Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOĞUN BAKIMDA KAN ve KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOĞUN BAKIMDA KAN ve KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1 YOĞUN BAKIMDA KAN ve KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI
Dr. Volkan Hancı

2 Kan Tüm organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organ
Oksijenin hücreye taşınıp hücreden karbondioksitin uzaklaştırılması, Hücrelerin besin ihtiyaçlarının taşınması ve artık ürünlerin uzaklaştırılması, Pıhtılaşmanın sağlanması, Humoral ve hücresel savunmanın sağlanması, Çeşitli hormon ve enzimlerin taşınması

3 Kan Transfüzyonu Tarihçe
1492 Kayıt edilen ilk transfüzyon girişimi 1665 Hayvandan hayvan transfüzyon R. Lower 1667 Hayvandan insana transfüzyon J. Baptist Dennis 1818 İnsandan insana transfüzyon (Kayıtlara geçen ilk hayat kurtarıcı transfüzyon) James Blundell 1881 W. Halsted 1901 ABO kan gruplarının bulunması Landesteiner 1939 Rh faktörünün bulunması Landsteiner, Wiener 1940 Cross-Matching’in bulunması

4 Serolojik Bilgiler ABO – Rh kan grupları sistemi
Eritrositlerin taşıdığı en önemli antijenler A ve B. O kan grubunda A ve B antijeni yoktur. Cross-match Transfüzyonun bir taklidi. Donör eritrositleri ile alıcı serumu & donör serumu ile alıcı eritrositleri karşılaştırılır. ABO ve Rh tiplerinin doğrulanması (5 dk’dan kısa). Diğer kan grubu sistemleri için antikorların saptanması (en az 45 dk). Düşük titrelerdeki ya da kolayca aglütine olmayan antikorların saptanması (en az 45 dk).

5 Serolojik Bilgiler Kan grubu Oran Antijen Antikor Uyumlu grup
Rh (-) lik O % 45-50 Yok Anti A – Anti B Sadece O % 10 A % 35-45 Anti B A veya O % 6 B Anti A B veya O % 2 AB % 5 A ve B A, B, AB veya O % 0.5

6 Kanın Depolanması Koruyucu Kanın pıhtılaşmasını önlemek,
kan hücrelerinin glikoz gereksinimini karşılamak pH’ı tamponlamaktır. Heparin (kısa süreli depolama) ECMO ACD (Asit Sitrat Dekstroz), 21 gün CPD (Sitrat Fosfat Dekstroz), gün CPDA (Citrate Phosphate Dextrose Adenin) gün AS-1 (ASDOL), AS-3 (NUTRICE)

7 Kanın Depolanması Günler 7 14 21 Eritrosit canlılığı % 95 % 90 % 84
7 14 21 Eritrosit canlılığı % 95 % 90 % 84 % 75 Tromb canlılığı Lokosit canlılığı F V, VIII % 30 % 20 - % 30 % 10 - % 20 Serbest Hb (gr/L) 0 –0.1 0.25 0.5 1.0 Laktik asit (gr/L) 0.2 0.7 1.2 1.4 PH 7.00 6.85 6.77 6.65 K (Mmol) 3.4 10 24 32 Amonyak (8/100ml) 50 260 479 680

8 Endikasyon - Tarihçe Gençlik & epilepsi tedavisi
MS Gençlik & epilepsi tedavisi 1492 Kaydedilen ilk kan transfüzyonu Roma’da Papa VIII. Innocent Endikasyon Beyin kanamasına bağlı felç, koma. Hekimlerin “yararlı olacağı umudu” Sonuç: Komplikasyon & Papa ex Kan donörü 3 genç de ex…

9 Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
Akut kan kaybını yerine koymak, Oksijen taşıma kapasitesini arttırmak, Ciddi anemilerin tedavisi, İntravasküler volümü arttırmak, Kan hücrelerini ve pıhtılaşma faktörlerini yerine koymak,

10 Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
Hastane yatışında artış Yüksek mortalite Organ disfonksiyonu Enfeksiyöz komplikasyonlar Transfüzyon komplikasyonları (Febril – Nonfebril) Non-Hogkin Lenfoma gelişme riskinde artış Spahn DR, et al. Patient blood management is a win-win: a wake-up call.Br J Anaesth Jun;108(6):

11 Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
Kan hareketli bir organ. Kan transfüzyonu basit bir sıvı infüzyonu değil, bir organ naklidir. Öncelikle zarar verilmemesi ilkesi doğrultusunda, kan ve ürünlerinin transfüzyonu uygun endikasyonlarla yapılmalıdır. Yılmaz Hancı S, Hancı V. Kan transfüzyonunun infeksiyöz komplikasyonları. Sendrom 2006;18(1):41-50.

12 Tam Kan Tek vericiden elde edilir,
Yaklaşık 513 ml volümdedir (450 ml kan ve 63 ml antikoagülan). Hemotokrit değeri %35–45 dir. Aktif trombosit içermez. Plazmasında albumin, gamma globulin ve faktör V ile VIII hariç (Normalin %10-20’si kadar bulunur) tüm pıhtılaşma faktörlerini içeren bir üründür. Sterilize edilmemiş olduğundan plazma veya hücre içi yaşayabilen mikroorganizmalarla enfeksiyon riski taşıyabilir. ABO ve Rh uygunluğu aranır.

13 Tam Kan Transfüzyonu Diğer kan ürünlerinin elde edildiği kaynak materyal Sınırlı endikasyon Hipovolemik şoka neden olacak akut kan kayıpları Tek gerçek endikasyon masif kanama 24 saatte total kan hacmine eşit oranda kanama. 24 saat içinde 10 U fazla tam kan veya 20 U fazla eritrosit süspansiyonu > 3 saat dolaşımdaki kan hacminin > %50 replasmanı 150 ml/dk üzerindeki kan kaybı Ekschange transfüzyon

14 Eritrosit Süspansiyonu
Tek vericiden elde edilir. 300 ml volümdedir. (220 ml eritrosit, 80 ml plazma) Hematokrit değeri %65–75 tir. Tam kanın içerdiği tüm enfeksiyon risklerini taşır. ABO ve Rh uyumu aranır. 50–100 ml serum fizyolojik ile dilüe edilip yavaş akım hızında verilmelidir. Ringer laktat veya dekstroz ile birlikte verilmemelidir.

15 Eritrosit Süspansiyonu
Oksijen taşıma kapasitesinde düşmeye neden olan akut & kronik, derin ve semptomatik anemiler; Hb değeri > 10 gr/dL olguların çoğunda transfüzyona ihtiyaç yok < 6-7 gr/dL olguların büyük kısmında transfüzyon ihtiyacı Kan yapımı için temel yapı taşları olan demir, vitamin B12 ve folik asit yerine konmalı Hb seviyeleri temel alınarak transfüzyon yapılmamalı Hb & doku hipoksine bağlı belirti ve bulgular

16 Eritrosit Süspansiyonu
Hb, Hct değerleri 10 / 30 oranı ? ? Hangi Hb veya Hct değeri ? Kan volümü tayini Kanama miktarını tam olarak ölçümü? Kompartmanlar arası geçiş, Sıvı verilmesiyle dilüsyon Oksijenasyonla ilgili parametreler; Oksijen sunumu (DO2) Total oksijen tüketimi (VO2) Oksijen ayrışma oranı (O2ER)

17 Eritrosit Süspansiyonu
Yetersiz doku oksijenasyon bulgusu VO2 100 mL/dk/m2 yada hiper laktatemi Yeterli kan volümüne rağmen koroner yada serebrovasküler iskemi Yeterli kardiyak output’a rağmen oksijen salınım oranı > % 50 Aktif koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, önemli kardiyak disfonksiyon Hb < 8 g/dL Klinik Değerlendirme

18 Kanama Miktarının Tespiti
Kanamaların sınıflandırılması Derece Kan Kaybı Klinik 1. < %15 Hafif hemodinamik etki 2. %15-30 Taşikardi, nabız basıncında düşme, anksiyete 3. %30-40 Belirgin taşikardi, takipne sistolik hipotansiyon, bilinç bozukluğu 4. > %40 Belirgin taşikardi, belirgin hipotansiyon, nabız basıncında daralma, idrar atılımı azalması, bilinçte depresyon

19 Kanama Miktarının Tespiti
Aspiratörde toplanan kan miktarı (Yıkama sıvıları) Gazların kompreslerin ıslak - kuru ağırlık farkı (Yıkama sıvıları – kuruma) Verilen sıvı miktarı Şok İndeksi Şok İndeksi KAH (atım/dk) / SAB (mmHg)] İntravasküler volum kaybı ~ 0.5 ~ 0.8 % 10 – 20 ~ 1.0 % 20 – 30 ~ 1.1 % 30 – 40 ~ 1.5 % 40 – 50

20 Kan kaybına göre hipovolemik şokun klasifikasyonu
Hipovolemi derecesi I – Minimal II – Hafif III – Orta IV – Ciddi Kan kaybı (%) < %15 %15-30 %30-40 >%40 Kan kaybı (ml) <750 ml 800 – 1500 ml ml >2000 ml SAB (mmHg) N Düşük Çok düşük DAB (mmHg) Yüksek NB (Atım/dk) >140 Kapiller dolum Yavaş (>2 sn) Belirlenemez Solunum hızı Takipne (>20/dk) İdrar miktarı (ml/s) 30 20-30 5-10 Minimal Perifer Soluk Soluk, soğuk Bilinç durumu Huzursuz, agresif Huzursuz, agresif, uykulu Uykulu, konfüze veya şuursuz Cilt

21 Kanama Miktarının Tespiti
Kan Kaybı Komponent Tedavisi % l Kristal Kolloid ES TDP Tromb. Susp. < 30 < 1.5 + - 30-40 1.5-2 40-60 2-3 60-80 3-4 > 80 >4

22 ASA Klavuzu Transfüzyon Hb değeri 10 g/dl ise nadiren,
6 g/dl altında (özellikle anemi akut ise) daima endike Ara (6-10) Hb değerlerinde: Yetersiz oksijenasyonun hastaya getireceği riskler. Tek Hb değeri veya oksijenasyonu etkileyebilecek fizyolojik etkenleri dikkate almayan yaklaşımlarla karar verilmemelidir. Alınan örneklemler normovolemik şartlarda alınmalıdır

23 American Association of Blood Banks
Öneri 1: Stabil olgularda kısıtlı transfüzyon stratejisi (Hb < g/dL) (Derece: Güçlü öneri; yüksek kaliteli kanıt). Öneri 2: Kardiovasküler hastalık olan olgularda kısıtlı transfüzyon stratejisi (Hb < 8 g/dL, iskemi semptomları) (Zayıf öneri; orta kaliteli kanıt). Öneri 3: Hemodinamik stabil akut koroner sendrom olgularında liberal/kısıtlı transfüzyona ait kanıt yok (Çok düşük kaliteli kanıt). Öneri 4: Transfüzyon kararını hemoglobin konsantrasyonu kadar semptom olması da etkiler (Zayıf öneri; düşük kaliteli kanıt). Carson JL, et al (for the Clinical Transfusion Medicine Committee of the AABB). Red Blood Cell Transfusion: A Clinical Practice Guideline From the AABB. Ann Intern Med Mar 26. [Epub ahead of print]

24 Kan Ürünü Verilmesi (Septik Şok)
Yetişkinlerde Hb < 7.0 g/dL (< 70 g/L) düşerse, hedef seviyesini 7.0–9.0 g/dL yapacak şekilde eritrosit suspansiyonu ver. (1B). Özel durumlarda (Myokard iskemisi, ciddi hipoksemi, akut kanama, siyanotik kalp hastalıkları, laktik asidoz) daha yüksek Hb seviyeleri Sepsise bağlı anemi tedavisinde eritropoetin kullanma. Eritropoetin diğer sebeplere bağlı durumlarda kullanılabilir. (1B) Dellinger RP, et al.: Crit Care Med 2008;36:

25 Kan Ürünü Verilmesi Kan Kaybı kan volümünün %20’sinden fazla
Hb < 8 g/dL Major hastalığı olan olgularda (KOAH, İskemik kalp hastalığı) Hb < 10 g/dL Otolog kanı olan olgularda Hb < 10 g/dL Ventilatör bağımlı olgularda Hb< 12 g/dL Miller RD. Transfusion Therapy. Miller’s Anesthesia Seventh Edition

26 Eritrosit Süspansiyonu
11 çalışma, olgu, Akut Koroner Sendrom Ana transfüzyon endikasyonu major kanama Transfüzyon yapılan olgularda mortalite riski yüksek Akut koroner sendromu olan olgularda Hb < 8 g/dL iken yapılan ES transfüzyonları mortalite üzerine yararlı veya en azından etkisiz Hb > 11 g/dL ES transfüzyonu mortalite üzerine kötü etki Veriler konservatif transfüzyon stratejisini desteklemekte Garfinkle M, et al. Red blood cell transfusion and mortality among patients hospitalized for acute coronary syndromes: A systematic review. Int J Cardiol Feb 1. [Epub ahead of print]

27 Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyonu
Erken ES transfüzyonu travma olgularında ARDS için bağımsız belirleyici. ES transfüzyonunun 1 U azaltılması travma olgularında ARDS riskini azaltabilmekte. Chaiwat O, et al. Anesthesiology. 2009;110: Septik şoklu olgularda ES transfüzyonu hücresel oksijenasyonun ve organ fonksiyonlarının iyileşmesi ile ilişkili değil. Fuller BM, et al. J Emerg Med. 2012 KC transplantasyonu yapılan olgularda transfüze edilen ES’nun yaşam süresine negatif etkisi vardır. de Boer MT et al. Anesth Analg. 2008;106:32-44 Septik şoklu olgularda 90 günlük mortalite, iskemik olay ve yaşam desteği kullanım oranları yüksek (9gr/dl) ve düşük (7gr/dl) hemoglobin gruplarında benzer Holst LB. N Engl J Med. 2014;371:

28 Eritrosit Transfüzyonu Kanıt Uygulama
İsrail, 5 YBU, 238 olgu %50 ‘si en az 1 ES transfüzyonu, ana endikasyon (%43.7) düşük Hb Hasta ortalaması 1.2 ± 0.4 U Transfüzyon eşiği 7.9 ± 1.1 g/dL. Akut myokardial iskemi olgularında 8.8 ± 0.9 g/dL Transfüzyon yapılan olgularda YBU yatışı & hastane mortalitesi anlamlı yüksek Sonuç: Kanıt ile uygulama arasındaki “boşluk” devam etmekte. Ana endikasyon Hb düşüklüğü Cohen J, et al. Red blood cell transfusions--are we narrowing the evidence-practice gap? An observational study in 5 Israeli intensive care units. J Crit Care Feb;26(1):106.e1-6.

29 Eritrosit Transfüzyonu Kontrendikasyonları
Genel durumu iyileştirmek İyileşme hissini artırmak Yara iyileşmesini artırmak İntravasküler volümü genişletmek Hb < 10 g/dL olan, fakat doku iskemisi belirtileri (anjina, iskemik strok, hiperlaktatemi) olmaması FDA Bülteni, 1989.

30 Lökositten Fakir Eritrosit Süspansiyonu
Tek vericiden elde edilir. 220 ml hücre ve 50–100 ml serum fizyolojik içerir. Lökosit ve trombositlerin en az %70 i ayrıştırılmıştır. 24 saat içinde kullanılmalıdır. Hepatit ve HIV riski varken CMV riski azalmıştır.

31 Lökositten Fakir Eritrosit Süspansiyonu
Transfüze edilen lökositlerin istenmeyen olası etkileri Alloimmünizasyon Febril non-hemolitik transfüzyon reaksiyonları (FNHTR), Trombosit transfüzyonuna refrakterlik, Graft rejeksiyonu, Eritrosit yaşam süresinde kısalma Graft-vs-host hastalığı (GVHH) Transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı (TRALI) İmmünmodülasyon GVHH, Virus aktivasyonu (örnek: HIV–1), T ve NK hücre fonksiyonlarında immunsupresyon, Malignite nüksü İnfeksiyöz hastalık CMV, HTLV–I/II, EBV, Toxoplazma Gondii, Yersina Enterokolitika

32 Lökositten Fakir Eritrosit Süspansiyonu
İmmünolojik olarak yetmezlikte, daha önce CMV, HTLV–I/II, EBV gibi ajanlarla karşılaşmamış olgular Lökositlere bağlı febril nonhemolitik atağın iki kez tekrarladığı veya bu tür reaksiyonun çok ağır seyrettiği olgular Gebeler ve intrauterin kan transfüzyonu Yenidoğan kan transfüzyonu, ekschange transfüzyon Sık transfüzyon gerektiren hastalar (lösemi, aplastik anemi, hemoglobinopati, hematolojik malignite vb) KI transplantı, hematopoetik kök hücre ve solid organ nakli adayları 1.derece akrabalardan kan alınarak verilmesi

33 Yıkanmış Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyon
Ağır ürtiker, allerjik ve anaflaktik reaksiyon gösteren hastalar Ig A eksikliği T-Aktivasyon sendromu Neonatal ve intrauterin transfüzyonlar Yıkama işlemi ile GVHD veya CMV enfeksiyonu engellenemez

34 Dondurulmuş Eritrosit Süspansiyonları
Toplumda çok nadir bulunan kan grubu olan alıcıların fazla miktardaki acil ihtiyacını karşılamak Sık transfüzyon nedeniyle alloantikor gelişmiş hastalarda uygun kan bulunması Otolog kan transfüzyonu amacıyla alınmış kanlar İşlemler sırasında eritrosit harabiyeti fazla Yüksek miktarda serbest hemoglobin içerir Modern transfüzyon uygulamalarında fazla tercih edilmez

35 Trombosit Süspansiyonları
Tek donörden alınabileceği gibi genellikle 5 veya 6 donörden elde edilir. Tek donörden elde edilen ml plazma, en az 5.5x1010 trombositle birlikte 0.5 ml den az eritrosit ve 20x107 den az lökositten oluşur. Enfeksiyon riski tam kanla aynıdır. Çok donörden elde edilende enfeksiyon riski artar. ABO uyumu aranmaz ancak Rh+ trombositleri 45 yaş altı Rh- bayanlara vermekten kaçınılmalıdır. 20-24ºC’de 5 gün depolanabilir. Dondurulmamalı, altı saat içinde, mikroagregat filtreler kullanılmadan verilmelidir. Transfüze edilen trombositlerin ömrü 1-7 gün kadardır.

36 Trombosit Süspansiyonları
Aferez yöntemiyle tek hastadan toplanmıştır. Plateletpherezis üniteleri 6 normal üniteye denk gelir. İnfeksiyon riski tam kan gibidir. Trombositlere karşı antikor gelişmiş hastalarda HLA uyumlu kişilerden transfüzyon için tercih edilir. Erişkinlerde genellikle 1 Ü aferez trombositinin kullanılması ile yeterli hemostaz sağlanabilmektedir.

37 Trombosit Süspansiyonları
Trombosit sayısı > /mm3 Spontan kanama riski düşük Trombosit sayısı < /mm3 Spontan ciddi düzeyde kanamalar Trombosit sayısı < 5.000/mm3 Spontan öldürücü kanamalar

38 Trombosit Endikasyonları
Trombositopeni Kanaması veya pıhtılaşma bozukluğu yoksa PLT<10.000/mm3 Kanaması olmayan, pıhtılaşma bozukluğu olan PLT<20.000/mm3 Kanaması olan, DIK gelişen, cerrahi bir işlem uygulanacak PLT<50.000/mm3 Göz veya beyin op. yapılacak hastalarda PLT< /mm3 Masif kan transfüzyonu yapılan olgularda PLT <30.000/mm3 Trombositopati: Kanaması olan Konjenital trombosit fonksiyon bozukluğu, İlaçlar (aspirin, tiklodipin vs), Kardiak by-pass, Karaciğer ve böbrek yetmezliği

39 Trombosit Endikasyonları ASA Klavuzu
Profilaktik trombosit etkisiz Trombosit > /mm3 gereksiz Trombosit < /mm3 endike Ara değerlerde ( ): kanama riski Yeterli sayı ancak trombosit disfonksiyonu ve mikrovasküler kanama: endike

40 Trombosit Süspansiyonları
Risk faktörleri Yüksek ateş İnfeksiyon Sepsis İlaçlar (amfoterisin, vankomisin, ATG, INF) Eşlik eden başka kanama bozukluğu, DIK Ağır mukozit Risk faktörleri bulunmayan hastalarda: Eşik değer= /mm3 Risk faktörleri bulunan hastalarda: Eşik değer= /mm3

41 Aferez Trombosit Süspansiyonları
HLA immünizasyonu nedeniyle Random donör trombosit süspansiyonlarına yanıtsız olan Trombositlere karşı antikor gelişmiş hastalarda HLA veya cross-match uygun aferez trombosit süspansiyonları önerilmektedir Yoğun trombosit transfüzyonuna gereksinim duyulan hasta gruplarında Fazla sayıda donöre maruziyeti önlemek için Transfüzyon ile bulaşan (CMV vb)hastalıklardan korumak için

42 American Association of Blood Banks – Trombosit transfüzyonu
Öneri 1: Trombosit sayısı <10.00 ise transfüzyon yapılmalı (Güçlü öneri, orta dereceli kanıt) Öneri 2: santral venöz kateter takılacak hastalarda trombosit sayısı en az olacak şekilde transfüzyon yapılmalı (Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt). Öneri 3: Elektif diagnostik lumbar ponksiyon uygulanacak olgularda trombosit sayısı en az olacak şekilde transfüzyon yapılmalı (zayıf öneri, Çok düşük kaliteli kanıt). Öneri 4: Major elektif non-nöroaksiyel cerrahide trombosit sayısı en az olmalı(Zayıf öneri; çok düşük kaliteli kanıt). Öneri 5: Nontrombositopenik olgularda ve kardiopulmoner bypass (CPB) cerrahisinde trombositopenisi olmayan olgularda profilaktik trombosit verilmemeli (zayıf öneri, çok düşük kaliteli kanıt) Öneri 6: İntrakraniel kanaması olan antiplatelet tedavi kullanan olgularda trombosit transfüzyonu önerilmez (Belirsiz öneri, çok düşük dereceli kanıt) Platelet Transfusion: A Clinical Practice Guideline From the AABB

43 Kan Ürünü Verilmesi (Septik Şok)
Aşağıdaki durumlarda trombosit ver: (2D) Trombosit sayısı < 5000/mm3 ise kanama olup olmamasına bakılmaksızın. Trombosit sayısı 5000 ile /mm3 (ise ve bariz kanama riski varsa. Cerrahi ve invaziv girişimlerde yüksek trombosit sayısı (≥50,000/mm3 gerekir. Dellinger RP, et al.: Crit Care Med 2008;36:

44 Trombosit Kontrendikasyonları
Trombosit süspansiyonları profilaktik olarak kullanılmamalı! Ciddi kanama yoksa (SSS kanaması): TTP HIT Kontrendikedir

45 Granülosit Süspansiyonu
Mutlak nötropenik (nötrofil sayısı <500/l) Kontrol altına alınmayan ateş, mikroorganizma gösterilmiş Gram negatif sepsisi, mantar infeksiyonu olduğu gösterilmiş Antibiyotik ve diğer tedavilere 48 saat yanıt alınamamış Hastanın genel durumu bozuluyor KI hipoplazi ve Kİ fonks. geri dönüş şansı olan hastalar Kronik granülomatöz hastalıklı olgular (yukarıdaki koşullar aranmaksızın) antibiyotik tedavisi yetersiz Çok yaygın değil: septisemi ve ateş ile birlikte ciddi nötropeni G-CSF / GM-CSF ile büyük ölçüde azalmıştır

46 Kan Ürünlerinin Işınlanması
Amaç Transfüzyonla ilişkili GVHH önlemek Işınlanması gereken ürünler: Tam kan RBC süspansiyonu Trombosit süspansiyonu Granülosit süspansiyonu Işınlanması gerekmeyen ürünler: TDP ve Kriyopresipitat

47 Işınlanmış Kan Ürünü Kullanımı
Allogeneik kök hücre alıcıları ve vericileri Otolog kök hücre nakli hastaları HLA uygun vericilerden alınan kan ürünü 1. veya 2. derece akrabalardan alınan kan ürünü Şiddetli immün yetmezlik, hematolojik malignite, hodgkin hastalığı Pürin analogları ile tedavi edilen hastalar Konjenital immün yetmezlik hastaları İntauterin transfüzyonlar Prematüre veya yoğun bakım ünitelerindeki yeni doğanlar Ekschange transfüzyon yapılan yenidoğanlar

48 Taze Donmuş Plazma Tek yada 5-6 donörden elde edilir.
200–250 ml volümdedir. Normal plazma düzeyinde tam ve stabil pıhtılaşma faktörleri, Albümin, gamma globülin, ( mg) fibrinojen, FVIII içerir. HIV ve hepatit riski vardır. ABO uyumu aranmaktadır. Rh uyumu temel değildir ancak, 45 yaş altı bayanlara Rh uyumu aranmaktadır. Hızlı verilmesi reaksiyon riskini arttırır. Koagülasyon testleri rehberliğinde dozu belirlenir.

49 Taze Donmuş Plazma PT ve aPTT’nin normalin 1.5 katına çıkmasında,
Multipl pıhtılaşma faktör eksiklikleri Masif transfüzyon sonrasında, Warfarin yüksek dozunda, Vitamin K eksikliği Kronik Karaciğer hastalığına bağlı kanama diatezlerinde Akut DIC tüketime bağlı kanama bozukluklarını düzeltmede. İzole faktör eksiklikleri (F XI) Trombotik trombositopenik purpura, HUS Hemorojik şok Geniş yanık AT-3 eksikliği

50 Masif Transfüzyon - TDP
Masif transfüzyon, travma: TDP/ES oranı ≥ 1: ve 24 saatlik survi iyileştirir. Trombositler için oran ? Lustenberger T, et al. J Trauma Nov;71(5): ; discussion Masif transfüzyon , travma: TDP/ES > 1:1 artmış survival. Mitra B, et al. Injury 2010;41(1):35-9. 4-10 U ES transfüzyon, travma: yüksek TDP/ES, düşük mortalite ve yoğun bakımda kan ürünü kullanımının azalması ile ilişkilidir. Wafaisade A, et al J Trauma 2011 Jan;70(1):81-8; discussion 88-9. Masif transfüzyon , TDP/ES > 0.31:1 prokoagülan aktiviteyi düzeltir ARDS nedeni olmaz. Lucas CE, Ledgerwood AM. J Trauma Acute Care Surg Apr;72(4):821-7. >8 U ES, TDP/ES> 1:1.5 mortalite riskini azaltır, ARDS riskini yükseltir. TDP/ES< 1:1.5 mortalite koagulopati ve hemoraji ile ilişkili. Sperry JL et al. J Trauma.2008 Nov;65(5):

51 Kan Ürünü Verilmesi Kanama veya planlanmış bir invaziv girişim yoksa, laboratuar testlerinde tespit edilen pıhtılaşma anormalliklerini düzeltmek için TDP kullanma. (2D) Dellinger RP, et al.: Crit Care Med 2008;36: YBU alınan 1923 olgunun %12.7’sine TDP infüzyonu %48 kanama; %15 işlem öncesi, %36 plansız işlem öncesi proflaksi %31 olguda PT uzaması yok, %41 olgu kanama yok veya INR <2.5 Transfüzyon öncesi INR <2.5 ise, transf sonrası INR düzelmesi az. YBU’ de TDP transfüzyonlarının çoğunun klinik faydası yok Stanworth SJ, et al. Crit Care.2011;15(2):R108. Epub 2011 Apr 5 Royal Darwin hastanesindeki TDP infüzyonlarının önemli bir kısmının açık klinik endikasyonu yoktur. Moylan S, et al. Intern Med J. 2008;38(9):

52 Taze Donmuş Plazma: Kullanılmaması Gereken Durumlar
Volüm genişletmek amacıyla Yalnızca uzamış PT/aPTT değerlerini düzeltmek amacıyla Heparin etkisini tersine çevirmek Spesifik faktör konsantrelerinin varlığında (FVIII ve FIX) Kardiyopulmoner bypass sonrası profilaktik amaçla Nütrisyonel destek amacıyla Albümin düzeyini yükseltmek amacıyla Protein kaybını yerine koymak amacıyla KULLANILMAMALIDIR! FDA Bülteni, 1989.

53 Kriopresipitat Altı veya daha fazla dönorden elde edilir.
Taze donmuş plazmanın yavaş erimesi ile yüksek konsantrasyonda faktör VIII ( U/paket), fibrinojen( mg/paket) ve fibrinonektin içeren jelatinöz bir presipitat (kriyopresipitat) elde edilir. İnfeksiyon riski ve verilişi TDP ile benzerdir.

54 Kriopresipitat Konsantre şekilde fibrinojen Fibrinojen replasmanı
Fibrinojen düzeyi < 100 mg/dL Hipofibrinojenemi/ Disfibrinojenemi Hemofili A, Hemofili B vWD DIC FVIII replasmanı F XIII replasmanı Üremik trombositopati Obstetrik kanamalar

55 Faktör Konsantresi Hemofili A WVB hastalığı Hemofili B
FVIII konsantresi Hemofili A WVB hastalığı FIX konsantresi Hemofili B Warfarin aşırı dozajı Protrombin kompleks konsantresi(PCC) Hemofili B, Uzun protrombin zamanının hızlı düzeltilmesi

56 Human Albümin Büyük miktarda plazmanın ayrıştırılıp 60oC’de 10 saatte pastörilizasyon ve sterilizyonla elde edilir. Viral enfeksiyon geçme riski yoktur. Yarı ömrü gündür.

57 Human Albümin Volum replasmanı amacıyla kulanılır. Şok Yanıklar
Karaciğer hastalıklarına bağlı hipoproteinemi, Nefrotik sendrom, Diüretiklere rezistans ödem Terapötik plazma değişiminde replasman sıvısı % 20 ve % 25’lik albümin ile akciğer ödem riski artar İntravasküler beslenme için kullanımı uygun değil. Gereksiz kullanım % 50-67 Remahi MJT, et al. The Annals of Pharmacotherapy 2000;34: Yılmaz M, ve ark. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi.2006;16:18-22.

58 Human Albümin Ciddi sepsisli olgularda albümin & salin: albümin renal veya diğer organ hasarına neden olmaz ve ölüm riskini azaltabilir SAFE Study Investigators, Impact of albumin compared to saline on organ function and mortality of patients with severe sepsis. Intensive Care Med Jan;37(1): Epub 2010 Oct 6. Delaney AP, et al. The role of albumin as a resuscitation fluid for patients with sepsis: a systematic review and meta-analysis. Crit Care Med Feb;39(2): Albümin& salin: Yanık & Hipoalbüminemisi olan yoğun bakım hastalarında mortaliteyi azalttığına yönelik kanıt yok Roberts I, et al. Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill patients. Cochrane Database Syst Rev Nov 9;(11):CD Travmatik beyin hasarı olgularında albümin yüksek mortalite ile ilişkilidir ve bu olguların akut resüsitasyonunda önerilmez. SAFE Study Investigators. Saline or albumin for fluid resuscitation in patients with traumatic brain injury. N Engl J Med Aug 30;357(9):874-84

59 İmmünoglobulinler Kas içi kullanım için immünoglobulinler
Spesifik infeksiyonlara karşı yüksek antikor içeren kişilerden elde edilir (Örn: Hepatit B, kuduz, tetanoz) Spesifik infeksiyonların önlenmesi İmmün yetersizlik durumlarında tedavi İntravenöz immunoglobulin İdyopatik otoimmun trombositopenik purpura İmmün yetersizlikler Hipogamaglobulinemi HIV bağlantılı hastalık Spesifik enfeksiyon tedavisi Anti-RhD immünoglobulin ( Anti-D RhIG) Rh D negatif annelerde yenidoğan hemolitik hastalığını önleme

60 Endikasyon Ürün Endikasyon Tam kan Masif kanama dışında nadir
Eritrosit süsp Standart transfüzyon birimi Yıkanmış erit. s. Ateşli ve allerjik reaksiyon riskini azaltmak için Dondurulmuş e.s. Multıpl transfüzyonda HLA ve lökosit a.j karşı hassasiyeti azaltmak TDP Koagülasyon faktörlerini yerine koymak Plazma prot fraks Plazma genişlemesi Kriopresipitat FVIII ve fibrinojen replasmanı Trombosit süsp. Nonimmün trombositopenide trombosit sayısını arttırmak Granülosit süsp Kullanımı nadir. İnfekte granülositopenik hastalarda kullanılır FVIII kons. Hemofili A Protrombin kons. Hemofili B, oral antikoagülan etkisini düzeltmek için Prot C Faktör eksikliğinde trombozun önlenmesi AT III Eksiklik replasmanında

61 Endikasyona Uyum Çin’de, 3. basamak genel hastane,
olgu, %99.3’ü komponent %44.1 olguda herhangi bir medikal endikasyon olmaksızın doktor “deneyimi” ile transfüzyon kararı 603 olgu’da operasyondan sonraki 72 saat içinde Hb, Htc yok Hasta kayıtlarında “irrasyonel” kullanım oranı: Tam kan ve ES %39.2, trombosit süspansiyonu %43.7 Ana neden: Transfüzyon endikasyonu konusunda “rahatlık” Yao YY, et al. [Investigation of the status of perioperative blood transfusion in grade III-A general hospitals in Zhejiang province]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2010 Apr 6;90(13):894-7.

62 Endikasyona Uyum Peru, Haziran-Ekim 2002, hasta dosyası, lab. verisi
Toplam 311 transfüzyon Uygunsuz endikasyon %33.8. ES: %25, TDP: %59, Trombosit s: %13, Kryopresipitat %88 Cerrahi ile ilişkili transfüzyonların yarısı “uygunsuz endikasyon” YBU 1/3 transfüzyon “uygunsuz endikasyon” TDP “en kötü kullanılan” kan ürünü Flores-Paredes W. [To inadequate indication of blood transfusion in a reference hospital in Lima, Peru]. Rev Peru Med Exp Salud Publica Dec;28(4):

63 Transfüzyon Reaksiyonları
Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları Akut Hemolitik TR Gecikmiş Hemolitik TR Non Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları Alerjik ve Anafilaktik Reaksiyonlar Sıvı Yüklenmesi TRALI NHFTR Septik TR

64 Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları
Transfüzyonu izleyen 24 saat içinde Transfüzyona bağlı ölümlerin yarısının sebebi Komplemanı aktive eden IgM ve IgG tipi antikorların yol açtığı masif intravasküler hemoliz ABO uygunsuz eritrosit transfüzyonu Reaksiyonun şiddeti alıcının antikor titresine bağlı Bulgular genellikle transfüzyonun başlangıcından itibaren 1-2 saat içinde çıkar. Birkaç ml uygun olmayan kan transfüzyonu semptomların ortaya çıkmasına neden olabilir.

65 Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları - Klinik
Hemolitik şok fazı: Transfüzyonun sonlanmasını takip eden 1-2 saat içinde Ürtiker, lumbar bölgede ağrı, flushing, başağrısı, prekordiyal ağrı, solunum sıkıntısı, kusma, ateş, titreme ve kan basıncında düşme Anestezi altında: hemoglobinüri, açıklanmayan hipotansiyon, hipertermi, kontrol edilemeyen generalize kanama (DIC) ve sarılık Oligürik faz: AHTR olan bazı olgularda ABY ile birlikte renal tübüler asidoz Diüretik faz: ABY iyileşme döneminde sıvı ve elektrolit dengesi bozulabilir.

66 Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları - Tedavi
Reaksiyonun şiddeti transfüze edilen kan miktarı ile doğru orantılı AHTR şüphesi olan her hasta acilen değerlendirilip tanı konulmalı Transfüzyon hemen durdurulmalı, İ.V. damar yolu açık tutulmalı, Vital bulgular monitorize edilmeli, Kan basıncı ve renal perfüzyonun korunmalı Yeterli IV sıvı , mannitol, furosemid İdrar pH: 8 olmalı mEq/70 kg sodyum bikarbonat Oksijen tedavisi ve/veya MV desteği Trombosit sayısı, PT, aPTT, serum fibrinojen düzeyleri DIC gelişen hastalarda uygun transfüzyon Şok gelişen hastalarda ise şok tedavisine Akut böbrek yetmezliği - diyaliz

67 Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları - Tedavi
Doğru kan ünitesinin doğru hastaya verildiğinden emin olunmalı Reaksiyona neden olan transfüzyon ünitesi kan merkezine gerekli testlerin yapılması için gönderilmelidir. Pre ve post transfüzyon hasta kan grubu, donör kan grubu ve cross-match tekrarlanmalıdır. Post transfüzyon kan örneğinde direkt coombs bakılmalıdır. Plazma hemoglobinemi ve hiperbilüribinemi yönünden değerlendirilmelidir Bakteriyel kontaminasyonun araştırılması için hem transfüze edilen kandan hem de hastadan örnek gönderilmelidir. Hemoglobinüri için post transfüzyon idrar örneği alınmalıdır. 6 ve/veya 24 saat sonra kan sayımı, bilirübin ve serbest hemoglobin için kan örnekleri alınmalıdır.

68 Gecikmiş Tipte Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları
Primer immünizasyon: Hafif tipte reaksiyon; transfüzyondan haftalar sonra görülebilir. Primer alloimmünizasyon sonucu görülür. Transfüze edilen her bir ünite kan başına D antijeni dışındakilere karşı duyarlanma riski %1-1.6 dır. Antikorlar genellikle transfüzyondan sonra en erken 7-10 günde veya birçok haftalar veya aylar sonra saptanabilirler. Hemolizin derecesi oluşan antikor miktarına ve transfüze edilen eritrositlerden kalan miktara bağlıdır. Hemoglobin konsantrasyonunda beklenmeyen bir düşüşle birlikte DAT (+) liği ve/veya yeni eritrosit alloantikorlarının tesbiti halinde geç HTR düşünülmelidir.

69 Gecikmiş Tipte Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları
Anamnestik Yanıtlar: Daha önceden duyarlanmış alıcıda transfüze edilen eritrositlere karşı anamnestik veya sekonder yanıt alınması. Transfüzyondan 7-10 gün sonra transfüze edilen eritrositlere karşı anamnestik yanıt veren IgG tipi antikorlar oluşur. Hem antikorun, hem de eritrositlerin dolaşımda fazla miktarda bulunuşu belirgin bulgular oluşturur. En sık görülen işaretler ateş, hasta Hb’ininde açıklanamayan düşüş ve sarılıktır. Pozitif antikor saptanım testleri ve Cross-match uygunsuzlukları gözlenebilir.

70 Transfüzyonda Proteinlere Bağlı Reaksiyonlar
Plazma transfüzyonundan sonra erken tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları Tam kan veya plazma transfüzyonundan sonra alıcıda anaflaktik tipte bir reaksiyon Ürtikerden, Ciltte kızarma, hipotansiyon, substernal ağrı ve dispneye dek bir yelpazede Transfüze edilen IgA ile alıcının plazmasındaki sınıfa özgül anti-IgA arasındaki etkileşim Birçok olguda reaksiyonun nedeni bilinmemekte Ağır reaksiyonlar sıklığı transfüzyonda bir Ürtiker gelişmesi nisbeten sıktır.

71 Febril Nonhemolitik Reaksiyonlar (FNH)
Ateş çeşitli tipte transfüzyon reaksiyonlarının başlangıç belirtisi olabilir Febril nonhemolitik reaksiyonlar (FNH) transfüzyon esnasında başka bir nedenle açıklanmayan 1oC veya daha fazla vücut ısısı yükselmesi. Vücut ısısının yükselmesi hafiften şiddetliye kadar değişik derecelerde Transfüzyonun başlangıcından, toplam ünitenin verilmesinin sonunda ve hatta transfüzyon bittikten sonraki bir iki saatlik süre içinde olabilir FNH reaksiyonları sık transfüzyon yapılanlarda veya çok sayıda gebelik geçirenlerde daha sık görülür. Ateş genellikle antipiretiklere yanıt verir. Alıcıda verici lenfosit, granülosit veya trombosit membran antijenlerine karşı reaksiyonu Lökosit sayısı azaltılmış komponentlerin transfüzyonu FNH önleyebilir. Geçek FNH reaksiyonları nadiren fatal olmakla birlikte, transfüzyon esnasında ortaya çıkan ateşin nedenini saptamak önemlidir.

72 Anaflaktik Reaksiyonlar
Anaflaktik reaksiyonları diğer erken reaksiyonlardan ayırdeden özellikler: Sadece birkaç milimetreküp kan veya plazma infüzyonundan sonra başlaması, Ateşin bulunmaması. Öksürük, bronkospazm, respiratuvar distress, vasküler instabilite, bulantı, abdominal kramplar, kusma, diare şok ve bilinç kaybı. Bu reaksiyonların bir kısmı IgA yetmezliği olan ve önceki transfüzyonlarda veya gebelik esnasında immünize olarak anti-IgA antikorları oluşturan hastalarda görülür.

73 Kutanöz Hipersensitivite Reaksiyonları
Ürtikeryal lezyonlar FNH transfüzyon reaksiyonlarından sonra ikinci sırayı alır. Lokal eritem, ödem, kaşıntı, genellikle ateş veya diğer bulgular yok. Lokalize ürtiker tek bulgu ise genellikle transfüzyonun kesilmesi gerekmez. Tedavi Antihistaminik Sık ürtikeryal lezyonları olan alıcılarda transfüzyon öncesi antihistaminik

74 Nonkardiyojenik Pulmoner Reaksiyonlar
Kardiak basınç değişikliği saptanamayan pulmoner ödem Akut solunum yetmezliği olup, kalp yetmezliği bulgusu yoktur. X-Ry: Akut pulmoner ödem Respiratuar distress semptomları, ateş, siyanoz, hipotansiyon Transfüzyon hemen durdurulmalıdır. IV steroidler / oksijen-solunum desteği /MV Daha sonra transfüzyon gerekirse, lökositten fakir eritrositler veya lökosit filtreleri

75 Posttransfüzyon Purpura
Multipar kadınlarda Transfüzyondan bir hafta sonra trombosit sayısında ani düşme ve yaygın purpura Bazı hastalarda trombosite özgül alloantikorlar; anti-HPA-la (anti-P11, anti Zwa) Trombositopeni genellikle ağır seyreder Tedavi gerekirse exchange plazmaferez önerilebilir. Trombosit transfüzyonları yarar sağlamaz.

76 Transfüzyon İlişkili Graft Versus Host Hastalığı
Histoinkompatibl lenfoid hücrelerin infüzyonunu takiben oluşur Donör kanındaki lenfositler ile alıcının immun sisteminin durumu Sitotoksik lenfositler - sitoliz Transfüzyondan gün sonra Ani gelişen yüksek ateş, kusma, bulantı, makülopapüler eritematöz raş, sulu ya da kanlı ishal, hepatoselüler hasar, KC fonksiyon testlerinde belirgin artış, hiperbilirubinemi, pansitopeni, halsizlik, bulantı, kusma ve adenopati Evre III-IV’deki ağır formlarında mortalite yüksek Önlemeye yönelik en etkili yöntem olarak kan ve kan ürünlerinin yatkınlığı olabilecek alıcılara ışınlama sonrası verilmesi Işınlama yapılmayan ve GVHH meydana gelen olgularda: yüksek doz steroid, antitimosit globulin, methotrexate ve siklosporin

77 İmmunsupresyon Lökosit içeren kan transfüzyonlarında immunosupresif etki görülür. Cerrahi sırasında kan transfüzyonu yapılan malignensi hastalarında rekürrens daha fazladır. İmmunsupresyon nedeniyle alıcıdaki latent virüsler yeniden alevlenebilmektedir. Ayrıca kan transfüzyonu cerrahi veya travma sonrasında ciddi enfeksiyon görülme sıklığını artırır.

78 Transfüzyonun İnfeksiyöz Komplikasyonları
Bakteriyel ve parazitik bulaş Kapalı sistemlerin kullanılmasından sonra çok azalmıştır. Bakteri kontaminasyon oranı % Gram pozitifler (iyi antisepsi uygulanmamış donör derisinden): Stafilokoklar, Mikrokoklar, Streptokoklar, Bacillus spp, Difteroidler, Gram negatifler (genellikle laboratuvar çalışmaları sırasında): Pseudomonas spp, Achromobacter spp, E.coli, Enterobacter agglomerans, Citrobacter freundii transfüzyonla bulaşan bakteriler arasındadır

79 Transfüzyonun İnfeksiyöz Komplikasyonları
Trombosit süspansiyonu !!!! Trombositler oda ısısında saklanır Hazırlanması sırasında kontaminasyon riski yüksektir. Ortalama %5’i bakteri ile kontamine Kontaminasyon riski trombosit hazırlanma çeşidi !!! Tromboferezde elde edilen trombositlerde kontaminasyon daha az Trombosit saklama süresi kontaminasyon riskini arttırır. Buzdolabı kanlarında fazla önemi olmayan bakteriler trombosit süspansiyonlarında enfeksiyon kaynağı olabilir

80 Transfüzyonun İnfeksiyöz Komplikasyonları
Kan verilmeden önce paketler hemoliz açısından kontrol edilmeli, pıhtı varlığı, kahverengi veya kırmızı plazma varlığı enfeksiyonu destekler Transfüzyona bağlı bakteri enfeksiyonlarında semptomlar çok kısa sürede başlar Üşüme, titreme, ateş, bulantı, kusma, kanlı ishal, karın ağrısı, kas ağrıları, hipotansiyon, hemoglobinüri ve DIC Transfüzyon esnasında bakteri bulaşmasında: transfüzyona acilen son verilmeli, artan torba kanı incelenmek üzere laboratuvara gönderilmeli, kan kültürü alınmalı ve hastaya sepsis tedavisi uygulanmalıdır.

81 Transfüzyonun İnfeksiyöz Komplikasyonları
Viral Bulaş Serolojik testlerin büyük çoğunluğu antijen aramak yerine antikor tespitine dayanır; Markerları donör tarama testleri içerisinde yer alan tüm viruslar donördeki enfeksiyonlarının erken döneminde tüm serolojik testlerin negatif olduğu bir tanısal pencere dönemi gösterir. Ajan Risk Pencere dönemi (gün) HIV 1/493000 22 HTLV 1/641000 51 CMV < %1 Hızlı HCV 1/103000 82 HBV 1/63000 59

82 Transfüzyonun İnfeksiyöz Komplikasyonları
Taşıyıcılık durumunda viral ajan uzun zaman, bazen ömür boyu herhangi bir bulguya neden olmadan infeksiyöz durumda kalır. Latent infeksiyonlarda infeksiyöz ajan nükleik asitinin konak hücre genomuna entegrasyonu ile karakterizedir. İnfekte hücrelerin transfüze edilen kanda bulunması durumunda bulaş gerçekleşir. Transfüzyon yolu ile bulaşan viral enfeksiyonların genellikle aylar sürebilen uzun bir inkübasyon periyotları vardır. Akut dönemde hafif veya belirsiz enfeksiyonlara yol açarlar. Belirgin bir viremi dönemi gösterirler. Transfüzyon bulaşlı viral ajanlar depolanan kan, kan komponenti ya da fraksinasyon ürününün, saklanma koşullarında, uzun süreler stabil kalabilir. Transfüzyon yolu ile bulaşan viral ajanlar plazma kaynaklı ve hücresel kaynaklı olarak iki grupta yer alır

83 Transfüzyonun İnfeksiyöz Komplikasyonları
Plazma kaynaklı viral ajanlar Hücresel kaynaklı viral ajanlar Hepatit A virüsü (HAV) Hepatit B virüsü (HBV) ve varyantları Delta ajanı (HDV) Hepatit C virusu Diğerleri (GBV serisi) HIV-1/2 Parvovirus B 19 Sitomegalovirus (CMV) Ebstein Bar virus (EBV) HTLV-I/II Human herpes virüs 8 (HHV/8)

84 Metabolik Etkiler Volüm yüklenmesi, hiperpotasemi,
Amonyum düzeyinde yükseklik, Sitrata bağlı olarak hipokalsemi Demir yüklenmesi Hipotermi, trombosit dilüsyonu, Akciğer mikroembolileri

85 Transfüzyon Reaksiyonları
Etyoloji İşaretler Tanı Tedavi Akut hemoliz Ateş, dispne, kanama, TA, sırt ağrısı Kan-idrar hemoglobin Iv sıvı, O2, bronkodil, vasopres, mannit, FFP Lokoaglutinin Ateş, dispne AKC grafisi O2, vent. Tdv IgA anaflaksisi TA, dispne Serum IgA düzeyi O2, bronkodil, vasop. KK dışı immun rks Ateş,ürtiker, döküntü Diğer ety dışlanması Asetaminofen, difenh. Bakteriel konta. Ateş, septik şok Hemokültür (hst-kan) antibiotik Volum yüklemesi Dispne Diüretik

86 Masif Transfüzyon Vücuttaki kan hacmine eşit miktardaki kanın 24 saatte verilmesi Dolaşımdaki kan miktarının ½ sinden fazla kısmının 3 saat veya daha kısa zamanda verilmesi 10 U’den fazla tam kan veya 20 U’den fazla eritrosit süspansiyonunun verilmesi olarak tanımlanabilir.

87 Masif Transfüzyon Komplikasyonları
Trombositopeni, Koagülasyon Faktörlerinde Azalma Hipokalsemi, Hiperkalemi Hipotermi Hb Oksijen Afinitesinde Artma Asit Baz Dengesinde Bozulma Banka kanında pH 6.3 olmasına rağmen masif transfüzyon sonrası metabolik alkaloz gözlenebilir. Bu sodyum sitratın sodyum bikarbonata dönüşmesi nedeniyledir Mikroagregatlar ve pulmoner mikroemboli Plazma Onkotik Basınç Değişmesi

88 Sonuç Komplikasyon riski taşımayan tek kan, transfüze edilmemiş kan Kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygun endikasyonlar içerisinde kullanılmalıdır. Yılmaz Hancı S, Hancı V. Kan transfüzyonunun infeksiyöz komplikasyonları. Sendrom 2006;18(1):41-50.

89

90 Tek Ünite Kan Transfüzyonu
Tek ünitelik transfüzyonun aneminin düzeltilmesinde yetersiz, dolayısıyla faydasız % 60–70’ inin endikasyon yok (1962) İncelenen tüm tek ünitelik transfüzyonlar gereksiz ve sorgulanabilir Vakaların % 38’inde bu uygulamaların sorgulanabilir Tek ünite kan transfüzyonu virus enfeksiyonu riskini anlamlı oranda artırırken, az/veya hiç terapötik yarar


"YOĞUN BAKIMDA KAN ve KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları