Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kadastro Bilgisi A-Grubu:Prof. Dr. Cemal BIYIK B-Grubu: Yrd. Doç. Dr. Osman DEMİR 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kadastro Bilgisi A-Grubu:Prof. Dr. Cemal BIYIK B-Grubu: Yrd. Doç. Dr. Osman DEMİR 1."— Sunum transkripti:

1 Kadastro Bilgisi A-Grubu:Prof. Dr. Cemal BIYIK B-Grubu: Yrd. Doç. Dr. Osman DEMİR 1

2 1. HAFTA GİRİŞ  Dersin ve Görevlilerin Tanıtımı  Temel Prensipler, Sınavlar, Derse Devam ve Yoklama Prensipleri  Kadastronun, Harita Mühendisliğindeki Yeri ve Önemi *Kadastronun Tanımı *Kadastronun Gayesi ve Faydaları *Kadastro Çeşitleri 2

3 HARİTA MÜHENDİSLERİNİN KURUMLARA DAĞILIMI * •Kurum AdıMüh. Sayısı% • Özel Sektör218054 •Belediye 48812 •TKGM 48012 •DSİ 150 4 •İller Bankası 138 3 •Üniversiteler 100 3 •Karayolları 78 2 •Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 75 2 •Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 70 2 •TKİ - Etibank Maden Dairesi 50 1 •DLH - DDY 21 1 •Tarım Reformu Gn. Md., Arsa Ofisi, BOTAŞ, •Turizm Bakanlığı, Afet İşleri Gn. Md., Vakıflar 100 4 •_____________________________________________________ _______ •TOPLAM 4000 100 • •_______________________________________________________________ •* HKMO, 1990 sonu itibariyle. •Bu kurumların yaptığı haritacılık uygulamalarında hemen hepsi doğrudan veya dolaylı olarak mülkiyetle ilişki kurduğu için KADASTRO ile yakından ilgilenmektedir. 3

4 KADASTRO BİLGİSİ DERSİNDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR • Dersle ilgili kaynaklar iki bölüm halinde verilecektir: •1- Her öğrencinin bizzat temin etmesi gereken kaynaklar •2- Her konu için yararlanılabilecek kaynaklar (ilân edilecektir) 4

5 KADASTRO BİLGİSİ DERSİ İLE İLGİLİ OLARAK • HER ÖĞRENCİNİN TEMİN ETMESİ GEREKEN TEMEL KAYNAKLAR • •KİTAPLAR • •TÜDEŞ, Türkay /BIYIK Cemal •1994: Kadastro Bilgisi, KTÜ Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Yayını No 174/50, 2. Baskı, KTÜ Basımevi, Trabzon. • •TKGM •1993:Tapu ve Kadastro İşlemleri Rehberi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara. • •KANUNLAR • •KADASTRO KANUNU •Kanun No: 3402, Kabul Tarihi: 21.06.1987, Resmî Gazete: 09.07.1987/19512, Yürürlük Tarihi: 10.10.1987. • •TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN •Kanun No: 2859, Kabul Tarihi: 23.06.1983, Resmî Gazete: 25.06.1983 / 18088. • •TÜZÜKLER • •TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ •Resmî Gazete: 7 Haziran 1994 / 21953. • 5

6 •YÖNETMELİKLER • •BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN YAPIM YÖNETMELİĞİ •Resmî Gazete: 31 Ocak 1988 /19711. • •KADASTRO ÇALIŞMA ALANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK •Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618. • •KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK •Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618. • •DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK •Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618. • •TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESBİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK •Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618. • •İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK •Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618. • •KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK •Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618. • •EMLAK VERGİSİ DEĞERİ BULUNMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ HAKKINDA YÖNETMELİK •Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618. • •KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARA GİREBİLECEK GÖREVLİLER HAKKINDA YÖNETMELİK •Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618. • •KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİM SEBEBİYLE AYIRMA VE BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK •Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618. • •TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ YÖNETMELİĞİ •Resmî Gazete: 16 Aralık 1983 / 18253. • 6

7 •TESCİLE KONU OLAN HARİTA VE PLANLAR YÖNETMELİĞİ •Resmî Gazete: 6 Ağustos 1973 / 14617. • •6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSU VE AYNI KANUNUN 2/B MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK •Resmî Gazete: 02.09.1986 /19209. • •ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK •Resmî Gazete: 03.10.1984 / 18539. • •GENELGELER • •BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN YAPIM YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE •TKGM Fen Dairesi Başkanlığı: 16.06.1988 / 300- 2 / 17. • •TESCİLE KONU HARİTA VE PLANLARIN KONTROL YÖNERGESİ •TKGM, Genelge No: 300-2/19, 13.04.1989; •TKGM, Genelge No: 1994/5, 04.04.1994. • •İZAHNAMELER • •ORMAN KADASTROSU TEKNİK İZAHNAMESİ •OGM, 28.03.1988 • 7

8 Kadastronun Konusu ve Taşınmazmal Kavramı KADASTRO BİLGİSİ DERSİNİN KONUSU, KAPSAMI VE İLGİLİ OLDUĞU DİĞER DERSLER KADASTRONUN ORTAYA ÇIKIŞI ŞEY (Arapça - bir nesne) EŞYA (şey'in çoğulu) MAL (değeri olan eşyalar) TAŞINIR MAL T AŞINMAZ MAL MÜLKİYETİ KAVRAMI 8

9 KADASTRO KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ •CAPUT (arazi vergi birimi) •CAPUTESTİO (nüfus başına düşen vergi) •REGİSTRUM (Tescil, kayıt) •LatinceCAPUTASTRUM {CAPDASTRE} •Fr. ve İng.CADASTRE (Land Registry) •İsp. ve İtal.CADASTRO •AlmancaKATASTER •YunancaKATASTİKKON •Kadastro Çalışmaları: Surveying •Kadastrosunu Çıkarmak: To establish the cadastral plan (of a piece of ground) •Kadastro Dairesi: Land Register Office •Kadastro Haritası: Cadastral map •Kadastro Krokisi: Cadastral sketch •Kadastro Memuru: Land surveyor and valuer •Kadastrolamak: To survey and value 9

10 •KADASTRONUN SÖZLÜK ANLAMI: •“Bir ülkedeki arazi ve mülklerin yerini, Yüzölçümünü sınırlarını belirtip planlama işi.” •KADASTRO TANIMI •2709 (1982) ANAYASA'da (m. 35) •“Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamuyararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” •4721 (2002) MEDENİ KANUN'da (m. 719) •“Taşınmazın sınırları, tapu planları ve arz üzerindeki sınır işaretleriyle belirlenir. Tapu planları ile arz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa, asıl olan plandaki sınırdır. Bu kural, yetkili makamlarca heyelan bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz.” •3402 (1987) KADASTRO KANUNU'nda (m. 1) •“Bu kanunun amacı, memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanununun öngördüğü Tapu Sicilini kurmaktır.” 10

11 •Uluslararası Kadastrocular Birliği (OICRF‘)’ne göre; •“Kadastro; aynı türden nesnelerin siciller ya da grafikler biçiminde bir araya toplanmasının ifadesidir ki, genellikle taşınmaz mal kadastrosu, vergi kadastrosu gibi terim bağlantıları ile kullanılır. •Taşınmazmal kadastrosu ise, Kadastro Teşkilatı tarafından yürütülen kütüklerden ve büyük ölçekli haritalardan oluşan, belde ve adalara göre belirlenmiş bütün taşınmaz malları; hukukun, kamu yönetiminin, ekonominin ve istatistiğin ihtiyaç duyduğu biçimde gösteren ve tanımlayan bir kamu hizmetidir” •ÇOK AMAÇLI KADASTRO (Multipurpose Cadastre): •Taşınmazlarla ilgili olarak hukukun, ekonominin, iktisadi ve sosyal hayatın, bilimin ve idarenin ihtiyaç duyduğu konumsal ve konumsal olmayan bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, güncelleştirilmesi ve ilgililere sunulması işlemlerinin tümüne birden çok amaçlı kadastro adı verilir. 11

12 Mühendislikte Jeodezinin Yeri 12

13 Kadastro İle... •TAŞINMAZLAR PARSEL NİTELİĞİNİ KAZANIR. •MALİKLER TASDİK EDİLEREK, MÜLKLERİ VE TEMLİKİ TASARRUFLARI DEVLET GÜVENCESİNE ALINIR. •DEVLET HİZMETLERDEN HARÇ VE VERGİ ALARAK HİZMETLERİN DEVAMINI SAĞLAR. 13

14 Çağdaş Kadastro (Modern Kadastro) •ADALETİN VE HUKUK DÜZENİNİN SAĞLANMASINA YARDIMCI OLUR. •EKONOMİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU PROJELERE ALTYAPI OLUŞTURUR. •TOPLUMSAL DÜZENİN VE KAMU YARARININ KORUNMASINA KATKIDA BULUNUR. •KAMU YÖNETİMİNİN, İSTATİSTİĞİN VE BİLİMSEL ARAŞTIMALARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU HUKUKİ VE TEKNİK BİLGİLERİ ÜRETİR. 14

15 Kadastroda İfade Biçimleri •RESİM VE KROKİ İLE, •YAZI İLE (Sınırlar, Cihetlendirme ile), •ÇİZGİ HARİTA İLE (Kadastro Paftası), •SAYILARLA (Sayısal Kadastro) •BİLGİ SİSTEMİ OLARAK –Kadastro Bilgi Sistemleri (CIS) –Arazi Bilgi Sistemleri (LIS) –Kadastro Geomatikleri (CG) –Coğrafi Bilgi Sistemleri GIS) 15

16 Türkiye’de Kadastro •OSMANLI DÖNEMİ –Kuyud-u Kadime’ler ve Fermanlar –Yoklama Kayıtları –Çizgi Haritalar 16

17 Türkiye’de Kadastro •T.C. DÖNEMİ –Tahrir Defterleri –Tapulama Paftaları –Şehir Kadastrosu Paftaları –Standart Dolu Paftalar –Standart Topoğrafik Kadastral Paftalar –Modern Kadastro Uygulamaları (Pilot) 17

18 Kadastrodan Yararlanan Projeler •Kentsel alan düzenlemeleri, –İmar planı uygulamaları –Arsa ve arazi düzenlemesi –18. madde uygulaması –10 / c uygulaması –Yer gösterme, İfraz, tevhid, yola terk, yoldan ihdas, parselasyon –Kamulaştırma –Yeraltı tesisleri uygulamaları 18

19 Kadastrodan Yararlanan Projeler •Kırsal alan düzenlemeleri, –Arazi toplulaştırması. –Toprak reformu uygulaması. –Sulama ve drenaj. – Meliorasyon. – Kırsal yerleşim yeri düzenlemesi. –Ormancılık çalışmaları ve ormanların korunması. –Mera, yaylak ve kışlakların korunması. –Kıyıların düzenlenmesi ve korunması. –Akarsu yataklarının düzenlenmesi ve korunması. –Deniz, göl ve baraj gölü alanlarının kullanılması. –ve korunması. 19

20 Kadastrodan Yararlanan Projeler •Çevre düzenleme ve koruma çalışmaları. •Yol projeleri, –Oto yol projeleri. –Demiryolu projeleri. –Diğer karayolu projeleri. •Baraj projeleri, –Baraj aks yeri ve şantiyeler. –Baraj gölü sahası. 20

21 Kadastrodan Yararlanan Projeler •Boru hattı projeleri, –Petrol boru hattı (Pipeline). –Doğalgaz boru hattı. –Su iletim hatları (kanal veya boru). •Elektrik enerjisi nakil hatları. •Haberleşme hatları. 21

22 Kadastronun Yararlı Olduğu Alanlar •TARIMSAL FAALİYETLER –TTR –AT –ÜRETİM PLANLAMASI –ARAZİ DÜZENLEMESİ –ÜRETİM PLANLAMASI –REKOLTE TAHMİNİ •ŞEHİRCİLİK –İMAR UYGULAMALARI –GECEKONDU ÖNLENMESİ –BÖLGE PLANLAMASI –ALTYAPI TESİSLERİ YAPIMI •HUKUK İŞLERİ –VERGİLENDİRME –SINIRDAŞ ANLAŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ –ALIM-SATM VB. İŞLEMLER •İSTATİSTİK –TAŞINMAZ MAL İSTATİSTİKLERİ •MÜHENDİSLİK –PROJELERİN HAZIRLANMASI •SINIRLARIN BELRLENMESİ –ÖZEL MÜLKİYET SINIRLARI –HAZİNE ARAZİSİ SINIRLARI –VAKIF ARAZİLERİNİN SINIRLARI –DEVLETE AİT ORMANLARIN SINIRLARI –MERA, YAYLAK VE KIŞLAK SINIRLARI –KÖY ORTA MALLARI, BELEDİYE MALLARI SINIRLARI –AFET SONRASI SINIRLARI 22

23 KADASTRO ÇEŞİTLERİ 1. Gaye ve Faydalarına göre; - Hukuki Kadastro - Ekonomik Kadastro - Teknik Kadastro 2. Türkiye’deki Uygulamaya Göre; - Genel (Mülkiyet) kadastro Çalışmaları - Orman Kadastrosu Çalışmaları 23


"Kadastro Bilgisi A-Grubu:Prof. Dr. Cemal BIYIK B-Grubu: Yrd. Doç. Dr. Osman DEMİR 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları