Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Occupational infection duo to Brucella abortus S19 among workers invoolved in vaccine production in Argentina 2008 European Society of Climical Microbiology.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Occupational infection duo to Brucella abortus S19 among workers invoolved in vaccine production in Argentina 2008 European Society of Climical Microbiology."— Sunum transkripti:

1 Occupational infection duo to Brucella abortus S19 among workers invoolved in vaccine production in Argentina 2008 European Society of Climical Microbiology and Infectious Diseases

2 Brucellozis,brucellanın farklı türlerinin neden olduğu zoonotikbir hastalıktır Güney Amerika’yı da içine alan birçok bölgeyi etkilemektedir İnsanlar genellikle Brucella canis için köpek,brucella suis için domuz,brucella melitensis için koyun ve keçinin infekte doku yada sekresyonlarıyla temas ile infekte hale gelirler

3 İnsan brusellozisinin klinik bulguları,asemptomatik,akut hastalıktan komplike olmuş kronik hastalığa ve hatta ölüme kadar değişen çok geniş aralıktadır Attenue Brucella S19 zinciri sığır brucellozisinden korunmada çok yaygın kullanılmaktadır

4 Virülansları düşürülmesine rağmen bu aşılar insanlar için patojen olabilir Bu aşıların sebep olduğu infeksiyon genellikle konjüktival aralıktan,deri kesiklerinden yada nadiren infeksiyöz aerosollerden kazanılır Rev-1 aşısı ile,labaratuar çalışanlarında brusellozis salgını rapor edilmiştir Buna karşın S19 ile aşı üretim yerlerinde kazanılmış insan brusellozisi ile ilgili bir yayın yoktur

5 Bu çalışmanın amacı ;Arjantin’de S19 aşısı üretilen labaratuarda potansiyel B. Abortus S19 maruziyetinin klinik,epidemiyolojik ve tanısal özelliklerini analiz etmektir. S19 üretiminde çalışan 20 kişi çalışmaya alındı Çalışmaya katılanların yaş aralığı 19-62 arasında erkeklerdi. Çalışmaya Şubat 99 ve Nisan 2006 arasında kesin semptomları olan ve/veya serolojik olarak pozitif olanlar dahil edildi.

6 Bu bireylerin klinik kayıtları geriye dönük analiz edildi. Bireyler işlerinin türü ve özellikle S19 zinciri ile temas öyküsü hakkında sorgulandı. S19 hazırlanması sırasında hasarlı deri,göz ve inhalasyon yoluyla kazara maruziyetler saptandı. Pastörize olmamış süt,peynir,infekte hayvanlarla temas gibi potasiyel maruziyetler sorgulandı.

7 Brucella için serolojik testler,standart tüp aglutinasyon(STA),2- mercaptoethanol(2ME),Rose Bengal(RB)ve kompleman fiksasyon(CF) testini içerir. Serolojik olarak şüpheli aktif brusellozis tanısı için aşağıdaki kriterlerden en az iki tanesinin bulunması gereklidir;

8 STA titresi >100 Pozitif RB sonucu Pozitif 2ME sonucu Pozitif CF sonucu

9 Pozitif kan örnekleri saptandı ve bakteriyolojik çalışma için referans labaratuara gönderildi. Yaş,cinsiyet,tip ve klinik semptomların süresi kaydedildi

10 Fizik muayene ve rutin lab. Testleri yapıldı Şüpheli osteoartikuler veya visseral tutulumu olanlara görüntüleme yöntemleri uygulandı. Klinik bulguları olmayan ama serolojik olarak brucella şüphesi olanlar da aktif infeksiyon düşündürttü

11 Kazayla maruziyet 9(%30)laboratuar çalışanında tespit edildi. 6 vakada perkütan,3 vakada inhalasyon ve bir vakada konjüktival yolla maruziyet saptandı. Buna rağmen 4 çalışanda daha önceden besin yoluyla brucella teması tespit edildi. Bu olgularda bu durum 6-20 yıl önce olmuştu ve mevcut klinik bulgularla ilişkisizdi.

12 30 hastanın dokuzunda kan kültürü yapıldı ve vakalarda sonuç negatifti. Tüm hastalarda serolojik çalışmalar yapıldı. RB ile 24,STA ile 30,(16 kişide titre 100’ün üstünde),2ME ile 29,CF ile 22 vakada pozitif sonuçlar elde edildi. 21 vakada serolojik olarak aktif brucellozis tanımlandı.

13 Serolojik olarak doğrulanmış 21 vakanın 15 tanesinde klinik bulgular mevcuttu. En sık bulunan klinik bulgular ateş,artralji,başağrısı,ve myalji idi. Aktif brucellalı 21 hastanın 11 tanesinde antimikrobiyal terapi uygulandı 7 hastada doksisiklin -gentamisin,3 hastada doksisiklin-rifampisin uygulandı.

14 Bir hamile kadın amoksisilin ile tedavi edildi. Tedavi sonunda 16 hasta asemptomatik hale gelirken 5 hastada semptomlar persistan kaldı. Aşı yapma işlerinde yer alan kişilerde b abortus s19 enfeksiyonu rapor edilmiş olsada,bu çalışmada,en iyi bilinecek şekilde,bu çalışma s19 üretim yerlerinde çalışanlardaki bu gibi enfeksiyonları tanımlamada yapılan ilk çalışmadır

15 Brucellozis dünya genelinde en yaygın laboratuar kaynaklı enfeksiyon olarak kabul edilse de en çok vaka brucella spp türlerinin olduğu klinik bakteriyoloji laboratuarlarından çıkar Aşı yapan personeller genellikle kaza eseri,yüze sıçrama,veya deriye temas şeklinde S19 enfeksiyonu alırken, bu çalışmada konu edilen laboratuar çalışanlarının çoğu farkına varmadan enfeksiyona maruz kaldıkları görülmektedir

16 Bu bulgular daha önce yapılan diagnostik bakteriyolojik laboratuvar personelleri üzerindeki çalışmaları teyid etmektedir. Buna ilave olarak bu bulgular s19 üretim fabrikalarında biyogüvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiğini ortaya koymaktadır Epidemiyolojik bir araştırma olmayıp, bu çalışma diagnoz için belirtilen hastalar için baz alınmıştır ve diğer aşı üretim yerlerine ilişkin olarak kural kabul edilemez.

17 Bu çalışmada, kısıtlı sayıda yapılan testlerle alakalı olma durumu nedeniyle her vakada kan kültürleri negatif idi – yani insanlardaki s19 enfeksiyonlarında az sayıda bakteriyemi gözlenmiştir. Bununla beraber epidemiyolojik veriler brucella enfeksiyonunun en muhtemel kaynağının s19 aşısına maruz kalma olduğunu kanıtlamaktadır

18 Young(9) ile aynı görüşte olarak,bu çalışma B. abortis s19 enfeksiyonunun klinik brucella tablosu ortaya çıkarabileceğini göstermektedir Semtomatik hastaların %50 sinden fazlasında ateşle seyreder ve ateşe bazı patolojik bulgular eşlik eder Hastaların çoğunda antimikrobiyal tedavinin ardından klinik iyileşmeler yaşanmıştır.

19 Sonuç olarak; Bu çalışma ilk defa olarak s19 üretim labrotuvarlarında yer alan personellerin bu tür tarafından enfekte olabileceğini göstermiştir Bu enfeksiyonları azaltmak için mevcut önlemler iyileştirilmeli ve eğitim programları düzenlenmelidir.


"Occupational infection duo to Brucella abortus S19 among workers invoolved in vaccine production in Argentina 2008 European Society of Climical Microbiology." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları