Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEDIATRIK TRIYAJ Doç.Dr. Şule Akköse Aydın UÜTF AcilTıp AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEDIATRIK TRIYAJ Doç.Dr. Şule Akköse Aydın UÜTF AcilTıp AD."— Sunum transkripti:

1 PEDIATRIK TRIYAJ Doç.Dr. Şule Akköse Aydın UÜTF AcilTıp AD

2 Sunum Planı  Giriş  Pediatrik triyajda anahtar noktalar  Pediatrik triyajda standardize yaklaşım  Döküntülerin de ğ erlendirilmesi  İ nfant triyajı  ESI seviyelerinin de ğ erlendirilmesi  ESI’de kullanılan kaynaklar  Özel hasta grupları

3 Giriş  Tüm dünyada acil servis başvurularının ¼’ünü 18 yaş altı hasta grubu oluşturmaktadır  Çocukların stres kaynaklarına fizyolojik ve psikolojik cevapları farklıdır ve birçok hastalı ğ a daha yatkındırlar  Çocukların hastane çalışanları ile iletişimi daha kısıtlı oldu ğ u için erişkinlere nazaran hizmet almaları daha zordur  Emergency Severity Index (ESI) algoritması gibi sistemler triyajda etkin sonuçlar oluşturmaktadır

4 Giriş  ESI 'in ilk versiyonları sadece 14 yaşından büyük hastalar için kullanılmıştır  2001 yılında pediatrik vital bulgular ESI'ya eklenmiştir  2005 yılında yapılan bir çalışmada ESI infant triyajında düşük güvenirlik düzeyinde bulunmuştur  Yapılan çok merkezli bir çalışmada ESI 4 versiyonu güvenilir bulunmuştur

5 Pediatrik Triyaj – Anahtar Noktalar  Standart bir yaklaşım kullanmak (6 basamaklı)  Genel görünüm,  Cilt rengi,  Solunum paterni  Pediatrik yaş grubuna ait bazı özelliklere göre davranmak (infantlar/çocuklar çok katlı giysilerin ve battaniyelerin altında iyi de ğ erlendirilemeyebilirler

6 Pediatrik Triyaj – Anahtar Noktalar  İ nfantlar;  Gözlenmeli  Oskülte edilmeli  Palpe edilmelidir  Sa ğ lık personelinin yaklaşımı çok önemlidir  Sıcak bir dokunuş ve yumuşak bir ses de ğ erlendirmeye yardımcı olur

7 Pediatrik Triyaj – Anahtar Noktalar  > 9 ay çocuklarda belirgin yabancı korkusu  Yaklaşım; tehdit etmeyecek şekilde olmalıdır - sessiz konuşma - çocu ğ un göz seviyesine inerek konuşma - güvendi ğ i bir yakınının devamlı yanlarında olmasını sa ğ lama  De ğ erlendirmeyi daha kolay kılar

8 Pediatrik Triyaj – Anahtar Noktalar  > İ lkokul ça ğ ı genellikle ana şikayetlerini güvenilir bir şekilde söyleyebilirler  Bazı anaokulu çocukları da aynı yetiye sahip olabilir  Ço ğ u anaokulu utangaç ya da korkmuştur  Bu durumda ana şikayet ebeveynden ö ğ renilebilir

9 Pediatrik Triyaj – Anahtar Noktalar  Okul ça ğ ında bir çocu ğ un muayenesinde - öncelikle çocukla konuşulmalı - daha sonra ebeveyni dahil etmeli  İ şlemler yapılmadan hemen önce ne yapılaca ğ ı açıklanmalı, çocuk görmezden gelinmemelidir

10 Pediatrik Triyaj – Anahtar Noktalar  Adelösan ça ğ ındaki çocuklar da korkmuş ve yanlış inançlara sahip olabilirler  A ğ rı yanıtı adolesan ça ğ da abartılı olabilir

11 Jacques-Louis David – Sokrates’in Ölümü

12 Pediatrik Triyaj – Anahtar Noktalar  Yeni do ğ an veya infantta ciddi bir hastalı ğ ın belirtileri saklı olabilir, kolayca gözden kaçabilir

13 Pediatrik Triyaj – Anahtar Noktalar  İ nfantlar, küçük çocuklar;  Kardiyak output kalp hızı ba ğ ımlıdır  Bradikardi taşikardiden daha tehlikelidir

14 Pediatrik Triyaj – Anahtar Noktalar  İ nfantlar, küçük çocuklar;  Geniş vücut yüzey alanına sahiptir  Isı ve sıvı kaybı açısından risk taşır  Yeni do ğ anlar termoregüler merkezleri gelişmedi ğ i için daha büyük risk altında  Gere ğ inden uzun süre çıplak bırakılmamalı, örtülmelidir

15 Pediatrik Triyaj – Anahtar Noktalar  Puberte öncesi çocuklarda hipotansiyon geç bir şok belirtisidir  Hipotansif bir çocuk (ESI seviye 1) acil hayat kurtarıcı girişimlere gerek duyar

16 Pediatrik Triyaj – Anahtar Noktalar  Tüm pediatrik hastalar tartılmalı (triyaj/tedavi alanı)  A ğ ırlık hesaplama araçlarıyla de ğ il ölçülerek belirlenmelidir  Kritik veya yaralı çocuklarda hesaplama yöntemleri kullanılabilir (boya göre vb)  A ğ ırlık hemşire veya ebeveyn tarafından tahmin edilmemelidir

17 Pediatrik Triyaj – Anahtar Noktalar  Do ğ ru bir pediatrik de ğ erlendirme için uygun donanım/ekipman  Vital bulgular için uygun ebatta ekipman  Cilt rengi, turgoru  Ateş,  Solunum sesleri,  Solunum sayısı, kalitesi  Gö ğ üs ve abdominal hareketler

18 Pediatrik Triyaj De ğ erlendirmesinde Standardize Yaklaşım  1. Basamak: Solunum, dolaşım, kısa nörolojik de ğ erlendirme (ABCD)  2. Basamak: ABCDE (havayolu, solunum, dolaşım, kısa nörolojik de ğ erlendirme, vücudun hızla gözden geçirilmesi/çevresel maruziyetin kontrolu)  3. Basamak: Odaklamış öykü  4. Basamak: Vital bulgular  5. Basamak: Ateş  6. Basamak: A ğ rı

19 1. Basamak: Hava yolu, solunum, dolaşım ve kısa nörolojik de ğ erlendirme (ABCD)  ABCD checklisti  PAT (pediatric assessment triangle) ABCD de ğ erlendirmesinin önünde yer almaktadır  PAT görsel ve işitsel ipuçlarını kullanarak hasta ile ilk temasta de ğ erlendirme sa ğ lar  PAT bir de ğ erlendirme aracıdır, tanı koyma aracı de ğ ildir

20 1. Basamak (PAT)  Genel görünüm, solunum eforu ve cilt dolaşımı ile hayat kurtarıcı müdahaleye gereksinim var mı?  Genel görünüm (aktivite, cevap, bakış, konuşma, a ğ lama)  Solunum (solunum çabası, solunum sesleri, hava yolu sesleri, pozisyonu, retraksiyonlar)  Cilt dolaşımı (solukluk, beneklenme, siyanoz)

21 1. Basamak  PAT’ın bu üç parametresi ile fizyolojik stabilite anlaşılır  Ana şikayet ile birlikte hayat kurtarıcı tedaviye ihtiyaç belirlenir  Bazı hastalar PAT sonrası hızla tedavi alanına alınır  Bazı hastalar için bir sonraki basamak olan ABCD yapılır

22 Frida Kahlo – Two Fridas

23 2. Basamak: Havayolu, solunum, dolaşım, kısa nörolojik muayene, çevresel kontrol (ABCDE)  PAT ile yapılan acil tedavi gereklili ğ i de ğ erlendirmesinin ardından  ABCDE checklisti ile birincil de ğ erlendirme yapılabilir

24 2. Basamak  (A) Havayolu açıklı ğ ı,  (B) Solunum sayısı ve kalitesi,  (C) Kalp hızı,  (C) Cilt sıcaklı ğ ı, kapiller dolum zamanı,  (C) Kan basıncı,  (D) Kısa nörolojik muayene (genel görünüm, bilinç düzeyi, pupil reaksiyonu)  (E) Maruziyet ve çevresel kontrol (hastanın soyulması, vücudun gözden geçirilmesi, yüksek ateş durumunda tedavinin ilk basama ğ ı)

25 2. Basamak  2. Basamak, tedavi odası veya triyajda yapılabilir  Bu de ğ erlendirmede fark edilen ciddi bir bulgu acil tedavi ihtiyacını do ğ urabilir ve kalan basamaklar atlanabilir

26 3. Basamak: Odaklanmış öykü  Triyajda standardize edilmiş bir öykü alınmalıdır  E ğ er hayati girişim gerektiren ya da yüksek riskli bir durum saptanmışsa öykü alma işi primer doktor/hemşire

27 3. Basamak: Odaklanmış öykü CIAMPEDSSAMPLE CAna şikayetSBulgular - semptomlar Iİmmünizasyon- izolasyonAAlerji A Mİlaç kullanımı M PGeçmiş medikal öykü P L Son yemek ya da sıvı alımı E Problemden önceki eylemler E Hastalık/yaralanma öncesi eylemler DBeslenme SSemptomlar

28 Pieter Brueghel – Babil Kulesi

29 4. Basamak: Vital bulgular  ESI kan basıncı ve oksijen saturasyonu ölçüm önerileri;  Kan basıncı ölçümü triyaj hemşiresinin kararına bırakılmalıdır, ciddiyeti göstermede iyi bir faktör de ğ ildir  Oksijen saturasyonu solunumsal yakınmalarla başvurmuş ya da solunum sıkıntısı izlenen tüm çocuk ve infantlarda bakılmalıdır

30 4. Basamak: Vital bulgular  Oksijen satürasyon düzeyleri rakım ile ilişkili olarak de ğ işiklik gösterebilir (yerel protokoller)  Ölçümler uygun ebattaki cihazlarla yapılmalıdır (yapılan gözlemler sonucunda hemşirelerin genellikle yetişkin boyu cihazlar kullandı ğ ı görülmüştür)

31 5. Basamak: Ateş  Ateş, klinik durum ve yaş hesaba katılarak de ğ erlendirilmelidir  ≥38°C ateşi olan yeni do ğ anlar (ilk 28 gün) ciddi bir enfeksiyona sahip olabilirler ve ESI seviye 2 olarak sınıflandırılmalıdırlar  ESI aynı zamanda ateşi olan 1-3 aylık bebeklerin de ESI seviye 2 olarak atanmalarını önerir

32 5. Basamak: Ateş  Belirgin olarak hastalarla temas etmiş bebekler (infulenza, meningokok mj vb) dikkat !  >2 yaş, ateş, primer aşıları tam olmayan bir çocuk aynı klinik duruma sahip aşıları tam olan çocu ğ a göre daha büyük bir riske sahiptir

33 5. Basamak: Ateş  Aşılar tam de ğ il ve belirgin ateş kayna ğ ı saptanamıyorsa en az ESI seviye 3 olmalı  Aşılama durumu (aşılama öyküsü alınmalı, aşılama şeması triyajda bulundurulmalı)

34 6. Basamak: A ğ rı  Ciddi a ğ rı; 1-10 puanlık bir skalada > 7 puan olarak tanımlanır (ESI versiyon 4)  Genel olarak a ğ rı seviyesi > 7 puan olan çocuklar ESI seviye 2  Hastanın klini ğ ine göre de ğ işebilir (8 puanlık bir a ğ rı belirten uyanık, gülümseyen, stress altında olmayan bir çocuk seviye 2 olarak atanmayabilir)

35 6. Basamak: A ğ rı  Birçok pediatrik a ğ rı skala sistemi mevcut  Her sa ğ lık kurumu pediatrik hastalar için hangi a ğ rı skalasını kullanaca ğ ını kararlaştırmalı  Esas önemli olan kararlaştırılan sistemin triyaj doktoru/hemşiresi tarafından sürekli ve do ğ ru şekilde uygulanabilmesidir

36 Guıdo Renu - Aurora

37 Döküntülerin De ğ erlendirilmesi  Düşük riskli döküntüler ile ( kontak dermatit vb ) yüksek riskli döküntülerin ( meningokoksemi vb ) ayrımı zor olabilir  Döküntüler öykü ve vital bulgular ile birlikte de ğ erlendirilmelidir  Çocu ğ un genel görünümü ve ilişkili olabilecek di ğ er semptomlar hesaba katılarak hareket edilmelidir

38 Döküntülerin De ğ erlendirilmesi  Tam de ğ erlendirme için çocuk soyulmalıdır  Yeni do ğ anlarda veziküler döküntüler ESI seviye 2  Her yaştaki peteşi-purpurik döküntüler kırmızı bayrak belirtidir ve ESI seviye 2  Mental durum de ğ işikli ğ i ile birlikte olan peteşiyal döküntüler ESI seviye 1 ( meningokoksemi ve/veya şok olabilir )

39 İ nfant Triyajı  İ nfant ilk do ğ um gününü kutlamamış bebek olarak tanımlanır (ESI)  ACEP, PALS ve AHA’nın yaptı ğ ı tanımla uygunluk gösterir  Triyaj de ğ erlendirmesi en zor olan grup  Konuşma yetene ğ inin olmaması ve ciddi hastalık belirtilerinin silik olması de ğ erlendirmeyi zorlaştırır

40 İ nfant Triyajı  Ailenin verece ğ i öykü, tanık oldu ğ u veya tespit etti ğ i belirti ve bulgular dikkate alınmalı  Ateş veya huzursuzlık gibi bir davranış de ğ işikli ğ i konusunda ailenin kararı önemlidir  Bazen tek ipucu bu olabilir

41 İ nfant Triyajı  Öncelikle klinik durum de ğ erlendirilir  ESI seviye 1 ve 2 sınıflara girmeyen infanlar için vital bulgular do ğ ru ebattaki ekipman ile alınmalı  Ciddi hastalı ğ ın tek göstergesi vital bulgulardaki anormallikler olabilir  Solunum eforu ve cilt için bebek soyulmalı (ısı kaybı !)

42 İ nfant Triyajı  Yeni do ğ anlarda ≥ 38°C rektal ateş ciddi bir enfeksiyonu gösterir ve ESI seviye 2 olmalıdır  < 3 yaş için ateş varlı ğ ında ACEP rektal ısının ölçülmesini önermektedir  ≥ 38°C rektal ateşi olan infantlarda, kan, idrar ve BOS tetkikleri ile birlikte IV antibiyotik uygulamalarını da içeren tam bir sepsis de ğ erlendirmesi yapılmalı

43 Pediatrik Hastalarda ESI Seviyelerinin De ğ erlendirilmesi ESI seviye 1  ESI seviye 1hastalar en keskin hatlarla belirlenmiş gruptur  Stabil de ğ illerdir ve hemen hayat kurtarıcı müdahaleye ihtiyaç duyarlar  Tedavinin etkinli ğ i için en ufak bir gecikme olmamalıdır

44 ESI seviye 1  Yapılan araştırmalarda triyaj hemşireleri tarafından entübe ve/veya arrest halde gelen hastalar haricinde ESI seviye 1 fazla tercih edilmemektedir  Yani ESI seviye 1 triyaj hemşireleri tarafından az kullanılan bir sınıftır

45 ESI seviye 1 Durumlara Örnekler Solunum arresti Kardiyopulmoner arrest Hipoventilasyonun eşlik ettiği major travma Aktif nöbet Cevapsızlık Mental durum değişikliğinin eşlik ettiği peteşial döküntü (vital bulgulardan bağımsız olarak) Solunum sıkıntısı Hipoventilasyon Siyanoz Kas tonus kaybı Azalmış mental durum Bradikardi (geç dönem bulgusu, kardiyopulmoner arrest gelişmek üzeredir)

46 ESI seviye 1 Durumlara Örnekler Hipoperfüzyon bulguları ile birlikte şok-sepsis Taşikardi Takipne Nabızda de ğ işiklik (azalmış veya sınırlanmış) Uzamış kapiller geri dolum zamanı ( >3- 4 sn) Cilt renginde de ğ işiklik (solgun, benekli ya da kızarmış görünüm) Genişlemiş nabız basıncı Hipotansiyon (prepubertal hastalarda genelde geç bulgu) Anaflaktoid reaksiyon Solunumu riske atan (dispne, wheezing, stridor, hipoksemi) Düşük sistolik kan basıncı Hipoperfüzyon (senkop, inkontinans, hipotoni) Cilt ve mukozal ödem/lezyon (ürtikeryal döküntüler,dudak, dil veya uvula ödemi) Dirençli gastrointestinal şikayetler

47 ESI seviye 2  ESI seviye 2’ ye atanma da hastanın klinik durumuna göre yapılmaktadır  ESI seviye 2’ye atama kararları; - öykü - yüksek risk/potansiyel yüksek riskli durumların de ğ erlendirilmesine dayanır

48 ESI seviye 2 Durumlara Örnekler Senkop Ateşli immünkomprimize hasta - Akut kanama riski olan hemofili hastaları - Eklem a ğ rısı ya da şişlik - Düşme ya da yaralanma öyküsü - Normal sınırlar dışında vital bulgular ve/veya mental durum < 28 gün febril infant, rektal ateş ≥38 ®C < 90 gün hipotermik infant, rektal ateş ≤36.5®C İntihar eğilimi Menenjit ekartasyonu (baş ağrısı/ense sertliği/ateş/letarji/irritabiite)

49 ESI seviye 2 Durumlara Örnekler Nöbet-uzamış postiktal periyod (mentaldurum değişikliği) Ilımlı-ciddi krup Alt hava yolu obstrüksiyonu (ılımlı-ciddi) Bronşiolit Reaktif hava yolu (astım) Respiratuar distress - Takipne - Taşikardi - Artmış solunum çabası (burun kanadı solunumu, retraksiyonlar) - Anormal sesler (homurtular) - De ğ işmiş mental durum

50 Ivan Aivasovsky – Cesur Bo ğ azı

51 Pediatrik Hastalarda ESI’de Kullanılan Kaynaklar  ESI’de üç alt seviyeyi (ESI seviye 3,4,5) ayırt etmenin yolu kaynak tahminidir  Pediatrik hasta grubunda kaynak ihtiyacının tahmini bazen zor olabilir  Özellikle iki kaynak (ESI seviye 3), bir kaynak (ESI seviye 4) ya da kaynak gerektirmeyen (ESI seviye 5) hastaların ayrımı zor olabilir  Yapılan bir araştırma ESI seviye 5’ in çocuk hastalar için az kullanıldı ğ ını göstermiştir

52 Pediatrik Hastalarda ESI’de Kullanılan Kaynaklar  Çocuk ile erişkin farklı olabilir,  Sütürasyon, yetişkinlerde genellikle ESI seviye 4  Çocuklarda sütür için sedasyon gerekebilir  Sedasyon için IV yol açma, IV ilaç kullanımı ve yakın izlem gerekir  Dolayısıyla sedasyon için birden fazla kaynak ihtiyacı do ğ ar  En az ESI seviye 3

53 Pediatrik hastalarda sedasyon gerektiren durum örnekleri Acil serviste fraktür/dislokasyon onarımı Komplike laserasyonlar;  Kompleks fasial/intraoral laserasyonlar  Vermillion hattını aşan laserasyonlar  Çok katmanlı kapama gerektiren laserasyonlar  Son derece kirli veya kontamine yaralar BT/MRI görüntüleme ya da görüntüleme eşliğinde prosedürler (USG eşliğinde eklem aspirasyonu, floroskopi) Göğüs tüpü takılması, lomber ponksiyon yapılması

54 ESI kullanımı acil servise ek bir yük getirmez  ESI akut durumun belirlenmesinde ve kaynakların etkili kullanılmasında çok önemlidir  Küçük bir abrazyonu olan ve yarası temizlenip bir doz tetanoz aşısı uygulanan bir çocuk (ESI seviye 5)  Bile ğ i burkulmuş, röntgen çekilip, eklemi alçıya alınan ve koltuk de ğ ne ğ i önerilen bir çocuk (ESI seviye 4)  Kompleks bir laserasyonu olan sütürasyon ve sedasyon uygulanan bir çocuk (ESI seviye 3)

55 Kaynak gerektirmeyen ESI seviye 5 hasta örnekleri İlaç reçete edilmesi Sağlıklı okul çağında çocukta kulak ağrısı Normal vital bulgularla idrar yolu enfeksiyonu bulguları 2 yaşında burun akıntısı, hafif öksürük ve 38°C ateşi olan, triyaj süresince aktif ve oral alımı olan çocuk Ekstremitelerde zehirli sarmaşık teması

56 Sandro Boticelli – La Primevera

57 Özel Hasta Grupları Travma Hastaları  De ğ erlendirme, görülebilir bir travma bulgusu yokken zor olabilir  Güçlü kompansatuar mekanizmalar sayesinde vital bulgular uzun süre normal kalır  Pediatrik travma hastalarında hızlı dekompanzasyonu önlemek için uyanık ve bilgili olunmalıdır

58 Travma Hastaları  Triyaj seviyesi;  Yaralanma mekanizması,  Belirtiler,  Vital bulgulara göre yapılmalı  112ambulansı ile getirilmek veya boyunluk/sırt tahtası kullanımına göre bir ESI seviyesine alınmamalı

59 Travma Hastaları  Yaralanma yüksek riskli bir mekanizma ile olmuşsa ESI seviye 2  Durum acil hayat kurtarıcı müdahaleler gerektiriyorsa ESI seviyesi 1  Seviye 1 ve seviye 2 hastaların belirlenmesinde vital bulgular ya da kaynak ihtiyacı göz önüne alınmaz

60 Hastanın gelişiKaynaklarESIGerekçe 112, 7 yaş erkek, ADTK, somnolans, solgun, solunumu düzensiz Hayat kurtarıcı müdahale, kaynak sayısına ihtiyaç yok 1 Hayatı tehdit eden yaralanma 112, 14 yaş, kız, havuza dalıp kafasını çarpmış, uyanık, ekstremiteleri hareketli, sırt tahtası ve boyunluk. KB:118/72, KH:76, SS:14 Yüksek riskli yaralanma, kaynak sayısına ihtiyaç yok 2 Mekanizmaya bağlı yüksek riskli yaralanma 14 yaş, erkek, düşme, sağ kruriste deformite, nabızlar açık, parmaklar sıcak, kuru, hareketli. Belirtilen kafa/boyun travması yok. KB:118/78, KH:88, SS:18, Ağrı 6/10. Birden fazla kaynak3 Fraktür için redüksiyon uygulanacak, x-ray, lab testleri, iv antibiyotik ve analjezi 12 yaş, kız, bulaşık yıkarken başparmağını kesmiş, 2 cm yüzeysel kesi mevcut. KB:110/70, KH:72, SS:14 1 kaynak4Sütürasyon

61 Psikiyatrik Hastalar  Pediatrik psikiyatrik acil hastaların triyajı zor  Hastanın kendisine ya da çevresine verebilece ğ i zararın derecesi belirlenmeye çalışılır  Yüksek risk altındaki hastalar ESI 2 olmalıdır (şiddet veya hırçın davranışlar, paranoya, halüsinasyon, hezeyan, intihar/cinayet düşüncesi, akut psikoz, anksiyete, ajitasyon vb)

62 Psikiyatrik Hastalar  Büyük çocuklar ve ergenlerle tek başına görüşmek yararlı olabilir  Bu çocukların riskli davranışlar, kötü niyetli ilişkiler ve ilaç ya da alkol kullanımı gibi hassas konularda ebeveynleri yokken bilgi vermeleri daha muhtemeldir  Pediatrik psikiyatri hastaları için gereken kaynaklar (psikiyatri konsültasyonu vb) farklı olabilir

63 Eşlik Eden Hastalıkları Olan Çocuklar  Eşlik eden hastalıkları olan çocuklara bazen aşırı (over) bazen de eksik (under) triyaj uygulanmaktadır  Kronik hastalıkları olan hastalar (spina bifida, nöbetler, metabolik sendromlar, kısa ba ğ ırsak vb) benzer şikayetler söz konusu oldu ğ unda sa ğ lıklı çocuklara göre daha kapsamlı de ğ erlendirme gerek duyabilirler.

64 Eşlik Eden Hastalıkları Olan Çocuklar  İ yi bir anamnez ve kronik hastalıkla ilgili bilgi triyaj seviyesinin belirlenmesinde çok önemli  Nöbet öyküsü olan bir çocuk nöbet geçirerek geldi ğ inde, ilaçları bitti ğ i için geldi ğ i zamandan daha ciddi seviyede triyaj yapılmalıdır  V-P şantı ve ateşi olan bir çocuk, izole ateş yüksekli ğ i ile gelen nontoksik görünümde sa ğ lıklı çocuktan daha kapsamlı bir de ğ erlendirmeye ihtiyaç duyar  Ayak bile ğ i burkulan bir çocuk, konjenital kalp hastalı ğ ı geçmişi oldu ğ u için daha yüksek bir triyaj seviyesi gerektirmez

65 Özet  Pediatrik hastayı de ğ erlendirmek zor olabilir  Çocuk ve erişkin hastalar arasındaki farklılıkları bilmek,  Kullanılan triyaj sistemine hakim olmak,  Do ğ ru ve etkin bir triyaj sistemini sürekli uygulamak,  Pediatrik hastaların triyajında hem deneyimli olmak hem de ebeveynle iyi ve etkili bir iletişim kurmak çok önemli

66 Velasquez – Las Meninas


"PEDIATRIK TRIYAJ Doç.Dr. Şule Akköse Aydın UÜTF AcilTıp AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları