Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

R E A C H emicals R egistration (Kayıt) E valuation (Değerlendirme)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "R E A C H emicals R egistration (Kayıt) E valuation (Değerlendirme)"— Sunum transkripti:

1 REACH Aliye CİNGÖZ Kimya Mühendisi İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

2 R E A C H emicals R egistration (Kayıt) E valuation (Değerlendirme)
Ön Kayıt (Pre – Registration) E valuation (Değerlendirme) A uthorisation (İzin) C (and Restriction of) (Kimyasallar) H emicals

3 R E A C H AB’de mevcut olan kimyasallara ilişkin mevzuat (40 direktif ve yönetmelik) tek çatı altında toplanmıştır. Amaçları; İnsan sağlığı ve çevrenin korunması Kimyasallar hakkında var olan bilgilerin paylaşılması-şeffaflık- Hayvanlar üzerinde yapılan testlerin azaltılması Tedarik zinciri boyunca bilgi iletimini kuvvetlendirmek REACH ile; Risklere karşı alınan/alınacak önlemlerin sorumluğu kamudan sanayiye geçmektedir “Mevcut” ve “Yeni Ürün” ayırımı yerine “Risk ve Miktar” kısıtlamasına göre ayırım esas alınmıştır.

4 Kayıt (Registration) (1)
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere, yılda bir ton veya fazlası kimyasal madde ihraç ediyorsanız, ihraç ettiğiniz her bir madde başına ithalatçınız veya AB’deki tek temsilciniz kanalıyla; Kayıt dosyasının (dossier) Kimyasal Güvenlik Raporunun (KGR) (≥10 ton için) Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) sunulması gerekmektedir. Gerekli Kayıt İşlemlerinin yapılmaması halinde ürünlerinizin AB’ye ihracatı durdurulacaktır. Eğer AB’ye ihraç edeceğiniz madde Faz-içi madde ise, ön-kayıt yapmış olmak şartı ile, 2018 yılına kadar devam edecek geçiş periyotlarından faydalanabilirsiniz.

5 REACH Sürecinde Önemli Tarihler

6 Değerlendirme (Evaluation)
DEĞERLENDİRME YAPMANIN AMACI: Değerlendirme endüstrinin sorumluluklarını yerine getirdiğine güven sağlamak ve gereksiz testleri önlemek için yapılacaktır. 2 ÇEŞİT DEĞERLENDİRME VARDIR DOSYA DEĞERLENDİRMESİ (AJANS): Test önerilerini değerlendirerek omurgalılar üzerinde yapılan gereksiz testleri engellemek ve test sonuçların kabul edilebilir olmasını incelemek. Teknik dosyaların kayıt işleminin bütün gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini incelemek. MADDE DEĞERLENDİRMESİ (AJANS+ÜYE ÜLKELER): Eğer madde risk teşkil ediyor ise daha fazla veri gerektirdiği düşünülebilir Bunun sonucunda yeni testler gerekebilir, madde izin veya kısıtlamaya tabi olabilir.

7 İzin (Authorisation) İzin işlevi, Yüksek Önem Arz eden Maddelerin (SVHC) kullanım veya pazara sürülmesi durumunda gündeme gelmektedir. Kanserojen, Mutajen, Üreme için Toksik (Kategori 1&2) Kalıcı ve Biyobirikimli ve Toksik – PBT (ANNEX XIII), Çok kalıcı ve Çok Biyobirikimli – vPvB (ANNEX XIII), Bu maddelere eşdeğer maddeler (Hormon yıkıcılar) Bir kimyasal madde “İzne Tabi Maddeler” listesinde yer alırsa, izin prosedürü söz konusu maddeyi kendi halinde veya müstahzar içinde veya eşya içinde AB pazarına veren her üretici / ithalatçı veya alt kullanıcı için zorunludur ve Başvuru Ajans’a yapılır. İzin kararı, Komisyon tarafından riskler ve sosyo-ekonomik değerlendirmelerin sonucunda yerine ikame maddelerin de kullanılıp kullanılamayacağı değerlendirilerek verilir. “İzne Tabi Maddeler” listesi REACH Tüzük metninde Ek XIV’te (ANNEX XIV) yer almaktadır. Söz konusu liste şu anda boştur ve ön-kayıt sürecinin tamamlanmasından sonra kamuoyuna duyurulacaktır.

8 Kısıtlama (Restriction)
Bazı kimyasal maddelerin AB pazarında kullanılması ve/veya pazara sürülmesi, ECHA tarafından yapılacak değerlendirme sonucu kısıtlanabilir veya tamamıyla yasaklanabilir. Kısıtlı Maddeler Listesi REACH Tüzüğünün Ek XVII sinde yer alacaktır.

9 Ön-kayıt/Kayıt Nasıl Yapılacak?
Firmalarımızın REACH Sistemine kaydolabilmeleri ve AB’ye ihracat yapabilmeleri için iki alternatif mevcuttur: Birinci alternatif, AB’de yerleşik bir ithalatçı, Türkiye’den ithalatını yaptığı kimyasal maddeleri bizzat kendisi REACH sistemine kaydedecektir. İkinci alternatif ise Türk üretici/ihracatçılarının Tek Temsilci (Only Representative) atamalarıdır.

10 Tek Temsilci AB dışında yerleşik, kendi başına, bir preparatın içinde veya bir ürünün parçası olarak bir maddeyi üretenler, müstahzar formülatörleri veya eşya üreticileri topluluk içinde bulunan doğal ya da tüzel bir kişiyle karşılıklı anlaşmaya vararak bu kişiyi Tek Temsilcisi olarak ithalatçıların kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek üzere atayabilir. (Article 8)

11 Tek Temsilci Yükümlülükleri
Tek Temsilcinin Yükümlülükleri sadece kayıt ile sınırlı kalmamakta olup, ayrıca; Ön-kayıt SIEF’lerde firmanın temsil edilmesi Tedarik zinciri boyunca bilgi iletimi Eşyalardaki Yüksek Önem Arz Eden Maddelerin (SVHC) bildirimi Sınıflandırma ve etiketlendirme İzin ve kısıtlamalar sonucu doğabilecek yükümlülükler Kimyasal Güvenlik Raporu Hazırlanması Kayıt sonrası dosya takibi, güncellenmesi… gibi görevleri de yerine getirecektir.

12 Kim Tek Temsilci Atayabilir?
AB dışında yerleşik, Maddeyi üreten Müstahzar formülasyonu yapan Eşya üreten Tek Temsilci atayabilir. Tüccar/Distribütör Tek Temsilci atayamaz

13 REACH GLOBAL SERVICES (RGS) www.reach-gs.eu

14 REACH GLOBAL SERVICES (RGS) www.reach-gs.eu
İKMİB’ İN İNİSİYATİFİNDE BELÇİKA’ DA KURULMUŞ OLAN BİR TEK TEMSİLCİLİK ŞİRKETİDİR. ÖN-KAYIT, KAYIT VE REACH İLE İLGİLİ DİĞER TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ İÇİN RGS İLE ÇALIŞABİLECEKSİNİZ…

15

16 RGS ON-LINE BAŞVURU

17 Bilinmesi Gereken Tanımlamalar(1)
Madde (Substance): Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementler ve bunların bileşikleri Müstahzar (Preparation): Bir veya daha fazla maddeden oluşan karışım veya çözelti REACH altında “Müstahzarların” kaydı yapılmaz! Ancak müstahzarı oluşturan maddelerin kaydı yapılır (>1ton/yıl)

18 Eşya (Article) Kalem Sandalye Otomobil Bilgisayar Telefon
Kimyasal yapısından ziyade, üretim esnasında verilen özel şekil, yüzey veya tasarım tarafından işlevi belirlenen nesne Kalem Sandalye Otomobil Bilgisayar Telefon Plastik bardak

19 Madde / Müstahzar / Eşya
Malzemenizin Kimyasal Yapısı, Yüzey/Şekil/Tasarımı ile aynı derecede önemli ya da bunlardan daha önemli MADDE / MÜSTAHZAR Malzemenizin Yüzey/Şekil/Tasarımı kimyasal yapısından kesinlikle daha önemli EŞYA

20 Bazı Tanımlamalar Madde / Müstahzar
Özel bir kap içerisindeki/Özel bir taşıyıcısı olan Madde / Müstahzar

21 Bir eşyanın ayrılmaz bir parçası olan
Madde / Müstahzar

22 Eşya İçindeki Maddenin Kaydı
REACH kapsamında eşyaların kaydı yapılmaz!! Eğer eşya içindeki madde, Salınması tasarlanan bir madde ise Eşyadaki toplam miktarı yılda 1 tondan fazlaysa Bu iki koşul sağlanıyorsa ve maddenin o kullanım koşulu için kaydı yapılmamışsa Avrupa Kimyasallar Ajansına KAYIT başvurusunda bulunulur

23 Tasarlanan Salınım Madde/müstahzar, eşyanın belli bir fonksiyonunu yerine getirmek adına eşyadan salınıyor ise bu bir tasarlanan salınımdır. Tasarlanan salınım planlanan bir salınımdır ve eşya için belli bir fonksiyonu vardır. Genelde eşyaya aksesuar bir özellik katar.

24 Kokulu Mum Eşya: Kokulu Mum Fonksiyonu:
Birincil Fonksiyon: Etrafı aydınlatmak İkincil Fonksiyon: Koku vermek Kokulu mumdaki koku fonksiyonu ona aksesuar bir özellik katar

25 Kokuyu Oluşturan Maddeler: X Y Z olsun
Kayıt Edilecek Madde: Kokuyu Oluşturan Maddelerin her biri Kokuyu Oluşturan Maddeler: X Y Z olsun AB piyasasına sürülen yıllık eşya tonajı düşünüldüğünde; X, Y, Z maddelerinden 1 tonu aşan maddeler kayıt ettirilmelidir.

26 SVHC-Yüksek Önem Arz Eden Maddeler-BİLDİRİM
SVHC (Substance Very High Concern) Maddeler REACH Tüzüğünün Ek XIV ünde yer alacak olan maddelerdir. Ek XIV şu anda boştur. Ajans tarafından Haziran 2009 da yayınlanacaktır. Bu liste iki yılda bir yenilenecektir. Eğer eşya içindeki madde SVHC (Substance Very High Concern-Yüksek Önem Arz eden Madde) ise, Eşyadaki maddenin konsantrasyonu ağırlıkça >%0.1 Eşyadaki toplam miktarı yılda 1 tondan fazlaysa Bu iki koşul sağlanıyorsa Ajansa Bildirim yapılması zorunludur Eşyalar için Bildirim süreci 2011 de başlayacaktır

27 Örnek: Sandalye İki kısımdan oluşan bir Sandalye (2.001 kg) düşünelim;
Plastik parçası (1 g) (1 mg SVHC içeriyor) Tahta parçası (2 kg) (10 gr aynı SVHC içeriyor)

28 Sandalyedeki SVHC yüzdesi;
Toplam SVHC miktarı: ( (10X10-3+1X10-3) g X 100 ) / 2001 g = % < 0.1 % Sandalye üreticisinin bu SVHC maddeyi Avrupa Kimyasallar Ajansı’na Bildirim yapması gerekmemektedir.

29 Teknik Rehberden Örnekler

30

31

32 Tekstil Ürünleri

33 TEŞEKKÜRLER cingoza@immib.org.tr Tel: 0-212-454-09-88
Fax:


"R E A C H emicals R egistration (Kayıt) E valuation (Değerlendirme)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları