Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3. Kadastronun Tarihi Gelişimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3. Kadastronun Tarihi Gelişimi"— Sunum transkripti:

1 3. Kadastronun Tarihi Gelişimi
Dünya’da Kadastro En Eski Belgeler: MÖ 5000 : Mısır, Nil Havzasında kerpiç ve papirüs üzerine çizilmiş krokiler MÖ 4000: Arabistan Yarımadası, Telloh’da Kaldani tuğla üzerine çizilmiş harita, Dughi arazisi. MÖ 3758: Mısır tableti MÖ 1700: Babil Ölçü Krokisi

2

3 Avrupa’da Kadastro 1085: İngiltere’de arazi kayıtları
1656: Almanya Hessen Prensliğinde bir yönetmelikte ilk defa “Kataster” terimi kullanıldı 1688: Dortmunt ve çevresindeki çiftliklerde ilk resmi ölçmeler yapıldı 1800: İsviçre’de ülke ağına dayalı hukuki kadastro bitirildi. : Fransa’da mali nitelikli Napolyon kadastrosu yapıldı 1861: Fransızlar Tapu Kütüğüne dayalı kadastroya başladı

4 Osmanlı’larda Kadastro
YAZILI KADASTRO Orhan Gazi devri: “Defter-i Köhne”ler düzenlendi. Fatih Sultan Mehmet dönemi: Vakfiyeler yazıldı. Kanuni sultan Süleyman dönemi: “Kuyud-u Kadime”lerin yazımına başlandı (1535) Bu yazılar tüm ülkede aralıksız 100 sene devam etti. 1847’ye kadar süren bu kayıtların 2322 cildi TKGM’nde arşivlenmektedir. 1847: Defterhane (Tapu İdaresi) kuruldu. 1871: Köylerde “Yoklama” adlı tapu yazımlarına (Tapu Tahriri) başlandı. 1909: Tapu senetlerinin bölgelerinde düzenlenmesinegeçildi.

5 Ayasofya Vakfı ile ilgili bir Ferman

6 Geometrik (Çizgiye dayanan, Grafik) Kadastro
5 Şubat 1912: Defter-i Hakani Nazırı Mahmut Esat Efendi’nin gayretleriyle ilk Kadastro Kanunu “Emval-i Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkında Kanun-u Muvakkat” çıkartıldı. Bu kanun ilk defa Konya – Çumra’da uygulandı. 1915: Almanya’dan getirtilen bir fen heyeti ile İstanbul’da mevzii nirengiye dayanan kadastral ölçmeler yapıldı. Daha sonra İstiklal Savaşı süresince çalışmalara ara verildi. 1923: TC ilan edildi.

7 Türkiye’de Kadastro 10 Nisan 1924: “Elviye-i Selasiye Kanunu” çıkartılarak, Artvin yörelerinde haritaya dayalı kadastro çalışmalarına başlandı 2 Mayıs 1925: “Kadastro Teşkilatı Tesisi Hakkında Kanun” kabul edilerek, Tapu Müdüriyet-i Umumiyesi’ne bağlı olarak Kadastro resmen başlatıldı. 11 aralık 1934: 2613: “Kadastro veTapu Tahriri Kanunu” çıkartıldı. 29 Mayıs 1936: 2997: Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun” yürürlüğe girdi. 1950: 5602: Tapulama Kanunu 1951: Prizmatik yönteme geçildi. 1955: Fotogrametrik çalışmalar başlatıldı. 1964: 509: Tapulama Kanunu 1966: 766: Tapulama Kanunu 1983: 2859: Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun 1987: 3402: Kadastro Kanunu Orman ve mera kadastrosu çalışmaları ayrıca yapılmaktadır.

8

9 3402 SAYILI “KADASTRO KANUNU”NUN ÖZELLİKLERİ
2613 ve 766 sayılı kanunları kaldırarak TKGM’nün yaptığı çalışmaları tek yasa altında birleştirmiştir. Uygulamaya ilişkin bazı hükümleri yönetmeliklere bırakmıştır. Uygulamalara itirazlarda özel kişilerle kamu tüzel kişilerini eşit kabul etmiştir. Orman – mülkiyet ilişkilerinde ve diğer arazilerle ilgili tespitlerde belgelerin gücünü önde tutmuştur.

10 Tapu ve Kadastro Teşkilatı
Osmanlı Döneminde Tapu Teşkilatı Sipahi, Mültezim, Mütevelli, Muhassıla 1847: Tapu hakkında İcra Olunacak Nizamat Tapu İdaresi = DEFTERHANE (Defter Eminliği) 1859: Tapu Nizamnamesi (Tuğralı Tapu Senetleri) 1860: Tapu Senedatı Hakkında Talimat 1861: DEFTER-İ HAKANİ NEZARETİ Kuruldu 1874: Emlak Nizamnamesi Tapu Dairesi kuruldu Tapu Tahrirleri (Yoklama) yapılmasına başlandı 1909: TAPU MÜDÜRİYET-İ UMUMİYESİ 1912: Emval-i Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkında Kanun-u Muvakkat (ilk kadastro kanunu) Mahmut Esat Efendi (Defter-i Hakani Nazırı) 1913: Defter-i Hakani Eminliği (Maliye Vekaletine bağlı) 1922: Umur-u Tasarrufiye Müdürü (Defter-i Hakani Md.)

11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TKGM)’nün Kuruluşu ve Gelişmesi
1925: 658 sayılı Kadastro Kanunu Tapu Müdüriyet-i Umumiyesi’ne bağlı Kadastro Teşkilatı kuruldu. 1927: Tapu ve Kadastro Müdüriyet-i Umumiyesi 1932: 2015 sayılı kanun “Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı Teşkilatına Dair Kanun” 1936: 2997 sayılı “Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun” (Maliye Bak.’na bağlı) 1939: 3707 sayılı kanunla Adalet Bakanlığı’na 1950: İmar ve İskan Bakanlığı’na bağlanması teklifi, Red 1951: 5840 sayılı kanun: Başbakanlığa bağlandı. 1955: 6587 sayılı kanun: Fotogrametri Dairesi kuruldu. 2004: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlandı

12 TAPU SİCİL TEŞKİLATI GURUP TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ
(Birkaç ili kapsayan bölgelerde) TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ (muhafızlıklar) (İlçe ve illerde) TAPU SİCİL ŞEFLİKLERİ (Bazı küçük ilçe ve bucaklarda) 1984: 3045 sayılı “TKGM Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK’nin Değiştirilerek Kabulü Hk. Kanun

13 KADASTRO TEŞKİLATI Kadastro Müdürlükleri (Şehirlerde)
Tapulama Bölge Müdürlükleri (Köylerde) 3045’e göre: TKBM Tapu Sicil Müdürlükleri Kadastro İl Müdürlükleri Kadastro Şeflikleri Yetki ile Bağlı İlçeler

14

15 TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ VE BAĞLI İLLER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22

16 TAPU-KADASTRO PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMESİ
İlköğretim: Hizmetli, jaloncu, şöför, işçi Lise: Sicil katibi, Daktilograf, arşiv memuru, mutemet, ayniyat memuru Lise +Kadastro Kursu: Teknisyen “ + Memur Tekamül Kursu: Tasarruf memuru Endüstri Meslek Liseleri: Teknisyen Kadastro Lisesi: Teknisyen MYO (Önlisans): Tekniker Fakülte (Lisans): Mühendis Enstitü (Lisansüstü): Araştırmacı (Y. Müh. Dr.)


"3. Kadastronun Tarihi Gelişimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları