Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 AB Müktesabatına Uyum Çalışmaları Kapsamında Uyumlaştırılan Yönetmeliklere Genel Bakış SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 AB Müktesabatına Uyum Çalışmaları Kapsamında Uyumlaştırılan Yönetmeliklere Genel Bakış SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırma."— Sunum transkripti:

1 1 AB Müktesabatına Uyum Çalışmaları Kapsamında Uyumlaştırılan Yönetmeliklere Genel Bakış SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Uzm. Ecz. Yasemin KARABEY 06.04.2006ANKARA

2 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 2 Kozmetik Kanunu (30 Mart 2005) Kozmetik Yönetmeliği (23 Mayıs 2005) Kozmetik Tebliğleri 7 adet (1 Temmuz 2005) Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Kurulu ve Komisyonlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik (Doğrudan AB mevzuatının uyum çalışmaları kapsamında değil ancak mevzuatın yürütülmesi açısından önemli – 9 Ekim 2003) Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği (30 Haziran 2004) Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (1 Aralık 2003) Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar (10 Aralık 2004) Malların Serbest Dolaşımı

3 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 3 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik (30 Haziran 2005) Beşeri ve Tıbbi Ürünlerde Kullanılan Renklendiricilerle İlgili Tebliğ (18 Ocak 2005) Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (30 Haziran 2005) Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiket Yönetmeliği (30 Aralık 2005) Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği (9. Madde 1 Ocak 2005 dışındakiler 30 Aralık 2005) Ruhsatlandırılmış ve Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik (30 Aralık 2005) Malların Serbest Dolaşımı

4 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 4 Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Kurulu ve Komisyonlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik İlaç Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu (ön komisyon ve Klinik danışma grupları) Beşeri Tıbbi Ürünler ruhsatlandırma danışma komisyonu Farmakoekonomi danışma komisyonu Teknoloji-Farmakoloji danışma komisyonu Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik değerlendirme komisyonu Radyofarmasötik danışma komisyonu

5 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 5 Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği Farmasötik kalite güvencesi, araştırılan ürün, kalite güvencesi sorumlusu ve kalite kontrol sorumlusu gibi kavramlar (amaç) Başvurunun değerlendirilmesi için 90 günlük zaman limiti konulmuştur. 30.06.2004 tarih ve 25508 sayılı resmi gazetede yayınlanan değişiklik ile biyoteknolojik ürün imalathanelerinde ürün sorumlusu olarak bir biyoloğun, veteriner tıbbi ürünler için ise (beşeri tıbbi ürünlerle aynı yerde üretiliyor ise) bir veteriner hekimin ürün sorumlusu olarak çalıştırılabileceği belirtilmiş. Mesul müdürün en az 2 yıl deneyimli olduğu belgelenmeli (sigorta primleri, işveren beyanı) Dokümantasyon ayrı bir madde kapsamında değerlendirilerek kayıtların tutulması ve saklanmasına ilişkin gereklilikler belirtilmiştir. Başvuru için dosya formatı belirlenerek bu yönetmelik ekinde yayımlanmıştır.

6 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 6 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar (10 Aralık 2004) Bu Kararname ile referans fiyat sistemine geçilmiştir. “Fiyat Beyannamesi” ile 5 ülke fiyatı ve bunlar dahilinde veya bunlara ek olarak ithal edildiği ülke fiyatı da beyan edilmektedir. Uluslararası İlaç İstatistik Verileri (IMS) veya bu bilgilerin yeterli görülmediği durumlarda söz konusu ürüne yönelik ilgili ülke otoritesince onaylanmış fiyat bilgileri istenilmektedir. Bunun yanı sıra gerekli durumlarda Bakanlığımızca, Büyükelçiliklerimiz aracılığıyla ilgili ülkedeki fiyatlar araştırılmaktadır. Referans fiyat sistemi uygulaması ile AB ülkelerindeki en ucuz ilaç fiyatı referans alınmaktadır. Referans fiyatın altında kalan ürünlerin fiyatlarının ise mevcut fiyatlardan yüksek olamayacağı hükmü getirildi.

7 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 7 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik (30 Haziran 2005) Bu yönetmelikle beşeri tıbbi ürünün sınıflandırılmasına dair genel kriterler belirlenmiştir. Toplulukta ve ülkemizde beşeri tıbbi ürünlerin temini için sınıflandırmada uygulanabilecek temel ilkeleri uyumlaştırmak amaçlanmıştır. Yönetmeliğin 1 inci maddesi insanda kullanılan beşeri tıbbi ürünlerin tedariği için iki sınıflandırmayı şart koşar: “Reçeteye tabi beşeri tıbbi ürünler” “Reçeteye tabi olmayan beşeri tıbbi ürünler” Yönetmelik ekinde “Beşeri tıbbi ürünlerin sınıflandırılmasına dair kılavuz” yayınlanmıştır. –Bölüm I; bir beşeri tıbbi ürünün reçeteye tabi olup olmadığının sınıflandırması için gerekli kriterler –Bölüm II; sınıflandırma değişikliği taleplerinde sunulması gereken dokümanlar

8 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 8 Beşeri ve Tıbbi Ürünlerde Kullanılan Renklendiricilerle İlgili Tebliğ (18 Ocak 2005) Beşeri ve veteriner tıbbi ürünlerde kullanılan renklendiriciler ve bu renklendiricilerin saflık kriterlerine ilişkin hükümler belirlenmiş ve bu maddelere ilişkin genel ve spesifik saflık kriterlerini içeren bir belge bu tebliğ ekinde yayınlanmıştır. Beşeri ve veteriner tıbbi ürünlerde, 25/8/2002 tarih ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği (No: 2002/55) nin sadece EK-I’inde yer alan liste kapsamındaki renklendiriciler kullanılır. Bu ek çerçevesinde kabul edilen genel ve spesifik saflık kriterlerine uygun olmalıdır.

9 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 9 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (30 Haziran 2005) Güvenli beşeri tıbbi ürün kullanımının sağlanması için; –advers (ters) etkilerin sistematik bir şekilde izlenmesi, –bu hususta bilgi toplanması, –bilgilerin kayıt altına alınması, –değerlendirilmesi, –arşivlenmesi, –ilgililer arasında iletişimin tesisi –gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ile ilgili esas ve usuller belirlenmiştir

10 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 10 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik Farmakovijilans Advers (Ters) Etki –Ciddi Advers Etki –Beklenmedik Advers Etki –Advers Olay Farmakovijilans İletişim Noktası

11 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 11 Genel müdürlüğümüz bünyesinde Türkiye Farmakovijilans Araştırma Merkezi (TÜFAM) kurularak çalışmalarına başlamıştır. Periyodik Güvenlik Güncelleme Raporlarının Sunumu; –ilk iki yıl 6 aylık dönemlerde, –sonra iki yıl boyunca yıllık olarak, –ilk yenilemede ve daha sonraki yenilemelerde 5 yıllık olarak hazırlanması gereklidir. Ancak, bu periyodun tekrar başlatıldığı veya 6 aylık ve yıllık PGGR gereğinden muafiyet sağlayan istisnalar olabilir. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

12 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 12 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliliğini İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Tarafların Sorumlulukları –Ruhsat/ İzin Sahibinin Sorumlulukları –Ürün Güvenliliği Sorumlusu –Sağlık personelinin sorumlulukları –Sağlık kuruluşlarının sorumlulukları –Bakanlığın sorumlulukları

13 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 13 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiket Yönetmeliği* Dış Ambalaj 30/07/2004 tarihli ve 25538 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince ambalajların üzerinde geri kazanılabilir ambalaj sembolü ve ambalajın cinsine ait numara ve kısaltma bulundurulur. Son kullanma tarihi (gün) ay ve yıl olacak şekilde yazılır. *AB ile tam uyumlu olarak hazırlanmıştır.

14 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 14 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiket Yönetmeliği* İç Ambalaj Ruhsat/izin sahibinin ismi veya amblemi Son kullanma tarihi (gün) ay ve yıl olacak şekilde yazılır. *AB ile tam uyumlu olarak hazırlanmıştır.

15 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 15 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiket Yönetmeliği Prospektüs  Kullanma Talimatı Ürüne ait KÜB’e uygun olarak KULLANICININ kolay anlayabileceği şekilde hazırlanır* Ürünün tanımlanması kısmında ürünün bebeklere, çocuklara veya erişkinlere yönelik olduğuna dair bilgi Kullanma talimatının en son güncellendiği tarih * Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Ve Hasta Kullanma Talimatının Okunabilirliğine İlişkin Kılavuz

16 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 16 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği İmmünolojik Ürün RadyofarmasötikRadyonüklid Radyoaktif Madde Radyonüklid Jeneratör Radyonüklid Kit Radyonüklid Prekürsör Kan Ürünü TAEK Spesifik Aktivite Gümrük Birliği Alanı

17 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 17 Radyonüklid jeneratörler, radyonüklid kitler, radyonüklid prekürsörler, radyofarmasötikler ve endüstriyel olarak hazırlanmış radyofarmasötikler yönetmelik kapsamına alınmıştır. Veri imtiyazı ve uzman raporları kavramları yönetmelikte yer almaktadır. Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

18 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 18 Süre sınırlamaları; –Başvuru dosyasının Bakanlığa ulaşmasından itibaren 30 gün içinde gerekli değerlendirme yapılarak durum başvuru sahibine bildirilir. –Başvurunun eksik bulunması halinde başvuru sahibi eksikliklerini 30 gün içinde tamamlar. –Eksikliklerin tamamlanarak Bakanlığa sunulmasından sonra yapılacak ikinci ön inceleme de 30 gün içinde sonuçlandırılır. –İkinci ön incelemeye tabi tutulan ve eksikliği tamamlanmamış olan başvuru usulden reddedilerek sahibine iade edilir. Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

19 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 19 –Bakanlık, ön incelemesi tamamlanmış eksiksiz bir ruhsat başvurusunu, başvurunun kabul edilmesini takiben 210 gün içinde sonuçlandırır. –Ruhsat başvurusunun reddi halinde karar gerekçeli olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibinin karara 30 gün içinde yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır. 30 gün içinde itiraz edilmediği takdirde, başvuru belgeleri sahibine iade edilir. –Yapılan itiraz 90 gün içinde Bakanlık tarafından değerlendirilerek sonuç başvuru sahibine bildirilir. İtirazın değerlendirilmesi sırasında, gerekli görülür ise, başvuru sahibine sözlü açıklama ve savunma hakkı verilir. İtirazın değerlendirilmesi sonucunda çıkan karar kesindir ve bu karara itiraz edilemez. Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

20 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 20 Bakanlıkça ruhsatlandırılan aynı formül ve farmasötik şekildeki ürün için aynı gerçek veya tüzel kişiye, farklı bir ticari isimle de olsa ikinci bir yerli veya ithal ruhsatı verilemez. Ruhsat sahibinin değişmesi; –Dosyanın eksiksiz olarak teslim edildiğine dair tutanak ve ruhsat sahibi değişikliği ile ruhsatı alan kişinin adı, soyadı, adresi, telefon ve faks numaralarıyla birlikte, ürünün kısa ürün bilgileri, kullanma talimatı, iç ve dış ambalajın birer örneği ve noter aracılığıyla yapılan devirlerde, söz konusu ürün için evvelce verilmiş olan ruhsatın aslı …vs gibi belgelerle başvurulur. –Bakanlık, eksiksiz bilgi ve belgelerle yapılan ruhsat sahibi değişikliği başvurusunu 60 gün içinde sonuçlandırır. Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

21 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 21 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithalat izni ile piyasaya arz edilen aşı, antiserum ve allerjen içeren biyolojik ürünler ve Radyofarmasötik Yönetmeliğine göre tescillendirilmiş ürünlerle ilgili gerekli değerlendirmeler yapılmak üzere ilgili kişiler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde Bakanlıkça istenilen belgeler ile ruhsat müracaatında bulunurlar. Bu süre zarfında ruhsat başvurusu yapılmayan ürünlerin ithalat izni ve tescil belgeleri geçersiz olur. Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

22 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 22 Özel Ruhsat Dosyaları ve Şartları 1. YERLEŞİK TIBBİ KULLANIM; –bilinen etkinlik ve kabul edilebilir güvenilirlik düzeyine sahip etkin madde/maddeler içeren tıbbi ürünler –Başvuru sahibi bu Modül 1, 2 ve 3'ü sunacaktır. –Modül 4 ve 5 için klinik olmayan ve klinik özellikleri ele alan ayrıntılı bir bilimsel bibliyografya sunulacaktır.

23 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 23 2. TEMELDE BENZER TIBBİ ÜRÜNLER Başvuru sahibine orijinal ruhsat sahibi tarafından yapılan başvurunun Modül 4 ve 5'de yer alan bilgilere referans yapmasına izin verilmesi şartıyla, Modül 1, 2 ve 3‘te belirtilen verileri içerecektir. 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a/3) bendine (temelde benzer ürünler, örn. jenerikler) dayanarak yapılan başvurular CTD‘nin Modül 1, 2 ve 3'ünde belirtilen veriler ve orijinal tıbbi ürünün biyolojik tıbbi ürün olmaması şartıyla, orijinal tıbbi ürünle biyoyararlanım ve biyoeşdeğerliliğini gösteren verileri içerecektir

24 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 24 2. TEMELDE BENZER TIBBİ ÜRÜNLER (Devam) Temelde benzer tıbbi ürünün etkin maddesinin orijinal ruhsatlı ürünle aynı terapötik etkiyi gösteren bölümünün farklı tuz/ester kompleksi/türevi olarak ilişkilendirilmesi durumunda bu kısmın güvenilirlik/etkinlik profilinin değişmesine sebep olabilecek farmakokinetik, farmakodinamik ve/veya toksisite değişikliklerin olmadığı kanıtlanacaktır. Kanıtlanamadığı takdirde bu bileşik yeni bir etkin madde sayılacaktır. Tıbbi ürünün farklı terapötik kullanım için amaçlandığı veya farklı bir farmasötik şekilde sunulduğu veya farklı yollar veya dozlarda veya farklı pozoloji ile uygulanacağı durumlarda uygun toksikolojik ve farmakolojik test ve/veya klinik çalışmalara ilişkin sonuçlar sağlanır.

25 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 25 Benzer Biyolojik Tıbbı Farmasötik Ürünler Temelde benzer ürünler (jenerikler) için istenilen bilgilerin iki biyolojik tıbbi ürün arasındaki benzer özelliklerin tespit edilmesine yetmemesi halinde özellikle toksikolojik bilgiler ve klinik profil olmak üzere ek bilgiler sağlanır. Biyolojik tıbbi ürünlerin çeşitliliği nedeniyle Modül 4 ve 5'de öngörülen tanımlanmış çalışmalar her bir tıbbi ürünün spesifik özellikleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından talep edilir.

26 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 26 SABİT KOMBİNASYONLU TIBBİ ÜRÜNLER Daha önce sabit kombinasyonlu tıbbi ürün olarak ruhsatlandırılmamış ve en az iki etkin maddeden oluşan yeni tıbbi ürünler için geçerli olacaktır. Bu gibi sabit bileşenli tıbbi ürün başvurularında tam dosya (Modül 1 ila 5) sunulacaktır. Mümkün olduğunda, imal yerleri ve tesadüfen ortaya çıkan maddeler ve güvenilirlik değerlendirmesine ilişkin bilgiler sağlanacaktır.

27 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 27 Karma Ruhsat Başvuruları Karma ruhsat başvuruları, bu Yönetmeliğin Modül 4 ve/veya 5'in başvuru sahibi tarafından gerçekleştirilen sınırlı klinik ve/veya klinik olmayan çalışma raporlarının kombinasyonundan oluşan ve bibliyografik referansları içeren ruhsat başvuru dosyalarını ifade eder. Diğer Modüller CTD formatına uygun olarak hazırlanacaktır. Bakanlık başvuru sahibi tarafından sunulan formatı başvuru bazında değerlendirerek kabul edecektir.

28 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 28 BELİRLİ TIBBİ ÜRÜNLER Bu Bölüm, tanımlanmış tıbbi ürünlerin niteliğine ilişkin özel gerekleri düzenler. 1. Biyolojik Tıbbi Ürünler 2. Radyofarmasötikler Ve Pekürsörler 3. Bitkisel Tıbbi Ürünler

29 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 29 İleri Tedavi Amaçlı Tıbbi Ürünler 1. Gen tedavisine yönelik tıbbi ürünler (insan ve ksenojenik) 2. Somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri (insan ve ksenojenik) 3. Gen tedavisi ve somatik hücre tedavisi (insan ve ksenojenik) tıbbi ürünler için modül 4 ve 5 ile ilgili olarak özel şartlar 4. Ksenotransplantasyon tıbbi ürünler için özel açıklama

30 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 30 Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik Tip IA küçük değişikliklerin değerlendirilmesi; –Başvuru sadece tek bir Tip IA değişikliğini içerecektir. –Yapılan bir Tip IA küçük değişikliğin, birbirine bağlı başka Tip IA değişikliklere neden olduğu durumlarda, birbirlerine bağlı olan Tip IA değişikliklerin aralarındaki bağlantıların tanımını da içermek kaydı ile tek bir Tip IA başvurusunda bulunulabilir. –Bir değişiklik kısa ürün bilgileri, etiket/ambalaj ve kullanma talimatına bağlı bilgilerin yeniden düzenlenmesini gerektiriyorsa, bunlar değişikliğin parçası olarak dikkate alınır. Yönetmeliğe uygun olarak yapılmış bir başvurunun, Bakanlığa ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde Bakanlık tarafından geçerliliği onaylanır ve başvuru sahibine bildirilir. Bununla birlikte başvurusu yapılan değişiklik ile bağlantılı nedensel veya paralel varyasyonlar için olan bildirimlerin aynı anda sunulması ve bu varyasyonlar arasındaki ilişkinin açıkça tarif edilmesi gereklidir. Nedensel varyasyonlar aynı bildiriminin bir parçasını oluştururken paralel varyasyonlar oluşturmaz. Bir Tip IA bildirimi için nedensel varyasyon sadece bir başka Tip IA bildirimi olabilirken, bir Tip IB bildirimi için nedensel varyasyon ya Tip IB bildirimi ya da Tip IA bildirimi olabilir. Diğer tüm nedensel varyasyonlar bu yüzden kabul edilmeyecek ve benzer değişikliklerin bir Tip II varyasyon prosedürü altında beyan edilmesi gerekecektir.

31 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 31 Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik Tip IB küçük değişikliklerin değerlendirilmesi ; Tip IB küçük değişikliklerin değerlendirilmesi ; –Başvuru sadece tek bir Tip IB değişikliğini içerecektir. –Yapılan bir Tip IB küçük değişikliğin, birbirine bağlı başka Tip IA veya Tip IB değişikliklere neden olduğu durumlarda, birbirlerine bağlı olan Tip I değişikliklerin aralarındaki bağlantıların tanımını da içermek kaydı ile tek bir Tip IB başvurusunda bulunulabilir. –Bir değişiklik kısa ürün bilgileri, etiket/ambalaj ve kullanma talimatına bağlı bilgilerin yeniden düzenlenmesini gerektiriyorsa, bunlar değişikliğin parçası olarak dikkate alınır. Yukarıda belirtilen koşulları karşılayan bir başvuru, Bakanlığa ulaştığında 30 gün içerisinde değerlendirilir, başvuru sahibine değişikliğe ilişkin görüş bildirilmez ise, değişiklik kabul edilmiş sayılır.

32 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 32 Tip IB küçük değişikliklerin değerlendirilmesi Bakanlık, yapılan değişikliğin uygun bulunmadığı durumlarda gerekçeli kararı 30 gün içerisinde başvuru sahibine bildirir. Başvuru sahibi, durumun kendisine bildirilmesinden itibaren 30 gün içerisinde ret gerekçesine itiraz etme veya değişiklik başvurusunu yenileme hakkına sahiptir. Yenilenen başvurular Bakanlıkça, 30 gün içinde değerlendirilir. Başvuru sahibi, bu süre içerisinde, Bakanlığa başvuruda bulunmadığı taktirde ilgili değişiklik başvurusu reddedilmiş sayılır.

33 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 33 Tip II büyük değişikliklerin değerlendirilmesi Gerekli bilgi ve belgeler; 1.Ruhsatlandırmaya esas teşkil eden Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerindeki bilgi, belge ve destekleyici dokümanlar, 2.Başvurulan değişikliği destekleyici veriler, 3.Başvurunun sonucu olarak düzeltme yapılmış tüm dokümanlar, 4.Başvurulan değişikliğe göre ilave yapılan veya güncelleştirilen uzman raporları/genel bilgiler, 5.Ürüne ilişkin değişikliğin kabul edildiği ülkelerin listesi/görüşleri, Başvuru sadece tek bir Tip II değişiklik ile ilgili olmalıdır. Yapılan bir Tip II büyük değişikliğin, birbirine bağlı başka Tip II veya Tip II değişikliklere neden olduğu durumlarda, birbirlerine bağlı olan Tip II değişikliklerin aralarındaki bağlantıların tanımını da içermek kaydı ile tek bir Tip II başvurusunda bulunulabilir. Bir değişiklik kısa ürün bilgileri, etiket/ambalaj ve kullanma talimatına bağlı bilgilerin yeniden düzenlenmesini gerektiriyorsa, bunlar değişikliğin parçası olarak dikkate alınır.

34 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 34 Tip II büyük değişikliklerin değerlendirilmesi Yukarıda belirtilen koşulları karşılayan bir başvuru, Bakanlığa ulaştığında 60 gün içerisinde değerlendirilerek başvuru sahibine bir görüş bildirilir. Bakanlıkça bu görüşün hazırlanması sırasında, ek bilgi talebinde bulunulması halinde, değerlendirme süresi askıya alınır. Terapötik endikasyonlara ilave veya değişiklikler olması durumunda, bu süre 90 güne uzatılabilir. Bakanlık alınan olumlu/olumsuz kararını gerekçeli olarak 60 gün içerisinde terapötik endikasyonlara ilave veya değişiklikler olması durumunda 90 gün içerisinde başvuru sahibine bildirir. Başvuru sahibi, durumun kendisine bildirilmesinden itibaren 30 gün içerisinde ret gerekçesine itiraz etme veya değişiklik başvurusunu yenileme hakkına sahiptir. Ürünün güvenirliğine ilişkin değişikliklerle ilgili kararlar, Bakanlıkça öngörülen süre içinde ruhsat sahibine bildirilerek yürürlüğe konulur.

35 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 35 Acil güvenilirlik kısıtlamaları Ruhsat sahibi, acil güvenilirlik kısıtlamaları alınmasını gerektirecek, halk sağlığı ve hayvan sağlığına karşı bir risk bulunması durumunda derhal Bakanlığı bilgilendirir. Bakanlık, bilgilerin alınmasından itibaren 24 saat içerisinde herhangi bir geri bildirimde bulunmaz ise acil güvenilirlik kısıtlamaları kabul edilmiş sayılır. Bakanlık acil güvenilirlik kısıtlamaları uyguladığı hallerde, başvuru sahibi, Bakanlığın uyguladığı güvenilirlik kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak değişiklik için bir başvuru yapmak zorundadır. Acil güvenilirlik kısıtlamalarını yansıtan ilgili değişiklik başvurusu, değişikliği destekleyen uygun belgelerde dahil olmak üzere acil güvenilirlik kısıtlamalarının başlatılmasından itibaren ivedilikle ve her halükarda en geç 15 gün içinde Bakanlığa sunulur. Acil güvenilirlik kısıtlamaları, Bakanlık tarafından onaylanmış zaman dilimi içerisinde uygulamaya konulur.

36 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 36 AB kılavuzları ve referans numaraları Genel etkinlik Klinik çalışma raporunun yapısı ve içeriğine ilişkin rehberlik notu CPMP/ICH/137/95 (ICH E3) İyi klinik uygulama için rehberlik notuCPMP/ICH/135/95 (ICH E6) CPMP/ICH/135/95 için Açıklayıcı Not ve YorumlarCPMP/768/97 Klinik çalışmalara ilişkin genel konularda rehberlik notuCPMP/ICH/291/95 (ICH E8) Klinik çalışmalar için istatistiksel prensiplere ilişkin rehberlik notu CPMP/ICH/363/96 (ICH E9) Klinik çalışmalar için kontrol gruplarının seçimine ilişkin rehberlik notu CPMP/ICH/364/96 (ICH E10) Bilinen bileşenler içeren lokal uygulanan lokal etkili ürünler için klinik gereklere ilişkin rehberlik notu CPMP/EWP/239/95 Sabit kombinasyonlu tıbbi ürünler için rehberlik notuCPMP/EWP/240/95

37 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 37 Üstünlük ile non-inferiyorite arasındaki geçişte göz önüne alınması gereken noktalar CPMP/EWP/482/99 1. metaanalizlerle; 2. bir pivot çalışmayla başvuruda göz önüne alınması gereken noktalar CPMP/EWP/2330/99 Kayıp veriler için göz önüne alınması gereken noktalarCPMP/EWP/1776/99 Uzun dönemli kullanım için tıbbi ürünlerin klinik araştırmasında rehberlik notu EudraLex Vol. 3C Kiral aktif maddelerin klinik araştırmasında rehberlik notuEudraLex Vol. 3C Klinik çalışma raporunun koordinatör araştırmacı tarafından imzalanmasına ilişkin rehberlik notu CPMP/EWP/2747/00 Klinik çalışmalarda çeşitlilik konusunda göz önüne alınması gereken noktalar CPMP/EWP/908/99 Bazal kovaryantlar için yapılacak ayarlamada göz önüne alınması gereken noktaların revizyonu CPMP/EWP/2863/99 Ruhsatın bir uzantısı olarak (a Line Extension) sunulan modifiye salımlı ürünlerin klinik ihtiyaçlarına ilişkin göz önüne alınması gereken noktalar CPMP/EWP/1875/03* CPMP/3097/02* Genel etkinlik

38 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 38 Klinik Güvenlilik Popülasyon maruziyetine ilişkin rehberlik notu: Klinik güvenliliği değerlendirmek için popülasyon maruziyetinin ölçüsü CPMP/ICH/375/95 (ICH E1A) İyi klinik güvenlilik veri yönetimi için rehberlik notu: Hızlı raporlama için tanımlar ve standartlar CPMP/ICH/377/95 (ICH E2A) Klinik güvenlilik verileri yönetimi için rehberlik notu: bireysel vaka güvenliliği raporlarının iletilmesi için veri unsurları CPMP/ICH/287/95 (ICH E2B[M]) Klinik güvenlilik verileri yönetimi için rehberlik notu: pazarlanan ilaçlar için periyodik güvenlilik güncellemesi raporları CPMP/ICH/288/95 Ek – Klinik güvenlilik verileri yönetimi: pazarlanan ilaçlar için periyodik güvenlilik güncellemesi raporları (E2C) CPMP/ICH/774/03

39 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 39 Klinik Farmakoloji İnsanda farmakokinetik çalışmalar için rehberlik notu EudraLex Vol. 3C İlaç ruhsatını desteklemek için doz yanıt bilgilerine ilişkin rehberlik notu CPMP/ICH/378/95 (ICH E4) Yabancı klinik verilerin kabul edilebilirliği için etnik faktörlere ilişkin rehberlik notu CPMP/ICH/289/95 (ICH E5) İlaç etkileşimlerinin araştırılması için rehberlik notu CPMP/EWP/560/95 Modifiye salımlı oral ve transdermal dozaj formları için rehberlik notu: bölüm II (farmakokinetik ve klinik değerlendirme) CPMP/EWP/280/96 Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik araştırması için rehberlik notu CPMP/EWP/QWP/14 01/98

40 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 40 Özel popülasyonlar (2) Merkezi Sinir Sistemi (13) Kardiyovasküler sistem (11) Hematoloji/Kanser (3) Kan ürünleri (15) Anti-infektifler (10) Endokrinoloji (5) Solunum sistemi (4) Romatoloji (3) Çeşitli (5) Tıbbi ürünler hakkında bilgiler (5)

41 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 41 Daha önce ruhsatlandırılmış olan ürünlerin dosyalarının yeniden formatlandırılması Daha önce ruhsatlandırılmış olan tıbbi ürünlerin dosyalarının yeni CTD formatında yeniden formatlandırılması zorunluluğu yoktur. 1 Temmuz 2007 tarihinden sonra, ruhsat sahiplerine dokümantasyonun Kalite ile ilgili bölümünü CTD formatına göre yeniden formatlandırmaları tavsiye edilmektedir. Dosya bütün onaylanan varyasyonları dahil ve entegre ederek kalite ile ilgili bölümlerin tamamını içerecek şekilde yeniden formatlandırılmalıdır. Kalite Modülü’nün içeriğinin/verilerinin onaylanmış Kalite bölümü ile birebir aynı olduğu ruhsat sahibi tarafından beyan edilmelidir CTD formatında yeni bir Modül 3 içermelidir ancak Kaliteye İlişkin Genel Özeti içermesi zorunlu değildir.

42 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 42 Orijinal Bölüm II biyoeşdeğerlik ile ilgili veri içeriyorsa, bu verilerin Bölüm II’den alınıp, yeni CTD yapısına göre yeniden formatlandırılmaları ve ayrı bir dosyada ekli sunulmaları gerekmektedir. Yeniden formatlandırılmış dokümantasyonun, bir varyasyon, ürünün farklı dozaj ve formlarındaki sunumu (line extension) veya yenileme ile tercihen aynı zamanda, ancak ayrı olarak sunulması gerekmektedir. Gerektiğinde, yeniden formatlandırılmış (değiştirilmemiş) bilgiler ve aynı zamanda sunulan varyasyon/ yeni ürün formu veya yenilemeyi destekleyen dokümantasyon arasında net bir ayırım yapılmalıdır. Bir dosyanın yeniden formatlandırılması, dosya içeriğinde herhangi bir değişiklik olmadığından, yasal açıdan varyasyon tanımına girmez Daha önce ruhsatlandırılmış olan ürünlerin dosyalarının yeniden formatlandırılması

43 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 43 1 Temmuz 2007 tarihinden sonra, ürünün yeni sunum formları için yapılan bütün başvuruların CTD formatı kullanılarak sunulması gerekmektedir. Ancak, dosyanın daha önce değerlendirilmiş ve ruhsatlandırılmış olan “eski” Bölümlerine referans yapılabilir; söz konusu referanslar yalnızca bu bölümler için herhangi bir ek veri sunulmadığı durumlarda yapılabilir 1 Temmuz 2007 tarihi itibariyle, yenileme için yapılan bütün başvuruların CTD formatını kullanarak sunulması gerekir. Daha önce ruhsatlandırılmış olan ürünlerin dosyalarının yeniden formatlandırılması

44 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 44 Ruhsat Başvurularında dikkat edilecek hususlar Spesifik bir başlık altında herhangi bir bilgi yoksa veya gerekmiyorsa, başvurunun o bölümü, bölüm başlığı ve numarası muhafaza edilerek, “geçerli değil” veya “ilgili değil” şeklinde işaretlenmeli ve gerekirse Genel Kalite Özeti, Klinik Dışı Genel Bakış ve Klinik Genel Bakış’ta bir çalışmanın yokluğu gerekçelendirilmelidir. Modüller kendi içinde numaralandırılmalıdır Analiz sonuçları sorumlu kişi tarafından imzalanmalıdır.

45 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 45 EMAD’ın da başvuru sahibi ile ilgili (“açık”) bölüm, CTD formatında sunulan Kaliteye ilişkin dokümantasyonun 3.2.S bölümüne dahil olmalıdır. Başvuru sahibi EMAD’ın tamamının (“açık” ve kapalı” bölümünün) yetkili makamlara ruhsat başvurusu ile aynı zamanda varmasını sağlamalıdır. Bir EMAD yeniden formatlandırılmışsa, EMAD sahibi tarafından, o EMAD içeriğinin, EMAD’ın mevcut versiyonu ile birebir aynı olduğunu garantileyen imzalı bir beyan sunmalıdır. Başvuru sahipleri, Avrupa Farmakopesi’nde açıklanan ilaç maddeleri için Modül 3’te gereken bilgilerin bazılarının yerine CEP şemasını kullanabilir. Uygunluk Sertifikaları, ilgili bölümlerin yerine geçmek üzere değerlendirildiğinden, Uygunluk Sertifikası tarafından kapsanmayan bilgilerin başvuru sahibi tarafından dosyada sunulması gerekmektedir. EMAD

46 İEGM Ruhsat Dairesi Başkanlığı 46


"1 AB Müktesabatına Uyum Çalışmaları Kapsamında Uyumlaştırılan Yönetmeliklere Genel Bakış SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları