiyle toplumun çıkarının örtüşmediği ve hatta toplumun çıkarının zarar gördüğü davranışlarsa kötü davranışlardır.

32 Tarihsel Gelişim Alman filozof Nietzsche etik anlayışını güç kavramı üzerine inşa etmiştir. Nietzsche'nin üstün insanı birçok etik anlayışta ahlâkî olarak tanımlanabilecek şekilde değildir. Nietzsche'nin ortaya koyduğu ahlâk  ve erdem, geleneksel ahlâkî standartların, iyiyle  kötünün ötesindedir.  İyi bireyin gücüne güç katan şey, kötü ise onu güçsüz kılan şeydir. Kısacası Nietzsche'nin etik anlayışı ortaya attığı güç kavramı temellidir.


"Öğretmenlik mesleği etiği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları