Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ
Dr. Mustafa Vatansever Gaziantep

2 TTB Sosyalleştirme ve sağlık ocağı uyguluması uygun bir modeldir.
Kentsel Alanda sıkıntılar vardır.Geliştirilmelidir Başta laboratuar olmak üzere teknolojik alt yapı olanakları sunulmaldır. Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitimi Hayata Geçirilmelidir.

3 Genel Pratisyenlik Uzmanlık Eğitimi ;
UEMO (Avrupa Genel Pratisyenler Birliği) kriterleri Genel Pratisyenlik Uzmanlık Eğitimi ; Kendi eğiticilerine sahip olmalı En az 3 yıllık özgün eğitim programı olmalı En az yarı süresi alanda ( I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında) uygulanmalı GP Mesleki Eğitimi

4 Ülkemizde Aile Hekimliği

5 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Temel Özellikleri
Erişilebilirlik Gereksinim duyulduğunda ilk başvuru yeri Kapsayıcılık Koruyucu hizmetler Tedavi edici hizmetler Eşgüdüm Süreklilik Yalnızca hastalık sırasında değil, uzun erimli sağlık hizmeti.

6 + Bir yıl içinde 1,000 kişilik bir toplumda
800’ünde yakınmalar 327’si sağlık hizmetine başvuruyor 217’si pratisyen hekime 21’i hastaneye sevk 8’i hastaneye yatırılıyor 1’i eğitim-araştırma hastanesine yatırılıyor + Aşılananlar, aile planlaması yöntemi alanlar, sağlık eğitiminden yararlananlar, bulaşıcı hastalık kuşkusuyla incelenenler

7 Sağlık hizmetlerinin özellikleri
Diğer kamu hizmetleriyle birlikte sunulduğu koşullarda etkilidir Temiz su sağlanması, kanalizasyon sistemi, yaygın temel eğitim gibi hizmetlerle birlikte / işbirliği içindeyse etkili

8 Sağlık hizmetlerinin özellikleri
Diğer kamu hizmetleri olmadan da sağlık düzeyini olumlu etkiler Koruyucu sağlık hizmetleri hakkaniyet içinde sunulduğunda; eğitim, temiz su, yüksek gelir olmasa da özellikle yoksulların sağlığını iyileştirir

9 Sağlık hizmetlerinin özellikleri
Sağlığa bütçeden ayrılan payın büyüklüğünden çok eşit dağıtımı etkili

10 Ulusal Politikalar ABD (% 21) GSMH= 35900$ yaşam süresi= 77,0
Hollanda (% 15) GSMH= 24000$ yaşam süresi= 78,0 İspanya (% 6) GSMH= 14900$ yaşam süresi= 79,0

11 Ulusal Politikalar Küba (% 23) GSMH= 1170$ yaşam süresi= 76,0
İran (% 7) GSMH= 1750$ yaşam süresi= 74,0 Türkiye (% 3) GSMH= 3000$ yaşam süresi= 70,0 Kosta Rika (% 22) GSMH= 4000$ yaşam süresi= 77,0

12 Toplumun sağlık düzeyi ve sağlık hizmetleri
Doğuştan yaşam beklentisi ile sağlık hizmeti ölçütlerinin ilişkisi Kadının okur yazarlığı 0,88 Sağlıklı suya ulaşabilme 0,86 Hekim sayısı 0,75 Sağlığa bütçeden ayrılan pay 0,64 Hastane yatağı sayısı 0,58

13 Aile Hekimliği sisteminin gerekçeleri olarak neler söylendi
Birinci basamakta verilen koruyucu-tedavi edici hizmetler yetersiz Pratisyen hekimler verimli hizmet yürütemiyorlar Pratisyen hekimlerin kimlik sorunları var Verdikleri hizmet ve karşılığından memnun değiller Sağlık ocakları çağın gerisinde kalmıştır, birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin verilmesi gerekmektedir.

14 Temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi
Temel sağlık hizmetlerinde yapılacak reformların çıkış noktası hem tıp hem de hasta toplumunda temel sağlık hizmetini sağlayan kişilerin göreli konumunu iyileştirmek olmalıdır. Başka bir deyişle, Türkiye’deki temel sağlık uzmanlarına temel hizmet paketini Türkiye’de sunarken , hem evde hem de hastanede bakılan hastaların tedavisinde çeşitli sağlık hizmeti sektörlerinin bütünleştirilmesini sağlayacak imkanlar verilmelidir. Bunu başarmanın bir yolu “aile hekimliği” kavramının ve uygulamasının benimsenmesidir. DÜNYA BANKASI, Haziran 2002

15 DÜNYA BANKASI 2004 TÜRKİYE SAĞLIK RAPORU
“Aile Hekimliği Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin en önemli adımıdır. Bu nedenle hükümete 2004 yılında 40 milyon Euro kredi verdik.”

16 “REFORMA YÖNELİK POLİTİK STRATEJİLER”
Oyuncuların pozisyonunu değiştirmek üzere pazarlık yapın (tehdit, vaat, ticaret ve anlaşmalar) Dostları güçlendirmek ve Düşmanları zayıflatmak üzere güç kaynaklarını dağıtın (kaynakları zayıflat, işbirliğini reddet, medyada yer verdirme v.b, ahlaklı olmayabilir) Yeni dostlar edinerek, düşmanların şevkini kırarak Sorunun çözümü ve algılanışı değiştirin Dünya Bankası ve Sağlık Bakanlığı - Flagship kursu 14-25 Mayıs 2001

17 ASM GÖREVLERİ Hastaların listelenmesi ve kayıt sistemi
Poliklinik hizmetleri Bireye Yönelik Koruyucu Hizmetler Evde Bakım-Mobil Hizmetler Temel Laboratuar Hizmetleri Doğum öncesi ve Sonrası Anne ve bebeklerin takibi Kronik Hastalıkları bulunanların gerekli takibini yapmak Yaşlı Sağlığı ve ruh sağlığı hizmetlerini sunmak

18 TOPLUM SAĞLIĞI GÖREVLERİ
İdari mali işler Çevre sağlığı Bulaşıcı ve kronik hastalık kontrolü ASM lerin koordinasyonu ASM lere Lojistik destek Acil sağlık ve adli tıp hizmetleri Okul sağlığı hizmetleri İşçi sağlığı Hizmetleri Afet organizasyonu Özel Sağlık Kuruluşlarının denetim ve ruhsatlandırması Sağlık Müdürlüğünün verdiği diğer görevler

19 İddia 1; Sevk işleyecek Aile hekimlerinin hizmet süresi haftada yedi gün ve günde 24 saattir. Resmi tatil günlerinde diğer aile hekimleriyle koordinasyon halinde hizmetin sürekliliğini sağlar. Hastaya evinde de bakılabilecek Özel sektörü sisteme entegre edecek Maliyet etkin hizmet verilecek Sınırlı sayıda insana sürekli hizmet verilecek Hekimlerin ücretleri artacak Rekabet kaliteyi artıracak Performansı vatandaş değerlendirebilecek Hekim seçme özgürlüğü olacak Tedavi edici hizmetler ve koruyucu hizmetler ayrılacak

20 Denizli sevk zinciri uygulamasının ilk günü
1-Aile sağlığı merkezlerinde aile hekimlerinin günlük poliklinik hasta sayısı %100 e varan oranlarda arttı.daha önce hasta bakan aile hekimleri hasta baktılar bugün 2.Aile hekimleri sevk oranının % 50 lere ulaştığını belirttiler 3-Hastane polikliniklerinde yarı yarıya azalma gözlendi 4- Esas sıkıntı acil servislerde .gelen her hastaya yazılan reçeteye acil kaşesi vuruluyor,acil formuna bulgu olarak yüksek ateş şiddetli karın ağrısı,acil yazılması isteniyor

21 Sevk zinciri uygulamasının 15 günlük sonuçları
-Uygulamadan önce 4 ilimizde aile hekimleri ortalama günde 48 hasta bakarken bu sayı %58 artarak 76’a çıkmıştır. -Uygulamadan önce sevk oranı % 1,5 iken uygulama ile birlikte %49’a çıkmıştır. -Günlük hasta sayılarındaki artış merkezlerdeki aile hekimlerinde daha yüksektir. Örneğin Isparta ilinde il merkezinde 40 olan günlük hasta sayısı 91’e ulaşmıştır. -Aile hekimlerinin hastalara ayırdıkları zaman eskiye göre kısalmaktadır. Uygulamadan önce bu illerde ortalama 10 dakika olan süre 6 dakikaya düşmüştür.

22 -Aile hekimlerinin artan poliklinik hasta sayıları nedeniyle zamanlarının eskiye göre büyük bir kısmı hasta muayenesi ve sevk işlemlerinin bürokrasisiyle geçmektedir. Gebe/bebek izlemleri ile bebek aşılarına yeterli zaman kalmamaktadır. -Aile hekimi ile hastası arasında kurulan güven ve anlayış köprüsü yoğun sevk talebi nedeniyle zedelenmektedir. -Uygulamadan önce aile hekiminden hizmet almak isteyen sevk talebi olmayan hastaların da memnuniyeti azalmaktadır. -Hastanelerin acil servislerine başvuran hastalardan durumu acil olmayanların ertesi gün polikliniklere yönlendirilmesi hastalar açısından memnuniyetsizlik oluşturmakta sağlık personeli ile tartışmalarına sebep olmaktadır.

23 SGK İŞ Başında TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan:
2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) “Aile hekimliğine geçilen illerde sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri” başlıklı (3.1.1) numaralı maddesi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. “24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçilen iller arasından Kurumca belirlenecek illerde, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ilk müracaatın aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarına (ana çocuk sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri, ilgili mevzuatı doğrultusunda muayene ve tedavilerini yapmakla yetkili oldukları kişilerle sınırlı olmak üzere işyeri hekimleri ve kurum hekimlikleri, üniversitelerin medikososyal birimleri) yapılması zorunludur. Sevk zinciri uygulamasına geçilecek iller ile bu illerde sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemlerinin usul ve esasları Kurumca duyurulur.” MADDE 2 – SUT eki “Sevk Zinciri Uygulanacak İller Listesi” (EK-4) yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümleri 15/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür

24 Anayasa Mahkemesi kararı
Anayasa mahkemesi verdiği hükümle aile hekimlerinden fazla sayıda sevk yaptığı için maaşının kesilemeyeceğini hükme bağlamıştır. Kanunun bu maddesinin yürürlüğünü durdurmuştur.      

25 Trabzon OCAK tan itibaren Trabzon’da büyük umutlarla uygulamaya geçen Aile Hekimliği’nde özellikle hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve her bir vatandaşın kendisini takip edebileceği bir doktorunun olması için uygulamaya konan Aile Hekimliği uygulamasına rağmen vatandaşlar eski alışkanlıklarından vazgeçmedi yılının ilk 4 ayında Trabzon halkı birinci basamak sağlık hizmetleri için yine hastaneleri tercih ederken aile sağlığı merkezleri ikinci planda kaldı.

26 İddia 2; Sevk işleyecek Aile hekimlerinin hizmet süresi haftada yedi gün ve günde 24 saattir. Resmi tatil günlerinde diğer aile hekimleriyle koordinasyon halinde hizmetin sürekliliğini sağlar. Hastaya evinde de bakılabilecek Maliyet etkin hizmet verilecek Sınırlı sayıda insana sürekli hizmet verilecek Hekimlerin ücretleri artacak Rekabet kaliteyi artıracak Performansı vatandaş değerlendirebilecek Hekim seçme özgürlüğü olacak Özel sektörü sisteme entegre edecek Tedavi edici hizmetler ve koruyucu hizmetler ayrılacak

27 İddia 3; Sevk işleyecek Hastaya evinde de bakılabilecek
Aile hekimlerinin hizmet süresi haftada yedi gün ve günde 24 saattir. Resmi tatil günlerinde diğer aile hekimleriyle koordinasyon halinde hizmetin sürekliliğini sağlar. Hastaya evinde de bakılabilecek Özel sektörü sisteme entegre edecek Maliyet etkin hizmet verilecek Sınırlı sayıda insana sürekli hizmet verilecek Hekimlerin ücretleri artacak Rekabet kaliteyi artıracak Performansı vatandaş değerlendirebilecek Hekim seçme özgürlüğü olacak Tedavi edici hizmetler ve koruyucu hizmetler ayrılacak

28 Denizli İdrar sondası değişimi için eve çağrılan, ancak “benim görevim değil” diyerek gitmediği ileri sürülen aile hekimi, “aile hekimliği yasa ve yönetmeliklerinde evde bakım hizmeti maddelerine aykırı hareket ederek görevini ihmal ettiği” gerekçesiyle, Denizli 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 5 ay hapis ile cezalandırıldı. Mahkeme, aynı şikayetin yöneltildiği, aynı yerde görev yapan aile sağlığı elemanına da 5 ay hapis cezası verdi. Cezalar, 5 yıl içinde aynı suçun işlenmemesi kaydıyla ertelendi.

29 Düzce Gölyaka ilçesinde görev yapan aile hekimlerine nöbet tutturmadığı gerekçesiyle, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Gölyaka Sağlık Grup Başkanı Mehmet Cak hakkında soruşturma başlatıldı. İki sağlık ocağı bulunan Gölyaka'da görev yapan aile hekimlerinin saat 23.00'e kadar tutmaları gereken nöbet, Gölyaka Kaymakamı Ömer Faruk İlhan'ın, Gölyaka Sağlık Grup Başkanı Mehmet Cak'a verdiği talimatla kaldırıldı. Nöbet tutan aile hekimleri bir sonraki gün izinli sayılıyordu. Muayene olmak için sağlık ocağına giden hastaların, hekiminin izinli olduğu gün başka bir hekime muayene olmak istememesi üzerine Kaymakam Faruk İlhan'ın böyle bir uygulamaya gittiği öğrenildi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nün nöbetlerin kaldırıldığını öğrenmesi üzerine, Gölyaka Sağlık Grup Başkanı Mehmet Cak hakkında soruşturma

30 eskişehir ÇAMLICA ASM BATIKENT ASM ÖMÜR ASM 2 K.TOPRAK ASM RANDEVU
TSM ADI ASM ADI HEKİM SAYISI HAFTA İÇİ HAFTA SONU SABAH HAFTA SONU AKŞAM TSM 1 ERTUĞRULGAZİ ASM 5 17:00-18:30 09:00-11:00 OSMANGAZİ ASM 8 17:00-19:00 ŞAİR FUZULİ ASM 18 17:00-21:00 09:00-21:00 ÇAMLICA ASM BATIKENT ASM ÖMÜR ASM 2 K.TOPRAK ASM RANDEVU

31 Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi’nde hala doktor sıkıntısı yaşandığı için Adli Tabiplik hizmetlerinden henüz kurtulamadık.

32 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ( Toplum Sağlığı ve Aile Hekimliği Şubesi’ne) İZMİR Yaklaşan turizm mevsimi dolayısıyla turizm bölgelerinde ( Dikili, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Aliağa, Urla, Foça gibi) mevsimsel olarak artan nüfus bu bölgelerde görev yapan aile hekimlerinin iş yükünü verilen hizmetin niteliğini etkileyecek boyutlarda arttırmaktadır. Bu bölgelere açılacak ve sadece misafir hastalara ( gerek İl içi, gerekse de İl dışı misafir hastalar) poliklinik hizmeti verecek TSM poliklinikleri hem misafir hastaların mağdur olmasını engelleyecek hem de aile hekimlerinin hizmet vermekle yükümlü oldukları kendi nüfuslarına verilen hizmetin verimliliği, erişilebilirliği ve niteliğini düşürmeyecektir. Bu hususta gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

33

34 TAHUD 16 Mayıs 2009 Derneğimizin Sağlık Bakanlığı’na yaptığı “aile hekimi unvanını kullanma hakkına” ilişkin başvuruya çeşitli çevrelerden farklı tepkiler gelmiştir. Sağlık ocaklarında ya da aile sağlığı merkezlerinde uygulama yapan hekimler arasında uzun süredir yapılan tartışmalar resmiyet kazanmış gibi görünüyor. Bazı temel konularda diğer meslektaşlarımı zla ortak bir noktaya gelmek, birbirimizi anlamak, sorunlarımıza doğru tanımlamalar yapmak ve ortak çözüm yolları bulmak açısından bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. “Aile hekimi unvanını kullanma hakkına” ilişkin yazımız, Sağlık Bakanlığı’nı muhatap alan resmi ve hukuki bir dilekçe niteliğindedir tarihinde yasalaşan 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’da yapılan “aile hekimi” görev unvanı tanımına ilişkin Aile Hekimliği uzman ve asistanlarının kaygılarını, Aile Hekimliği disiplini ve uzmanlığı açısından yarattığı sakıncaları ve bu yasayla gerçekleştirilmekte olan “aile hekimliği uygulamasının” olası sonuçları konusundaki uyarılarımızı iletmeyi amaçlamaktadır.

35 TAHUD Aile hekimliği kendine özgü ilkeleri ve klinik yöntemi olan klinik bir hekimlik uygulamasıdır. Başarılı bir uygulama için disiplinin ve uzmanlık alanının ilkeleri doğrultusunda bir meslek/uzmanlı k eğitimi gerekir. Kuşkusuz pratisyen hekim meslektaşlarımız yıllardır başta sağlık ocakları olmak üzere birinci basamak kuruluşlarda başarıyla sağlık hizmeti sunmuşlardır ve sunmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde aile hekimliği uygulamasını yaygınlaştırmaktadır. Bu uygulamanın temel hekim işgücü Birinci Basamak sağlık hizmetleri konusunda uzmanlaşmış hekimler olmalıdır. Bu nedenle Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi geliştirilerek yaygınlaştırılmalı ve tıp fakültesini bitiren tüm meslektaşlarımı zın aile hekimliği uygulamasına girmeden önce bu eğitimi almaları sağlanmalıdır.

36 TTB Türkiye aile hekimliği sistemi bölge ve/veya nüfus temelli değildir, bu nedenle bu sistem içinde sağlık hizmetini ve toplum sağlığını izlemek bakımından hiçbir epidemiyolojik değerlendirme gerçekleştirilemez toplumsal yaşamda belli bir karşılığı olan (örneğin belli bir yerde yaşayan, çalışan) belli bir nüfus yoktur. hizmetin etkinliğini değerlendirmek, toplumsal sağlık düzeyindeki değişimi izlemek, hizmetin verildiği ölçek için olanaklı olmaz

37 TTB Bir önceki maddede saptanan ölçek sorunu nedeniyle aile hekimlerinin ve aile hekimliği sisteminin performansını değerlendirmede kullanılabilecek tek ölçüt olarak hasta memnuniyeti araştırmaları önerilebilmektedir hasta memnuniyeti (doğruyu ifade etse bile) sağlık hizmetinin niteliğini değerlendirmeye yetmeyecek denli dar bir kavramdır.

38 TTB Aile hekimliğinde, öngörülen ayaktan tedavi ile bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin yeterli biçimde sunulması olanaksızdır. ABD’de aile hekimlerinden beklenen bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri için gerekli günlük zaman 7.4 saattir. Hizmet listesinin daha önemli görülen işlere sınırlanması durumunda bile süre 2.2 saat olmaktadır. Aile hekimlerinin yanlarında çalışan personel sayısı sorumluluklarını paylaşmalarına yetmemektedir (Kimberly SH ve diğ. 2003).

39 Manisa 5- Bölge temel sağlık düzeyi göstergeleri izlenememektedir. TSM ‘leri işlevsizdir. Kendilerine bağlı bulunan ASM lerin etkinliklerini izleyememekte periyodik (aylık) raporlamalar yapamamaktadırlar. Manisa’da sağlık düzeyi yalnızca il sağlık müdürlüğü merkezinden yapılabilmektedir. Dar bölgelerde işlerin nasıl gittiği hakkında bölge sağlık yöneticileri (TSM ekipleri) ve hatta Aile hekimleri ve Aile sağlığı elemanları kendi bölgelerinde durumdan habersizdirler.

40 TTB 3000 x 2,4*/240=30 hasta/gün veya 3000 x 4/240=50 hasta
Aile hekimliği sisteminde sağlık insan gücü hesaplamaları, yanlış verilerden hareketle, yanlış yapılmıştır 3000 x 2,4*/240=30 hasta/gün veya x 4/240=50 hasta 30 x 15=7,5 saat/gün veya x15=12,5 saat/gün Bu durumda hekimin poliklinik yapmaktan başka bir işe zamanı yoktur.

41 Isparta İl Sağlık Müdürü Süleyman Önal, Isparta daki aile hekim sayısının ideal rakamda olmadığını söyledi. Önal, “ İdeal rakamlarda bir aile hekimine hasta düşüyor. Ama bizdeki ortalama 3 bin 400” dedi.

42 Aynı hesap hatası yardımcı sağlık personeli için de geçerlidir.
Tek bir personelin hem laboratuar hizmetlerine, hem aşı, ana çocuk sağlığı, aile planlaması hizmetlerine nasıl yetişeceği noktası üzerinde ise hiç durulmamıştır. Oysa 3000 kişilik nüfus içinde (Türkiye’nin yaş yapısı geçerli kabul edilirse) ortalama 25-30 gebe,55 bebek, ay çocuk, 600 doğurgan kadın bulunur. Bir personelin günde toplam 9 adet izlem yapması,5 aşı, etkin aile planlaması yöntemi kullanan kadınların oranını ortalama %36’dan bir senede %40’a çıkarmayı hedeflerse 10 günde 1 RİA uygulaması, günde ortalama Lab. tetkiki yapması gerekir.

43 Düzce Düzce'de Aile Hekimliği başladığı ilk günden bu yana eksiklikler olduğunu olduğunu hissettik! Nedir sorun diye sorduk kendimize? Sorun: Zamandı! Biz bazı işleri yaparken bazı işlere de zaman kalmıyordu. Kayıt, poliklinik, aşı, takip ve diğer işler derken fark ettik ki sahaya gereken zamanı ayıramıyoruz. Ayıramadık, ayıramazdık, elimizden geleni yapıyorduk ama yetemedik! Anladık ki teorisyenler hatalı kurgulamışlardı sistemi!  Ve yoklardı da ortada! Yalnız kaldık.

44 Erzurum Sonra bir baktık günlük poliklinik sayımız hatta bazı yerlerde 100.Aile Hekimliği uygulamalarında bir hasta muayenesi için öngörülen süreyi yakalamamıza imkan yok.Hele bir de dur bakayım sen benim çok kıymetli görünüp işe yaramayan , zoraki dayatılmış AHBS Programımda kayıtlı mısın, bilgilerini güncelleyeyim, telefonunu alayım dedik mi yandık…Göder-Al yapmak aşı girişi veya izlem girmek biryana..AHBS çalışıyor, Mernis’e bağlanılamadı hatası alınmıyor olsa bile gitti 2-3 dakika.2-3 dakikadan bir şey olmaz demeyin.Dışarıda bekleyen hastaların 20. sırada olanı için bu süre dakika daha fazla beklemek demek.Gebe izlemlerimiz başladı tüm hızıyla, Sağlık Bakanlığının yayınladığı Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi'nin A bendinde gebenin ilk izlem süresini 30 dakika ve sonraki izlemlerine de 20 dakika ayrılması gerektiğini belirttiğini biliyoruz.Bebek ve çocuk izlemlerimiz de var.Ortalama günde 3 gebe 3 bebek 3 çocuk izlesek yaklaşık 90 dakika eder.O da üzmedi bizi, şevkimizi kırmadı. İşimiz buydu yapacaktık.Ah bir de arkamızda dağ gibi İl sağlık Müdürlüğümüzün varlığını hissetsek daha da rahat olacaktık

45 Hekim maaşı artmayacak
İş güvencesi olmayacak Hekim maaşı artmayacak

46 Samsun Bugün iş yerime geldiğimde karşımda bir zarf gördüm kiralar belirlenmiş, Milli Emlak Müdürlüğü bizleri imzaya çağırıyordu. Gelen hastalarıma baktıktan sonra fiyata baktım yıllık 3600 ytl istiyorlardı.Bu para 2 göz oda için bana pahallı geldi  Düşündüm acaba Milli Emlak Müdürlüğü bu parayı neye göre belirlemişti, hemen araştırmaya başladım .Milli Emlak Müdürlüğü,  Ticaret Odası aracılığıyla  etraftaki ticarethanelerin ortalama kirası ne ise onların ortalamasına göre bu fiyatı belirliyormuş . Kendi kendime tabi canım dedim ne kadar mantıklı bir hareket, etraftaki dükkanların kirası  ne ise ona göre vermeliyiz ama ortada bir terslik vardı hem de çok önemli bir terslik vardı. YAHU BİZ TİCARET YAPMIYORUZ Kİ !!! Biz kamu hizmeti veren sözleşmeli doktorlarız, gelen hastalarımızdan hibir şekilde para talep etmiyoruz,  hasta da satmıyoruz,  neden bizlere ticarethaneymiş gibi fiyatlar belirlenmiş orası benim özel muayenehanem değil orası Aile Sağlığı Merkezi …..

47 Ocak ayı maaşımızı bugün aldık
Ocak ayı maaşımızı bugün aldık. Nüfusum 2554 ve damga vergi kesinti 1281 TL. Geçen yıl bu ay 334TL damga vergisi kesintisi olmuştu. Bu damga vergisi kesintisinin içinde sozlesme pulu (bu seneki sozleşmeleri henüz elimize alamadık o yüzden kaç nüsha düzenlendiğini bilmiyoruz)ve ASM gider yardımından kesilen damga vergisi var. Bzı arkadaşlarda 1700 bazılarında 1500 TLler kesildi.

48 AİLE HEKİMLERİ DAMGA PULU VERGİSİYLE SARSILDI DAHED-Haber Arşiv 17. 03
2009 yılı Aile Hekimliği sözleşmesi sebebiyle Aile Hekimlerinden TL arasında Damga Pulu Vergisinin kesilmesinin şokunu atlatmaya çalışırken Aile Hekimlerinin karşısına bu ay da 2007 ve 2008 yıllarında yanlış hesaplandığı yüzünden eksik kesildiği öne sürülen Damga Pulu Vergilerinin cezası da Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarımızın sırtına yüklenerek 2 ay içerisinde Aile Hekimlerinden TL, aile Sağlığı elemanlarımızdan da 900 TL ye varan kesintiler yapılmış oldu. Diğer Taraftan aynı ülkede, aynı anayasayı kullanan ve aynı aile hekimliğini uygulayan illerde kesintilerin farklı farklı olması kafaları karıştırıyor. Birileri yanlış yapıyor ama..... Bazı illerin kesinti miktarları: İL 2009 KESİNTİ Geri Dönük KesintiToplam Kesinti İZMİR YOK MANİSA YOK ISPARTA YOK DENİZLİ

49 ilanlar 1.DERNEĞİMİZE YAREN TEMİZLİK ŞİRKETİNDEN SÖZLEŞME+ASGARİ ÜCRET+SSK+VERGİLER+KDV  DAHİL 1050TL LİK TEKLİF GELMİŞTİR .BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLER İÇİN TEL:

50 Elektrik Osmaniye DUYURU: ASMlerimizin Kamu Kurumu Olduğuna dair Dernekçe vermiş olduğumuz yazıya istinaden Sağlık Müdürlüğümüz Valiliğimizden Olur almışlardır.Tüm Aile Hekimi arkadaşlarımıza duyurulur.TEDAŞ abonelik ücreti düşük olacaktır.Ancak bazı ASM lerimizin elektrik panolarının kurulu gücü düşüktür.ASM de kullanılan klima pc,otoklav vs aletlerin toplam kw sı 15 kw yı geçerse yeni pano yaptırmaları gerekmektedir. Buda maliyetli olmaktadır ve Abonelikleride yapılmamaktadır.Cezasıda %90 dır yani yaklaşık 2 katı elektrik faturası ödemektedirler. İlgili

51 İş güvencesi olmayacak

52

53 Isparta Bilindiği gibi, Aile Hekimliği Uygulamasına geçen illerimizin sisteme uyum sağlayabilmeleri açısından 6 aylık Geçiş dönemi belirlenmişti. Bu dönem sonunda da Performans kriterlerine göre değerlendirme yapılacağı belirtilmişti. Aile Hekimliği Uygulamasına geçmiş ve 6 aylık Geçiş dönemini tamamlamış ilimizde performans değerlendirmesi Aile Hekimi bazında tarihinden itibaren başlamıştır. Aile Hekimlerimiz Eylül ayı maaşlarını performans kriterlerine göre alacaktır. Bu nedenle;

54 Yapılan gebe-bebek izlemi, aşılama hizmetleri ve sevk işlemlerinin gün sonunda mutlaka merkeze gönder-al yapılması gerekmektedir. Bazı Aile Hekimlerimizin kesintiye uğramamak için mevcut gebe-bebek kayıtlarını göç gösterdikleri veya sisteme tanıtmadıkları belirlenmiştir. Bu tür yollara başvuran hekimlerimiz hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanacaktır. Hekimlerimizin A.H.B.S. ile ilgili işlemlerini sadece kendi bilgisayarından girmeleri gerekmektedir.

55

56 Aile hekimliği hekimler açısından iş güvencesizliği ve işsizlik demektir
Aile hekimliği sağlık emekçileri açısından örgütsüzlüktür Aile hekimliği sisteminde ücretler tamamen belirsizdir Aile hekimliği sistemi hekim emeğini ve ücreti, sınırlanması gereken maliyet unsuru olarak görmektedir Aile hekimliği sistemi içinde aile hekimleri işletmeci durumuna getirilmektedir Aile hekimliği sistemi hekimler arasında ücret eşitsizliği yaratacaktır Sözleşme sistemi, ve nüfus yapısı farklılıkları aile hekimlerini hasta kapma, poliklinik ve laboratuar hizmetlerini artırma, hizmet kalitesini düşürme ve sonuçta da etik, mesleki değerleri çiğneme yönünde davranışlara yönelten nesnel bir zemin oluşturmaktadır

57 Son durum 33 ilde uygulama sürüyor
1.765 Aile Sağlığı Merkezinde, Aile Hekimliği pozisyonu ile hizmet yürütülmektedir.”

58 TEB

59 Gazetesi Hasta randevularını aile hekimleri alacak
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde uygulanan projelerden birinin de Merkezi Hastane Randevu Sistemi olduğunu belirtirken, aile hekimliğinin yaygınlaşması ile hastanelerden hasta adına randevuları aile hekimlerinin alacağını bildirdi.

60 Gazetesi Türkiye'de sağlık çalışanlarının tepkilerine neden olan 'Aile Hekimliği' uygulamasına tam olarak geçilmemesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlıkçıları ve vatandaşı üzecek bir adım attı. SGK, henüz pilot illerde denenmekte olan ve 2011 yılında tüm Türkiye'de hizmet vermesi planlanan, 'Aile Hekimliği' projesini gerekçe göstererek, birinci basamak sağlık hizmeti veren polikliniklerle anlaşmasını feshetme kararı aldı. 15 mayıs 2009

61 ASM-etik sorunlar ASM kiralarını çeşitli şekillerde ödettirme
Sigortasız personel çalıştırılması Aile hekimlerinin eczane açması Sisteme geçmeyen illerden kişi kayıtları İşyeri hekimliğinin sürdürülmesi Yazlık yerlerde muayenehane ve turizm hekimliğine devam edilmesi Yıllık izinle ilgili usulsüzlükler

62 DEĞİŞEN SÖZCÜKLER ÖNCE Ne şikayetiniz vardı? Nerede oturuyorsunuz?
Sağlık Karneniz varmı? ?????? Poliklinik saatleri Sizi muayene edelim SONRA Hangi ilaçları –tetkikleri istiyorsunuz? Hangi AH kayıtlısınız? Sosyal güvenceniz ne? Sizin kaydınız yok-bende değil Mesai devam ediyor Muayene olacakmısınız?

63 TSM’lerde Çalışanlar Çoğunlukla aile hekimliğini tercih etmemiş hekimler (Sayı ?) Görev tanımları belirsiz ASM’lerin eksiklerini kapatmak için kullanılıyorlar Maaşlar düşük Geçici görevlendirmeler Özellikle aile hekimliğine karşı çıkmış hekimlerde depresyon, stres, umutsuzluk, yas sendromları yapılan işin belirsizliği, gelecek konusunda umutsuzluk

64 Kullanım Klavuzu 1-Karar verdikten sonra tereddüt yaşamayın ki yapılması gereken şeyleri daha rahat kavrama ve geliştirme gayreti içine girebilesiniz, 2-Mutlaka birlikte çalışabileceğiniz ve daha önce tanıdığınız bir aile sağlığı elemanı ile anlaşınız, 3-Puanınıza göre kaçıncı sırada kuraya gireceğinizi ve tahminen nerelerin kalacağı konusunda egzersizler yapınız, 4-Mutlaka sırt sırta verebileceğiniz puanı size yakın bir hekim arkadaşınız ile birlikte çalışmanın planlarını yapınız, 5-Puanınıza göre seçmeyi düşündüğünüz en az 4-5 bölge belirleyiniz,

65 Kullanım Klavuzu 6-Seçmeyi düşündüğünüz bölgeleri mutlaka önceden görünüz, 7-Bölge seçimi ile birlikte çalışacağınız büronun da seçimini yapacağınız için ofisinizi de önceden belirleyiniz, 8-Eğer mümkünse web sayfalarında açılacak bir yer belirleme anketi ile sanal olarak yerlerinizi belirleyin. Bu kura günü çok şeyin önceden hallolmasını sağlayacaktır. 9-Bölgeniz ve ofisiniz belli olduktan sonra size verilen bölge cd sindeki tüm isimleri soyadları ve oturdukları bölgeleri gözden geçirin ki bu sayede mükerrer ve hatalı kayıtları yakalayabilirsiniz. 10-Cd incelemesi ile T.C. kimlik noları eksik vatandaşların tesbitini yapınız ve ziyaret önceliklerinizi bu numaraları bulmaya veriniz,

66 Bireysel Prospektüs Kullanım Klavuzu
11-T.C. Kimlik numarası eksik olanları öncelikli olarak muhtarlıklardan almanın yolunu arayın. Burada en önemli metod müdürlükleriniz ve vilayet kanalı ile tüm muhtarlıklara bir yazı gönderilmesini sağlayarak aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına yardımcı olunması sağlanabilir. 12-İlk 1 ay içinde hızlı bir ziyaret ile ilk bilgilerin alınması işlemini gerçekleştiriniz, 13-Yine öncelikli olarak kimlik numaralarını belirlediğiniz nüfusunuzu bilgisayarınıza kaydedin, 14-Kendi bölgeniz dışından gelenleri sonradan oluşacak karışıklıkları önleme adına tüm hekimler birlik olarak kaydetmeyin, 15-Ofisleriniz ve diğer giderlerinizde kullanmanız için verilecek cari gider parasının bir kısmı ile çalışacağınız ofisinizin bakımını baştan yaptırın ve zevkle çalışın, 16-Müdürlük ile olan ilişkilerinizi sıcak tutmaya karşılıklı empati yapmaya çalışın. Zira yeni sistem birçok bilinmeyenle geldiği için karşılıklı anlayış ve destek olmazsa olmaz bir gereklilik olacaktır.

67 Kullanım Klavuzu 17-Aynı binada çalışan arkadaşlarınızla baştan bir araya gelerek çalışma prensiplerinizi belirleyin. 18-Tüm bunları yaptıktan sonra artık sadece hastalarınızla ilgilenin. 19-Başlangıçta her hekim hasta kaybetme korkusu ile birtakım farklı davranışlar içine girecektir. Ama asla paniklemeyin. Hasta sayısı hiçbir hekimi mağdur edecek seviyelere zaten düşmeyecektir. 20-Birlikte çalışacağınız hekim arkadaşlarınızla dayanışma içinde olun. Bunun faydasını zaman ilerledikçe göreceğinizi unutmayın.

68

69 1.3 aylık devre AH ve ASE işyerine başlamaları *Malzemelerin teslimi
*ADSL,elektrik,su vs… bağlantıları *Yardımcı personel bulunması sözleşme yapılması ,stopaj –vergi-sigorta *Binaların eksiklerinin giderilmesi.(labr) *Çalışanların birbirini tanıması ve sorunların giderilmeye çalışılması(ASM-TSM)

70 1.3 aylık devre(hasta-hekim)
Hastaların hekimleri ile tanışması karşılıklı istekler(reçete ve muayene redleri) ETF çalışmaları Listelerin düzenlenmesi Yeni kayıt sisteminin zorlukları ve avantajları(protokol defteri) Ev ziyaretleri ve evde muayene istekleri Geziler Çalışma saatleri

71 2.Üç aylık devre Hasta Kayıtları Listeler Form toplamalar
ASE larının artan iş yükü Reçete müdahalerine karşı direncin azalması Köylerden gelen hastaların AH lerini değiştirme istekleri veya zorlanmaları İlaç firmaları ve eczanelerin olaya katılımları

72 3.Üç aylık devre Kayıtların başlaması Adli nöbetler
Hastalarla yaşanan sorunlar Değişen nüfuslar ve ücretler İzinler kullanılmıyor MSN lerde mesajlar Çalışanlar arasında huzursuzluk

73 3.Üç aylık devrenin sonları
Bebek,gebe ve çocuk kayıtlarında isteksizlik ve reddetmeler. 9.ayda izinler başladı ama kısa süreli izinler Bir araya gelme ve örgütlenme çabaları Kayıtlar TSM lerde sınırlama var 4000 İzlemlerin önemi ve kesintiler Kiralar (malzeme ve bina) Yeni boşalan yerlere 2 .atamalar Artan iş yükü yeni aşılar ve yeni kayıt veren hastaların sonsuz istekleri Geciken maaşlar


"SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları