Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Hitap Projesi kapsamında SGK ‘ya gönderilen bilgi formatları
 a) Özlük ve nüfus,  b) Hizmet belgesi,  c) Öğrenim durumu,  ç) Lisansüstü öğrenim/kurs,  d) Tashih ve kaza-i rüşt kararı (ergin kılınma),  e) Diğer kanunlara/statülere tabi hizmet,  f) Askerlik,  g) Unvan,  ğ) Açık süre,  h) Borçlanılan hizmet,  ı) Emeklilik belgesi 2

3 Bilgilerin gönderilme şekli
Kayıt deseninde yer alan bilgiler; daha önce Başmüdürlüklere tahsis edilen 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile web servisi üzerinden direk olarak SGK’ya gönderilmiş olup, yeni kayıt ve güncellemeler aynı şekilde gönderilmeye devam edilecektir. 3

4 Bilgilerin gönderilme süresi
SGK tarafından son kez tarihine kadar uzatıldığından, gönderilen verilerin doğruluğunun kontrol edilerek güncellenmesi.

5 Geçiş Süresi-1 Belirtilen sürelerden sonra sigortalıların hizmet birleştirme ve toplam hizmet sürelerinin hesabı ve emekli olabilecekleri yaş veya tarihin tespiti ile ilgili işlemleri, web servis (internet) üzerinden alınan veriler esas alınarak yapılacak olup, SGK’ nun belirleyeceği tarihten sonra kağıt ortamında gönderilecek bilgi ve belgelere göre işlem yapılmayacaktır. 5

6 Geçiş Süresi-2 Kamu idareleri Dökümantasyon Yönetim Sistemine geçinceye kadar Kurum tarafından düzenlenecek borç fişleri ile kamu idarelerince düzenlenecek emeklilik belgeleri kağıt ortamında gönderilmeye devam edilecektir.

7 Diğer Hükümler (1) SGK HİTAP Projesine web servis üzerinden aktarılacak bilgilerin doğruluğundan Kamu idareleri sorumludur. (2) HİTAP’a aktarılacak bilgiler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerlidir.

8 YAPTIRIM-1 Kayıt desenlerinde yer alan bilgilerin belirtilen sürelerde, mücbir sebepler veya SGK’ ca uygun görülen teknik nedenlerle HİTAP’a aktarılama - ması durumu ile kayıt deseninde istenilen bilgi ve belgelerde yapılan hatalı işlemlerin düzeltil -mesi hariç olmak üzere, gönderilmemesi veya geç gönderilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 100. ve 102. maddelerinde yer alan esaslara göre işlem yapılacaktır.

9 YAPTIRIM-2 SGK’nun bilgi işlem sisteminin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması nedeniyle tebliğin 7. maddesinde de belirlenen süre içinde gönderilemeyen bilgilerin sistem sorununun ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar gönderilmesi halinde, söz konusu yüküm - lülükler öngörülen sürede yerine getiril- miş sayılır. 9

10 Özlük ve Nüfus

11 Emekli sicil numarası girilecek
Emekli sicil numarası girilecek. Ayrıca personelin Bağkur-SSK’lı Hizmeti bulunması halinde sicil numaraları mutlaka girilecek, girilmemesi halinde ise ; Hizmet Birleştirme ekranında işlem yapılamamaktadır. Kuruluşumuza (Memuriyete) başlamadan önce Askerliğini Yd.Subay olarak yapan personelin Memuriyete Başlama Tarihi : Asteğmenliğe nasb tarihi aynen yazılacaktır.

12 Hizmet Belgesi

13 Bu ekrana sadece Emekli Sandığına tabi hizmetler girilecektir.
SGK sebep kodunun doğru seçilecektir. Girilen tarihler ile seçilen sebep kodları uyumlu olmalı. Örnek : Ayrılış yapılmış bir satırdan sonraki tarihte başlayış işlemi yapılması gerekirken, tekrar ayrılış yapılması. (toplam hizmet gözükmüyor.) Derece/Kademelerin varsa Ekgösterge’lerin girilmesi. Unvanların doğru girilmesi (TSK ve Emniyetten gelenler için unvanlar aynen girilmeli) tarihi itibariyle 399 SKHK göre Emekli sandığı ile ilgilendirilenlerin sigortalı hizmetleri bu ekrana kesinlikle girilmeyecek)

14 Öğrenim Durumu

15 Yüksek okul verilerinin kodlu girilmesi.
Hazırlık sınıfı var ise işaretlenmesi.

16 Lisansüstü Öğrenim

17 Tashih ve kaza-i Rüşt kararı

18 İntibaka İlişkin Mahkeme Kararı : Personelin Bulgaristan’da geçen çalışmaları varsa buna ilişkin mahkeme kararı bilgileri girilecektir. İdari Kayıt Düzeltme : Nüfus müdürlüğünce hatalı yapılan kayıtların düzeltilmesine ilişkin mahkeme kararının bilgileri girilecektir. Kaza-i rüşt kararı : Personelin mesleğe yönelik bir öğrenimi tamamlayıp 18 yaş öncesi göreve başlayanlarla ilgili (PTT Meslek Okulu vb.) mahkeme kararı bilgileri girilecektir. Yaş Tashihi : Personelin yaşını düzelttirmesi halinde; yaş tashihine ilişkin mahkeme kararı bilgileri girilecektir. Ad, Soyad değişikliği : Personelin Adını veya Soyadını değiştirmesi halinde; Adı/Soyadı değişikliğine ilişkin mahkeme kararı bilgileri girilecektir.

19 Diğer kanunlara/ statülere tabi hizmet

20 Öncelikle Nüfus ekranından SSK yada Bağ-Kur Sicil no’su verisi olup olmadığı kontrol edilecektir. Bu bilgiler yoksa, girildikten sonra bu ekrana veri girişine başlanacaktır. Personelin tarihleri arasında sözleşmeli personel statüsüne geçen 506 sayılı kanuna tabi sigortalı hizmetleri SSK Kamu olarak seçilecek ve Kazanılmış hak aylığında (KHA) “Prim gün sayısı 4/4 olarak değerlendirildi” seçeneği seçilecektir. Personelden Kurum İşçisi iken Memur sınavı kazanarak statü değiştirenlerin 506 sayılı Kanun’a tabi sigortalı hizmetleri SSK Kamu olarak seçilecek ve Kazanılmış hak aylığında (KHA) “Değerlendirilmedi” seçeneği seçilecektir. SSK Özel, Bağ-Kur, Yurtdışı Hizmetleri, Banka Emekli Sandıkları hizmetlerinde; Kazanılmış hak aylığında (KHA) “Değerlendirilmedi” seçeneği seçilecektir.

21 Personelin SSK’lı veya Bağ-Kur’lu iken Askerlik hizmeti borçlanılan süreler; Kazanılmış hak aylığında (KHA) “Prim gün sayısı 4/4 olarak değerlendirildi” seçeneği seçilecektir. TH,AH,SH sınıfında (Mühendis, Avukat, Teknisyen vb.) çalışan personelin Özel Sektörde Mesleği ile ilgili Sigortalı hizmetlerinden dolayı; SGK Nevi “SSK Özel” seçilecek ve Kazanılmış hak aylığında (KHA) “Prim gün sayısı 3/4 olarak değerlendirildi”, Sigortalı hizmetleri Kamu da geçmiş ise ; SGK Nevi “SSK Kamu” seçilecek ve Kazanılmış hak aylığında (KHA) “Prim gün sayısı 4/4 olarak değerlendirildi” seçeneği seçilecektir. SSK hizmetleri 1 satırdan fazla ise her satır için yeni kayıt yapılacaktır. (Giriş ve Çıkış tarihleri baz alınıp , gün sayıları toplanıp tek satıra veri kesinlikle girilmeyecektir.)

22 Askerlik

23 Tecilli veya Askerliğini yapmış tüm personelin Askerlik bilgileri veri girişi Sicil Cüzdanı ya da Askerlik kayıt belgesinden yeniden yapılacaktır. Standart Askerlik süresinden hapis cezası, bakaya vb. sebeplerden dolayı geç terhis edilen süreler sayılmayan gün sayısı olarak girilecektir. (Örnek : 1982 yılında askerlik süresi 20 ay , ancak bakaya’dan dolayı 20 ay 10 gün olarak askerlik yapan personelin 10 günü Sayılmayan gün sayısına girilecektir. Askerliğini bedelli yapanların eğitime katıldığı ve ayrıldığı tarihler yazılacak. Askerliğini bedelli yapanlardan hiç eğitim yapmayanlara ise, sadece ibraz tarihi yazılacaktır. İhtiyati Askerlik : Sefer görev emri olup, görevde askere alınan personel varsa yazılacaktır.

24 Unvan

25 Personelin tüm unvan hareketleri girilecek.
Örnek-1: Memur olarak göreve başlamış, askere giden/ücretsiz izne ayrılan, bilahare askerlik/ücretsiz izin dönüşü göreve başlamış ve halen memur olarak göreve devam eden personelin 1. satırına memur olarak göreve başlayış tarihi ve askere/ücretsiz izne ayrılış tarihi yazılacak. 2. satırına ise asker/ücretsiz izin dönüşü göreve başlayış tarihi yazılacaktır, halen görevde olduğundan unvan bitiş tarihi yazılmayacaktır. Örnek-2: Memur olarak göreve başlamış, bilahare Şef olmuş, daha sonra sırasıyla Amir ve Müdür olmuş ve halen Müdür olarak çalışan personelin Unvan satırlarına;

26 1.Satır : Memur olarak atandığı tarih Unvan Başlama Tarihi, Şef olarak Başladığı tarih ise Unvan Bitiş Tarihi olarak yazılacak. 2.Satır : Şef olarak atandığı tarih Unvan Başlama Tarihi, Amir olarak Başladığı tarih ise Unvan Bitiş Tarihi olarak yazılacak. 3.Satır : Amir olarak atandığı tarih Unvan Başlama Tarihi, Müdür olarak Başladığı tarih ise Unvan Bitiş Tarihi olarak yazılacak. 4.Satır : Müdür olarak atandığı tarih Unvan Başlama Tarihi yazılacak. Halen görevde olduğundan unvan bitiş tarihi yazılmayacaktır.

27 Açık süre

28 Ekrana gelen (Açığa Alınma/Görevden Uzaklaştırma, Tutuklama, Hapis vb
Ekrana gelen (Açığa Alınma/Görevden Uzaklaştırma, Tutuklama, Hapis vb.) veriler ile ilgili bilgiler girilecek. Veri girişi İşlem sonuçlandığında yapılacaktır. (Personel göreve başlattırıldığı veya kuruluşla ilişiği kesildiği zaman) Görevden uzaklaştırılan Personelin Hizmet Belgesine SGK Sebep Kodlarından “Görevden Uzaklaştırma” seçilerek veri girişi yapılacaktır.

29 Borçlanılan Hizmet

30 Personelin ; personel mevzuatına (657 SK 108. Mad
Personelin ; personel mevzuatına (657 SK 108. Mad.) göre aylıksız izin alıp bu sürenin bir kısmını veya tamamını borçlanılan süreler ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Geçici 209. maddesine göre borçlanılan sürelerin (Süresi Kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilen personel varsa, bunların yapmış olduğu borçlanmalar. Örnek: Milletvekili, Belediye Başk. seçilme vb.) veri girişi yapılacaktır.

31 Kesinlikle bu ekrana Emekli sandığınca yapılan Askerlik borçlanması, Fahri İmamlık borçlanması, Yedek Subay Okul devresi borçlanması, Yurtdışı borçlanması yazılmayacaktır. Bu borçlanma süreleri ise ; SGK tarafından sisteme otomatik olarak aktarılacaktır. 01 Ekim 2008 den önce yapılan borçlanma- larda Kanun Kodu : 5434 olarak seçilecektir.

32 ÖNEMLİ UYARI SGK TEBLİĞİNİN YAYIMLANDIĞI TARİHİNDEN SONRA EMEKLİYE AYRILAN VE VEFAT EDEN PERSONELİN BİLGİLERİNİN DE HİTAP’A GİRİLMEMİŞ İSE, GİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

33

34

35

36

37

38

39

40

41


"PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları