Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAN TRANSFÜZYONU = KAN TRANSPLANTASYONU = KAN NAKL İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAN TRANSFÜZYONU = KAN TRANSPLANTASYONU = KAN NAKL İ."— Sunum transkripti:

1 KAN TRANSFÜZYONU = KAN TRANSPLANTASYONU = KAN NAKL İ

2 KAN;  Tek kayna ğ ı insan olan,  Alternatifi henüz olmayan,  Yerinde kullanıldı ğ ında hayat kurtaran, İ ntravasküler alanda dolaşan sıvı doku olup, plazma ve şekilli elemanlardan (eritrosit,lokosit,trombosit) oluşur. Kan di ğ er organları perfüze eden hareketli bir organ olarak kabul edilmektedir.

3 Transfüzyonun Tanımı Tam kan ve/veya kan ürünlerinin verilmesidir. Tedavi amaçlıdır. Organ transplantasyonu işlemidir. Hayat kurtarıcıdır. Amaç Kaybedilen kanı yerine koymaktır. Ancak; Tüm transfüzyonların %1 kadarı hayat kurtarıcıdır. Sa ğ lanacak yarar ve do ğ uraca ğ ı sorunlar iyice de ğ erlendirilmelidir!!!

4 NEDEN GÜVENL İ TRANSFÜZYON ? Yanlış Transfüzyon Akut transfüzyon reaksiyonları Post transfüzyon purpura Akut Akci ğ er Hasarı Enfeksiyon Gecikmiş Reaksiyonlar

5 Transfüzyon Uygulamalarında Transfüzyon sürecinin her aşaması için uygulama standartları olmalı Transfüzyon için hazırlanan kan ürünlerinin güvenilirli ğ ini sa ğ lamak için klinik çalışanları ile kan bankası çalışanları arasında açık bir iletişim ve işbirli ğ i olmalı Kan ürünleri nakledilirken ve transfüzyon öncesi kliniklerde bekletilirken işlev kaybı ve bakteriyel bulaşın engellenebilmesi için do ğ ru saklama koşullarının uyulmalı Hasta e ğ itimli personel tarafından kan transfüzyonu öncesinde, uygulama sırasında ve işlem sonrasında takip edilmeli

6 KAN TRANSFÜZYONU Kan ve/veya kan ürünleri için istem formu doldurulmalıdır Kan ve/veya kan ürünleri istem formunda; Hastanın; Adı ve soyadı, Protokol numarası, Tedavi gördüğü bölüm, Tanısı, Kan grubu, Transfüzyon endikasyonu, Hastaya daha önce transfüzyon yapılıp yapılmadığı, Hasta kadın ise daha önce doğum yapıp yapmadığı, Kan ve/veya kan ürününün istem gerekçesi, Hazırlanacak kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, Planlanan veriliş süresi, Hekim kaşesi ve imzası yer almalıdır. Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme Transfüzyon öncesi, çapraz karşılaştırma test sonucu ile hasta bilgileri iki sağlık çalışanı tarafından doğrulanmalıdır. Transfüzyondan hemen önce, iki sağlık çalışanı tarafından; Hastanın kimliği, Kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, Ürünün planlanan veriliş süresi doğrulanmalı Transfüzyonun ilk 10 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenmeli Transfüzyon boyunca her 15 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenmeli

7 Kan Ve Kan Bileşenlerinin İ stemi Ve Uygulama Süreci 1 Transfüzyondan önce transfüzyon hakkında hastaya bilgi verilmeli, aydınlatıcı açıklamalar yapılmalı hastanın yeterince bilgilendi ğ inden emin olunmalı( Bilgilendirilmiş Onam – Hekim )Onam alınırken hemşirenin de sürece eşlik etmesi önerilir 2 Hekim tarafından karar verilen kan ürünün adı, miktarı, transfüzyonun süresi, özellikli durumlar(Lökosit filtrasyonu – ışınlama vb.) belirtilecek şekilde hekim tarafından order edilmeli 3 Order edilen kan ürünü hekim tarafından “Kan ürünü İ stek Formu” doldurularak kan bankasına iletilmeli

8 4 Kan ve kan bileşeni hazır oldu ğ unda Hekim istemine göre crossmatch raporu için hastadan kan alınmalı 5 Sadece transfüzyon için açılan damar yolunu uygunluk açısından kontrol edilmeli (Damar yolu yetişkinlerde 16-18- nolu, pediatrik hastalar için 22-24 -nolu branül tercih edilmelidir.) 6 Kan bankasından hazırlanarak gelen kan ürününün torbasının kontrolü yapılmalı

9 Kan Torbasının Kontrolünde : Kanın kontamine oldu ğ una, dondu ğ una veya çok sıcakta bekletildi ğ ine işaret eden kan plazmasında herhangi bir hemoliz işaretine Eritrositler ile plazma arasındaki çizgide herhangi bir hemoliz İ şaretine Sıklıkla eritrositlerde daha koyu bir renk ya da pembe/siyah bir renk oluşumu ile karakterlenen ve bakteriyel kontaminasyonu gösteren renk de ğ işimine Antikoagülanın iyi karıştırılamadı ğ ına ya da bakteri kontaminasyonuna işaret eden herhangi bir pıhtı varlı ğ ına Torbanın herhangi bir yerinde delik ya da kaçak oldu ğ una ya da daha önce açılmış oldu ğ una işaret eden bulgulara BAKILMALIDIR..

10 7 Do ğ ru Hasta,Do ğ ru Etiket,Do ğ ru Ürün 8 Transfüzyona başlanmadan önce eldiven giyilerek kan torbası üzerindeki bilgiler iki yetkili sa ğ lık personeli tarafından kontrol edilmeli ve kontrol eden kişiler tarafından imzalanmalı 9 İ ki sa ğ lık personeli tarafından kontrol edilen bilgiler; Kan ve kan bileşeni bilgileri kontrolü Hasta kimlik bilgileri kontrolü Crossmatch etiket kontrolü (Kan Torbası ve Form) Torba numarası kontrolü (Kan Torbası ve Form) Özellikli durumların kontrolü (Filtrasyon, Işınlanma vb) Son kullanma tarihinin kontrolü (Kullanılan antikoagülan maddeye göre)

11 10 Kan ve kan bileşeni setlenmeden önce homojenli ğ ini sa ğ lamak için 2 dk alt-üst edilmeli 11 Homojenli ğ i sa ğ lanan kan ve kan bileşenine uygun uygun transfüzyon seti (Kan Verme Seti, Lökosit-Eritrosit Filtresi)takılmalı 12 Transfüzyona başlamadan önce yeniden hasta yanında kimlik bilgileri kontrol edilmeli. Hastanın; Vücut ısısı, kan basıncı, nabız ve solunum sayısı (vital bulgu ) de ğ erlendirilir Transfüzyon başlangıç saati “Transfüzyon İ zlem Formu” na kaydedilmeli. 13 Özellikle erken reaksiyon gelişiminin hemen fark edilmesi için transfüzyonun ilk 5-10 dk’sı yavaş gönderilip ve bu süre içerisinde hastanın yanında kalınmalı.

12 14 Transfüzyon İ zlem Formu” na Transfüzyona başlandıktan 15. dakikada, Transfüzyon bitene kadar 30 dk.da bir ve Transfüzyon bittikten 1 ve 4 saat sonra alınan vital bulgular kayıd edilmeli. 15 Tüm transfüzyon kayıtları yapıldıktan (vital bulgular, transfüzyonun bitiş saati, reaksiyon gelişip gelişmedi ğ ine dair ek not vb) ve transfüzyon bittikten sonra “Transfüzyon Formu” nun bir nüshası boş kan torbası ve seti ile birlikte (kilitli poşetli) kan bankasına gönderilmeli. 16 İ şlem süreci “Tranfüzyon takip formundaki “ basamaklar gerçekleştirilerek ve kayıt edilmeli. 17 Transfüzyon esnasında reaksiyon gelişir ise; hızla transfüzyon sonlandırılmalı İ nfüzyon seti de ğ iştirilmeli Hekime ve Kan bankasına haber verilmeli. Hastada gelişen reaksiyon – vital bulguları ilgili formlara kayıt edilmeli. %0.9 NaCl ile damar yolu açık tutularak haber verilmeli.

13 TAM KANIN KOMPONENTLER İ Tam Kan Eritrosit süspansiyonu Trombositten zengin plazma Trombosit süspansiyonu Taze donmuş Plazma Kriyopresipitat Sıvı Plazma

14 Kan ve Kan Bileşenlerinin Özellikler Kan ÜrünüSaklama KoşullarıKullanım Endikasyonları Uygulama; TAM KAN; Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak kullanılır. +2°C ile +6°C arasında alarmlı, kontrollü, onaylı kan saklama dolaplarında saklanmalıdır. ‼ Asla klinik buzdolaplarında saklanmamalıdır Kaynak metaryal olarak kabul edilmeli Uygun plazma ve kan ürünlerinin bulunamadı ğ ında kullanılmalı Yalnızca eritrosit ve kan hacmi eksikli ğ i birlikte ise kullanılmalıdır Kan saklama dolabından çıkarıldıktan en fazla 30 dk sonra ve 4 st içinde transfüzyon gerçekleştirilmelidir ER İ TROS İ T SÜSPANS İ YONU Tam kandan plazmanın uzaklaştırılması dışında herhangi bir işlem yapılmaksızın hazırlanan bileşendir. Eritrosit süspansiyonları kan kaybı replasmanında, Hastanın hipoksiyi tolere edemedi ğ i durumlarda kullanılır.

15 Kan ve Kan Bileşenlerinin Özellikler Kan ÜrünüSaklama KoşullarıKullanım Endikasyonları Uygulama; TROMBOS İ T SÜSPANS İ YO NU Taze tam kanın trombosit içeri ğ ini yüksek oranda ve etkin formda içeren bileşendir. Aferez yöntemi ile de elde edilebilir Saklama sıcaklı ğ ı +20 - + 24oC arasında olmalıdır. Taşıma sırasında trombosit süspansiyonlarının sıcaklı ğ ı, saklama için önerilen şartlara mümkün oldu ğ unca uygun olmalıdır ve teslim alındı ğ ında tedavide acilen kullanılmayacaksa önerilen koşullarda saklanmalıdır. Kullanım öncesi ajitatör cihazındaki gibi hafil alt-üst edilerek homojenli ğ inin sa ğ lanması önerilir Düşük trombosit sayısı olan hastalarda, Traombosit eksikli ğ ine ba ğ lı klinik olarak önemli kanamalarla seyreden ciddi trombositopeni varlı ğ ında kullanılır. Trombosit konsantreleri mümkün oldu ğ u kadar kısa zamanda 30 dk içinde uygulanmalıdır. Asla klinik buzdolaplarında konulmamalıdır.

16 Kan ve Kan Bileşenlerinin Özellikler Kan ÜrünüSaklama KoşullarıKullanım Endikasyonları Uygulama; Taze Donmuş Plazma Pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonlarının yeterince korunabilece ğ i bir sürede ve uygun bir sıcaklıkta Dondurularak(Koagülas yon faktörleri, globulin ve albümin içerir) gerek tam kandan gerekse aferezle toplanan plazmadan transfüzyon veya fraksiyon amacıyla hazırlanan bileşendir. 25 C o’nin altında 36 ay, -18 ve -25 C o arasında 3 ay saklanır. Taşıma sırasında saklama sıcaklı ğ ı korunmalıdır. Hemen kullanılmayacaksa torbalar önerilen sıcaklıkta hemen depolanmalıdır Temel kullanım alanı plazma fraksiyonu için kaynak materyal olarak kullanılır. Çok sayıda koagülasyon faktör eksikli ğ i olan klinik durumlarda, Spesifik pıhtılaşma faktör konsantrelerinin olmadı ğ ı durumlarda, Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) tedavisinde kullanılır. Eritildikten sonra 20 dk içinde uygulanmalı; 30 dakika içinde kullanılmalıdır Eritilen plazma asla yeniden dondurulmamalı

17

18

19

20

21

22

23


"KAN TRANSFÜZYONU = KAN TRANSPLANTASYONU = KAN NAKL İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları