Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi Kursları 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi Kursları 2012."— Sunum transkripti:

1 ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi Kursları 2012

2 1-A

3 DİABETES MELLİTUS TANI, SINIFLAMA ve İZLEM İLKELERİ Tanım Diabetes Mellitus (DM), insülin salınımı, insülin etkisi veya bu faktörlerin her ikisinde de bozukluk olması sonucunda ortaya çıkan hiperglisemi ile karakterize kronik metabolik bir hastalıktır

4 Diyabet Tanı Kriterleri (Aşağıdaki kriterlerden sadece biri tanı için yeterlidir) Açlık Plazma Glukozu (APG) Rastlantısal Plazma Glukozu + diyabet semptomları Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT)’nde 2. st plazma glukozu HbA1C ≥ %6.5 ≥ 200 mg/dl ≥ 126 mg/dl 6,7 4,5 3 1,2 DİABETES MELLİTUS TANI, SINIFLAMA ve İZLEM İLKELERİ

5 (1) Kan glukozu ölçümünde referans yöntem olarak venöz plazma, glukoz oksidaz yöntemi kullanılmalıdır. (2) Açlık plazma glukozu için en az 8 st açlık gereklidir. (3) Rastlantısal plazma glukozu, gıda alımına bağlı olmaksızın günün herhangi bir saatinde alınabilir. (4) OGTT, 75 g oral glukoz alımı ile yapılmalıdır. (5) Plazma glukoz ölçümüne göre tam kan glukoz ölçümü %11, kapiller glukoz ölçümü %7, serum glukoz değeri %5 civarında daha düşük bulunur. (6) HbA1C, ancak uluslararası standardize edilmiş yöntemlerle ölçüm yapıldığında tanı testi olarak kullanılabilir. Ülkemizde henüz HbA1C ölçüm testleri standardize edilemediği için tek başına tanı testi olarak kullanımı önerilmez. (7) HbA1C testi anemi, hemoglobinopati ve gebelik varlığında tanı testi olarak kullanılamaz. DİABETES MELLİTUS TANI, SINIFLAMA ve İZLEM İLKELERİ Önemli Notlar

6 Diyabette Riskli Grup Tanı Kriterleri DİABETES MELLİTUS TANI, SINIFLAMA ve İZLEM İLKELERİ Riskli Grup Plazma Glukozu (PG) Açlık Tokluk (mg/dl) (OGTT 2.st PG) (mg/dl) Bozulmuş Açlık Glukozu (BAG) Bozulmuş Glukoz Toleransı (BGT) 100-125 140-199

7 Preklinik Diyabet Risk Faktörleri Aile öyküsü (1. derece akrabalarda) Kardiyovasküler hastalık (KVH) öyküsü Fazla kilo (Beden Kütle İndeksi (BKİ) ≥ 25 kg/m²) Sedanter yaşam tarzı Daha önceden tanımlanmış BGT ve BAG varlığı Hipertansiyon (≥ 140/90 mmHg veya hipertansiyon tedavisi) Trigliserid yüksekliği (≥ 250 mg/dl) ve/veya HDL kolesterol düşüklüğü (≤ 35 mg/dl) Gestasyonel diyabet öyküsü 4 kg ve üzerinde doğum yapanlar Polikistik Over Sendromu (PKOS) 45 yaş üstü kişiler DİABETES MELLİTUS TANI, SINIFLAMA ve İZLEM İLKELERİ

8 Diabetes Mellitus Tarama Kriterleri Asemptomatik bireylerde prediyabet ve Tip 2 Diabetes Mellitus’u (T2DM) tanımlamak için bir veya daha fazla risk faktörü olanlar taranmalıdır Risk faktörü olmayanlar 45 yaşında taranmalıdır Test normal bulunursa 3 yıllık aralarla tekrar edilmelidir Prediyabet ve diyabet tanısı için açlık plazma glukozu veya 2 saatlik OGTT kullanılır Prediyabet saptanan hastalarda diğer kardiyovasküler risk faktörleri taranmalıdır Tip 1 Diabetes Mellitus’a (T1DM) yönelik önleme ve geciktirme girişimleri ile ilgili etkin yöntemlerin olmaması nedeni ile T1DM için tarama önerilmemektedir. Ancak T1DM’li hastaların birinci derecede yakınlarına otoantikor bakılabilir DİABETES MELLİTUS TANI, SINIFLAMA ve İZLEM İLKELERİ

9

10 Diabetes Mellitus’un Etiyolojik Sınıflaması I - T1DM Genellikle mutlak insülin eksikliğine sebep olan ß- hücre yıkımı vardır a.Otoimmün b. İdiopatik II - T2DM İnsülin direnci, görece insülin yetmezliği İnsülin direnci zemininde ilerleyici insülin sekresyon defekti DİABETES MELLİTUS TANI, SINIFLAMA ve İZLEM İLKELERİ

11

12 Tip 1 Diyabet ve Tip 2 Diyabetin Ayırıcı Tanısı Klinik ÖzelliklerT2DM Başlangıç yaşıGenellikle ≤ 30 yaşGenellikle ≥ 30 yaş Başlangıç Şekli Genellikle akut, semptomatik Yavaş, çoğunlukla asemptomatik KetozisSıklıkla varSıklıkla yok Başlangıç kilosuGenellikle zayıfGenellikle obez Ailede diyabet yüküYok veya belirgin değil Yoğun C - peptip Düşük Normal / Yüksek / Düşük Otoantikor (ICA AntiGAD, IA2Ab, IAA) Genellikle pozitifNegatif Otoimmün hastalık birlikteliği VarYok T1DM

13 İdealHedefGebelikte HbA1C (%)< 6< 6.5¹< 6.5 (tercihen < 6) APG ve öğün öncesi PG (mg/dl) 70 - 10070 - 12060 - 90 Öğün sonrası 1. St PG (mg/dl) 130 140 (tercihen < 120) Öğün sonrası 2. St PG (mg/dl) 120140120 Diyabet Takibinde Glisemik Hedefler (1) Bilinen kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalığı olanlarda hedef HbA1C < %7.5 değeri alınmalıdır. DİABETES MELLİTUS TANI, SINIFLAMA ve İZLEM İLKELERİ

14 Diyabet Takibinde HbA1C’nin Önemi Ölçümden önceki ortalama 8-10 haftalık glukoz kontrolünü yansıtır Ölçüm için açlık gerekmez Günlük glukoz değişimlerinden etkilenmez Yılda en az 2-4 kez kontrol edilmelidir Eritrositin ömrünü azaltan durumlarda; akut kan kaybı, kronik anemiler, hemoglobinopatiler (HbS, C, D), kan transfüzyonu ve oral C ve E vitamini alımlarında yanlış değer alınabilir DİABETES MELLİTUS TANI, SINIFLAMA ve İZLEM İLKELERİ

15 HbA1C Değerine Göre Ortalama Tahmini PG (Ortalama Tahmini PG: 28.7 x HbA1C - 46.57 ) DİABETES MELLİTUS TANI, SINIFLAMA ve İZLEM İLKELERİ HbA1C (%) Ortalama PG (mg/dl) 6126 7154 8183 9212 10240 11269 12298

16 Diyabette Evde Glukoz Takibinin Önemi Kan glukoz ölçüm tekniği eğitimi, yeni tanı konulmuş tüm diyabetlilere mutlaka verilmelidir. Ölçümler üç öğünü yansıtacak şekilde açlık ve tokluk (yemek bitiminde 1.5 st sonra) ve özel durumlarda sabaha karşı değerleri yansıtacak şekilde planlanmalıdır T1DM’lilere ve insülin kullanan gebelere ≥ 3 kez/gün kan glukoz takibi yapılması önerilir T2DM insülin ve OAD kullanan diyabetlilere ilaç ve yaşam tarzından kaynaklanan glukoz yükselmeleri, araya giren hastalıklar sırasında meydana gelen değişiklikleri izlemek amacıyla düzenli olarak haftada en az birer kez üç ana öğün açlık ve tokluk kan glukozu takibi olacak şekilde yapılmalıdır Gestasyonel diyabette glukoz ölçümleri açlık ve öğünlerden (tercihen 1 st) sonra yapılmalıdır Akut hastalık durumlarında 4-6 saatte bir kan glukoz takibi yapılmalıdır Hastanın glukoz ölçüm becerileri, elde edilen sonuçların yorumlanması ve pratiğe yansıtılması eğitimi yılda bir kez yenilenmelidir DİABETES MELLİTUS TANI, SINIFLAMA ve İZLEM İLKELERİ

17 Glukometre ile Kan Glukoz Ölçümünde Sonucu Etkileyebilecek Durumlar Anemi (yalancı artış) ve polisitemi (yalancı düşüklük) Hipotansiyon, hipoksi, hipertrigliseridemi Çok yüksek (>500 mg/dl) ve düşük (<70 mg/dl) kan glukozu Ortam ısısındaki değişimler Glukoz ölçüm çubuklarının kullanım sürelerinin geçmesi Cihazın doğru kullanılmaması Farklı glukometreler arasındaki değişkenlikler DİABETES MELLİTUS TANI, SINIFLAMA ve İZLEM İLKELERİ

18 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM Diyabet tanı kriterleri doğru mu? Diyabetin tipi nedir? Diyabetin makro ve mikro anjiyopati komplikasyonları var mı? Daha önceki tedavi şekli ve glisemik kontrolü nasıl? Diyabete eşlik eden başka hastalıklar var mı? Son laboratuvar bulguları ve biyokimyasal parametreler nasıl? Tıbbi beslenme bilgisi ve uygulaması nasıl? Egzersiz uygulaması nasıl? Son tedavi protokolü nasıl? Diyabetli Hastaya Klinik Yaklaşım

19 Boy, kilo, BKİ Kan basıncı değerlendirmesi, gereğinde ortostatik değişime bakılması Fundoskopik muayene Tiroid muayenesi Cilt muayenesi (akantozis nigrikans ve insülin enjeksiyon bölgeleri) Ayak muayenesi Diyabetli Hastada Fizik Muayene DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM

20 Son 2-3 ayda yoksa HbA1C, Son 1 yılda yoksa/değerlendirilmemişse Açlık lipit profili (Total, LDL- ve HDL kolesterol, Trigliserit) Karaciğer fonksiyon testleri İdrar albümin atılımı (spot idrarda albümin/kreatinin oranı) Serum kreatinini ve GFR hesapla T1DM’de, dislipidemide veya 50 yaşın üzerindeki kadınlarda TSH Bu tetkikler hastaya göre 3-6 ay arasında tekrarlanır Diyabetli Hastada Laboratuvar DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM

21 Yeme alışkanlıkları, fiziksel aktivite alışkanlıkları, beslenme durumu, kilo değişimlerinin izlenmesi Diyabet eğitim durumunun sürekli takibi Daha önceki tedavi ve tedaviye cevabın değerlendirilmesi (HbA1C kayıtları) Evde glukoz ölçüm değerleri takibi Hipoglisemi ataklarının takibi Diyabetik komplikasyonların izlenmesi Diyabetli Hastada Klinik Takip DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM

22 Diyabet eğitimi Yıllık göz muayenesi yapılması Fertil yaşta ise doğum planlaması için bilgilendirme Tıbbi Beslenme Tedavisi Genel vücut bakımı Diş muayenesi Diyabetlinin Bilgilendirilmesi DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM


"ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi Kursları 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları