Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programına Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Tasarımı Serdar ÖZDEMİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programına Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Tasarımı Serdar ÖZDEMİR."— Sunum transkripti:

1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programına Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Tasarımı Serdar ÖZDEMİR Albena GAYEF Mehmet Ali GÜLPINAR

2 Klinik Eğitimde Ölçme Değerlendirme
klinik uygulamaların içine entegre daha çok performanslar üzerinden, sistematik geri bildirim vermek (biçimlendirici değerlendirme) karar vermek (bir üst düzeye geçme, sertifikasyon, yeniden sertifikasyon) VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

3 MÜ GCU Eğitim Programının tanımlanması - Mevcut durum!!
5 prof. 2 doç. 9 uzmanlık öğrencisi Bilgi, beceri, tutum hedefleri Rotasyonlar Kurslar Çok disiplinli toplantılar Eğitim toplantıları Pratik eğitimler VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

4 Mevcut durum!! Asistan karnesi
Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitiminin İzlenmesi Tez Bilim sınavı; Uygulama-Sözlü-Yazılı VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

5 Değerlendirme alanlarının belirlenmesi.
Ölçme değerlendirme sisteminin amacının belirlenmesi Değerlendirme alanlarının belirlenmesi. Sınav içeriğinin belirlenmesi Ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarının seçilmesi Belirtke/eşleştirme tablosunun (blueprint) oluşturulması. Ölçme değerlendirme sistemine ait taslağın oluşturulması Oluşturulan taslağın değerlendirilmesi VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

6 1. ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN AMACI
Öğrencinin uzmanlık eğitimi süresince gelişimini takip etmek ve geri bildirim vermek Uzmanlık eğitimi süresince öğrencinin belirlenen aşamaları geçişine karar vermek Uzmanlık öğrencisinin, genel cerrahi uzmanlık eğitiminin sonucunda diplomaya hak kazanıp kazanmadığını belirlemek VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

7 2. DEĞERLENDİRME ALANLARI
Türk Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulu/Çekirdek yeterlikler VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

8 2. DEĞERLENDİRME ALANLARI
Klinik Bilgiler Teknik/girişimsel Uygulama Becerileri Klinik Uygulamaya Yaklaşım Profesyonellik VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

9 2. DEĞERLENDİRME ALANLARI
Klinik Bilgiler Olguları, kavramları ve ilkeleri anlama ve kavrama, Bilgiyi bir klinik durumun çözümünde kullanma, Problem çözme, Klinik değerlendirme, VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

10 2. DEĞERLENDİRME ALANLARI
Teknik/girişimsel Uygulama Becerileri Tanı ve tedaviye yönelik alana spesifik testler, Küçük büyük cerrahi işlemler, girişimler VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

11 2. DEĞERLENDİRME ALANLARI
Klinik Uygulamaya Yaklaşım Hasta ve hasta yakınını bilgilendirme/danışmanlık, Sosyal prensipler, Hasta hekim ilişkisinin tıp bağlamında psikolojik boyutları, Uygun tutum ve etik davranış, Klinik nedenselleştirme ve karar verme, Kanıta dayalı tıbbı kullanma VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

12 2. DEĞERLENDİRME ALANLARI
Profesyonellik Hastanın ihtiyaçlarına beklentilerine ve mahremiyetine duyarlılık, saygı, ilgi, empati gözetme, güveni tesis etme, hastayı karar süreçlerine katma Etik duyarlılık ve etik yaklaşım Bireysel ve mesleki güçlerinin ve sınırlılıklarının farkında olma, gerektiğinde yardım isteme. Birlikte çalışma, ekip çalışması. Disiplinler arası yaklaşım ve sürekli mesleki gelişim. VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

13 2. DEĞERLENDİRME ALANLARI
Profesyonellik İnsan sağlığını, hasta bakımı ile ilgili yasal çerçeveyi gözetme/savunma. Ulusal ve uluslar arası sağlık sistemlerini ve politikalarını izleme/dikkate alma/değerlendirme. Toplumsal ve kültürel duyarlılık ve sorumluluk. Farklı kimlik ve kültürlere açıklık ve saygı. Her türlü ayrımcılıktan (cinsiyet, etnik, dünya görüşü vs.) kaçınma. Toplum sağlığı ve sağlığın korunmasına yönelik duyarlılık. VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

14 Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)
3. SINAV İÇERİĞİ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitim Programı Asistan Karnesi Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

15 57 görev 3. SINAV İÇERİĞİ 1. Genel Bilgiler 2. Cerrahi Aciller
3. Cerrahi Enfeksiyonlar 4. Gastrointestinal Kanal Hastalıkları 5. Karaciğer ve Safra Kesesi Hastalıkları 6. Endokrin Hastalıklar 7. Transplantasyon Bilgisi 8. Diğer Konular VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

16 İŞLEYİŞİNİ/YAPILIŞINI
4. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI MESLEKİ UZMANLAŞMA YAPAR YAPILIŞINI GÖSTERİR VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi İŞLEYİŞİNİ/YAPILIŞINI BİLİR BİLİR

17 4. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI
İşe Yarar = Güvenirlik X Geçerlik X Eğitimsel Etki X Maliyet Etkinlik X Kabuledilebilirlik VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

18 4. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI
Mini-klinik sınav (Mini-CEX) Olguya dayalı tartışma (CbD) Uygulamaya yönelik girişimsel becerilerin doğrudan gözlenmesi ve değerlendirilmesi (Cerrahi DOPS) Cerrahi işlemlerin doğrudan gözlenmesi ve değerlendirilmesi (PBA) Akran değerlendirmesi (Mini-PAT) Asistan karnesi (Logbook) Asistan Gelişim Dosyası (Portfolio) Çoktan seçmeli sorular (en iyi yanıt, kısa cevaplı, eşleştirme, Key-feature) Yapılandırılmış sözlü sınav VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

19 4. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI
VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

20 5. BELİRTKE TABLOSU VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

21 6. ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE AİT TASLAK
VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

22 Bu genel cerrahi uzmanlık eğitimi ölçme değerlendirme sistem tasarımı kurumsal ölçekte ele alınmıştır. Ancak geliştirilirken kurumsal uzmanlık eğitimi programının Ulusal Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi ÇEP ile olan ilişkisi göz önünde tutulmuştur. Dolayısı ile bu tasarım ulusal ölçekte bir uzmanlık eğitimi ölçme değerlendirme sisteminin geliştirilmesi yönünde bir çabanın ön çalışması olarak algılanabilir. VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

23 KAYNAKLAR Gülpınar M.Ali, Klinik Eğitimde Ölçme Değerlendirme, XIV.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 2008. Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Programı, Erişim Tarihi ve Adresi: , Shumway J.M. & Harden R.M., AMEE Guide No. 25: The assessment of learning outcomes for the competent and reflective physician, Medical Teacher, Vol. 25, No. 6, 2003, pp. 569–584. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programı ve Asistan Karnesi, 2009. Norcini John J., McKinley Danette W., Assessment methods in medical education, Teaching and Teacher Education 23 (2007) 239–250. Linn Robert L. and Gronlund Norman E., Measurement and Assessment in Teaching, Prentice Hall, Eighth Edition, 2000. Case M.Susan and Swanson David B., Constructing Written Test Questions For the Basic and Clinical Sciences, Third Edition, 2002. Evaluation Methods: A Resource Handbook, Mc Master University Program For Educational Development Program For Faculty Development, 1995. Fischer Martin R., Kopp Veronika, Holzer Matthias, Ruderich Franz & Ju¨ Nger Jana, A Modified Electronic Key Feature Examination For Undergraduate Medical Students: Validation Threats and Opportunities, Medical Teacher, Vol. 27, No. 5, 2005, pp. 450–455. Schuwirth Lambert W T and van der Vleuten Cees P M, ABC of learning and teaching in medicine, Written assessment, BMJ, 2003 March 22; 326(7390): 643–645.

24 KAYNAKLAR Norcini John & Bursch Vanessa, Workplace-based assessment as an educational tool:AMEE Guide No.31, Medical Teacher, 2007:29: Kogan Jennifer R., Hauer Karen E., BRIEF REPORT: Use of the Mini-Clinical Evaluation Exercise in Internal Medicine Core Clerkships, J GEN INTERN MED 2006; 21:501–502. Norcini et al, The mini-CEX: A method for assessing clinical skills, Annals of Internal Medicine; Mar 18, 2003; 138, 6; Health Module pg. 476 Mini Clinical Evaluation Exercise (CEX) F1 Version, Erişim Tarihi ve Adresi: , Case Based Discussion F2 Version, Erişim Tarihi ve Adresi: , Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) F1 Version, Erişim Tarihi ve Adresi: , Procedure-based Assessment, Intercollagiate Surgical Curriculum Programme, Erişim Tarihi ve Adresi: , Guidance for using Procedure Based Assessments (PBAs), Intercollagiate Surgical Curriculum Programme, Erişim Tarihi ve Adresi: , Intercollegiate Surgical Curriculum Programme, Guidance for using the Mini-PAT (Mini-Peer Assessment Tool). Erişim Tarihi ve Adresi: , Muller J. Portfolios (Authentic Assessment Toolbox)

25 TEŞEKKÜR EDERİZ VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi


"Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programına Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Tasarımı Serdar ÖZDEMİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları