Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri Deniz Bayhan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri Deniz Bayhan"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri Deniz Bayhan
TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yrd. 23 ŞUBAT 2006 TÜBİTAK-MAM AR-GE DESTEKLERİ BİLGİ GÜNÜ

2 Bilginin kg. Fiyatları Beton 1 sent Çimento sent Demir-Çelik 50 sent
Aluminyum 1,5 dolar Otomobil 10 – dolar Yolcu Uçağı 100 – dolar Fiberoptik Kablo 3.000 dolar Savaş Uçağı dolar Uydu dolar Silikon Çip (Wafer) dolar

3 Teknolojinin ülkelerin ekonomik büyümesine son 50 yıldaki etkisi
ABD %50 Fransa %76 Almanya %78 İngiltere %73 Japonya %55 G.R. Mitchell, “The Global Context for U.S. Technology Policy”

4 Ülkemiz dünyadaki Bilim ve Teknoloji yarışının hangi noktasında?

5 Ulusal Bilim ve Teknoloji Göstergeleri
Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı 2,5 2 Almanya 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı Japonya 1,5 ABD Milyon Kişi Başına Makale Sayısı 1 EU-15 0,5 AR-GE Harcamalarının GSYİH'ya Oranı Kişi başına AR-GE Harcamaları EU-15 Değerleri ( ): Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı:36 Milyon Kişi Başına Makale Sayısı:822 Kişi Başına ARGE Harcamaları: (PPP $) ARGE Harcamalarının GSYİHya Oranı:1,89 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı: 10.4

6 Ulusal Bilim ve Teknoloji Göstergeleri
Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı EU-15 1 Milyon Kişi Başına Makale Sayısı 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı 0,5 İspanya Macaristan Türkiye ARGE Harcamalarının GSYİH'ya Oranı Kişi Başına AR-GE Harcamaları

7 Bilim ve Teknoloji yarışında
Türkiye olarak Bilim ve Teknoloji yarışında yer alacak mıyız?

8 Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Vizyonu*
Toplumun bilim ve teknoloji kültürünün benimsenmesini sağlayan, bilim ve teknolojiyi ürüne dönüştürerek ulusal yaşam düzeyini yükselten ve sürdürülebilir kılan, lider bir Türkiye *18-20 Mart 2004 Paydaşlar Ortak Akıl Toplantısı

9 TÜBİTAK’ın Vizyonu* “Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olmak” *14-17 Nisan 2004 TÜBİTAK Liderleri Ortak Akıl Toplantısı *1 Mayıs 2004 TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararı

10 2010 yılı Hedefleri Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının %2’ye yükseltilmesi Ülkemizdeki tam zaman eşdeğer bilim insanı sayısının ’e ulaşması

11 Türkiye Araştırma Alanı (TARAL)
Yılı Bütçelerine TARAL için toplam 831 Milyon YTL ödenek tahsis edildi.

12 TEYDEB Misyonumuz www.tideb.tubitak.gov.tr
Ülkemiz sanayinin kurumsal ATG yeteneği kazanmasına yönelik olarak; Araştırma ve geliştirmeye kaynak ayrılmasını özendirecek ve riski paylaşacak destek mekanizmaları kurgulamak ve uygulamak, Rekabet öncesi ve sonrası ağ yapıları teşvik ederek, üniversite sanayi işbirliği ile teknoloji transfer mekanizmaları oluşturulmasına katkıda bulunmak, Ölçme-değerlendirme-izleme sistemleri oluşturarak, uygulama araçlarının etkinliğini ölçmektir.

13 TEYDEB Faaliyetleri AR-GE EUREKA ÜSAMP YARDIMI PROJE PAZARLARI AR-GE
TEKNOLOJİ İNDİRİMİ YATIRIM ÖDÜLÜ TEŞVİĞİ

14 TEYDEB Faaliyetleri Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği (Ar-Ge Yardımı) Karşılıksız %60’a varan oranlarda destek EUREKA Sanayi Ar-Ge Ağı Desteği Uluslararası proje ortaklığına destek Ar-Ge Proje Pazarı Platformu Destekleme Programı Proje fikirlerini hayata geçirmek için ortaklık arayış toplantılarına destek Teknoloji Ödülleri Yenilikçi ürün ve ürün geliştirme süreçlerine ödül

15 TEYDEB Faaliyetleri Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) Üniversite sanayi etkileşimini artırmak ve sanayici ihtiyaçlarından kaynaklanan projeler üzerinde çalışmak üzere kurulacak merkezlere destek – 6 KURULU MERKEZ Sanayi Katılımlı Uluslararası Ar-Ge Projeleri Uluslararası ortak projelerde sanayi önderliğinde projeye ortak olan üniversite/araştırma kurumları projelerine $ ’a kadar destek Teknogirişim Yarışması Gerçek kişilerin ticari sonuca erişebilecek fikirlerinin “İş Planı” yapısına dönüştürülmesine destek

16 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEĞİ

17 www.tideb.tubitak.gov.tr Ar-Ge Yardımı Uygulaması
AR-GE YARDIMI ( ) Ar-Ge Yardımı Uygulaması DTM ve TÜBİTAK İşbirliğinde Başarıyla Yürütülmektedir

18 www.tideb.tubitak.gov.tr Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri
13 Temmuz 2005 TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik 1 Ağustos 2005 DTM TÜBİTAK Protokolu 1 Ocak 2006 Teknik ve Mali Kılavuz

19 www.tideb.tubitak.gov.tr AR-GE YARDIMI Sanayi Kuruluşlarının
Araştırma – Geliştirme Nitelikli Projelerine %60’a Varan Oranlarda 3 Yıl Süreyle Hibe Destek

20 www.tideb.tubitak.gov.tr DESTEKLEME KOŞULLARI KİM BAŞVURABİLİR
Sektör ve Büyüklüğüne Bakılmaksızın Firma Düzeyinde Katma Değer Yaratan Tüm Kuruluşlar DESTEK BİÇİMİ Harcama yapıldıktan sonra hibe şeklinde destek DESTEKLEME MİKTARI Ar-Ge Proje Giderleri Toplamının En Fazla %60’ı (En Düşük: KOBİ %32, Büyük %25) DESTEKLEME SÜRESİ En Çok 36 Ay

21 AR-GE PROJESİ HEDEFLERİ
Yeni ürün üretilmesi Ürün kalitesini yükselten veya maliyeti düşüren yeni tekniklerin geliştirilmesi Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

22 Ar-Ge Projesi Değerlendirme Ölçütleri
Projenin ar-ge içeriği ve teknolojik düzeyi Proje çıktısının yenilik düzeyi Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu Proje çıktısının ekonomik yarara dönüşebilirliği Projenin ulusal kazanıma dönüşmesi

23 Ar-Ge Projesi Değerlendirme Ölçütleri
Yenilik sınıflandırması Ürün yeniliği Firmada mevcut bir ürününün teknolojik olarak iyileştirilmesi Firma için yeni bir ürün veya ürün platformu geliştirilmesi Dünya için yeni bir ürün geliştirilmesi Süreç yeniliği Yeni tekniklerin geliştirilmesi Üretimle ilgili yeni bir yöntem veya teknoloji geliştirilmesi

24 Ar-Ge Projesi Değerlendirme Ölçütleri
Yenilikçi ve özgün yönler Karşılaştırma: hedeflenen pazar ve sektördeki benzerlerine göre farklılıklar ve yenilikler, son ürün-alt ürünler ilişkisinde yenilik yapılacak düzeyde açıklanmalı Yeniliğin getirdiği teknik riskler Yeniliğin firma ürün çeşitliliğine etkisi

25 DİKKAT ! Başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için; Projenin,
bilimsel ve teknolojik niteliği, yenilik düzeyi, özgün yönleri, hedefleri ve faaliyetleri, yaratılacak katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejiler, proje planlaması ve proje yönetim yapılanması konusunda tam bir fikir verecek yeterlilikte olmalıdır.

26 www.tideb.tubitak.gov.tr AR-GE AŞAMALARI Kavram geliştirme
Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları Prototip üretimi Pilot tesisin kurulması Deneme üretimi ve tip testlerin yapılması Satış sonrası ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözüm faaliyetleri

27 Ar-Ge Yardımı Safhaları
Kavramsal Tasarım II. Safha Teknoloji Geliştirme III. Safha Üretim ve Pazarlama Ürün Tasarımı Fikir İhtiyaç Üretim Tesisi Prototip Ürün Yönetim Ürün Fikri Üretim Sistemi Tasarımı Müşteri Pazar Üretim Fikri Pilot Üretim

28 www.tideb.tubitak.gov.tr DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ
Personel giderleri Alet, teçhizat, prototip kalıp, yazılım ve yayın alımları Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri Malzeme ve sarf giderleri Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri TPE’den alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler

29 Proje Başvuru Zamanlaması
Yılın herhangi bir gününde proje başvurusu yapılabilir, ancak proje başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesinden itibaren yapılan harcamalar destek kapsamında değerlendirilir. Örnek; 23 Şubat 2006 tarihinde TİDEB’e yapılan proje başvurusunun destek başlangıç tarihi en erken 1 Kasım 2005 olacaktır.

30 Proje Değerlendirme Süreci
Proje Başvurusu – AGY100 (4 Kopya) Proje Sorumlusu Atanması Ön Değerlendirme Hakem Ataması Hakem Ziyaretleri Hakem Değerlendirmesi – AGY200 Proje Sorumlusu Değerlendirmesi Alan Komitesi Kararı Firmaya Karar Bildirimi

31 PROJE BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME TÜBİTAK TİDEB TİDEB ÖN DEĞERLENDİRMESİ
HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

32 SON DEĞERLENDİRME ALAN KOMİTESİ ? KABUL Ar-Ge RET

33 Proje Destek Süreci Dönemsel Başvuru – AGY300 (2 kopya)
Ön Değerlendirme Mali Belge İnceleme (AGY500 + TİDEB) İzleyici Değerlendirmesi – AGY400 Destek Oran ve Tutarı Belirleme DTM Bildirimi Firmaya Bildirim DTM Onayı Firma Hesabına Ödeme

34 AR-GE YARDIMI İSTEK FORMU
MALİ RAPOR İNCELEME YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR AR-GE YARDIMI İSTEK FORMU >DÖNEM RAPORU >MALİ RAPOR İNCELEME TİDEB İZLEYİCİ TÜBİTAK TİDEB

35 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
DESTEK ORAN VE MİKTARI BELİRLEME % YTL DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ONAYI DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (%25) + TÜBİTAK (%75) ÖDEME

36 Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri
Kuruluş tanımından kanuni merkezi ve iş merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin Türkiye’deki temsilcilik ve şubeleri çıkartıldı. Mali Rapor (Dönemsel olarak hazırlanan gider formları, gider belgeleri ve destekleyici mali belgelerden oluşan doküman) ve proje mali sorumlusu tanımları getirildi. Teknik ve Mali Kılavuz dokümanı tanımlandı.

37 Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri
Ortak proje başvurularında; proje katılımcıları arasında işbirliğine ilişkin yetki ve sorumlulukların belirtildiği sözleşme yapılması şarttır. Proje değişiklikleri Ar-Ge yardımı istek formu ile birlikte gerekçeli olarak sunulacaktır. Destek kapsamına alınan bir Ar-Ge projesinin, başka bir kuruluşa devri TÜBİTAK’ın buna ilişkin kararı ve DTM’nin onayıyla mümkündür.

38 Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri
Proje sözleşmesi kavramı getirildi. Destek kararının bildirimi sonrasında TÜBİTAK, proje yürütücüsü ve ilgili kuruluş/kuruluşların yetkilileri arasında hukuki, idari, mali hükümler, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile diğer hususların belirlendiği bir sözleşme imzalanacaktır. “Proje Öneri Bilgileri“ ve “Destek Karar Yazısı” sözleşmenin eki olacaktır.

39 Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri
Yeminli Mali Müşavir onay süreci eklendi. Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdiki için bir YMM ile sözleşme düzenlemiş olan kuruluşun mali raporları, sözleşme yapılan yeminli mali müşavir tarafından değerlendirilir. Mali raporu da içeren AGY300, YMM raporu ile birlikte TÜBİTAK’a sunulacaktır. Yeminli mali müşavir ücretleri kuruluş tarafından karşılanır.

40 Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri
Kuruluşlara ödenecek desteğin %75’lik bölümü TÜBİTAK tarafından, kendi bütçesinden doğrudan kuruluşun banka hesabına ve kalan %25’lik bölümü ise DTM tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından karşılanacaktır. Kuruluşlara ödenen tutarın sadece DFİF kaynaklarından sağlanan kısmının %6’sı TÜBİTAK hesabına aktarılacaktır. Bu durumda kuruluşlara ödenecek destek tutarında % 4,7 oranında artış olmuştur.

41 Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri
KOBİ’ler tarafından talep edilmesi veya projenin öncelikli alanda olması halinde, sözleşme yapıldıktan sonra, desteklenen proje toplam bütçesinin %10’unu ve YTL’yi (ikiyüzellibin) aşmamak şartıyla proje süresince bir defaya mahsus ön ödeme yapılabilecektir. Ön ödeme tutarı kadar teminat gösterilecek ve teminata ilişkin her türlü gider kuruluş tarafından karşılanacaktır.

42 Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri
Mücbir sebepler, kuruluşun başvurusu veya yerinde yapılan uzman veya izleyici değerlendirmesi sonucunda TÜBİTAK’ın alacağı kararla proje geçici olarak durdurulabilir. Geçici durdurma süresi en fazla bir yıl olacaktır ancak proje destek süresi destek başlangıç tarihinden itibaren azami 42 ay ile sınırlıdır.

43 Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri
Geçici durdurma süresi bittiği halde kuruluş tarafından sonraki dönem için TÜBİTAK’a başvuruda bulunulmaması halinde, proje kendiliğinden iptal edilmiş sayılacak ve sağlanmış olan tüm yardımlar TÜBİTAK’a iade edilecektir. Mücbir sebepler, kuruluşun tasfiyesi, mali yetersizlik, projenin güncel teknolojinin çok gerisinde kalması ve ekonomik değerini yitirmesi ve benzeri teknolojik nedenlerden oluşacak özel durumlarda iptal edilen projelerde yapılan ödemelerin iadesi istenmez.

44 Ar-Ge Yardımı Uygulama Değişiklikleri
Projenin ilerleyen dönemlerinde başvurusu ve değerlendirmesi yapılmış önceki dönemlere ait personel giderleri dışındaki bir harcama ve gider belgesinin sehven unutulduğunun farkına varılması halinde de ilgili harcamaya ilişkin destekleme yapılabilecektir. Ar-Ge projelerinde istihdam edilen kuruluş ortaklarının ücretleri için sağlanacak aylık maksimum destek miktarı için sınırlamalar getirilmiştir. (2005/2.döneminden itibaren)

45 Genel Değerlendirme 1995 yılından bu yana….
1594 FİRMANIN 3666 PROJE BAŞVURUSU 1,9 MİLYAR DOLARLIK TOPLAM PROJE BÜYÜKLÜĞÜ DESTEKLENEN 2064 PROJE TAMAMLANAN 1413 PROJE 352 MİLYON YTL ($293 M) AR-GE YARDIMI BİLDİRİMİ 1 MİLYAR DOLARLIK YARATILAN AR-GE HACMİ

46 1360 ARAŞTIRMACIDAN OLUŞAN, SÜREKLİ BÜYÜYEN
Hakem Havuzu 57 ÜNİVERSİTEDEN 7155 HAKEMLİK 1360 ARAŞTIRMACIDAN OLUŞAN, SÜREKLİ BÜYÜYEN HAKEM HAVUZU

47 PROJE BAŞVURULARI (Birikimli)

48 PROJE BAŞVURULARI (Yıllık)

49 YENİ FİRMA SAYILARI (Birikimli)

50 YENİ FİRMA SAYILARI (Yıllık)

51 ÖDENEN DESTEK TUTARLARI (Birikimli)(M$)
*293 * DTM ve T.C.Merkez Bankası’nda bekleyen destek tutarları dahildir.

52 ÖDENEN DESTEK TUTARLARI (Yıllık)(M$)
*100 * DTM ve T.C.Merkez Bankası’nda bekleyen destek tutarları dahildir.

53 PROJELERİN FİRMA BÜYÜKLÜĞÜNE
GÖRE DAĞILIMI

54 Projelerin Şehirlere Göre Dağılımı
Toplam 46 il

55 PROJELERİN TEKNOLOJİ ALANLARINA
GÖRE DAĞILIMI

56 PROJELERİN MALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

57 PROJELERİN ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANINA GÖRE DAĞILIMI

58 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALAN PROJELERİNİN FİRMA BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DAĞILIMI

59 PROJELERİN MALİYETLERİNE GÖRE
DAĞILIMI

60

61 ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği iyi açıklanmalı ve öne çıkarılmalıdır. Projenin teknoloji düzeyi bilimsel/teknik literatür ve standartlar referans verilerek açıklanmalıdır. Ürün yapısı karmaşık olan veya çok disiplinli çalışma gerektiren projelerin bu özellikleri ayrıntılı açıklanmalıdır.

62 ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR Projenin hedef ve çıktıları net ve ölçülebilir biçimde tanımlanmalıdır. Başarı kriterleri tanımlanmalıdır. Projenin gerektirdiği Ar-Ge aşamaları iyi tanımlanmalıdır. Projede kullanılacak yöntem ve teknikler açıklanmalıdır.

63 ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR Proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmalıdır. Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalıdır. Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve hizmet alımları tanımlanmalıdır. Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmelidir.

64 HATALAR VE EKSİKLİKLER
Teknik açıklamalar endüstriyel Ar-Ge içeriğini ortaya çıkartamaz. Hedef ve çıktılar belirsiz veya ölçülemezdir. Başarı kriterleri belli değildir. Proje süreci sistematik Ar-Ge aşamalarına dayalı oluşturulmaz. Proje konusu ürün veya süreç yeniliği “karşılaştırmalı” açıklanmaz.

65 HATALAR VE EKSİKLİKLER
Projedeki firmanın özgün katkısı anlaşılamaz. Öngörülen işbirlikleri ve hizmet alımlarının gereklilikleri anlaşılamaz. Projeyi yapabilecek nitelikli personel proje ekibinde yoktur veya bu eksiği giderecek bir hizmet alımı planlanmamıştır.

66 HATALAR VE EKSİKLİKLER
İş paketleri uygun biçimde oluşturulmaz. İş paketlerine uygun iş gücü planlanmaz. Adam/ay oranları abartılı tahmin edilir.

67 Ar-Ge YARDIMININ SAĞLADIKLARI
Ar-Ge kültürü ve fiziksel altyapının oluşturulması Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması Bilgi kazanımların dökümante edilerek kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması Üniversite sanayi işbirliğinin oluşturulması Nitelikli işgücü istihdamının arttırılması Ar-Ge yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve özgüven Ticari başarı Yeni açılım olanakları

68 Desteklenen Proje Örnekleri
Sanal Türkçe dil öğretim merkezi Tümdevre tasarımı için yazılım araçları geliştirme Web temelli kalıp tasarımı ve imalatı destek platformu Yük taşımacılığı için yazılım geliştirilmesi Bilgi güvenliği yönetim sistemi geliştirme Sayaç veri toplama donanım ve yazılımı geliştirme Görüntü işleme yazılımı geliştirme Entegre kaynak yönetim yazılımı geliştirme Uzaktan eğitim yazılımları, öğrenme nesneleri tasarımı Hastane işletme platformu

69 Desteklenen Proje Örnekleri
Dizel egzost katalitik konventör taşıyıcı Yüzey kaplamalar Traş jeli üretimi Süt soğutma jenaratörü Ultrasonik enerjinin tekstil proseslerinde kullanımı Gözenekli metal protez teknolojisi Uçuş simülatörü Deri endüstrisinde oluşan atıkların bertarafı

70 Başarı Öyküleri ELİAR Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Tekstil Boyahaneleri konusunda ileri düzeyde otomasyon yazılımları geliştirmiş ve şirketin ticari başarısını %100’lere varan oranda artırmıştır. Yurt dışında yaklaşık yüz adet cihazı olan Eliar’ın Ar-Ge Yardımı ile desteklenen projeleri sonucu kadrosunda %300’lük artış olmuştur.

71 Başarı Öyküleri İNFOTRON
90’lı yılların başında otomotiv sektöründe endüstriyel tasarım ve yazılım konularında çalışmaya başlayan firma 97 yılında ilk Türk Uçuş Simülatörünü üretmiştir. Bu simülatörün oluşturduğu altyapı ile uluslararası Ar-Ge ortaklıklarında yer alınmış ve çeşitli ticari başarılar elde edilmiştir.

72 Başarı Öyküleri TESAN Tamamen yerli olanaklarla 3 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkarılan “Bilgisayarlı Kalıp Hazırlama” yazılımı ile firma 1999 yılında Teknoloji Başarı Ödülünü almıştır. Konfeksiyon sektörü için bir dönüm noktası olan bu ürün ve ardından geliştirilen “Kesimhanelerde Sistem Entegrasyonu” ile firma dünyada aranan bir marka olma yolunda ilerlemektedir.

73 Başarı Öyküleri TOPER KARAKUNDAKOĞLU DEĞİRMEN MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.
Kahve değirmeni üreten küçük bir atölyeden kahve kavurma makinesi başta olmak üzere çeşitli makinalar üreten ve 18 değişik ülkeye satış yapan bir merkeze dönüştü

74 Başarı Öyküleri ORTAK NOKTALAR Teknolojiye ve bilgiye yatırım yapmak
Yeniliklere açık olmak Ar-ge kültürünü ve altyapısını oluşturmak Firma içi eğitime önem vermek Kalite kavramını benimsemek Standartlar ile tanışmak Satış sonrası hizmete önem vermek Dış pazarlar konusunda araştırma yapmak

75 HAKEMLİK

76 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE YATIRIMLARI TEŞVİK FONU
İLGİLİ MEVZUAT 2002/4367 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 30 Temmuz 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/1 nolu Tebliğ SORUMLU KURULUŞ Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü KAPSAM Tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri giderecek, istihdam yaratacak ve uluslararası rekabet gücü sağlayacak Ar-Ge yatırımların kredi ile desteklenmesi amaçlanmıştır.

77 www.tideb.tubitak.gov.tr AR-GE İNDİRİMİ İLGİLİ MEVZUAT
5228 sayılı Kanunla değişik Kurumlar Vergisi Kanunun 14/6 numaralı bendi SORUMLU KURULUŞ Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü KAPSAM Kurumlar, yıl içinde yaptıkları Ar-Ge harcamaları tutarının %40’ı oranında hesaplayacakları Ar-Ge indirimini beyanname üzerinde kazançtan indirebileceklerdir.

78 Avrupa çapında bir ‘AĞ’
E U R E K A Avrupa çapında bir ‘AĞ’

79 EUREKA Avrupa refah tabanının sağlamlaştırılması
Hedefleri Avrupa refah tabanının sağlamlaştırılması Verimliliğin ve rekabet gücünün geliştirilmesi Araçları Avrupa çapında ArGe işbirliği Yüksek teknoloji alanlarında pazarın gerektirdiği projeler Üyeleri 35 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği

80 EUREKA Proje Kabul Kriterleri
Avrupa’nın verimlilik ve rekabet artırma hedefleri ile uyumlu Sivil amaçlı Dünya çapında pazar potansiyeli En az iki EUREKA üye ülkesinden katılımcı işbirliği

81 Ülkelerin Eureka Proje Büyüklükleri

82 Tamamlanan Projeler – Türkiye
Tamamlanan Proje Sayısı: 40 Toplam Katılımcı: 77 Toplam Proje Bütçesi: 370 M Euro Türk Katılımcıların Bütçesi: 34 M Euro

83 Tamamlanan Projelerde Proje Ortaklarının Dağılımı

84 Devam Eden Projeler – Türkiye
Devam Eden Proje Sayısı: 17 Toplam Katılımcı: 25 Toplam Proje Bütçesi: 86 M Euro Türk Katılımcıların Bütçesi: 20,5 M Euro

85 Devam Eden Projelerde Proje Ortaklarının Dağılımı

86 Eureka Destek Sistemi Eureka platformunda her ülke kendi destek sistemine göre kendi katılımcılarını desteklemektedir

87 Türk Katılımcılar için Fırsatlar
Sanayi kuruluşları için: Ar-Ge proje giderleri destek oranı hesaplanmaksızın en yüksek destek oranı (%50 - %60) Üniversite veya araştırma kuruluşları için: Araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamı ( USD geçmemek üzere) 36 ile sınırlı olmayan proje destek süresi Uluslararası işbirliği ağlarına katılım

88 Türk Katılımcılar İçin Mali Destek
TÜBİTAK Ar-Ge desteği (DTM kaynaklı) Şirketlere hibe - % 50 - % 60 Sanayi ile ortak projelere katılan üniversitelere ve araştırma merkezlerine hibe - en fazla $ TTGV ArGe sermaye desteği Şirketlere kredi - % 50 (TTGV destek programı çerçevesinde)

89 Projenin Eureka Etiketi Alması
Projeye katılan ülkelerin Eureka uygun görüşü NPC-HLG toplantılarında projenin onayı ile Eureka etiketi alınması Katılımcıya Karar Bildirimi

90 EUREKA Projelerinin Kazandırdıkları
Uluslararası işbirliği yeteneğinin kazanılması Diğer uluslararası destek programlarına daha kolay erişim ve adaptasyon Uluslararası pazarlara erişim En üst düzey destek oranı

91 EUREKA - Neden İşbirliği ?
Daha yeni düşünceler Daha geniş deneyim Daha çok uzmanlık Daha büyük projeler Kaynakların birleştirilmesi Risk paylaşımı Daha büyük pazarlara erişim,

92 EUREKA Ofisi ile Sürekli İrtibatta Olmanız İçin Nedenler
Proje fikirlerinizi olgunlaştırabilirsiniz Gelişmelerden ve diğer destek sistemlerinde haberdar olabilirsiniz Proje başvuru süreci ve projeniz ile ilgili durum bilgilerini alabilirsiniz Uluslararası ortak bulabilirsiniz Proje ile ilgili her türlü sorununuza çözüm önerileri geliştirebilirsiniz

93 ÜSAMP ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ PROGRAMI

94 ÜSAMP - AMAÇ Üniversite ve sanayi kesimlerinin etkileşimini yaratmak
Sanayinin ihtiyaçlarından kaynaklanan projeler üzerinde çalışmak Endüstriyel araştırmalar konusunda deneyimli mezunlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak Üniversite araştırmalarını artırmak Üniversite sanayi işbirliğinde süreklilik sağlamak

95 ÜSAMP – MERKEZ KURULUŞU
ÜNİVERSİTE + TÜBİTAK Merkez Kimlerce Kurulur ? - Üniversite, TÜBİTAK, en az üç sanayi kuruluşu veya bir şemsiye kuruluşca Merkez Nerede Kurulabilir ? - Bir üniversite veya üniversitenin uygun göreceği bir mekanda Merkez Hangi Alanda Çalışır ? - Sanayicilerle ortaklaşa belirlenen bir teknoloji alanında

96 ÜSAMP MERKEZLERİ Kurulan Merkez 6
Kuruluş İçin Başvuru Aşamasında Merkez Faaliyeti Durdurulan Merkez TOPLAM

97 ÜSAMP MERKEZLERİ Seramik Araştirma Merkezi Adana Üsam
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Kuruluş Tarihi: 19 Mart 1998 Katilimci Firmalar: 19 Sanayi Kuruluşu Adana Üsam Çukurova Üniversitesi Adana Kuruluş Tarihi: 09 Mayis 2000 Katilimci Firmalar: 37 Sanayi Kuruluşu Tekstil Araştirma Merkezi Ege Üniversitesi İzmir Kuruluş Tarihi: 07 Aralik 2000 Katilimci: Türk Tekstil Vakfi

98 ÜSAMP MERKEZLERİ Otomotiv Teknoloji Ar-ge Merkezi Biyomedtek
İtü İstanbul Kuruluş Tarihi: 23 Ağustos 2003 Katilimci: Otomotiv Sanayii Derneği Biyomedtek Hacettepe Üniversitesi - Ankara Kuruluş Tarihi: 06 Haziran 2004 Katilimci Firmalar: 3 Sanayi Kuruluşu Ostim Odagem Odtü Ankara Katilimci Firmalar: Ostim Sanayi Bölge Müdürlüğü Ve 17 Sanayi Kuruluşu

99 TİDEB Diğer Destek Programları
Ar-Ge Proje Pazarı Platformu Destekleme Programı Üniversite, araştırma kurumları veya sanayi şemsiye kuruluşlarının, proje fikirlerini hayata geçirmek için düzenleyecekleri ortaklık arayış toplantılarına finansal destek Teknoloji Ödülleri Ülkemizde yenilikçi ürün geliştirme çabalarını desteklemek, yenilikçi ürün geliştirmenin rekabetçi pazarlarda başarının kaçınılmaz gereği olduğu konusunda kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını arttırmak amacıyla TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD’ın işbirliğinde oluşturulan bir program

100 Ar-Ge yatırımı ağaç dikmeye benzer.
Sabır gerektirir. Bakım gerektirir. Bu emeğin karşılığında sürekli meyve alırsınız Bir tohumdan milyonlarca meyveye ulaşırsınız.

101 Araştırma-Teknoloji Geliştirme ve Yenilikçilik ile zirveye...
Ar-Ge yapan sanayici Ar-Ge yapmayan sanayici...

102 TEYDEB İletişim Bilgileri
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 221 06100, Kavaklıdere, ANKARA Tel: (312) Faks: (312) e-posta: İnternet:

103 Teşekkür ederiz...


"TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri Deniz Bayhan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları