Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROJELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROJELERİ"— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROJELERİ
Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler

2 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları(BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım, Onarım Projesi 2012D100020 Projenin Hedefi: Binalarda enerji verimliliği göstergesi olan performansların belirlenmesi ve Enerji Kimlik Belgelerinin (EKB) düzenlenmesini sağlamak. Projenin Amacı: BEP-TR yazılımının kullanıcı dostu hale getirmek üzere geliştirilmesini, mevcut yazılımın sorunsuz uygulanmasını; enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak. 2015 Yılında Yapılacaklar : BEP-TR I yazılımının 2015 yılı bakım onarımı yapılmaktadır. BEP-TR II versiyonunun; Masaüstü kullanıma sahip, Çizim tabanlı, Uygulama olacak şekilde 2016 yılı son çeyreğinde hizmete girmesini sağlamak üzere yazılım çalışmalarına devam edilmektedir. ENERJİ SEKTÖRÜ

3 Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları Projesi
Projenin Hedefi: Binalarda enerji verimliliğinin geliştirilmesi konusunda kurumsal kapasite ve teknik alt yapının güçlendirilmesine katkı sağlamak. Projenin Amacı: Binalarda Enerji Verimliliğinin artırılmasına yönelik Ar-Ge ve eğitim çalışmaları yapmak. 2015 Yılında Yapılacaklar : Bakanlık personeline yönelik, Binalarda Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Uygulamaları eğitimi yapılacaktır. Karabük Üniversitesi ile imza edilen protokol kapsamında «bina ısıtma ve soğutma enerji gereksinimlerini sınırlandıran U değerleri» ar-ge projesi kapsamında; 81 il için iklim koşullarına ve bina tiplerine göre ısıtma ve soğutma enerji gereksinimlerini sınırlandıran optimum ısı iletim katsayıları tespit edilecek, Bu katsayıları sağlayacak yerel malzeme çözüm detayları ile optimum enerji tüketim değerlerine ait kılavuz hazırlanmaktadır. ENERJİ SEKTÖRÜ

4 Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi - IPA 2011 (AB)1
Projenin Hedefi: Ülkemiz iklim değişikliğine ve enerji tedarik güvenliğine olumlu katkı yapabilmek için enerji verimliliğini arttırmak. Projenin Amacı: Yeni inşa edilecek binaların daha iyi tasarlanması ve mevcut binaların ihtiyaç ve bina tipoloji analizleri yapılarak iyileştirme kriterleri oluşturulması yoluyla binalarda enerji verimliliğini arttırmak. 2015 Yılında Yapılacaklar : Merkezi Finans Kurumu tarafından ihalesi gerçekleştirilen 2 yıllık «Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması» projesinde; Avrupa Birliği ve ülkemiz mevzuat ve uygulamalarının karşılaştırılacak, ihtiyaç analizi çıkartılacak ve uyumlaştırma sağlanacaktır, İklim bölgeleri ve yerel mimari özelliklere göre bina tipolojileri belirlenecek, enerji verimliliği kriterlerinin geliştirilmesi için bina simülasyon aracı oluşturulacaktır, Bakanlık ve yerel yönetimlerdeki kurumsal kapasite artırımı için bölgesel eğitim, seminer ve konferanslar düzenlenecektir. ENERJİ SEKTÖRÜ

5 Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif) Projesi
2013G000520 Projenin Hedefi: Etkin ve izlenebilir yapı kooperatifçiliği oluşturmak. Projenin Amacı: Ulusal politikalar çerçevesinde Yapı Kooperatifleri ve üst kuruluşlarına ilişkin iş ve işlemlerin incelenmesi ve denetlenmesini e-kooperatif yazılımı ile etkin ve verimli bir şekilde sağlamak. 2015 Yılında Yapılacaklar : e-kooperatif yazılımının 2015 yılı geliştirme, iyileştirme, bakım ve onarımı yapılmaktadır. KONUT SEKTÖRÜ

6 Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi
2015K010090 Projenin Hedefi: Her türlü yapılara ilişkin yapı sistemi uygulamalarına dair genel ilke ve standartları belirlemek, stratejiler oluşturarak uygulanmasını sağlamak. Projenin Amacı: Yapılaşmaların plan, fen, sağlık, çevre şartları ve standartlara uygun yapılmasını, kontrolsüz-kalitesiz yapılaşmanın engellenmesini ve gerek yöresel ve gerekse zemine uygun yapı sistemlerine göre yapılaşmanın gerçekleştirilmesini sağlamak. 2015 Yılında Yapılacaklar : Gazi Üniversitesi ile imza edilen protokol kapsamında «ahşap dış cephe iş iskelelerinin özellikleri, detay çizimleri tasarım usul ve esaslarının belirlenmesi» çalışması yürütülmektedir. İTÜ ile imza edilen protokol kapsamında «çelik yapıların tasarım ve yapım kurallarının belirlenmesi» çalışması yürütülmektedir. «Doğal kayaların oyulması suretiyle teşkil edilen yeraltı yapılarının projelendirilme, tasarım usul ve esasları», «Ahşap yapılarının projelendirilme, tasarım usul ve esasları» ve «Yüksek yapılarının projelendirilme, tasarım usul ve esasları» Üniversiteler ile yapılacak protokoller ile ar-ge çalışması yapılmak suretiyle belirlenecektir. GENEL İDARE SEKTÖRÜ

7 Yerleşme ve Yapılaşmaya Yönelik Mevzuatın düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi
Projenin Hedefi: Yerleşme ve yapılaşma koşullarının, daha sağlıklı, planlı ve düzenli olarak oluşturulmasını ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesini teminen mevzuat çalışmalarını yürütmek. Projenin Amacı: Yerleşme ve yapılaşma problemlerini minimuma indiren, çarpık kentleşmenin önüne geçecek mevzuat çalışmalarının yapılması ve uygulamada karşılaşılacak olan sıkıntıların en aza indirilmesini sağlamak. 2015 Yılında Yapılacaklar : 3194 s. İmar Kanunu ve ilgili mevzuata ilişkin çalışmalar yürütülecek ve bu kapsamda çalıştay, seminer, hizmet içi eğitim programları ile bölgesel eğitimler düzenlenecektir. Gazi Üniversitesi ile imza edilen «otopark yönetmeliğinin hazırlanmasına dair hizmet uygulaması» protokolü kapsamında Otopark Yönetmeliğinin revize edilmesine dair çalışmalar yürütülmektedir. GENEL İDARE SEKTÖRÜ

8 Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri Fenni Mesul ve Yapı Belgeleri Takip Sistemi Projesi
Projenin Hedefi: Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde; ülke genelinde hizmet veren fenni mesullere ve İl Müdürlükleri tarafından MAKS kapsamında düzenlenecek yapı belgelerine ilişkin denetimin merkezi sistemle hayata geçirilmesini, fenni mesullerin ve yapı belgelerinin sistem üzerinde yönetildiği ve istenildiği zaman raporlama yapılabildiği ortamı sağlamak. Projenin Amacı: Fenni mesullerin inşaat alanı sınırlamalarına ilişkin m² ve yapı yeri ile fenni mesulün iş yeri arasındaki mesafenin izlenmesine yönelik denetimleri yapmak, 644 s. KHK 2 nci maddesine istinaden Bakanlığımızca düzenlenen yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının kayıt edilmesi ve raporlanması işlemlerini elektronik ortamda sağlamak 2015 Yılında Yapılacaklar : Fenni mesullerin ve yapı belgelerinin izlenmesine ve denetimine yönelik yazılım sistemi kurulacaktır. GENEL İDARE SEKTÖRÜ

9 Merkez ve İl Laboratuvarlarının Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi
Projenin Hedefi: Merkez ve Bakanlığımıza bağlı İl Müdürlüklerimizde bulunan laboratuvarların kalite altyapısını geliştirmek ve mevcut deney hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli olan alet ve cihazların alımı yapılarak laboratuvarlarımızın modernizasyonunu sağlamaktır. Projenin Amacı: Merkez ve İl laboratuvarlarımızın teknik ve personel alt yapısının sürekli geliştirerek deney hizmet ve PGD faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak; alınan cihaz eğitimleri ve güncel standartlar doğrultusunda bilimsel metot ve prensiplere bağlı kalarak iç ve dış kaynaklı eğitimler ile tüm personeli nitelikli hale getirmek. 2015 Yılında Yapılacaklar : Merkez ve İl laboratuvarlarımızın cihaz ve personel alt yapısını geliştirilecek, mevcut deney kapsamını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı doğrultusunda kalite yönetimi sistemi uygulanacak, sürekli iyileştirerek etkinliği ve gelişimi sağlanacak, mevcut olan akredite deney metot kapsamı genişletilecektir. İl Müdürlükleri bünyesinde çalışmalarını sürdüren laboratuvarların da akredite olmaları konusunda ,teknik destek sağlanacak ve ortak bir dokuman sistemi oluşturulacaktır. GENEL İDARE SEKTÖRÜ

10 Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması Projesi 2010K010110
Projenin Hedefi: Piyasada dolaşan güvenli yapı malzemelerinin oranını arttırmak ve üreticiler arasındaki haksız rekabet önleyerek tüketicinin korunmasını sağlamak. Projenin Amacı: Güvenli yapı malzemelerinin kullanılmasıyla güvenli yapıların oluşmasını sağlamak. 2015 Yılında Yapılacaklar : YMDS+MOBİLPGD yazılımlarının 2015 yılı bakım onarımı yapılmaktadır. PGD faaliyetlerinin mobil uygulaması pilot İl olarak seçilen Ankara, Eskişehir ve Kayseri de uygulanmakta olup, sistemin etkin ve verimli çalıştığının test edilmesini müteakip MOBİLPGD yurt çapında kullanıma sunulacaktır. Taşra teşkilatlarının PGD hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 adet çift kabin arazi donanımlı araç alımı yapılarak, PGD faaliyetlerinin etkinliği arttırılacaktır. GENEL İDARE SEKTÖRÜ

11 Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Arttırılması Projesi
Projenin Hedefi: Onaylanmış Kuruluşların sayısının ve kapsamlarının artırılması sağlamak. Projenin Amacı: Piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin uygunluk değerlendirmelerinin Türkiye’ de yerleşik Onaylanmış Kuruluşlar tarafından yapılmasını sağlamak. 2015 Yılında Yapılacaklar : Yeni Onaylanmış Kuruluşların görevlendirmesine ve mevcutların kapsam genişletmesine gelen başvurular çerçevesinde devam edilmektedir. Bakanlıkça yapı malzemeleri alanında görevlendirilmiş kuruluşların faaliyetlerinin Yapı Malzemeleri Denetim Sisteminden gözetimi sağlanacaktır. Bakanlıkça yapı malzemeleri alanında görevlendirilmiş toplam 21 kuruluşa yerinde denetim gerçekleştirilecektir. GENEL İDARE SEKTÖRÜ

12 Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Arttırılması Projesi
Projenin Hedefi: Yapı malzemelerine ilişkin mevzuatın düzenlenmesi ile piyasa gözetim ve denetim sisteminin etkinleştirilmesini sağlamak. Projenin Amacı: Yapı Malzemeleri ile ilgili mevzuatın uygulanabilir ve etkin olmasını sağlamak. 2015 Yılında Yapılacaklar : İTÜ ile imza edilen «Binalarda Gürültüye Karşı Koruma Hakkında Mevzuat Hazırlama Projesi» protokolü kapsamında Gürültü Yönetmeliği hazırlanmaktadır. Mevzuat boşluğu ve yetersizliği olan teknik ve idari konularda güncel mevzuatı düzenleme üzere Üniversitelerle protokol yapılacaktır. GENEL İDARE SEKTÖRÜ

13 Yapı Ustalarına Eğitim Verilerek MYK Tarafından Belgelendirilmesi Projesi
Projenin Hedefi: Yapı ustalığını, hiçbir meslek sahibi olamayan başka bir iş bulamadığı için inşaat sektörüne giren insanların yaptığı iş olmaktan çıkarıp, eğitimli, bilinçli, işinin ehli kalifiye insanlardan oluşmasını sağlamak. Projenin Amacı: Yapılaşmanın plan, fen, sağlık, çevre şartları ve standartlara uygun yapılması, kontrolsüz-kalitesiz yapılaşmanın engellenmesi için yapım sürecine katılan taraflardan biri olan yapı ustalarının eğitilmesini ve MYK tarafından belgelendirilmesini sağlayarak yapı ustalarını kalifiye eleman haline getirmek. 2015 Yılında Yapılacaklar : Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belgelendirilmek üzere asgari 1000 yapı ustasına eğitim verilecektir. GENEL İDARE SEKTÖRÜ

14 Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Güçlendirilmesi Projesi
2013K010080 Projenin Hedefi: Yapı müteahhitliğinin kalite standartlarını arttırarak, elektronik ortamda güvenle erişimi ve bilgi paylaşımını sağlamak. Projenin Amacı: Yapı Müteahhitlerinin kayıt sistemi için gerekli bakım, revizyon ve güncellemenin yapılmasını sağlamak. 2015 Yılında Yapılacaklar : Bakanlık personeline yönelik olmak üzere YAMBİS uygulamalarının daha etkin ve verimli gerçekleştirilebilmesi için eğitim yapılacaktır. YAMBİS yazılımının 2015 yılı bakım onarımı yapılmaktadır. GENEL İDARE SEKTÖRÜ


"MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROJELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları