Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 24 Mayıs 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 24 Mayıs 2011."— Sunum transkripti:

1 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 24 Mayıs 2011

2 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 Başlangıç: “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi / Beceri'10”, TOBB ile ÇSGB, MEB ve TOBB ETÜ arasında 23 Haziran 2010’da imzalanan protokol Amaç: Bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği olarak tanımlanan proje ile 5 yılda 1 milyon kişinin işe yerleştirilmesi. Kapsam: Proje, mesleki eğitim ihtiyaçları Odaların aktif katılımıyla TOBB-ETÜ tarafından belirlenen ve ihtiyaç analizi ilk aşamada pilot olarak seçilen 19 ilde uygulanmaktadır. Şu anda 62 ili kapsamaktadır. Proje Yönetimi: (1) İcra Kurulu ve (2) Teknik Komite ve illerde (3) Kurs Yönetimi 1.İcra Kurulu: ÇSGB Müsteşar Yrd, İŞKUR Genel Md., Erkek Teknik Öğretim Genel Md., TOBB Genel Sekreteri ve TOBB ETÜ Rektörü’nden oluşur. 2.Teknik Komite: İcra Kurulu üyesi kurumları temsilen seçilen uzmanlardan oluşur. 3.Kurs Yönetimi: Okul Müdürü, İŞKUR İl Müdürlüğü temsilcisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinden oluşur.

3 Kurs Yönetimi Görev ve Yetkileri Başkan üyeler arasından seçilir, kararlar oy çokluğu ile alınır. Başkanlığı’nı İSO yürütmektedir. Kurs Yönetimi okullarda düzenlenecek mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında; – Kursların yönetimi ve planlanmasını, – Kurs programlarının hazırlanmasını, – Kursiyerlerin seçilmesini, – Şirketlerle kursiyerler arasındaki eşleştirme faaliyetlerinin yürütülmesini – Eğitim alacak eğiticilerin belirlenmesi, eğitim sonuçlarının takip edilmesini, – Kurslarda eğitim verecek eğiticilerin tespit ve temini, performanslarının izlenmesini, – Kursların takibini, – Başarılı kursiyerlerin sertifikalandırılmasını yürütür ve/veya koordine eder.

4 UMEM Projesi / Beceri'10 Ana Bileşenler ve Sorumluluklar Beceri’10 projesinin ana bileşenleri ve sorumluluklar: Eğitim altyapısının güçlendirilmesi (MEB-İŞKUR) İşgücü piyasası ihtiyaç analizi (TOBB-ETÜ, TOBB, İŞKUR) Eşleştirme çalışmaları (TOBB, İŞKUR) Yeni tasarlanan kursların uygulanması (İŞKUR, MEB) İşe yerleştirme (TOBB, İŞKUR) Projede gelinen nokta itibariyle -işgücü piyasası ihtiyaç analizi kapsamında- işletmelerin işgücü ve mesleki eğitim ihtiyaçlarının Odalar tarafından belirlenmesi paralelinde adayların mülakatlarının yapılması ve kursların açılması süreci yürütülmektedir.

5 Torba Yasa’nın (6111) Sanayicilere Getirdiği Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Avantajları 22 Mart 2011

6 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Torba Kanun: Geçici Madde 10

7 Bu maddede belirtilen destek unsuru; a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle, 2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle, 3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle, Torba Kanun: Geçici Madde 10

8 Bu maddede belirtilen destek unsuru; b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle, c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle, ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle, d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, uygulanır. Torba Kanun: Geçici Madde 10

9 18 Yaşından Büyük Tüm Vatandaşlar 18 Yaşından Büyük Kadınlar 18-29 Yaş Arası Erkekler 29 Yaşından Büyük Erkekler İşe Alınacak Personel de Bulunma sı Gereken Nitelik ve Şartlar Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) Sahipleri x48 24 Çalıştırılacak Personel İŞKUR'a kayıtlı işsizlerden alınırsa ilave 6 ay süre eklenecektir Mesleki ve Teknik Eğitim (MTE) Mezunu (Orta/Yüksek Öğr.) / İşkur İşgücü Yetiştirme Kursu Bitirme Belgesi Sahipleri x36 24 5510 Sayılı Kanunun 4/a md. Kapsamında çalışırken; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra MYB / MTE belgesi alanlar 12xxxx Herhangi bir Belgesi Bulunmayanlar 6 (Personel İŞKUR'a kayıtlı işsizlerden alınırsa geçerlidir) 24 xx

10 İstanbul’da açılan kurs sayısı: 28 Bu kurslardaki kursiyer sayısı: 333 Bitmek üzere olan 6 kurstan mezun olacakların sayısı 131 131 kursiyer 56 firma ile eşleştirilmiş durumda Kurs bitimini müteakip 3 ay sürecek staj eğitimi Staj bitiminde istihdam edilme durumunda Torba Kanun imkanları Torba Kanun: Geçici Madde 10

11 www.beceri10.org.tr/


"Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 24 Mayıs 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları