Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Seda Kalem.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Seda Kalem."— Sunum transkripti:

1 İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğr. Gör. Seda Kalem

2 Proje Adı Aday Ülkeler Hırvatistan ve Türkiye’de Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Konularında Bilgi Ağı Oluşturma Projesi (RAXEN-CT: Information Network on Racism and Xenophobia in the Candidate Countries Croatia and Turkey)

3 Proje Tanımı 2000 yılından beri Avrupa Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi (European Monitoring Center on Racism and Xenophobia- EUMC), şimdiki ismiyle Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (Fundamental Rights Agency-FRA), AB üye ülkelerinde Yerel Veri Toplama Noktalarından (National Focal Points) oluşan bir bilgi ağı oluşturmuştur. 2006 itibarıyla aday ülkelerde de veri toplama noktaları kurmak üzere başlatılan RAXEN-CT projesi çerçevesinde, Temmuz 2006-Temmuz 2007 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye’den yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda “Yerel Veri Toplama Noktası” (National Focal Point) olarak seçilmiştir.

4 Proje Kapsamı FRA öncelikli olarak beş alanda ırkçılık ve yabancı düşmanlığına ait verilerin toplanmasını takip etmektedir. Bu alanlar şunlardır: 1) Yasama 2) İstihdam 3) Eğitim 4) Barınma 5) Irkçı şiddet

5 Proje Kapsamı İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, FRA’nın Yerel Veri Toplama Noktası olarak proje süresince ilgili resmi ve gayrı resmi kurumlarla, bu alanlarda yaptıkları çalışmalar, araştırmalar, topladıkları veriler ve yayınları konusunda irtibata geçmiş ve toplanan verileri raporlar halinde FRA’ya iletmiştir.

6 Proje Etkinlikleri RAXEN-CT projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir: 1. Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Ağı (RAXEN) bültenlerinin hazırlanması 2. Ulusal Veri Toplama Raporu’nun hazırlanması (National Data Collection Report) 3. FRA RAXEN Veritabanı Haritalama Çalışması (Mapping Exercise) 4. Etnik ve Irksal Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitliğin Teşvik Edilmesi: Trend ve Gelişmeler Raporu (Special Study: Trends and Developments)

7 Bültenler Bültenler Haziran 2006-Kasım 2006 tarihleri arasında aylık olarak hazırlanıp sunulmuştur. Bu bültenlerde Türkiye’de o ay içinde yaşanan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konularıyla ilgili siyasi durum, yasal gelişmeler, bu alanda yürütülen araştırmalar raporlanmıştır.

8 Yöntem Bültenler, aylık olarak yapılan kapsamlı medya taraması sonucunda ilgili haberlerin derlenmesi ve bu haberlerin gerçek kaynaklarına ulaşılarak haberde bahsi geçen konular hakkında daha detaylı veri toplanması sonucunda oluşturulmuştur. Örneğin, o ay önemli bir yasa değişikliği yapılmış, bir yönetmelik, ya da mahkeme kararı çıkmışsa gibi kaynaklardan yararlanılarak doğrudan belgenin kendisine ulaşmak için gerekli olan bilgiler sunulmuştur.

9 Sorunlar Bültenler en fazla 4 sayfa olarak hazırlanan ve her başlık altında en fazla üç tane gelişmenin yazıldığı kısa raporlar oldukları için, konular hakkında çok fazla detaylı bilgi verme imkanı mevcut değildi; bahsi geçen konu hakkında bilgi edinilebilecek kaynaklar hakkında bilgi verilmesi yeterli idi. Bu sebepten bültenlerin hazırlanması esnasında kayda değer bir sorunla karşılaşılmamıştır.

10 Ulusal Veri Toplama Raporu
2006 yılı için hazırlanan bu raporla yasama, istihdam, eğitim, barınma ve ırkçı şiddet ve ırkçı suçlar ana başlıkları altında Türkiye’de ırkçılık ve yabancı düşmanlığına dair mevcut veriler sunulmuştur. 2000/43/EC ve 2000/78/EC AB Konseyi direktiflerinin Türkiye mevzuatına aktarılması; ırkçılık ve yabancı düşmanlığına dair mevcut veriler; bu konular üzerine yürütülmüş olan araştırmalar ve raporlar, ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele etmek için alınan önlemler bu raporun alt başlıkları arasındadır. Rapor Ekim 2006’da FRA’ya gönderilmiştir. Ocak 2007’de 2006 yılının son üç ayına dair veriler sunularak rapor güncellenmiştir.

11 Yöntem Belirlenen konularda çalışan kurumların (kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, azınlık kuruluşları, uluslararası kurum ve kuruluşlar, sendikalar vb.) listesini çıkarmak Bu kurum ve kuruluşlara Bilgi Edinme Kanunu yoluyla, yoluyla, telefon yoluyla ulaşmak ve bu konularla ilgili istatistiki veri, rapor, araştırma sonuçlarını talep etmek İnternette yer alan ulusal ve uluslararası raporlardan faydalanmak STK temsilcileri ile yüz yüze görüşmeler yapmak Yasama faaliyetleri hakkında kaynak taraması yapmak Özellikle ırkçı şiddete ilişkin durum ve olaylar hakkında medya taraması yapmak ABGS,

12 Sorunlar En temel sorun: Türkiye’de resmi kurumlar tarafından dini ve etnik konularda bilgi toplanmasının önündeki yasal engellerdir. Bu konular ile ilgili en son bilimsel bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından anadile göre nüfusun sayıldığı 1965 genel nüfus sayımında toplanan sonuçlardır.

13 Sorunlar Bu sebepten Türkiye’de etnik kimliği, dini, ırkı sebebiyle istihdam, barınma, eğitim gibi temel haklar çerçevesinde ayrımcılığa maruz kalmış ya da şiddet görmüş kişiler hakkında resmi veri toplamak mümkün olmamıştır. Resmi kurum ve kuruluşlardan (bakanlıklardan, belediyelerden, insan hakları komisyonlarından) bu konuda istatistiki bilgi talebinde bulunulduğu zaman yollanılan veriler talebi karşılamamıştır. Ayrıca Bilgi Edinme Hakkı kullanılarak bilgi talebinde bulunulan 8 devlet kurumundan sadece 4 tanesi geri dönmüştür.

14 Sorunlar Resmi verinin yok denecek kadar az olduğu bu ortamda, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına ilişkin verilere ulaşmak için gayri resmi kanallara baş vurulmuştur. Sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan raporlardan, akademik araştırmalardan, sendikaların yayınlarından faydalanılmıştır. Ancak bu kaynaklardan toplanılan bilgilerin de olması gerektiği derecede aydınlatıcı olmadığını söylemek mümkündür. Bu durum Türkiye’de genel olarak istatistiki veri toplama geleneğinin yerleşmemiş olmasının bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir.

15 Sorunlar İkinci temel sorun: Türkiye’de ayrımcılık ile ilgili mevzuata ve uygulamaya yönelik gelişmelerde belirli grupların (kadınlar,engelliler) ön plana çıkarıldığı ve yabancıların, göçmenlerin, azınlıkların bu çalışmaların içine genelde dahil edilmediği gözlemlenmiştir. Özellikle ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi kavramlar altında bilgi toplamaya çalışıldığı zaman ise, durum iyice zorlaşmaktadır. Ayrımcılık meselelerine ilişkin tartışmalar daha belirgin olmasına rağmen, ırkçılık meselesi üzerine Türkiye’de görece olarak yeni konuşulmaya başlandığı söylenebilir. Benzer şekilde, konu başlıklarından biri ırkçı şiddet olarak tanımlanınca, ırkçı söylem, ırkçı tavır, ırkçı kültürel ürünler gibi bir çok unsur bu başlığın dışında bırakılmak durumunda kalmıştır. Ayırımcılık            Madde 122- (1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak; (1)             a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan,             b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı  reddeden,             c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,             Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama             Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.             (2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.             (3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

16 FRA RAXEN Veritabanı Haritalama Çalışması
Türkiye’de ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele alanında ve ilgili konularda çalışan kamu kurumları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve akademik kurumlar ilgili bir haritalama (mapping) çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada ilgili kurumlara ait şu veriler toplanmıştır: kurumun iletişim bilgisi, amacı, faaliyet alanı, etkinlikleri, iyi uygulamaları ve yayınları. Çalışma sonunda elde edilen veri tabanı Aralık 2006’da FRA’ya sunulmuş ve veriler FRA RAXEN veritabanına dahil edilmiştir.

17 Yöntem Öncelikle, belirlenen konularla ilgili faaliyetleri, çalışmaları, yayınları olabileceği düşünülen resmi ve gayri resmi kurum ve kuruluşların bir listesi hazırlanmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar şu şekilde gruplandırılmıştır: 1) Kamu kurum ve kuruluşları 2) Sivil toplum kuruluşları 3) Sendikalar/ meslek örgütleri 4) Azınlık kuruluşları 5) Azınlık okulları 6) Araştırma birimleri 7) Uluslararası kuruluşlar 8) Medya

18 Yöntem Kurum ve kuruluşlardan gerekli bilgilerin edinilmesi için FRA tarafından geliştirilen bir anket formu Türkçe’ye çevrilerek kullanılmıştır. Bu anket, kurumların iletişim bilgileri, amaçları, faaliyet alanları, etkinlikleri, iyi uygulamaları ve yayınları hakkında bilgi toplamak için hazırlanmış bir ankettir. Anketler kamu kurum ve kuruluşlarına posta yoluyla, diğer kurumlara ise olarak yollanmıştır. Anketlere cevap alınamadığı durumlarda, kurumlarla temasa geçilmiş, anketin akıbeti hakkında bilgi alınmış ve anketler ikinci kere yollanmıştır. Web sayfalarında yeterli bilgi mevcut olan bazı kurum ve kuruluşlar için (özellikle kamu kurum ve kuruluşları, belli başlı sendikalar, uluslararası kuruluşlar gibi) anket formları proje ekibi tarafından doldurulmuştur.

19 Yöntem Toplamda gönderilen anket sayısına geri dönüş yanda gösterildiği gibidir: Toplamda veri tabanına 89 kuruluş, 83 aktivite ve 81 yayın bilgisi girilmiştir. Gönderilen Gelen Kamu 14 2 STK 44 18 Azınlık kuruluş/ okul 17 3 Sendika/ meslek örgütü 13 1 Araştırma 8 Uluslararası kuruluş 6 Medya

20 Sorunlar Anket çalışması Türkiye’de her türlü konu için oldukça zor bir yöntemdir. Anketlerin yüz yüze gerçekleştirilmediği çalışmalarda ise bu durum daha da zorlaşmaktadır. Bu gibi çalışmalarda anketleri takip etmek, gerekli bilgilerin eksiksiz yazılmasını ve geri dönüşün hızlı yapılmasını sağlamak oldukça güçtür.

21 Sorunlar Anket çalışması esnasında anketin kim için, hangi amaçlara yönelik olarak gerçekleştirildiğini açıklamak da oldukça güç olmuştur. Özellikle azınlık kuruluşları ile olan görüşmelerde bu kuruluşların kendileri hakkında bilgi vermekten çekindikleri,çalışmayı şüphe ile karşıladıkları görülmüştür. Bu gibi durumlarda, anketin doldurulmasını sağlamak için proje ekibi bu kuruluşlar ile bire bir temasa geçmiş ve proje hakkında kendilerine detaylı bilgi vererek endişelerini azaltmaya çalışmıştır. Ancak geri dönüş oranı gene de beklenenden düşük olmuştur. Bu konuya dünkü toplantıda Jo değinmişti. Güven’in tesis edilmesinin önemi.

22 “Etnik ve Irksal Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitliğin Teşvik Edilmesi: Trend ve Gelişmeler ” Raporu Bu raporda, Türkiye’de yasama, istihdam, eğitim, barınma ve ırkçı şiddet ve ırkçı suçlar ana başlıkları altında yılları arasında etnik ve ırksal ayrımcılığa dair gerçekleşen ilerlemeler, gelişmeler ve değişimler sunulmuştur. Rapor Mart 2007’de FRA’ya sunulmuştur.

23 Yöntem Raporun hazırlanmasında ilk hazırlanan Ulusal Veri Toplama raporu temel alınmıştır. Burada diğer ülkeler tarafından izlenen yöntem son beş yıla ait ulusal veri toplama raporlarını analiz ederek, bu raporların sonucunda trendlerin ve gelişmelerin incelendiği bir rapor yazmaktır. Ancak, Türkiye bu projeye yeni dahil edildiği üzere bu yöntemin izlenmesi mümkün olmamıştır.

24 Yöntem FRA’nın bu raporu hazırlanmasına yönelik bazı soru başlıklarını içeren yönlendirici bir el kitabı mevcuttur. Bu soruların ışığında verilerin toplanmasına çalışılmıştır. Burada en belirgin gelişmelerin yasama alanında yaşanmış olmasından ötürü, diğer alanlardaki gelişmeler de genel olarak çıkarılan yasalar ve uygulamaları üzerinden aktarılmıştır. AB sürecinin son beş yılda özellikle ivme kazandığı dikkate alınarak, ilerleme raporlarında bahsedilen konular belirlenmiş ve bu konular hakkında ilk rapordaki yöntemler izlenerek bilgi toplanmıştır.

25 Sorunlar Bu raporun hazırlanmasında karşılaşılan sorunlar ilk rapordaki sorunlarla benzerdir. İstatistiki verinin yokluğu, eldeki verilerin konuyla doğrudan ilişkili olmaması ya da güncellenmemiş olması, mevcut söylemin ırkçılık ve yabancı düşmanlığından ziyade ayrımcılık meseleleri üzerinden şekilleniyor olması bu tür bir analitik raporun hazırlanmasını güç kılmıştır.

26 Teşekkürler... İstanbul Bilgi Üniversitesi
İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

27 National Data Collection Bibliography
Government Bodies - Bursa Municipality, ( ) - Fatih (Istanbul) Municipality, ( ) - Turkey/ General Command of the Gendarmerie, The Gendarmerie Human Rights Violations' Investigation and Evaluation Center (JIHIDEM), ( ) - Grand National Assembly of Turkey, ( ) - Turkey/ Istanbul Metropolitan Municipality, ( ) - Turkey/ Ministry of Interior General Directorate of Security, - Turkey/ Ministry of Justice Presidency of Education Department, ( ) - Republic of Turkey Ministry of Labour and Social Security, ( ) - Republic of Turkey Ministry of Labour and Social Security, Department of EU Coordination, ( ) - Republic of Turkey Ministry of Labour and Social Security, Department of Training and Research, ( ) - Republic of Turkey Prime Ministry Human Rights Presidency, ( ) - Republic of Turkey Prime Ministry Secretariat General for EU Affairs, ( ) - Republic of Turkey The Presidency of Religious Affairs ( ) - Turkish Statistical Institute, ( )

28 National Data Collection Bibliography
Institutions and NGOs - Amnesty International Turkey, ( ) - Boğaziçi University Sosyal Politika Forumu, ( ) - Avrupa Alevi Birlikler Konfederasyonu, ( ) - European Roma Rights Center, ( ) - European University Institute, ( ) - Fiziksel Engelliler Vakfı, ( ) - İnsan Hakları Derneği, ( ) - Türkiye İnsan Hakları Vakfı, - Human Rights Watch, ( ) - International Organization for Migration Turkey, ( ) - Istanbul Bilgi University Human Rights Law Research Center, ( ) - Istanbul Bilgi University Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ( ) - Koc University Göç Araştırmaları Programı, ( ) - İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği, ( ) - United Nations High Commissioner for Refugees Turkey,

29 National Data Collection Bibliography
Reports, Statistics and Guidelines - The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Anti-Semitism and Racism (2005), Anti-Semitism and Racism Global Report-Turkey, available at: ( ) - European Commission (2005), Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, ( ) - Türkiye, Türkiye İş Kurumu (2003), 3. Genel Kurul Raporu 2003, available at: Kurul Raporu.doc ( ) - Tunalı, İ. (2003) “Background Study on Labour Market and Employment in Turkey”, Report prepared for the European Training Foundation, available at: ( ) - Commission of the European Communities (2003), Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Immigration, Integration and Employment, available at: ( ) - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (2005), Confronting Forced Migration: The Construction of Citizenship in the Aftermath of Internal Displacement in Turkey, available at: ( ) - International Institute for Management Development (2006), Degree of Openness Towards Different Cultures Among European Countries-Turkey, available at: ( ) - Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomik faaliyete göre istihdam edilen nüfus, , available at: ( ) - European Commission (2003), Equality, Diversity and Enlargement, available at: ( )

30 National Data Collection Bibliography
- Human Rights Without Frontiers (2006), Freedom of Religion and Belief: News Form Turkey-2006, available at: ( ) - Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı (2004), Human Rights in Textbooks: Screening Results, available at, ( ) - Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, Başvuranların cinsiyete ve ihlal edilen hak iddiasına göre dağılımı, , available at: ( ) - Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, Ülkelere göre yurtdışından gelen göç, available at: ( ) - Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, 9. İllere göre yurt dışından gelen göç, available at: ( ) - Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (2004), Internally Displaced People and the Law on Compensation, available at, ( ) - USA, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2005), International Religious Freedom Report 2005: Turkey, available at, ( ) - USA, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2006), International Religious Freedom Report 2006: Turkey, available at, ( ) - Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, İstihdam İşsizlik ve Ücret İstatistikleri, available at: ( ) - Helsinki Citizens’ Assembly Turkey, European Roma Rights Center, Ulaşılabilir Yaşam Derneği, Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği, Edirne Roman Kültürünü Araştırma, Geliştirme, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (2006), Letter of Concern on Forced Roma Evictions dated , available at: ( )

31 National Data Collection Bibliography
- The Euro-Mediterranean Consortium for Applied Research on International Migration (2005), Mediterranean Migration Report 2005, available at: ( ) - Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, Göç istatistikleri, available at: ( ) - Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, İl, tabiiyet ve cinsiyete göre nüfus (2000 Genel Nüfus Sayımı, available at: ( ) - Türkiye, Başbakanlık (2006), İnsan Hakları Kılavuz Kitabı, available at: ( ) - Marsh, A. and E. Strand (2005) “Reaching the Romanlar, a report on the feasibility Studies “mapping” a number of Roman (Gypsy) Communities in Istanbul”, conducted by International Romani Studies - Cem Vakfı (2005), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitapları Raporu, available at: ( ) - Türkiye, TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (2006), Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler ile Yabancı Ülkelerde Kurulan Tüzel Kişiliğe Sahip Ticaret Şirketlerinin Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçerisinde Taşınmaz Edinmeleri Uygulamalarına İlişkin İnceleme Raporu, available at: ( ) - Ulaşılabilir Yaşam Derneği (2005), Sulukule Raporu, available at: - ECRI (1999), Report on Turkey-1999, available at: 27s_work/1-Country_by_country/CBC1-Turkey.pdf ( ) - ECRI (2001), Report on Turkey-2001, available at: 27s_work/5-CBC_Second_reports/Turkey_CBC_2.asp#TopOfPage ( ) - ECRI (2004), Report on Turkey-2004, available at: ( )

32 National Data Collection Bibliography
- Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (2005), ILO Uzmanlar Komitesi Türkiye Raporu, available at: ( ) - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (2005), The Problem of Internally Displacement in Turkey: Assessment and Policy Proposals, available at: ( ) - The International Helsinki Federation for Human Rights (2006), Turkey: A Minority Policy of Systematic Negation, available at: ( ) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (2005), Rakamlarla Türkiye, available at: ( ) - Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü (2005), Turkey Migration and Internally Displaced Population Survey, available at: 20Plan% 20(Sinan% 20Turkyilmaz).ppt ( )

33 National Data Collection Bibliography
Electronic databases - Council of Europe, Ratifications and Reservations, ( ) - HUDOC-Database of the case-law of the European Court of Human Rights, ( ) - The Euro-Mediterranean Consortium for Applied Research on International Migration (CARIM), ( ) - The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, The Tolerance and Non-Discrimination Information System, ( ) - UN Office of The High Commissioner for Human Rights, Ratifications and Reservations, ( )

34 National Data Collection Bibliography
Legislation - Turkey/ 1739, ( ), available at: ( ) - Turkey/ By-Law 24936, ( ), available at: ( ) - Turkey/ By-Law 25540, ( ) available at: 5C03.pdf ( ) - Turkey/ By-Law 24561, ( ) available at: ( ) - Turkey/ By-Law 19255, ( ) available at: C3% B6netmelik/devlet% 20memurlari% 20sicil% 20yonetmeligi.htm ( ) - Turkey/ By-Law 23937, ( ) available at: ( ) - Turkey/ Constitution, ( ), available at: ( ) - Turkey/ 4857, ( ), available at: (http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/ankara/legislation/law4857.htm ( ) - Turkey/ 5233, ( ), available at: ( ) - Law on Craftsmen and Artisans, - Turkey/ 2923, ( ), available at: ( ) - Turkey/ 657, ( ), available at: ( )

35 National Data Collection Bibliography
- Turkey/ 5683, ( ), available at: ( ) - Turkey/ 4982, ( ) Law on the Right to Information, available at: ( ) - Turkey/ 5543, ( ), available at: ( ) -Turkey/ 506, ( ), available at: ( ) - Turkey/ 1479, ( ), available at: ( ) - Turkey/ 4817, ( ), available at: ( ) - Turkey/ 4688, ( ), available at: ( ) - Turkey/ 3308, ( ), available at: ( ) - Turkey/ 2821, ( ), available at: ( ) - Turkey/ 5237, ( ), available at: ( )

36 National Data Collection Bibliography
Newspapers and Other Web Portals - Birgün, ( ) - Bugün, ( ) - Cumhuriyet, ( ) - Bağımsız İletişim Ağı Online, ( ) - HYE-TERT, İstanbul Ermenilerine Haberler, ( ) - Hürriyet, ( ) - Milliyet, ( ) - Radikal, ( ) - Referans, ( ) - Sabah, ( ) - Tempo, ( ) - Turkish Daily News, ( ) - Vatan, ( )

37 National Data Collection Bibliography
- Zaman, ( ) - Sesonline.Net, ( ) - Savaş Karşıtları, ( ) - WorldWide Religious News, ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( )

38 National Data Collection Bibliography
Articles - Çiçekli, B. (2005) “Yabancı Yatırımların Teşviki Açısından Yabancıların Çalışma İzinleri Rejimi”, in: İşveren Monthly Journal of Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, available at: ( ) - İncirlioğlu, E.O. (2005) “Gypsy (Dis) Organisation in Turkey: From Social Exclusion to Struggle for Human Rights”, paper presented at: CMR/IRSN Romani Studies seminar at Istanbul Bilgi University, - Kıral, H. (2006) “Yabancıların Türkiye’de Çalışma Esasları. Yabancıların Çalışmasına İlişkin Düzenlemeler, Yabancıların Çalışamayacağı Meslekler, Yabancıların Sosyal Hakları, Yabancı Kaçak İşçilik, Avrupa Birliği’nin Kişilerin Serbest Dolaşımı Muktesebatı”, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ankara: Yorum Matbaacılık - Kaya, N. and C. Baldwin (2004), Minorities in Turkey: Submission to the European Union and the Government of Turkey, , available at: ( ) - Oprisan, A. (2002) “Overview of the Roma in Turkey”, in: Kuri Journal of the Dom Research Center, Volume 1, Number 7. - Oehring, O. (2006) “Turkey: Little Progress on Religious Freedom,” in: Forum 18 News Service, ( )


"İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Seda Kalem." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları