Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Serdar ÖZDEMİR Albena GAYEF Mehmet Ali GÜLPINAR Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programına Yönelik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Serdar ÖZDEMİR Albena GAYEF Mehmet Ali GÜLPINAR Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programına Yönelik."— Sunum transkripti:

1 Serdar ÖZDEMİR Albena GAYEF Mehmet Ali GÜLPINAR Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programına Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Tasarımı

2 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Klinik Eğitimde Ölçme Değerlendirme  klinik uygulamaların içine entegre  daha çok performanslar üzerinden,  sistematik geri bildirim vermek (biçimlendirici değerlendirme)  karar vermek (bir üst düzeye geçme, sertifikasyon, yeniden sertifikasyon)

3 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi MÜ GCU Eğitim Programının tanımlanması - Mevcut durum!!  5 prof. 2 doç.  9 uzmanlık öğrencisi  Bilgi, beceri, tutum hedefleri  Rotasyonlar  Kurslar  Çok disiplinli toplantılar  Eğitim toplantıları  Pratik eğitimler

4 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Mevcut durum!!  Asistan karnesi  Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitiminin İzlenmesi  Tez  Bilim sınavı; Uygulama-Sözlü-Yazılı

5 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 1.Ölçme değerlendirme sisteminin amacının belirlenmesi 2.Değerlendirme alanlarının belirlenmesi. 3.Sınav içeriğinin belirlenmesi 4.Ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarının seçilmesi 5.Belirtke/eşleştirme tablosunun (blueprint) oluşturulması. 6.Ölçme değerlendirme sistemine ait taslağın oluşturulması 7.Oluşturulan taslağın değerlendirilmesi

6 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi  Öğrencinin uzmanlık eğitimi süresince gelişimini takip etmek ve geri bildirim vermek  Uzmanlık eğitimi süresince öğrencinin belirlenen aşamaları geçişine karar vermek  Uzmanlık öğrencisinin, genel cerrahi uzmanlık eğitiminin sonucunda diplomaya hak kazanıp kazanmadığını belirlemek 1. ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN AMACI

7 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi  Türk Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulu/Çekirdek yeterlikler 2. DEĞERLENDİRME ALANLARI

8 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi a.Klinik Bilgiler b.Teknik/girişimsel Uygulama Becerileri c.Klinik Uygulamaya Yaklaşım d.Profesyonellik 2. DEĞERLENDİRME ALANLARI

9 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi a.Klinik Bilgiler  Olguları, kavramları ve ilkeleri anlama ve kavrama,  Bilgiyi bir klinik durumun çözümünde kullanma,  Problem çözme,  Klinik değerlendirme, 2. DEĞERLENDİRME ALANLARI

10 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi b.Teknik/girişimsel Uygulama Becerileri  Tanı ve tedaviye yönelik alana spesifik testler,  Küçük büyük cerrahi işlemler, girişimler 2. DEĞERLENDİRME ALANLARI

11 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi c.Klinik Uygulamaya Yaklaşım  Hasta ve hasta yakınını bilgilendirme/danışmanlık,  Sosyal prensipler,  Hasta hekim ilişkisinin tıp bağlamında psikolojik boyutları,  Uygun tutum ve etik davranış,  Klinik nedenselleştirme ve karar verme,  Kanıta dayalı tıbbı kullanma 2. DEĞERLENDİRME ALANLARI

12 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi d.Profesyonellik  Hastanın ihtiyaçlarına beklentilerine ve mahremiyetine duyarlılık, saygı, ilgi, empati gözetme, güveni tesis etme, hastayı karar süreçlerine katma  Etik duyarlılık ve etik yaklaşım  Bireysel ve mesleki güçlerinin ve sınırlılıklarının farkında olma, gerektiğinde yardım isteme. Birlikte çalışma, ekip çalışması. Disiplinler arası yaklaşım ve sürekli mesleki gelişim. 2. DEĞERLENDİRME ALANLARI

13 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi d.Profesyonellik  İnsan sağlığını, hasta bakımı ile ilgili yasal çerçeveyi gözetme/savunma. Ulusal ve uluslar arası sağlık sistemlerini ve politikalarını izleme/dikkate alma/değerlendirme.  Toplumsal ve kültürel duyarlılık ve sorumluluk. Farklı kimlik ve kültürlere açıklık ve saygı. Her türlü ayrımcılıktan (cinsiyet, etnik, dünya görüşü vs.) kaçınma. Toplum sağlığı ve sağlığın korunmasına yönelik duyarlılık. 2. DEĞERLENDİRME ALANLARI

14 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitim Programı  Asistan Karnesi  Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) 3. SINAV İÇERİĞİ

15 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 1. Genel Bilgiler 2. Cerrahi Aciller 3. Cerrahi Enfeksiyonlar 4. Gastrointestinal Kanal Hastalıkları 5. Karaciğer ve Safra Kesesi Hastalıkları 6. Endokrin Hastalıklar 7. Transplantasyon Bilgisi 8. Diğer Konular 3. SINAV İÇERİĞİ 57 görev

16 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 4. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI BİLİR İŞLEYİŞİNİ/YAPILIŞINIBİLİR YAPILIŞINIGÖSTERİR YAPAR MESLEKİ UZMANLAŞMA

17 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 4. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI Güvenirlik X Geçerlik X Eğitimsel Etki X Maliyet Etkinlik X Kabuledilebilirlik İşe Yarar =

18 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 4. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI  Mini-klinik sınav (Mini-CEX)  Olguya dayalı tartışma (CbD)  Uygulamaya yönelik girişimsel becerilerin doğrudan gözlenmesi ve değerlendirilmesi (Cerrahi DOPS)  Cerrahi işlemlerin doğrudan gözlenmesi ve değerlendirilmesi (PBA)  Akran değerlendirmesi (Mini-PAT)  Asistan karnesi (Logbook)  Asistan Gelişim Dosyası (Portfolio)  Çoktan seçmeli sorular (en iyi yanıt, kısa cevaplı, eşleştirme, Key-feature)  Yapılandırılmış sözlü sınav

19 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 4. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

20 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 5. BELİRTKE TABLOSU

21 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 6. ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE AİT TASLAK

22 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Bu genel cerrahi uzmanlık eğitimi ölçme değerlendirme sistem tasarımı kurumsal ölçekte ele alınmıştır. Ancak geliştirilirken kurumsal uzmanlık eğitimi programının Ulusal Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi ÇEP ile olan ilişkisi göz önünde tutulmuştur. Dolayısı ile bu tasarım ulusal ölçekte bir uzmanlık eğitimi ölçme değerlendirme sisteminin geliştirilmesi yönünde bir çabanın ön çalışması olarak algılanabilir.

23 KAYNAKLAR 1.Gülpınar M.Ali, Klinik Eğitimde Ölçme Değerlendirme, XIV.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 2008. 2.Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Programı, Erişim Tarihi ve Adresi: 10.06.2009, http://www.turkcer.org.tr/files/file/yeterlik/CEP.pdfhttp://www.turkcer.org.tr/files/file/yeterlik/CEP.pdf 3.Shumway J.M. & Harden R.M., AMEE Guide No. 25: The assessment of learning outcomes for the competent and reflective physician, Medical Teacher, Vol. 25, No. 6, 2003, pp. 569–584. 4.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programı ve Asistan Karnesi, 2009. 5.Norcini John J., McKinley Danette W., Assessment methods in medical education, Teaching and Teacher Education 23 (2007) 239–250. 6.Linn Robert L. and Gronlund Norman E., Measurement and Assessment in Teaching, Prentice Hall, Eighth Edition, 2000. 7.Case M.Susan and Swanson David B., Constructing Written Test Questions For the Basic and Clinical Sciences, Third Edition, 2002. 8.Evaluation Methods: A Resource Handbook, Mc Master University Program For Educational Development Program For Faculty Development, 1995. 9.Fischer Martin R., Kopp Veronika, Holzer Matthias, Ruderich Franz & Ju¨ Nger Jana, A Modified Electronic Key Feature Examination For Undergraduate Medical Students: Validation Threats and Opportunities, Medical Teacher, Vol. 27, No. 5, 2005, pp. 450–455. 10.Schuwirth Lambert W T and van der Vleuten Cees P M, ABC of learning and teaching in medicine, Written assessment, BMJ, 2003 March 22; 326(7390): 643– 645.

24 KAYNAKLAR 11.Norcini John & Bursch Vanessa, Workplace-based assessment as an educational tool:AMEE Guide No.31, Medical Teacher, 2007:29:855-871. 12.Kogan Jennifer R., Hauer Karen E., BRIEF REPORT: Use of the Mini-Clinical Evaluation Exercise in Internal Medicine Core Clerkships, J GEN INTERN MED 2006; 21:501–502. 13.Norcini et al, The mini-CEX: A method for assessing clinical skills, Annals of Internal Medicine; Mar 18, 2003; 138, 6; Health Module pg. 476 14.Mini Clinical Evaluation Exercise (CEX) F1 Version, Erişim Tarihi ve Adresi: 10.05.2009, www.hcat.nhs.ukwww.hcat.nhs.uk 15.Case Based Discussion F2 Version, Erişim Tarihi ve Adresi: 10.05.2009, http://www.mmc.nhs.uk/pdf/4.5.b.Case-based-Discussion.pdf http://www.mmc.nhs.uk/pdf/4.5.b.Case-based-Discussion.pdf 16.Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) F1 Version, Erişim Tarihi ve Adresi: 10.05.2009, www.hcat.nhs.ukwww.hcat.nhs.uk 17.Procedure-based Assessment, Intercollagiate Surgical Curriculum Programme, Erişim Tarihi ve Adresi: 11.05.2009, http://www.iscp.ac.uk/Assessment/WBA/PBA.aspx http://www.iscp.ac.uk/Assessment/WBA/PBA.aspx 18.Guidance for using Procedure Based Assessments (PBAs), Intercollagiate Surgical Curriculum Programme, Erişim Tarihi ve Adresi: 11.05.2009, http://www.iscp.ac.uk/Documents/PBA/pba_guidance.pdf http://www.iscp.ac.uk/Documents/PBA/pba_guidance.pdf 19.Intercollegiate Surgical Curriculum Programme, Guidance for using the Mini-PAT (Mini-Peer Assessment Tool). Erişim Tarihi ve Adresi: 10.06.2009, http://www.iscp.ac.uk/Documents/Mini-Pat_guidance.pdf http://www.iscp.ac.uk/Documents/Mini-Pat_guidance.pdf 20.Muller J. Portfolios (Authentic Assessment Toolbox) http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/portfolios.htmPortfolios (Authentic Assessment Toolbox http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/portfolios.htm

25 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi TEŞEKKÜR EDERİZ


"Serdar ÖZDEMİR Albena GAYEF Mehmet Ali GÜLPINAR Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programına Yönelik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları