Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayara Giriş Hazırlayan: Belma KORKUTER KONU#1 BİLGİSAYARA GİRİŞ ITEC115/ITEC190 Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayara Giriş Hazırlayan: Belma KORKUTER KONU#1 BİLGİSAYARA GİRİŞ ITEC115/ITEC190 Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu."— Sunum transkripti:

1 Bilgisayara Giriş Hazırlayan: Belma KORKUTER KONU#1 BİLGİSAYARA GİRİŞ ITEC115/ITEC190 Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu

2 Öğrenme Hedefleri 1. Bilgisayar okur yazarlı ğ ının önemlini anlamak, hayatımızın ayrılmaz parçası olan bilgisayarların kullanım alanlarını tartışmak 2. Bilgisayar nedir ve temel işlemleri nelerdir anlamak 3. Bilgisayarın; dünü, bugünü ve yarını hakkında bilgi sahibi olmak 4. Girdi, işlem, çıktı, depolama ve haberleşme donanımı da dahil olmak üzere, kişisel bir bilgisayarın temel işlemlerine giriş 5. Yazılım nedir anlamak 2

3 Öğrenme Hedefleri 3 6. Bilgisayarın altı temel türünü, her biri için en az bir örnek vererek listelemek 7. A ğ, Internet ve World Wide Web (www) tanımak 8. Bir Web sayfasına erişmek ve bir Web sitesinde gezinmeyi anlamak 9. Bilgisayarın yararları, riskleri ve toplumsal etkilerini tartışmak

4 Genel Bakış 4  Bu ünite tamamlandı ğ ında aşa ğ ıdaki yeterliliklere sahip olacaksınız: Bilgisayar nedir, çalışma presibini ve kullanım alanlarını tanımlamak Bilgisayar tarihi hakkında fikir sahibi olmak Günümüzde kullanılan bilgisayar türlerini tanımak Bilgisayar a ğ ları ve Interneti tanımlamak Bilgisayarın toplumsal etkilerini anlamak

5 Bilgisayarlar ve Biz 5  Bilgisayar kullanabilmek neden önemlidir? Yaygın kullanımı  Bilgisayarlarla hayatımızın her alanında karşılaşıyoruz  Bu sebepten bilgisayarlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir Temel bilgisayar bilgileri  Günümüzde, bilgisayar kullanmak ve çalışma prensiplerini anlamak, herkes için temel bir beceridir.

6 Bilgisayarlar ve Biz 6 1980’den önce o Bilgisayarlar çok büyük ve pahalıydı o Ulaşılabilirli ğ i sınırlıydı ve az sayıda insan tarafından erişimleri mümkündü o Ço ğ unlukla, fazla miktardaki (yüksek hacimli) işlemler için kullanılıyordu 80'lerin başında Mikrobilgisayarlar o Daha ucuz ve ulaşılabilirdi o Kişisel bilgisayarlar kullanılmaya başlandı o Kullanımı önemli ölçüde arttı

7 Bilgisayarlar ve Biz 7 Bugün  A.B.D’de % 80'den fazla evde, en az bir bilgisayar bulunmaktadır ve yaklaşık tüm işyerlerinde kullanılmaktadır  Elektronik cihazlar birden fazla yetene ğ e sahip tek birimler halinde üretilmektedir Bilgisayarlar artık daha verimlidir Bir çok farklı işlemi bulundugumuz yeri de ğ iştirmeden gerçekleştirebiliriz o Elektronik postalarımıza oturma odamızdaki televizyon aracılı ğ ı ile ulaşabiliriz o Cep telefonu ya da di ğ er taşınabilir cihazlarla internete erişebiliriz

8 Evde Bilgisayar Kullanımı 8  Kişisel bilgisayarlar çeşitli amaçlarda kullanılabilir:  Bilgi ve haber aramak  Elektronik posta aracılı ğ ı ile haberleşmek  Alışveriş yapmak, fatura ödemek  Televizyon ya da video izlemek  Müzik dinlemek, film seyretmek  Dijital fotografları düzenlemek  Oyun oynamak  Tatil organizyasyonları yapmak...

9 Evde Bilgisayar Kullanımı 9  Kablosuz A ğ  Bilgisayarlar her yerde kablo sınırları olmadan kullanılabilir  Akıllı cihazlar  Geleneksel cihazlar geliştirildi ve bu sayede, kullanıcı istekleri tek bir cihazla karşılanabilir hale getirildi  Akıllı Evler  Bilgisayarlar tarafından, ev işleri ve evde bulunan di ğ er cihazlar kontrol edilebilir ve izlenebilir

10 Evde Bilgisayar Kullanımı 10

11 Eğitimde Bilgisayar Kullanımı 11  Hemen her alanda kullanılan bilgisayar teknolojisi, e ğ itime de girmiş, günümüzde yo ğ un biçimde kullanılmaktadır.  Hepimizin bildi ğ i gibi, e ğ itimin amaçlarından biri de, bireyleri toplumun gereksinmeleri do ğ rultusunda yetiştirmektir.  Bu nedenle, günümüzde e ğ itim sistemleri, bilgi ça ğ ına uygun, bilgi toplumu üyesinin özelliklerini taşıyan bireyler yetiştirmekle yükümlüdür.  Dersler bilgisayarlı ortamlarda işlenmektedir.  Ço ğ u okulda, elektronik kitaplar ve elektronik ders notları kullanılmaktadır.  Özellikle kolejlerde ve üniversitelerde kablosuz ba ğ lantı noktaları bulunmaktadır.  Bu sayede ö ğ renciler, kişisel dizüstü bilgisayarları ve/ya di ğ er akıllı cihazlar ile bu a ğ a ba ğ lanabilirler.

12 Eğitimde Bilgisayar Kullanımı 12  Uzaktan E ğ itim  En temel anlatımla, iletişim teknolojileri kullanılarak zaman ve mekandan ba ğ ımsız, ö ğ rencilerin e ğ itim almalarının sa ğ lanmasıdır.  Bu imkan özellikle, yaşadıkları yerlerde e ğ itim olanakları kısıtlı olanlara, ya da çalıştı ğ ı için iş saatlerinde e ğ itimine, kişisel gelişimine zaman ayıramayan bireylere yöneliktir.

13 Eğitimde Bilgisayar Kullanımı 13

14 İşyerinde Bilgisayar Kullanımı 14  Bilgisayarlar karar verme, üretkenlik ve iletişim için evrensel bir iş aracı haline gelmiştir  Farklı konumlardaki tüm personeller tarafından kullanılır  Erişim kontrolü ve di ğ er güvenlik önlemleri için kullanılır  Hizmet uzmanları tarafından kullanımı her geçen gün artmaktadır  Askeri amaçlar için, ordu tarafından yaygın bir biçimde kullanılmaktadır  Teknoloji hızla gelişip de ğ işti ğ inden, tüm çalışanlar sürekli olarak, bilgisayar becerilerini yenilemeleri gerekir

15 İşyerinde Bilgisayar Kullanımı 15

16 Dışarıda Bilgisayar Kullanımı 16  Bilgisayarlarla günlük yaşamın neredeyse her alanında karşılaşıyoruz  Tüketici kioskları  Kiosk sistemleri; dokunmatik ekranlı, bilgi ve servis amaçlı kullanılan, elektronik terminallerdir.  ATM işlemleri  Perakende ma ğ azalarında POS sistemleri  Tüketici kimlik do ğ rulama sistemleri  GPS sistemleri  Taşınabilir bilgisayarlar

17 Bilgisayar nedir ? 17 Bilgisayar o Verilen bilgileri saklayan, gerekti ğ inde bu bilgileri hızlı bir şekilde istenilen amaca uygun kullanmayı sa ğ layan/işleyen, mantıksal ve aritmetiksel işlemleri çok hızlı biçimde yapan bir makinedir. o Bilgisayarlar, kendisine verilen komutları izler o Bu komutlar bilgisayarın neyi nasıl yapması gerekti ğ ini belirleyen programlardır. Temel işlemler o Girdi: Bilgisayara veri girme işlemi o İ şlem: Veriler üzerinde işlem gerçekleştirme o Çıktı: Sonuçların bilgisayardan sunulması o Kaydetme: İ leride kullanmak için verileri, programları veya çıktıyı saklama o Haberleşme: Verileri göndermek veya almak

18 Bilgisayar nedir ? 18

19 Veri ve Bilgi 19  Veri  Ham, işlenmemiş gerçektir  Metin, grafik, ses ya da video şeklinde olabilir  Bilgi  İ şlenmiş, anlamlı hale gelmiş veridir  Bilgi İ şleme  Veriyi bilgiye dönüştürme

20 Nesillerle Bilgisayar 20  Bilgisayarların tarihi genellikle nesiller olarak tanımlanır  Her yeni nesil önemli bir teknolojik gelişme ile ayrılır  İ lk bilgisayarlar(1946’dan önce)  Elektro-mekanik Ça ğ  Abaküs, sürgülü cetvel, mekanik hesap makinesi Sürgülü cetvel:Matematik problemlerini çözmek için kullanılan bir çeşit cetveldir.  Delikli Kart Makinesi ve Mekanik Ayırma ve Sıralama Cihazı (Punch Card Tabulating Machine and Sorter)

21 Nesillerle Bilgisayar 21

22 Nesillerle Bilgisayar 22  Birinci nesil bilgisayarlar(1946-1957)  Yapımında, lambaların (vakumlu tüpler) kullanıldı ğ ı ilk bilgisayarlardır.  Kullanılan bu kısa ömürlü lambalar çok yer kaplıyor, çok enerji tüketiyor ve etrafa oldukça fazla ısı yayıyor, pahalı so ğ utma sistemlerine ihtiyaç duyuyorlardı.  Savaş sırasında bilgisayar alanındaki çalışmalar çok daha hızlı bir şekilde geliştirilmiştir.  ENIAC ve UNIVAC  John Mauchly ve John Presper Eckert, 1946 yılında, Eniac’ı (Electronic Numerical Integration and Calculator) geliştirmiştir.  İ lk olarak 2. dünya savaşında gizli bir proje olarak başladı.  Ticari amaçlı ilk bilgisayar aynı teknolojiyle, UNIVAC adıyla 1952 yılında piyasaya sürüldü.

23 Nesillerle Bilgisayar 23  İ kinci nesil bilgisayarlar(1958-1963)  Bu dönem, transistörler kullanılmaya başlandı.  Bilgisayarlar birinci nesil bilgisayarlara göre, artık daha küçük, daha güçlü, ucuz, daha verimliydi.

24 Nesillerle Bilgisayar 24

25 Nesillerle Bilgisayar 25 Üçüncü nesil bilgisayarlar(1964-1970) Bilgisayarlarda üçüncü kuşa ğ ın, transistörlerin yerine yüzlerce transistörün işlevini yerine getirebilen Entegre devrelerin (integrated circuits) (ICs) kullanılmasıyla başladı ğ ı kabul edilir. Klavyeler kullanılmaya başlandı.

26 Nesillerle Bilgisayar 26 Dördüncü nesil bilgisayarlar(1971-1995)  Dördüncü kuşak, mikroişlemcilerin üretilmesiyle birlikte başlayan kuşaktır.  IBM PC, Apple Macintosh  Günümüzde, bilgisayarlarımızda kullandı ğ ımız çevre birimleri olan klavyeler, fareler, monitorler ve yazıcılar geliştirildi.  Manyetik diskler, Flash bellekler ve optik diskler verileri saklama ve yedekleme işlemleri için kullanıldı.  Bilgisayar a ğ ları, kablosuz teknoloji ve Internet kullanılmaya başlandı.  Yapay zekâ kavramı hayata geçirilmiştir.

27 Nesillerle Bilgisayar 27

28 Nesillerle Bilgisayar 28 Beşinci nesil bilgisayarlar (şimdi ve sonrası)  Bugün tamamen beşinci kuşak bilgisayar olarak tanımlanabilecek bir makine henüz yok.  Günümüzdeki mevcut makineler, özellikle de paralel işlem sistemleri, bu kuşak bilgisayarların bazı özelliklerini taşımaya başlamışlardır.  Beşinci kuşak bilgisayarlarda ön plana insan gibi düşünebilen (en azından belli bir alanda) ve insan gibi hissedebilen (duyan, gören) makinelerin tasarlanması çıkmaktadır.  Bu tür, oldukça zor işlemler yapan bir makinenin geleneksel mimariye de ğ il, paralel mimariye sahip olaca ğ ı açıktır.  Bundan dolayı paralel işlem yöntemleri ve sistemleri gelişmeli ve denenmelidir.

29 Donanım 29 Donanım: Fiziksel olarak bir bilgisayarı oluşturan tüm birimlerdir. o Donanım somut bir kavramdır. Bu nedenle donanımı, elle tutulur, gözle görülür tüm parçalar olarak da tanımlayabiliriz. – İ ç Donanım Bilgisayarın kasasının (sistem ünitesinin) içerisinde bulunan tüm parçalardır. – Dış Donanım Sistem ünitesinin dışında bulunan parçalardır. Kablolu veya kablosuz ba ğ lantı ile bilgisayara ba ğ lanır.

30 Temel Bileşenler 30  Bilgisayarı oluşturan ve çalışmasına yardımcı olan ö ğ eler temel bileşenler olarak adlandırılır.  Donanım ve Yazılım olarak ikiye ayrılır.

31 Donanım 31 Giriş Aygıtları Bilgisayarı veri girişi sa ğ lamak için kullanılır Klavyeler, fareler, tarayıcılar, kameralar, mikrofonlar, joystickler, touch pad, dokunmatik ekranlar, parmak izi okuyucular vs..  İ şlem Aygıtları Hesaplamaları yapar ve bilgisayarın çalışmasını kontrol eder Central processing unit (CPU) Merkezi işlem birimi ve bellek  Çıkış Aygıtları Mevcut sonuçları kullanıcıya sunar Monitörler, yazıcılar, hoparlörler, projektörler vs..

32 Donanım 32  Depolama Aygıtları  Verileri saklamak için kullanılır  Sabit diskler, CD / DVD diskleri ve sürücüleri, USB flash sürücüler..  Haberleşme Aygıtları  Kullanıcıların, başkaları ile iletişim kurması ve elektronik bilgilere erişmesi için kullanılır  Modemler, a ğ adaptörleri...

33 Donanım 33

34 Yazılım 34  Yazılım  Donanımı kullanmak için gerekli programlardır.  Bir işi bilgisayara yaptırmak ancak belirli kodların belirli bir sıra do ğ rultusunda kullanılması ile olanaklıdır.  Kullanılan bu koda programlama dili denilir.  Yazılan kaynak kod program derleyici veya yorumlayıcı tarafından bilgisayar diline çevrilir.  Sistem Yazılımları (işletim sistemi), Uygulama Yazılımları (paket programlar)

35 Yazılım 35  Sistem Yazılımları  Bilgisayarın açılması, bir programın çalışabilmesi, bir belgenin oluşturulabilmesi gibi işlemlerle, kullanıcının klavyeye bastı ğ ında bir harfin görülmesi, yazdıklarını disk ya da disket üzerinde saklayabilmesi, dosyalara ad verilmesi, dosyaların silinmesi, yazdırılması ve benzerleri işlemlerin yapılması, işletim sisteminin görevleri arasındadır.  İ şletim sistemi, bilgisayarların çalışabilmesi için gereken en temel yazılımdır.  Windows, Mac OS, Linux, vs.

36 Yazılım 36

37 Uygulama Yazılımları 37  Uygulama Programları  Belirli bir görevi yapabilmesi amacı ile hazırlanan, çalışmak için bir işletim sistemine ihtiyaç duyan programlardır. Fotograf düzenleme Web sayfası görüntüleme Elektronik posta alma/gönderme CD/DVD yazdırma Tasarım yapma Bilgisayar oyunları Muhasebe programları Programlama dilleri derleyicileri Kelime işlemci vs..

38 Uygulama Yazılımları 38

39 Uygulama Yazılımları 39

40 Bilgisayar Kullanıcıları 40 Bilgisayar alanında bazı bölümler :  Sistem analisti Bilgisayar sistemlerini tasalarlar  Güvenlik uzmanları Bilgisayarların ve a ğ ların güvenli ğ inden sorumludurlar  Kullanıcı (Son kullanıcı) Programı yazana programcı, tasarımını yapana ön yüz yazılımcısı, programı kullanana da son kullanıcı denir.

41 Soru 41 1. Aşa ğ ıdakilerden hangisi birinci kuşak bilgisayarlardan de ğ ildir? a. IBM PC b. UNIVAC c. ENIAC 2. Do ğ ru/Yanlış: Kullanıcıdan daha fazla bilgi girişi istendi ğ inde görüntülenen pencereye iletişim kutusu denir 3. Hoparlörler _____________ aygıtlarına örnektir. Cevaplar: 1) a; 2) Do ğ ru; 3) Çıkış

42 Her İhtiyaca Uygun Bilgisayarlar 42  Altı temel kategoride bilgisayarlar:  Gömülü Bilgisayarlar  Mobil Cihazlar  Kişisel Bilgisayarlar (PC)  Midrange Sunucular  Mainframe Bilgisayarlar  Superbilgisayarlar

43 Gömülü Bilgisayarlar 43 Gömülü Bilgisayarlar  Bir üründe bileşen olarak işlev gören, özel amaçlı bilgisayarlardır.  Genel amaçlı bir bilgisayar gibi kullanılamaz.  Ev aletleri  Sulama sistemleri  Termostatlar  Dikiş makineleri  Otomobiller o Kitlenmeyen frenler o Hız sabitleyiciler o Hava yastı ğ ı kontrolörü

44 Mobil Cihazlar 44  Mobil Cihazlar  Elde taşınabilecek kadar küçük cihazlardır  Genellikle dokunmatik ekranlı olarak üretilirler  Akıllı telefonlar  Taşınabilir oyun cihazları  Taşınabilen dijital medya oynatıcıları  Tabletler

45 Kişisel Bilgisayarlar 45 Kişisel Bilgisayar Aynı anda tek bir kişi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış küçük bilgisayarlardır. Microbilgisayar olarak da bilinir Farklı boyutlarda ve şekillerde olabilir

46 Kişisel Bilgisayarlar 46 Masaüstü Bilgisayar – Masa üzerine sı ğ acak biçimde tasarlanmışlardır – Farklı şekillerde üretilirler – PC-Compatible ve Apple ın hepsi bir arada’sı masaüstü bilgisayarlar için, piyasada sıklıkla adı geçen ürünlerdir. – Taşınabilir de ğ ildirler

47 Taşınabilir Bilgisayarlar 47 Taşınabilir Bilgisayarlar  Kolaylıkla taşınabilir şekilde tasarlanmıştır  Tamamen işlevsel bilgisayarlardır  Dizüstü bilgisayarlar Genellikle, kapaklı (midye) şeklinde üretilirler  Tabletler Dijital kalem ve/ya dokunmatik ekranlıdır

48 Taşınabilir Bilgisayarlar 48 – Netbook Geleneksel dizüstü bilgisayarlardan daha küçük, daha hafif ve daha ucuzdur Daha uzun pil ömrü vardır Ö ğ renciler ve iş seyahatlerine çıkanlar için uygundur

49 İnce İstemci (Thin Client) ve Internet Cihazları 49  İ nce istemci  Çok kullanıcı sistemlerin ana unsuru olan sunucu yani ana bilgisayar üzerinden her türlü bilgi paylaşımına (girişi ve çıkışına) olanak sa ğ layan terminal cihazlarıdır.  Sunucu tabanlı bilgi işlem olarak adlandırılan bu yapıda bütün uygulamalar sunucu üzerinde çalışır.  Düşük maliyet, yüksek güvenlik ve kolay bakım  Sınırlı veya yerel depolama  Internet cihazları  Internet erişimi ve/ya e-posta alışverişi için tasarlanmış özel bir bilgisayarlardır

50 İnce İstemci (Thin Client) ve Internet Cihazları 50  Buzdolabı veya telefon konsolu gibi başka bir ürün içine inşaa edilebilir  Stand-alone cihazlar olarak da kullanılırlar  Internet-enabled oyun konsolları

51 Midrange Sunucular 51 Midrange Sunucu – Küçük a ğ lardaki programları ve verileri barındırmak için kullanılan orta ölçekli bir bilgisayardır – Kullanıcılar mevcut a ğ a bir bilgisayar, ince istemci ve/ya farklı bir terminalle ba ğ lanabilirler – Bilgisayar ortamına aktarma (sayısallaştırma) Verileri sayısallaştırıp bir sunucuda paylaşma verimlilik artışı sa ğ lar.

52 Mainframe Bilgisayarlar 52  Mainframe Bilgisayarlar  Büyük miktarlarda verileri yönetmek için, birçok büyük kuruluş tarafından kullanılan güçlü bilgisayarlardır  1000'e yakın kullanıcıyı destekleyebilen, büyük miktarlarda giriş, çıkış ve depolama aktivitelerin yönetim kapasitesine sahiplerdir  Isı ve havadaki nem de ğ işikliklerine ve toza daha duyarlı olduklarından kontrol odalarında bulundurulurlar  Büyük hastaneler, üniversiteler, büyük işletmeler, bankalar, devlet daireleri için standart bir seçimdir  Daha büyük, daha pahalı ve bir Midrange sunucudan çok daha güçlüdür  Genellikle günde 24 saat kesintisiz çalışır

53 Mainframe Bilgisayarlar 53

54 Superbilgisayarlar 54  Superbilgisayar  Bilgisayarın en hızlı, en pahalı, en güçlü türüdür  Bilimsel araştırmalarda, matematiksel işlemler, hesaplamalar, ileri düzey problemleri çözmede ve meteoroloji tahminleri gibi karmaşık uygulamalarda kullanılırlar  Saniyede milyarlarca iş yapabilme özelli ğ ine sahiptirler

55 Superbilgisayarlar 55

56 Soru 56 1. Tablet PC bir _____________ örne ğ idir. a. Masaüstü bilgisayar b. Taşınabilir bilgisayar c. Internet appliance 2.Do ğ ru/Yanlış:Mainframe bilgisayarlar, superbilgisayarlar ile tamamen aynı özellikleri taşırlar. 3. Akıllı telefon bir _____________ örne ğ idir. Cevaplar: 1) b; 2) Yanlış; 3) mobil cihaz

57 Bilgisayar Ağları ve Internet 57  Bilgisayar A ğ ları  Birden çok bilgisayarın birbirine ba ğ lanarak kaynakları paylaşmasıdır  Yapılan çalışmaların çoklu ortamda paylaşılması, bilgisayar kaynaklarının verimli kullanılması, bilgisayarların birbiriyle haberleşmesiyle mümkündür  Bu, birçok bilgisayarın birbirlerinin kaynaklarını paylaşacak şekilde ba ğ lanmasıyla oluşturulan bilgisayar a ğ ları ile gerçekleşir  Veri Paylaşımı  Haberleşme  Yazılım Paylaşımı  Donanım Paylaşımı  Ortak Çalışma Grupları vs..  A ğ sunucusu  A ğ daki kaynakları yönetir

58 Bilgisayar Ağları ve Internet 58  Bilgisayar a ğ larının çeşitli boyutları ve türleri vardır  Ev A ğ ları  Okul ve Küçük İ şyeri A ğ ları  Büyük Kurum A ğ ları  Kablosuz Kamu A ğ ları  Internet

59 Bilgisayar Ağları ve Internet 59

60 İnternet ve WWW nedir ? 60 İ nternet  Dünyadaki en büyük ve en tanınmış bilgisayar a ğ ıdır  Kullanıcılar bir İ nternet Servis Sa ğ layıcısı kullanarak Internet'e ba ğ lanabilirler WWW (World Wide Web) - Dünya Çapında A ğ  İ nternet üzerindeki servislerden biridir  Web sözcü ğ ü ile de ifade edilir  İ nternet üzerinde yazı, grafik, resim, ses ve hareketli görüntülerden oluşan dökümanları uzaktaki bilgisayarlara iletir.  "Web", bu dökümanları bir arada tutan, bir dosyayı di ğ erine aktaran ve onları internet üzerinden yollayan bir ba ğ lantı sistemidir.  Web siteleri, Web sunucularında saklanan Web sayfalarını içerir  Web sayfaları (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera...) gibi bir Web tarayıcısı kullanarak görüntülenir

61 İnternete ve/ya Ağa Erişim 61  Ba ğ lanmak için bir modem veya a ğ ba ğ daştırıcısı gerekir  Bazı a ğ lar bir kullanıcı adı ve şifre gerektirir  Internet ba ğ lantısı :  Do ğ rudan (her zaman açık) ba ğ lantı  Çevirmeli A ğ ba ğ lantısı  İ nternet adresleri, internet üzerinden kaynaklara erişmek için kullanılır  IP (Internet Protocol) adresi  Bilgisayarları tanımlayan sayısal adresdir (207.46.197.32)

62 İnternete ve/ya Ağa Erişim 62  Alan adı  Bilgisayarları tanımlayan metin tabanlı adresdir (microsoft.com)  Uniform resource locators (URLs) Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi  Web sayfalarını tanımlar (http://twitter.com/jobs/index.html)  Elektronik posta adresi  E-posta alışverişi için kullanıcıları tanımlar (jsmith@cengage.com)

63 IP Adresi ve Alan adları 63  IP adresi numaralardan oluşur ve eşsizdir  Alan adı  IP adresinin karşılı ğ ıdır  Üst Seviye Alan Adı {Top- level domain(TLD)} organizasyon türünü veya konumunu tanımlar

64 Uniform Resource Locators (URLs) 64  Uniform Resource Locators (URLs) adresi  İ nternet yoluyla insanların kullanımına sunulmuş olan her dökümanın kendine ait ve tek olan bir adresi vardır, buna URL yani özgün kaynak adresi adı verilir.  İ nternet kayna ğ ın türünü ve konumunu belirler  Protokoller veya standartları kullanır

65 Uniform Resource Locators (URLs) 65  Protokoller:  Hypertext Transfer Protocol (http://) web sayfalarını görüntülemek için kullanılan protokoldür (https:// Güvenli ğ in üst düzey kabul edildi ğ i sayfalarda kullanılır)  File Transfer Protocol (ftp://) dosya alış verişinde kullanılır

66 E-posta Adresi 66  Bir elektronik adres üç ana bölümden oluşur:  Kullanıcı adı  Kişinin alan için kullandı ğ ı benzersiz isimdir  @ sembolü  E-posta hizmetinin adı adı ve Üst Seviye Alan Adı

67 Web Sörfü 67  Web tarayıcısı  Web sayfalarını görüntülemek için kullanılır  Ana Sayfa  Bir web sitesinin ilk giriş sayfasıdır  Bir web sayfasına gitmek için kullanılan yöntemler:  Adres çubu ğ una bir URL yazılır  Di ğ er Web sayfalarına ba ğ lı bir köprüye tıklanır –metin, grafik vs.. olabilir  Favorite/Bookmark (sık kullanılan/yer imi verilmiş bir web sayfası ) ve ya History (Geçmiş Listesi) den seçilerek

68 Web Sörfü 68

69 Web de Bilgi Bulma 69  Arama Motoru  Yazdı ğ ınız kelimeleri kullanarak, onları içeren web sayfalarını bulan bir web sitesidir.  Referans Siteleri  Adresler, telefon numaraları, posta kodları, haritalar vs. içerir

70 Elektronik Posta 70  Elekronik posta (e-mail)  Bilgisayar a ğ ları aracılı ğ ıyla mesaj alma ve gönderme yapan bir uygulama yazılımı türüdür.  En yaygın kullanılan İ nternet uygulamalarından biri

71 Elektronik Posta 71  Resim, ataçlanmış dokümanlar vs.. içerebilir  Di ğ er mesajlaşma yöntemleri (mobil cihaz kullanarak)  Short Message Service (SMS) Kısa Mesaj Servisi  Multimedia Message Service (MMS) Multimedya Mesaj Servisi

72 Bilgisayarlar ve Toplum 72 Geçti ğ imiz on yılda, teknoloji önemli ölçüde gelişme göstermiştir Bu da bireylerin evi, iş yeri ve günlük yaşamı üzerinde belirgin bir etki oluşturmuştur Bilgisayarın toplum için bazı faydaları: o Bir ürünü tasarlarken üç boyutlu olarak görme imkanı, üzerinde deneme yapma olana ğ ı o Erken tıbbi tanı ve daha etkili tedavi o Fiziksel engelli bireylerin iş görevlerini gerçekleştirmek için gerekli cihazlar o Hızlı ve kolay bilgi alışverişi

73 Bilgisayarlar ve Toplum 73  Bilgisayarın toplum için bazı riskleri:  Stres ve sa ğ lık sorunları  İ stenmeyen Elektronik Postalar (Spam)  Bilgisayar virüsleri ve kötü amaçlı yazılımlar (Malware)  Kimlik hırsızlı ğ ı ve elektronik dolandırıcılık  Gizlilik sorunları

74 Bilgisayarlar ve Toplum 74  Online iletişim farklılıkları  Yüzyüze görüşmeden daha gayriresmidir  Network Görgü Kuralları (Netiquette)  Kibar ve başkalarına karşı düşünceli olunmalı  Saldırgan ifadelerden kaçınılmalı

75 Bilgisayarlar ve Toplum 75  Kısaltmalar ve ifadeler  Kısaltmalar-- mrb bn mhmt yrn okla gly msn. kib Merhaba ben Mehmet yarın okula geliyor musun? Kendine iyi bak.  Surat İ fadeleri--

76 Bilgisayarlar ve Toplum 76  Rumuz  Birçok bireye özgürlük hissi verir  Kötüye kullanılabilir  Bilgi Bütünlü ğ ü/Do ğ rulu ğ u  Kayna ğ ınızı kontrol edin- Internet üzerinde tüm bilgilerin do ğ ru olmadı ğ ı yada eksik olabilece ğ i unutulmamalı

77 Soru 77 1. index.html bir _____________ örne ğ idir. a. URL b. IP adresi c. Web sayfası dosya adı 2. Do ğ ru/Yanlış:Web sayfalarında yayınlanan tüm bilgiler do ğ rudur. 3. Bir elektronik posta adresinde örne ğ in jsmith@abc.com, abc.com _____________ olarak bilinir. Cevaplar: 1) c; 2) Yanlış; 3) alan adı

78 Özet 78  Bilgisayarlar ve Biz  Bilgisayar nedir?  Nesillerle Bilgisayarlar  Her İ htiyaca Uygun Bilgisayarlar  Bilgisayar A ğ ları ve Internet  Bilgisayarlar ve Toplum


"Bilgisayara Giriş Hazırlayan: Belma KORKUTER KONU#1 BİLGİSAYARA GİRİŞ ITEC115/ITEC190 Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları