Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROFİLAKTİK HPV AŞILARINDA GÜNCEL DURUM İlkkan DÜNDER İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastaneleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROFİLAKTİK HPV AŞILARINDA GÜNCEL DURUM İlkkan DÜNDER İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastaneleri."— Sunum transkripti:

1 PROFİLAKTİK HPV AŞILARINDA GÜNCEL DURUM İlkkan DÜNDER İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastaneleri

2 < 16.1< 32.6< 9.2 Dünya çapında 493,243 vaka < 87.3*< 26.2 Kuzey Amerika 14,670 Orta-Güney Amerika 71,862 Afrika 78,897 Avrupa 59,931 Asya 265,884 * 100,000 başına. Parkin DM & Bray F. Vaccine 2006; 24(Suppl 3):S11–S25. CBCB SERVİKS KANSERİ İNSİDANSI

3  Servikal Kanserin yaşa göre standardize edilmiş insidans oranları; Ulusal tarama programı olan ülkelerde 10/100.000 Tarama programı olmayan ülkelerde 50/100.000 TAM 5 KAT BİR ARTIŞ SERVİKS KANSERİ İNSİDANSI

4  Düşük gelirli ülkeler ya da gelirin homojen dağılmadığı ülkelerde (Afrika, Latin Amerika, Asya, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu) insidans ve mortalite yüksek  Yıllık 500.000 yeni servikal kanser olgusunun büyük çoğunluğu bu gibi ülkelerde tespit edilmekte  Bu ülkeler Dünyadaki kanser hizmetlerinin % 5’inden azına ulaşabilmekte SERVİKS KANSERİ İNSİDANSI

5 Servikal Kanser Önlenmesi  İkincil Korunma ( Toplum Tarama ?)  Birincil Korunma ( Aşılama ?) Ya da Her ikisi birden?

6 Servikal Kanserin İkincil Önlenmesi  Servikal tarama; var olan servikal anormallikleri ve kanser öncesi hastalığı saptamada kullanılmakta  Tarama programları ülkeler arasında büyük oranda farklılık göstermekte ve uygulama maliyeti nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde tamamen yok olabilir  HPV DNA testi, var olan HPV enfeksiyonunu saptamak için kullanılabilir. 1. Sankaranarayanan R, et al. Int J Gynaecol Obstet 2005; 89(Suppl 2):S4–S12;

7 Servikal Kanser Tarama Programları  Orta Düzey Ülkelerdeki ; ○ Yarışan diğer sağlık ihtiyaçları ○ Yoksulluk ○ Düşük kalitedeki sağlık sistemi altyapısı ○ Bilgilendirilmemiş ya da motive edilmemiş kadın nüfusu ○ Bölgesel siyasi ve çevresel sorunlar, istikrarsızlık Organize tarama programlarının oturtulmasını güçleştirir

8 Servikal Kanser Tarama Programları İyi organize edilmiş tarama programları için servikal skuamöz hücreli karsinomun kümülatif insidansındaki tahmini azalma  Her yıl tarama = % 93  Her 3 yılda bir tarama = % 91  Her 5 yılda bir tarama = % 84

9 Servikal Kanserde Taramanın Mevcut Durumu  Gelişmekte olan ülkeler :  Çoğu gelişmekte olan ülke sınırlı taramaya sahiptir veya hiçbir tarama yapmamaktadır 4,5  Bazı gelişmekte olan ülkeler tarama programlarına geçmekte, ancak bu yeterli derecede planlanmamış ve düşük kalitede 4 1. Advisory Committee on Cancer Prevention. Eur J Cancer 2000; 36:1473–1478; 2. Anttila A, et al. Br J Cancer 2004; 91:935–941; 3. Saslow D, et al. CA Cancer J Clin 2002; 52:342–362; 4. Bradley J, et al. Int J Gynaecol Obstet 2005; 89:S21–S29; 5. Gakidou E, et al. PLoS Med 2008; 5:e132. doi:10.1371/journal.pmed.0050132.

10 Bu programları başlatmak ve sağlıklı olarak sürdürmek ciddi kararlılık ve maddi kaynak gerektirmekte Kişi başına düşen sağlık harcamasının 10 $/yıl olduğu gelişmemiş ülkeler ile, 5000 $/yıl olduğu ABD ; Yöntem - sonuç ve tecrübeler yönünden karşılaştırılmamalı Sitoloji Bazlı Tarama Programları

11 21.5 milyon Türkiye’de Taranması Gereken 20-70 Yaş Kadın

12 Türkiye’de Patolog - Sitolog 1120

13 Normal Sitolojili Kadınlarda HPV Prevalansı Global%11.7 Afrika%21.1 Amerika%11.5 Avrupa%14.2 Asya%9.4 Bruni L, J Infect Dis, 2010

14 HPV  En yaygın seksüel geçişli hastalık  Dünyada 630 milyon enfekte insan !  Tüm seksüel aktif kişilerin % 75’i yaşamlarının bir döneminde enfekte oluyor

15 Benign Lezyonlar Deride yaygın siğiller anogenital siğiller oral, faringeal papilloma ve respiratuvar papillomatozis

16 Prekanseröz ve Kanseröz Lezyonlar  VIN  VAIN  CIN  Serviks CA  Vajen CA  Vulva CA

17 HPV ve Serviks Kanseri  Klinik, epidemiyolojik ve moleküler çalışmalar HPV infeksiyonunun serviks kanserinin bilinen en önemli ve en yaygın etyolojik faktörü olduğunu ortaya koymaktadır  Serviks kanserli hastaların neredeyse %100’ü HPV infeksiyon bulguları taşımaktadır ACS report on cervix cancer-2006  Persistan onkogenik HPV infeksiyonu uterin serviksin prekanseröz ve kanseröz lezyonları için en kuvvetli risk faktörüdür The SGOncologists Educ Res Panel. Gyn Oncol 2006

18 Doğal enfeksiyonun ardından antikor cevabı  Kadınların yaklaşık %50'si HPV enfeksiyonunun ardından ölçülebilir hiçbir antikor cevabı geliştirmemektedir 1,2  Doğal enfeksiyonun ardından saptanabilir antikor düzeyleri olan kadınlarda antikor düzeyleri düşüktür* 1  Düşük antikor düzeyleri yeniden enfeksiyona veya yeniden aktivasyona karşı koruyucu olmayabilir 1 1. Viscidi R, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004; 13:324–327; 2. Carter J, et al. J Infect Dis 2000; 181:1911–1919. * Aşılama sonrası düzeylerle karşılaştırıldığında.

19 Neden Aşı ?  Primer korunma sekonder ve tersiyer korunmadan daima daha başarılıdır  Aşılama tıpta en effektif ve maliyet-etkin korunmadır  Aşılama programları daha geniş topluluklara kolayca erişebilir  HPV aşıları Cx Ca’dan korunmada yüksek etkinliğe sahiptir (Tip 16 ve 18’e karşı %95-99)

20 Kirnbauer R, Proc Natl Acad Sci USA, 1992; Syrjänen KJ, Syrjänen SM. Chichester, United Kingdom: John Wiley & Sons Inc, 2000 Viral DNA Infectious HPVNoninfectious HPV VLP Capsid proteins: L1L2 Lacks viral DNA Lacks L2 protein Güçlü etkili Viral DNA olmadığından ⁻Enfeksiyon yapamaz ⁻Kanser yapamaz HPV Virus-like Particles (VLPs)

21 + Alüminyum tuzu (amorf alüminyum hidroksifosfat sülfat [AAHS]) HPV 16 VLP'ler HPV 18 VLP'ler HPV 6 VLP'ler HPV 11 VLP'ler Antijenler Cervarix ® ve Gardasil ® ilaçlarının bileşimi + HPV 16 VLP'ler HPV 18 VLP'ler Antijenler AS04 adjuvanı AS04 içeren aşı AAHS içeren aşı Adjuvan + Alüminyum tuzu (Al(OH) 3 ) MPL İmmünostimülan Cervarix ® Gardasil ® MPL = monofosforil lipid A.

22 Cervarix ® ‘in CIN3’e Karşı Etkinliği GrupNn Aşı etkinliği (96.1% CI) %LLULp-değeri CIN3+ HPV 16/18 Aşı7,3440 100 36.41000.0038 Kontrol7,3128 CIN3+ HPV 16 Aşı6,3030 100 8.81000.0146 Kontrol6,1656 CIN3+ HPV 18 Aşı6,7940 100 –170.51000.1236 Kontrol6,7463 Paavonen J, et al. Lancet 2009; 374:301–314. HPV tipi atama analizi (ATP-E)

23 Gardasil ® ’in HPV 6/11/16/18 İlişkili CIN ve AIS Etkinliği  Per-protocol grup; ortanca takip 3.7 yıl (16–26 Yaş) Hedef*Gardasil ® olguları (n = 9,075) Plasebo olguları (n = 9,075) Aşı etkinlik, % 95% CI HPV 6-/11-/16-/18- ilişkili CIN veya AIS 92259692–98 Tipe göre HPV 6-ilişkili HPV 11-ilişkili HPV 16-ilişkili HPV 18-ilişkili 00810081 47 12 137 61 100 94 98 92–100 65–100 89–98 91–100 Hastalığa göre CIN1 CIN2/3 AIS 72†072†0 170 110 7 96 98 100 91–98 93–100 31–100 AIS = adenocarcinoma in situ.

24 Gardasil ® ’in HPV Tip ilişkili Genital Hastalıklara Etkinliği PPE grubu 16-26 Yaş kızlar ve kadınlar FDA 9883613, 06/2010

25 Avustralya’da Genital Siğilli Kadınların Aşılama Programı Sonrası Dağılımı –25% –73% P trend <0.001 P trend =0.96 P trend =0.84 P trend =0.06 Vaccine periodPrevaccine period Donovan B, Lancet Infect Dis 2011

26 Avustralya’da Doğmuş <21 Yaş kadınlarda Genital Siğillerin Görülüş Dağılımı Percent Donovan B, Lancet Infect Dis 2011 Aşılama programı başlangıcı

27 qHPV Sonrası Kaliforniya’da Genital Siğil İnsidansı Bauer HM, Am J Public Health 2012 Sonuçlar  Servis alan yıllık ortalama birey sayısı: >1,754,000 kadın > 258,000 erkek  Genital siğil overall tanısı: Kadınlarda %0.7 Erkeklerde %3.3  Hem kadınlarda hem erkeklerde en yüksek oran 21-25 yaş genç erişkinlerde görülmektedir En düşük hız >30 Y  <21 Y kadınlarda, genital siğil tanısı %0.94’ten %0.61’e düşmüştür (P trend < 0.001)  Düşüş aynı zamanda 21-25 Y kadınlar, <21 Y erkekler ve 21-25 Y erkeklerde de görülmüştür

28 HPV aşılamasının tarama uygulamaları üzerine etkisi  Belirlenmiş tarama programları olan ülkelerde  Tarama ile birlikte HPV aşılamasının servikal kanser ve servikal kanser öncesinin önlenmesi için tek başına taramadan daha etkili olduğu tahmin edilmektedir 1,2  Taramaya ek olarak HPV aşılamasının aynı zamanda tek başına taramaya kıyasla maliyet-etkili olduğu düşünülmektedir 3  Aşı olmayan HPV türleriyle ilgili hastalığı saptamak amacıyla taramaya devam edilmelidir  Lokal tarama uygulama kılavuzlarının takip edilmeye devam edilmesi önerilmektedir  Geniş çapta aşılama gerçekleştirildiğinde tarama aralıkları artma eğilimindedir  Var olan tarama programları olmayan ülkelerde  Modelleme çalışmaları, aşılamanın servikal kanser insidansını düşürmek için en etkili seçenek olma olasılığının yüksek olduğunu varsaymaktadır 2,4 1. Garnett GP, et al. Vaccine 2006; 24(Suppl 3):S178–S186; 2. Goldie SJ, et al. J Natl Cancer Inst 2004; 96:604–615; 3. Elbasha EH, et al. Emerg Infect Dis 2007; 13:28–41; 4. Goldie SJ, et al. Int J Cancer 2003; 106:896-904.

29 Bir HPV 16/18 aşısının potansiyel etkisi LSIL HSIL ICC HSIL LSIL ASCUS On yıl Yıl Ay ASCUS LSIL HSIL ICC 6–27% Potansiyel azalma ICC LSIL HSIL 16–32% 3 ICC HSIL ~52% 2 ASCUS = belirlenmemiş önemde atipik skuamöz hücreler; ICC = invazif servikal kanser; L/HSIL = low/high-grade skuamöz intraepitel lezyon. 1. Muňoz N, et al. Int J Cancer 2004; 111:278–285; 2. Smith JS, et al. Int J Cancer 2007; 121:621–632 3. Clifford GM, et al. Vaccine 2006; 24S3:26–34; 4. Paavonen J, et al. Lancet 2009; 374:301-314. ~70% 1 ICC Çapraz koruma, servikal kansere karşı %11-16 ilave koruma sağlayabilir 4 ICC

30 Varılan sonuçlar  Aşıların bulunmadan önce servikal tarama, servikal kanserin önlenmesinde temel yöntemdi  Etkili tarama ile bile, servikal kanserden ölümler hala gerçekleşmektedir  Taramaya ek olarak aşılama, servikal kanser insidansının düşürülmesine yönelik en etkili yaklaşımdır  Modelleme çalışmaları, yüksek antikor titrelerinin on yıllar boyunca sürekli olabileceğini öngörmektedir  Gerçek koruma süresi yalnızca uzun süreli etkililik çalışmalarıyla belirlenecektir

31

32 Sonuç  Metaanaliz sonucuna göre:  Aşı içeriğindeki tipe göre HPV enfeksiyonu koruması yüksek derecede etkin, HPV 16 ve 18 için koruma en başarılı  Cinsellik olmayan genç hastalarda yarar en fazla  Geçmişte geçici enfeksiyon, ya da aşı anında aktif enfeksiyon olan kişiler de yarar görmekte

33  ABD’de HPV nedenli hastalıkların toplam maliyeti 5 milyar USD  Prekanseröz ya da kanseröz lezyonların azaltılmasındaki en ufak yararlı etki bile ciddi mali yarar sağlayacaktır Sonuç

34 HPV AŞILAMASINDA GÜNCEL DURUM Haziran 2006 – Mayıs 2013 arasında uygulanan doz sayısı : 56 milyon Dozu tamamlama oranı : % 33.4 14-19 yaş arası yeni HPV enf. görülme oranındaki azalma : % 50 ( MMWR vol.62, no 29 )

35 HPV AŞILAMASINDA GÜNCEL DURUM (Türkiye) 2007 – 2013 Gardasil veya Cervariks uygulanan kişi sayısı 75.000

36 HPV AŞILARINDA AMACA-HEDEFE ULAŞILDI MI ?  Mevcut iki aşı için; HPV Tip 16 ve 18’e karşı amaca ulaşıldığı kesin, ancak ideali tüm onkojenik HPV tiplerine karşı geliştirilmiş % 100 koruyucu aşı  Mevcut iki aşı için hedefe ulaşılmadığı kesin, dünyada yeterince yaygın kabul görmesine rağmen, yeterince kişi aşılan-a-madı…

37 NEDEN ? HPV AŞILARINDA HEDEFE ULAŞILAMADI ?

38 PROFİLAKTİK AŞIDA HEDEFE ULAŞMA JJinekoonkologların bakışı : Çok olumlu JJinekologların bakışı : Olumlu - Müphem SSağlık Bakanlığının bakışı : Olumlu - Temkinli AAşı firmalarının bakışı : Azimkar - Yetersiz MMedyanın bakışı : Karışık TToplumun bakışı : Parayla Barışık

39 ÖNLEM ALMADIĞIMIZ HERŞEY BİZİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE BOĞACAKTIR


"PROFİLAKTİK HPV AŞILARINDA GÜNCEL DURUM İlkkan DÜNDER İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastaneleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları