Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

( LPG, İSPİRTO, HAVA GAZI, FUEL-OİL, BENZİN, DOĞAL GAZ ) Yukarıdaki kelimeleri uygun cümlelerle eşleştiriniz. A – Bol bulunan yakıttır. Yer altından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "( LPG, İSPİRTO, HAVA GAZI, FUEL-OİL, BENZİN, DOĞAL GAZ ) Yukarıdaki kelimeleri uygun cümlelerle eşleştiriniz. A – Bol bulunan yakıttır. Yer altından."— Sunum transkripti:

1

2

3 ( LPG, İSPİRTO, HAVA GAZI, FUEL-OİL, BENZİN, DOĞAL GAZ ) Yukarıdaki kelimeleri uygun cümlelerle eşleştiriniz. A – Bol bulunan yakıttır. Yer altından çıkarılır,hava kirliliğine neden olur………………….. B – Otomobillerde,uçaklarda yakıt olarak kullanılır……………………. C – Temiz yakıt olması nedeniyle büyük şehirlerde kullanılır…………………… D – Kalorifer yakıtı olarak kullanılır. Tankerlerle taşınır………………………. E – taş kömürünün işlenmesi ile oluşan gaz şeklinde bir yakıttır………………….. F – Çelik tüplerde olup mutfaklarda kullanılır……………………….. G – Şeker pancarının atıklarından elde edilir sıvı yakıttır…………………….

4 Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir?  A-Kömür B-Doğalgaz  C-Petrol D-Odun

5 Aşağıdakilerden hangisi yoğuşma sonucunda gerçekleşen olaylardan biri değildir?  A-Yağmur yağması B-Sis oluşumu C-Karın yağması D-Buzları erimesi

6 Aşağıdakilerden hangisi ölçü birimi değildir?  A-Joule B- Gram  C- Termometre D- Litre

7 Kaan soğuk odadan sıcak odaya geçiyor. Elindeki balona baktığında balonun biraz şiştiğini görüyor.Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir.?  A-Gazların genleşmesi  B-Katıların erimesi  C-Suyun kaynaması  D-Sıvıların genleşmesi

8  100 gr ekmek240 kcal  100 gr patates96 kcal Ceyhun öğle yemeğinde 200 gr ekmek ile 500 gr patates yerse kaç kj enerji alabilir?(10 p)  (1cal: 4 j 1Kcal: 4 Kj)

9 Su döngüsü ne demektir?

10 Aşağıdaki resmi dikkate alarak ısı ve sıcaklığın maddeler üzerindeki etkisini yorumlayınız.

11 Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken dışarıdan ısı alışı olur?  A) Islak elbiselerin kuruması  B) Suyun donması  C) Çiğ oluşması  D) Karın yağması

12 Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Hangileri doğru, hangileri yanlış  ( ) Joule ve kalori sıcaklık birimidir.  ( ) Buharlaşma yüksek sıcaklıkta gerçekleşir.  ( ) Katı yakıtlar çevreyi diğer yakıtlara göre daha çok kirletir.  ( ) Barometre sıcaklık ölçer.  ( ) Güneş bütün enerjilerin kökenidir.

13 Aşağıdaki olaylardan hangisi su döngüsü içerisinde yer almaz ?  a)Sıvı halde bulunan yeryüzü suları güneş enerjisinin etkisiyle buharlaşarak atmosfere yükselir.  b)Soğuk kış aylarında göllerdeki sular donarak buz haline gelir.  c)Atmosferde bulunan su buharı molekülleri soğuk hava tabakasıyla karşılaştıklarında sıvı su moleküllerine dönüşürler ve yağmur olarak yeryüzüne inerler.  d)Bulutlar çok soğuk hava ile karşılaştıklarında molekülleri buz kristaline dönüşür ve kar olarak yeryüzüne inerler.

14 Maddenin bulunduğu halden diğer hale geçmesine hal değişimi denir. Aşağıdakilerden hangisi hal değişimi olmamıştır ?  a)Mumun erimesi  b)Çamaşırların kuruması  c)Camın kırılması  d)Elimize sürdüğümüz kolonyanın uçması

15 Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken ortam ısınır?  a)Buz erirken  b)Su buharı yoğuşurken  c)Çamaşırlar kururken  d)Kolonya buharlaşırken

16 Yaz günü gözlüğünün camı çerçevesinden çıkan bir çocuk bunu nasıl yorumlamalıdır?  a)Gözlükçü çerçevenin vidalarını iyi sıkıştırmamıştır.  b)Kardeşi gözlüğüyle oynamıştır.  c)Gözlüğün camı ve çerçevesi sıcak havada farklı oranlarda genleşmiştir.  d)Havanın nemi bu durumdan sorumlu olabilir.

17 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?  1.Tren rayları kışın kısalır.  2.Yaz aylarında elektrik telleri gerilir.  3.Spreyler çok fazla ısınınca patlayabilir.

18  Geçmişten günümüze kullanılan yakıtlar nelerdir?

19  Kaynamakta olan bir sıvının sıcaklığını nasıl ölçeriz?

20  Yaz aylarında akarsu ve göllerdeki su seviyesinin azaldığını, bahar aylarında arttığını gözlemlemişsinizdir. Bunun nedeni ne olabilir?

21  Astığımız çamaşırın kuruyabilmesi için hava nasıl olmalıdır?

22  Termometreyle sıcaklığı mı yoksa ısıyı mı ölçeriz?

23  Maddenin suda batması ve yüzmesi nelere bağlıdır?

24 Yandaki sıcaklık zaman grafiğine göre su kaçıncı dakikada kaynamaktadır? A)4 B)5 C)3 D)6 Grafiğe göre 5’ci dakikada suyun sıcaklığı kaçıncı dereceye çıkıyor? A)80B)100C)120D)60

25 Güneş’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  A)Güneş ısı ve enerji kaynağıdır.  B)Güneş enerjisi yeryüzüne ışık ışınlarıyla ulaşır.  C) Güneş birçok enerjinin kaynağıdır.  D) Güneş ısı kaynağı değildir.

26  Genleşme olayında maddelerin hacminde büyüme olur.Aşağıda verilen bilgilerden hangilerinde genleşmeden söz edilebilir?  I. demirin ısıtılması  II. su buharının yoğunlaşması  III. tüpün patlaması  A. I ve II B. yalnız I C. I ve III D. II ve III

27  Bütün maddelerin bir kütlesi ve hacmi vardır.Maddelerin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir.  Aşağıda verilen yoğunluk ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?  A. Aynı maddenin, farklı hallerinin yoğunlukları aynıdır.  B. Her maddenin yoğunluğu birbirinden farklıdır.  C. Suda yüzen maddelerin yoğunlukları suyun yoğunluğundan küçüktür.  D. Yoğunluk maddeler için ayırt edici özelliktir.

28  Aşağıdakilerden hangisi maddenin ısı alarak genleşmesi sonucu meydana gelmiştir?  A. Demirin erimesi  B. Çamaşırın kuruması C. Telin boyunun uzaması  D. Üflenerek balonun şişirilmesi.

29  Kaynayan su bir süre sonra azalır.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  A. Isınan suyun büzülmesi  B. Sudaki buharın yoğuşması  C. Sudaki havanın dışarı çıkması  D. Suyun hızla buharlaşması

30  I. Buzun su haline geçmesi  II. Bulutların oluşumu  III. Suyun kaynatılması  Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde erime olayı gerçekleşmiştir?  Yalnız I C- I ve III  Yalnız II D- II ve III

31 35 Ml 24 mL 42 mL  8. Yukarıdaki aynı büyüklükte bulunan 3 tane kap, aynı özellikteki ısıtıcılara 4 dakika ışı­lıyor.  Kaplardaki sıcaklık artışının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangi­sidir?  A. I,III,IIB. I,II,III  C. III,I,IID. II,I,III

32  Yaz mevsimi olmamasına rağmen dağların tepesinde bulunan karların erimemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  A) Yağan kar miktarının fazla olması  Yaz mevsiminin süresinin kısa olması  Fark'ı iklim çeşitleri görülmesi  Havanın yüksek yerlerde soğuk olması

33  36eC 53UC 43'C  14. Yukarıda sıcaklığı verilen aynı miktarda­ki üç bardak su bir kapta bir araya geti­rildiğinde suyun sıcaklığı kaç selsiyus derece olur?  A) 48 B) 46 C) 44 D) 42

34  İçi hava dolu olan balonu sıcak suyun üzerine bıraktığımız zaman balonun şiş­ mesinin nedeni nedir?  İçindeki havanın hacminin artması  Plastiğin ısının etkisiyle yumuşaması  Su ile balon arasında ısı alışverişi olması  D) Sudan balonu ısı akışı olması

35  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerinin zıttı değildir?  A. kaynama-buharlaşma  B. buharlaşma-yoğuşma  C. erime-donma  D. genleşme-büzülme

36 Boşlukları dolduralım  ( ısı- ısınır – azalır – artar – soğur )  Isı alan su ……………………  Isı veren su ……………….....  Isı alan suyun sıcaklığı ………………….  Isı veren suyun sıcaklığı ……………….  ……nın akış yönü sıcaktan soğuğa doğrudur.

37  Ahmet sıvı bir maddeyi ısıtmaya başladığında sıvının sıcaklığının 70°C’ye kadar yükseldiğini, daha sonra 70°C de sabit kaldığını gözlemliyor.  Bu deneye göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?  A. Madde 70°C de kaynamaya başlamıştır.  B. madde kaynama süresince 70°C de kalır.  C. madde 70°C de hal değiştiriyordur.  D. madde 70°C altında katı haldedir.

38  Termometreler maddenin hangi özelliğinden yararlanılarak yapılır?  A) Maddenin erime ve donma sıcaklıklarının aynı olmasından  B) Gazların sıkıştırılabilme özelliğinden  C) Maddenin genleşme ve büzülme özelliğinden  D) Maddenin yoğunluklarının farklı olmasından

39  Su dolu bir kaba eşit hacimde tahta, balon, lastik top ve demir parçası konuyor. Bu maddelerden hangisi suda batar?  AtahtaB)balon  C)lastik topD)demir parçası

40  Suyun buharlaşması nasıl gerçekleşir.

41  Elif, buz dolabından bir bardak soğuk su alıp odaya getiriyor. Suyu alırken bardağın dış yüzeyi kupkuru olduğu halde, sıcak odada bardağın dışında “su tabakası” olduğunu gözlüyor. Bu oluşumun sebebi hangi hal değişimidir?  A) Kaynama B) Buharlaşma C) Yoğuşma D) Donma

42


"( LPG, İSPİRTO, HAVA GAZI, FUEL-OİL, BENZİN, DOĞAL GAZ ) Yukarıdaki kelimeleri uygun cümlelerle eşleştiriniz. A – Bol bulunan yakıttır. Yer altından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları