Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınıf Yönetiminin Temelleri Dr. Berna Bridge Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınıf Yönetiminin Temelleri Dr. Berna Bridge Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Sınıf Yönetiminin Temelleri Dr. Berna Bridge Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2 Sınıf Yönetimi Kavramı zOkulların yönetimi: zEğitimi yönetme zSınıfların yönetimi + öğretim = öğretmenin etkililiği zYönetim bilimi

3 Sınıf Yönetimi Kavramı zBaşlangıçta öğrenci disiplini kavramıyla eşanlamlı - ancak bu tanım dar anlamlı bir tanımdır. zSınıf yönetimi etkili öğrenme çevresinin oluşturulması ve yönetimidir.

4 Sınıf Yönetimi Kavramı zSınıf yönetimi, sınıfta belli koşullar sağlayarak ve belli kurallar geliştirerek, öğretme ve öğrenme ortamının yönetilmesidir. (Duke, 1979) zÖğrenme ve öğretme ortamının sağlanması, sınıfta düzenin oluşturulması anlamını taşımaktadır.

5 Sınıf Yönetimi Kavramı zSınıf yönetimi, sınıf kurallarının belirlenmesi, bir şekilde yönetilmesi ve öğrenci davranışlarının denetlenerek olumlu bir öğrenme ikliminin geliştirilmesi sürecidir.

6 Sınıf Yapısının Özellikleri zSınıf yönetimi sınıfın yapısal özelliklerine göre şekillenir: (Weinstein, 1996) zÇokboyutluluk: Sınıfta aynı anda çok değişik etkinlikler bir arada yapılmaya çalışılır. (kitap okuma, yazı yazma, tartışma gibi)

7 zYakınlık: Olayların anında oluşması. (şikayet, duygusal zorbalık, kavga gibi) Öğretmenin her bir olayla anıında ilgilenmesi ve çözmesi gerekir. zTahmin edememe: Ne kadar iyi planlama yapılırsa yapılsın, sınıf olaylarının önceden tahmin edilmesi olası değildir. Sınıf olaylarını kestirememe öğretmeni tüketmektedir.

8 zAçıklık: Sınıf olaylarında gizlilik yoktur. zOrtak tarih: Sınıf aile gibidir. Herşey birlikte yaşanır.Sınıfın belleği sınıfta yaşanan olayların bugününe ve geleceğe yönelik etkilerini değerlendirmemize yardımcı olur. zSınıf yönetimi, eğitim bilimleri alanında 1980’li yıllardan sonra hızlı gelişim gösteren bir bilim dalıdır.

9 Yararlandığı Bilim Dalları zEğitim yönetimi ve denetimi zEğitim programları ve öğretim zPsikolojik danışmanlık ve rehberlik

10 Eğitim Yönetimi ve Denetimi zSınıf yönetimi okul yönetiminin sınıfa uygulanması olarak görülebilir. zÖğretmen sınıfta güç ve otoritesini kullanır. zÖğrenci davranışlarını yönetmeye çalışır.

11 zKatılımcı ve demokratik yönetimin sınıf ortamına uygulanması eğitim yönetimi ve denetimiyle ilgilidir. zSınıfta zaman yönetimi, sınıfın fiziki organizasyonunun yönetimi, sınıf iklimi, sınıftaki çatışmaların yönetimi ve öğretmenin liderliği gibi konular eğitim yönetimi ve denetimini ilgilendiren konulardır.

12 Eğitim Programları ve Öğretim zSınıf yönetimi = Öğretimin yönetilmesi zSınıf bir eğlence ve dinlence merkezi değildir. zEtkili sınıf yönetimi, öğretim boyutu üzerinde yoğunlaşmaktadır.

13 zÖğretmenin otoritesini kullanmada veya sınıf kuralarını uygulamada başarılı olması,etkili bir sınıf yöneticisi olduğunu göstermez. zÖğretmen girdiği dersin amaçlarına uygun, öğrenciye bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmıyorsa etkili bir öğretmen değildir.

14 zUygun materyallerin hazırlanması ve kullanıl- ması, uygun öğretim teknik ve yöntemlerinin kullanılması, öğretim ortamının tasarımı, öğ- rencinin öğrenme sürecine aktif katılımı önem- lidir. zÖğretmen öğrenci merkezli yöntemleri kullan- mıyorsa dersi çekici bulmayan öğrenci sınıfın düzenini bozucu davranışlar gösterebilir.

15 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik zYönetim uygulamalarının başarısı, insan doğasını çok iyi çözümlemeye bağlıdır. zİlişki yönetimi, iletişim, motivasyon, öğrenci davranışlarının yönetimi, öğrencilerin davranışlarını etkileyen psikolojik faktörler… zÇocuk ve ergen psikolojisi farklıdır.

16 zSınıf yönetiminde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, istenmeyen davranışların önlenmesi ve değiştirilmesidir. zÖğrenci için ihmal edilme en büyük cezadır. zAşırı kaygılı, hiperaktif, çok özel sorunları olan öğrencilerle özel olarak ilgilenmek gere- kir.

17 Sınıf Yönetiminin Özellikleri zSınıf yönetimi okul yönetiminin daha dar bir uygulama alanıdır. zOkulda uygulanan yönetim biçimi,doğrudan sınıf yönetimini etkiler. zOkul kültürü ve iklimi sınıf yönetimini etkileye bir faktördür.Okulun değerleri, gelenekleri, okulda yaşanan olaylar ve okulun tarihi...

18 zOkulun paylaşılan bir kültüre ve olumlu bir iklime sahip olması, öğretmenin sınıf yönetimi biçimini etkiler. zSınıf yönetimi iki temel boyut üzerine odaklanmıştır: Sınıf düzeni ve öğretim. zToplumsal kültür sınıf yönetimini etkiler.

19 zKatı kuraların uygulandığı bir toplumda veya otokratik yönetim anlayışına sahip olan bir toplumda sınıf yönetiminindemokratik olması çok zordur. zSınıf yönetimi bir ülkenin eğitim politikasına göre farklılıklar gösterir. (Merkeziyetçi, yerinden yönetim, ülkede uygulanan öğretim yöntemleri, eğitim programlarının içeriği, yasalar...

20 zSınıf yönetimini etkileyen faktörler: Aile, toplumsal kültür, ülkenin eğitim politikası, kitle iletişim araçları (dış f), sınıfın fiziki düzeni, öğrencilerin istek ve beklentileri, sınıf kuraları ve öğretmenin yönetim biçimi (iç f) zSınıf yönetimi biçimi öğrencilerin ihtiyaçlarına, gelişim özelliklerine ve sınıfın düzeyine göre farklılıklar gösterir.

21 zÖğretmenin yönetim yaklaşımı, sınıf yönetimi- ni etkileyen kilit faktördür. (sınıf iklimi, disip- lin anlayışı, demokratik veya otokratik sınıf…) zSınıf yönetimi öğrencilerin olumlu davranışla- rının sürdürülmesi ve olumsuz davranışlarının değiştirilmesini amaçlar. zSY de başarı öğretimin yönetimine bağlıdır.

22 zÖğretmenin girdiği ders konusunda yeterli olması ve iyi bir alan hakimiyetine sahip olması gerekir. zHer ortamda geçerli olabilecek en etkili ve tek bir SY yaklaşımı yoktur. Ortama, ulusal ve yerel kültüre, öğrencilerin düzeyine ve sınıfın grup yapısına göre etkili olabilecek SY yakla- şımları bulunabilir.

23 zSY etkili bir sınıf liderliğini gerektirmekte- dir. zGeleneksel sınıf yönetiminde öğretmen yönetsel gücü kullanırken, etkili sınıf yöneti- minde liderlik gücü kullanılır.

24 Sınıf Yönetiminin Boyutları zSınıfın fiziksel ortamının yönetimi: Temizlik, oturma düzeni zÖğretimin yönetimi: Yıllık, ünite, günlük plan- lar, öğretim materyallerinin sağlanması, yön- tem, dikkati derse çekebilme, derse katılımı sağlama

25 zZaman yönetimi: Zamanın iyi planlanması, ders konuları arasında pürüzsüz geçiş, devam- sızlığın önlenmesi zSınıfta ilişki yönetimi: Kuraların belirlenmesi, uygulanması, iletişim yönetimi zÖğrenci davranışlarının yönetimi: Olumlu sınıf iklimi, sınıf liderliği,istenmeyen davranışların değiştirilmesi

26 Sınıf Yönetimi Modelleri zTepkisel Model: İstenmeyen davranışa karşı tepki. En yagın model. (klasik model - ödül, ceza) Öğretmen gruptan çok bireye yönelir. Bazen kullanılabilir. zÖnlemsel model: Hata yapmama anlayışı. İs- tenmeyen davranışların öngörülmesi, ortaya çıkmadan önce önlenmesi. Bireyden çok gruba yönelik. En sık kullanılmasında fayda vardır.

27 zGelişimsel Model: Öğrencilerin fiziksel, psi- kolojik, etik, duygusal, sosyal gelişimlerini te- mel alır. Yine sık kullanılmalıdır. zBütünsel Model: İlk üç modelin sentezi. zHer ortamda geçerli olabilecek mükemmel bir SY modeli yoktur. Bu dört model ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir.

28 Geleneksel Sınıf Yönetimi Yaklaşımının İlkeleri zBirinci amaç düzeni korumak. (Düzen odaklı) Öğrenci düzene feda edilir. zÖğretmen derse başlamadan önce tüm öğren- cilerin dikkatini derse çekmelidir. (Dışsal güçler kullanır) z Öğretmen istenmeyen davranışa hoşgörülü değildir, dersi kesip emirler yağdırabilir.

29 Çağdaş Sınıf Yönetimi Yaklaşımının İlkeleri zDiğer adı mükemmel SY. (MSY) zÖğrenciyi sürekli ders içeriğine çekme konu- sunda çaba harcanır. (İçsel denetim ön planda)

30 MSY’nin Hedefleri zÖğrencinin dikkatinin sağlanması: (Uygulamada %100 mümkün değildir) Düşük hedefler düşük beklenti riskini oluşturur. zÖğrenci motivasyonu: Ödül ve ceza gibi dışsal motivasyon yerine içsel motivasyonu hedefler. (Öğrenmeye istek yaratmak, merak yaratmak)

31 zÖğrencinin özdenetimi: Zorlayıcı güç kullan- madan öğrenci üzerinde özgüven ve sorumluluk geliştirme. zÖzgüven birlikte planlama yapmak, karar vermek, özdeğerlendirme yapmakla sağlana- bilir. Öğrenci başkalarına olduğu kadar kendine karşı da sorumludur. Öğrenci kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenir.

32 SY’inde Öğretmenin Eylemleri zİyi bir sınıf yöneticisi: zSınıfta düzeni bozucu davranışları önceden sezer, düzensizliğe götürecek yolları tıkamaya çalışır. (Farkındalık) zÖğrenciyi merkeze alır, onunla ilişki kurar. Öğrenciye dikkat eder.

33 SY ve Öğretim zSınıfta başarının iki temel öğesi: zDüzen zÖğrenme zDüzen, sınıf yönetimine, öğrenme de öğretime hizmet etmektedir.

34 zDers esnasında en düşük düzeyde bir düzen- sizlik bile dersin verimini düşürmekte ve öğ- rencinin dikkatini zayıflatmaktadır. zSY, öğrenci nasıl derse yoğunlaşır sorusuna yanıt aramaktadır. zÖğretim, öğrenci nasıl öğrenir sorusuna yanıt arar.

35 zSY, öğretim için gereksinme duyulan öğretim- sel zamanı oluşturmaya yardımcı olmaktadır. zDüzen sağlama, öğretimin ön koşuludur. Dü- zensiz ve karmaşık bir sınıf ortamında öğrenci öğrenme üzerinde yoğunlaşamaz. zDüzen ve öğretim eşzamanlıdır.

36 zÖğretmen, öğretim zamanının çoğunu sınıf düzenini sağlamaya harcarsa, öğretim için ayrılmış zamanı azaltmış olur. zÖğretime ayrılan zamanın yetersizliği, öğret- menin sınıf yönetimindeki başarısızlığını gös- terir.

37 Bütüncül SY zSY, yalnızca sınıfta disiplin sağlama değildir. zÖğrencilerin psikolojik gereksinmeleri, kişilik gelişimleri de Sy’dir. zÖğretmen ve öğrenci arasında kurulan olumlu ilişkidir. zOlumlu ve destekleyici bir çevre yaratılır.

38 zÖğrencilerin psikolojik gereksinmeleri sağla- nır. zKişiliklerine saygı gösterilir. Böylece öğrenci- ler daha iyi öğrenirler. zBSY, en uygun öğrenmeyi sağlayacak öğretim- sel yöntemlerden yaralanır.

39 zÖğrenciler için davranış ölçütleri geliştirilir, güvenilir bir sınıf ortamı oluşturulur, grupla ilgilenilir. zGeleneksel SY’nde sorun çözme teknikleri kullanmaktan çok istenmeyen davranışların durdurulması üzerinde durulmaktadır. Oysaki, BSY kalıcı çözümler üretmeyi hedefler.

40 zBaşarılı bir SY, etik değerler, doğru iletişim, olumlu bir beden dili, öğrencilerin duygularının anlaşılması, yönetilmesi ve zen çok da mesleki heyecan ve idealist bakış açısı ile sağlanır.


"Sınıf Yönetiminin Temelleri Dr. Berna Bridge Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları