Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER"— Sunum transkripti:

1 MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER
ALPASLAN AZAPAĞASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI

2 MİSYON Kuruluşun varlık sebebidir. Kuruluşun; ne yaptığını, nasıl yaptığını, kimin için yaptığını açıkça ifade eder.

3 MİSYON NEDİR? Kelime anlamıyla misyon, Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görevdir (TDK) Bu görev; ulu görev, öz görev olarak da isimlendirilmektedir. Misyon üstlenmek; özel bir görevi üzerine almaktır.

4 Stratejik Planlamada Misyon,
MİSYON NEDİR? Stratejik Planlamada Misyon, Misyon bir kuruluşun anayasasıdır. Bir kurumun varlık sebebidir. Bir kurumun "Neden var olduğunu“ gösterir. Neyin, nasıl ve kimin için yapıldığını anlatır.

5 Tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır.
MİSYON Tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. Danıştay Misyonu YARGISAL GÖREVLER YÖNETSEL GÖREVLER

6 MİSYON Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına temel oluşturur. VİZYON TEMEL DEĞERLER MİSYON AMAÇLAR HEDEFLER

7 Misyon Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar
Misyon bildirimi, kuruluşun üst yönetim tarafından planlama ekibi tarafından geliştirilir. Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar.

8 Misyon Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar
Kurumun hizmet sunduğu kişileri gösterir. Kurumun sunmuş olduğu hizmeti tanımlar.

9 Misyon Bildirimi İçin Cevaplanması Gereken Sorular
Kurumun var oluş nedeni nedir? Kurum, kimlere hizmet veya ürün sunuyor? Kurum, hangi alanda çalışıyor? Kurum , hangi ihtiyaçları karşılıyor? Kurumun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?

10 MİSYON İFADESİNİN ÇERÇEVESİ
Yasal olarak kuruma verilen görev ve yetkiler doğrultusunda belirlenir.

11 KAMU KURULUŞLARINDA YETERSİZ MİSYON İFADELERİ
Kamu kuruluşlarındaki yasal düzenlemeler ya yetersiz ya da zamanla eskimiş durumdadır.

12 DANIŞTAY MİSYONUNUN YASAL ÇERÇEVESİ
Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. (2575 SK. 1.Md.)

13 Sizce belirtilen yasal çerçeve Danıştay’ın misyonunu tam olarak ifade ediyor mu?

14 KAMU KURULUŞLARINDA MİSYON ÖRNEKLERİ

15 TÜSSİDE MİSYONU Kurum ve kuruluşların, daha etkin yönetilmesi ve sürekli gelişimi için, eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın hizmetlerini, insan odaklı yaklaşımlar ile sunmak.

16 MALİYE BAKANLIĞI ( 2008 – 2012) Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek maliye politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemektir.

17 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:
Ülkemiz ve dünya sağlığının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla uluslar arası anlaşmalardan kaynaklanan yetki ve gelirleri kullanarak Türk Boğazları ile hudut ve sahillerde sağlık denetimleri yapmak, uluslar arası geçerliliği olan sertifikaları düzenlemek ve küresel yayım gösteren bulaşıcı ve salgın hastalıkların ülkemize girmesini ve çıkmasını önlemek

18 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ Yaratıcılığı ve yeniliği teşvik ederek Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik gelişmesine katkıda bulunmak, Patent, marka, tasarım ve diğer sınai mülkiyet haklarının etkin korunmasını sağlamak, Sınai mülkiyet bilincini ve bilgisini ülke genelinde yaymak, ilgili kesimlerle işbirliğini geliştirmek, Yasal, teknik ve beşeri altyapıyı güçlendirerek, müşteri odaklı, hızlı ve kaliteli hizmetler sunmak, Sınai mülkiyet haklarının korunması ve Türk ve Avrupa ekonomisinin gelişimi için Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmek ve işbirliğini güçlendirmektir.

19 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ :
Hacettepe Üniversitesi evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

20 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:
Yol kullanıcılarının talebini karşılayacak, diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenli, konforlu, çevreye duyarlı, çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde , yasa ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde otoyollar, devlet ve il yollarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek, her türlü iklim şartlarında bakım ve işletmesini yapmak suretiyle ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

21 ANTALYA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ:
Antalya halkına ve ziyaretçilerine en kaliteli yerel hizmeti vererek, onlara çağdaş bir şehirde yaşama imkanı sunmak.

22 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ:
İl halkına mahalli müşterek nitelikte öncelikle eğitim, sağlık, tarım, kültür, turizm, spor, bayındırlık, çevre-orman ve sosyal hizmet alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm hizmetleri; katılımcı, açık, etkin, süratli, yenilikçi, hesap verebilir biçimde ve en az maliyetle, rekabetçi bir anlayışla yürüterek, Antalya’nın kaynaklarını sürdürülebilir, planlı, verimli ve rasyonel biçimde kullanarak, halkın yaşam kalitesi ve refah düzeyini yükseltmek, kırsal ile kent merkezi hayat standartlarını dengelemektir. .

23 ADALET BAKANLIĞI MİSYON TASLAĞI
Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkelerini esas alarak, adalet hizmetlerinin; adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları geliştirmek ve uygulamaktır.

24 YARGITAY MİSYON TASLAĞI
Adli uyuşmazlıkların adil, tarafsız, bagımsız ve güvenilir bir biçimde insan onuruna, hak ve özgürlüklerine uygun olarak, hukukun evrensel ilkeleri de gözetilerek, makul sürede, etkili, verimli yöntemlerle çözümlenmesi, ülkedeki hukuksal uygulamalarda birlik ve istikrar saglamak amacıyla yargısal kararların denetlenmesi ve yönlendirilmesidir.

25 YURTDIŞI MİSYON ÖRNEKLERİ
ABD Adalet Bakanlığı Hollanda Adalet Bakanlığı Kanada Yüksek Mahkemesi Kaliforniya Yüksek Mahkemesi İrlanda Yüksek Mahkemesi İngiliz Danıştayı Avustralya Danıştayı Kanada Danıştayı

26 AVUSTRALYA DANIŞTAYI MİSYONU
Uygun yerlerde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını da kullanmak suretiyle idari kararların, zamanında ve güncel gelişmeler takip edilerek incelenmesi ve bu şekilde bağımsız, yüksek kalitede adalet dağıtımına katkı sağlamak

27 ABD Adalet Bakanlığı Yasaları uygulamak ve yasalara uygun olarak Amerika’nın çıkarlarını korumak İç ve dış tehditlere karşı halkın güvenliğini sağlamak Suçun önlenmesi ve kontrolü için liderlik yapmak Suç ve kanunsuz davranışların cezalandırılmasını sağlamak Adaletin tüm Amerikalılar için tarafsız ve eşit uygulanmasını sağlamak

28 Hollanda Adalet Bakanlığı
Adalet, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmek için politikalar üretmek ve belirlenen politikaların uygulanmasını izlemek.

29 KANADA DANIŞTAYI MİSYONU
Misyonumuz, idari kararların zamanında ve doğru bir şekilde incelenmesi suretiyle yargı makamlarını desteklemektir.

30 Kanada Yüksek Mahkemesi
Son temyiz makamı olan Kanada Yüksek Mahkemesi olarak, Kanadalılara kamu ve özel hukuk alanında dünyada yaşanan gelişmeler ve toplumun gelişmelerini dikkate alarak liderlik etmek.

31 Kaliforniya Yüksek Mahkemesi
Uyuşmazlıkların adil, erişilebilir, etkili ve verimli metotlarla; yasaların tarafsızca, bağımsızca ve istikrarlı bir şekilde yorumlanmasıyla çözülmesi ve tüm vatandaşların anayasal haklarının korunmasıdır.

32 İrlanda Yüksek Mahkemesi
Misyonumuz, mahkemeleri yönetmek, yargı makamlarını desteklemek ve mahkemelerin tüm kullanıcılarına yüksek kalitede ve profesyonel hizmet sunmaktır.

33 İNGİLİZ DANIŞTAYI MİSYON
Vatandaşların çözmemiz için bize yetki verdiği ihtiyaçlarını zamanında, şeffaf ve erişilebilir şekilde karara bağlamak

34 VİZYON Bir kuruluş vizyonu en basit şekliyle tüm çalışanların paylaştığı kuruluşun geleceğine ait bir resim demektir. Vizyon, kuruluşun gelecekte olmasını arzu ettikleri durumun ifadesidir. Vizyon, kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır.

35 VİZYON Vizyon bildirimi kuruluşun arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Vizyon bildirimi bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalı. Vizyon bildirimi misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur.

36 MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER AMAÇLAR HEDEFLER STRATEJİLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ

37 VİZYON NE İŞE YARAR Yönümüzü belirler.
Hedeflerimizden saptığımızda bize yol gösterir.

38 Vizyonu olmayan bir kuruluş “Rotası belli olmayan bir gemi” gibidir.
16. YY. OSMANLI KADIRGASI

39 VİZYON BİLDİRİMİ HAZIRLAMA ÖLÇÜTLERİ-1
Kısa ve akılda kalıcı olmalı. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlamalı. Açıkça iddialı olmalı; ancak bir o kadar da inandırıcı(ulaşılabilir) olmalı. Çalışanlarca benimsenebilir ve motive edici olmalı. Kuruluşa ait ve özgün olmalı. Ayırt edici olmalı(onu öteki kurumlardan ayrı kılan özellik göstermeli). Açık ve anlaşılır olmalı.

40 VİZYON BİLDİRİMİ HAZIRLAMA ÖLÇÜTLERİ-2
Geçmişi, bugünü ve geleceği birleştirebilecek bir içerik taşımalı, Kurumsal enerjiyi harekete geçirme yeteneği taşımalı, Çalışanlar üzerinde, yaratıcı bir gerilim yaratma özelliğinde olmalı, Duyusal uyarılar, çekicilik ve tahrik yaratma gücünde olmalı.

41 İYİ İFADE EDİLMİŞ BİR VİZYONDA BULUNMASI GEREKENLER
Kısa ve akılda kalıcı İddialı ve özgün Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcı Çalışanlar kadar diğer paydaşların da ilgisini çekmeli

42 DANIŞTAY VİZYON BİLDİRİMİ İÇİN CEVAPLANDIRILMASI GEREKEN SORULAR
Danıştay’ın ideal geleceği nedir? Danıştay olarak nasıl bir gelecek öngörüyoruz? Yargı mensupları, çalışanlar ve toplum nasıl bir Danıştay istiyor?

43 VİZYON ÖRNEKLERİ (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Stratejik Planı ) Uluslararası temasın olduğu yerlerde, esnek yapılanma ve kalite anlayışına sahip, uluslar arası normlarda etkin sağlık denetimi yapan, sağlık hizmeti veren ve norm belirleyen şeffaf, saygın bir otorite olmak.

44 VİZYON ÖRNEKLERİ Boğaziçi Üniversitesi araştırma ağırlıklı bir üniversite modelini benimsemektedir. Buna göre lisansüstü eğitim ve araştırma için ilave kaynaklar yaratılacak ve lisans eğitimi kalitesinden ödün verilmeyecektir. Bütün faaliyetlerde mükemmelliğin ölçüsü uluslararası düzeydir. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de en iyi öğretim üyesini ve en iyi öğrenciyi almaya devam ederek, dünyadaki en kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim kurumu olmayı amaçlar.

45 Karayolları Genel Müdürlüğü
VİZYON ÖRNEKLERİ Karayolları Genel Müdürlüğü Güvenilir ve konforlu ulaşım hizmeti veren, Gelişmiş teknolojileri kullanan, Gerçekçi, insana ve çevreye duyarlı karayolu projeleri üreten, Güçlü mali yapıya sahip, Gülümseyen çalışanlara ve çağdaş yönetime sahip bir kuruluş olmaktır.

46 Maliye Bakanlığı (2008 – 2012) Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Maliye Bakanlığı.

47 Adalet Bakanlığı Vizyon Taslağı
“GÜVEN VEREN BİR ADALET SİSTEMİ”

48 Yargıtay Vizyon Taslağı
Adli yargı teskilatının önderi olarak yargılama faaliyetinin, hukuk devleti gereklerine uygun gerçeklestirilmesini saglayan, toplumun adalet beklentisine cevap verebilen, güvenilir, Türk hukukunun gelisimine de önderlik eden, demokratik hayatın gelismesine katkısı bulunan, özgürlükçü bir yaklasımla, hızlı, tarafsız, saydam ve adil yargılamada ulusal ve uluslararası tüm mahkemelere örnek ve öncü olan bir yüksek mahkeme olmaktır.

49 YURTDIŞI VİZYON ÖRNEKLERİ
Hollanda Adalet Bakanlığı Kanada Adalet Bakanlığı İngiltere Adalet Bakanlığı Yeni Zelanda Adalet Bakanlığı Kaliforniya Yüksek Mahkemesi İngiliz Danıştayı Avustralya Danıştayı Kanada Danıştayı

50 AVUSTRALYA DANIŞTAY VİZYONU
Adil, dürüst, ekonomik ve hızlı karar denetim mekanizması sağlayarak mahkemelerin idari karar verme süreçlerini geliştirmek.

51 Hollanda Adalet Bakanlığı
Yüksek standarda sahip personeli ile saygın ve verimli yasal sistem oluşturup geliştirmek. VAN GOGH

52 Kanada Adalet Bakanlığı
Ulusal adalet sisteminde lider görevi üstlenmek ve seçkin bir devlet kurumu olma

53 İngiltere (Adalet Bakanlığı)
İngiltere adalet sistemini geliştirmek ve öncü konuma getirmek. Tower Bridge in London

54 KANADA DANIŞTAY VİZYONU
İdari yargı makamlarının vermiş olduğu kararlarda öncülük etmek

55 Yeni Zelanda Adalet Bakanlığı
Birinci sınıf adalet hizmeti sunmak.

56 Kaliforniya Yüksek Mahkemesi
Kamunun beklentilerine cevap verebilen, yüksek kalitede, şeffaf, hesap verebilir adalet hizmetleri sunmak.

57 İNGİLİZ DANIŞTAY VİZYONU
Vatandaşların ihtiyaçlarını ilk plana koymak ve yargı bağımsızlığını gerçekleştirmek suretiyle mahkemenin toplum nezdinde güvenilir, saygın bir kurum olmasını sağlamak

58 TEMEL DEĞERLER

59 Temel Değerler Temel Değerler; kuruluşun (Danıştay’ın) kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Temel Değerler birey veya kurum olarak varmak istediğimiz sona ulaşmak için bizi yönlendiren sosyal ilkelerdir.

60 TEMEL DEĞERLER Temel değerler; düşünme biçimimizi, davranışlarımızı, olaylar karşısındaki tepkilerimizi belirleyen, kuruma özgü özelliklerdir. Kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik ederler. Değerlerin hayata geçirilmesiyle birlikte kurum kimliği değişmeye başlar ve çalışanlar motive edilmiş olur.

61 Neden Önemli ? Danıştay’ın temel değerlerini ortaya koymak, yapacağınız Stratejik Planlama için çok önemlidir; çünkü Danıştay’ın vizyon,misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler Danıştay’ın alacağı kararlara, yapacağı seçimlere ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder.

62 Temel değerler; düşünme biçimimizi, davranışlarımızı, olaylar karşısındaki tepkilerimizi belirleyen, kuruma özgü özelliklerdir. Bunlar, nelerin iyi, önemli ya da kötü olduğunu anlatırlar.

63 DEĞERLERLE İLGİLİ ALANLAR
Amaca uygun değerler bildirimi şu alanlarla ilgilidir: (a) kişiler (çalışanlar ve kuruluş dışı kimselere ilişkin) değerler, (b) süreçler (yönetim, karar alma ve hizmet üretimi) ilişkin değerler (c) performans (işe yönelik beklentiler/ hizmet kalitesi).

64 TEMEL DEĞERLER İÇİN GEREKLİ SORULAR
Danıştay’ın çalışmalarını yönlendiren (benimsenmiş) ilkeler, standartlar, normlar nelerdir? Danıştay’ın çalışma felsefesi nedir? Danıştay’ın çalışmalarına temel oluşturan değer, düşünce ve idealler nelerdir? Yargı mensubu ve çalışanlar tarafından benimsenen değer ve inançlar nelerdir?

65 TEMEL DEĞERLERİ HAZIRLAMADA ÖLÇÜTLER -1
Danıştay Temel Değerlerinin, yasama ve yürütme mensupları ile avukatların ve kamuoyunun, yargıya daha iyi destek olmalarına ve onu daha iyi anlamalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanması gerekir.

66 TEMEL DEĞERLERİ HAZIRLAMADA ÖLÇÜTLER -1
Kurum kültürü açısından değişim dinamiklerine vurgu yapmalı. Olması istenen değer ve inançları "açık ve kesin" bir dille ortaya koymalı. Kurum etiğine özel gönderme yapmalı.

67 TEMEL DEĞERLERİ HAZIRLAMADA ÖLÇÜTLER -1
Çalışma felsefesini betimleyici olmalı, Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirme amacını destekler nitelikte olmalı. Zihinde iz bırakıcı (kısa ve açık tümce) olmalı, Yaşama geçirilebilir (uygulanabilir) olmalı

68 TEMEL DEĞERLERİ HAZIRLAMADA ÖLÇÜTLER - 2
Tanımı açısından kendine özgü olmalı, Yazılışı açısından, "sıradan olanı-alışılageleni“ yinelememeli. Yöneten ve çalışanları yönlendirici olmalı. Kurum kültürüne yönelik olmalı.

69 Temel Değerlere Örnekler (1)
Kalite Güvenirlik Mesleki uzmanlık Tarafsızlık ve Şeffaflık Kişisel verilerde gizlilik (Türkiye İstatistik Kurumu Stratejik Plan Taslağı )

70 İlke ve Temel Değerlere Örnekler (2)
Sosyal adalet ve eşitlik temelinde bütüncül ve etkin maliye politikaları Kamu kaynaklarının amacına uygun harcanmasında etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik Vatandaş odaklılık ve iyi yönetişim prensipleri temelinde güvenilirlik

71 İlke ve Temel Değerlere Örnekler (2) Devam
Bütçe sürecinde mali disiplin, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması, bu kaynakların etkin kullanıp kullanılmadığının izlenmesi ve buna dayalı bir hesap verme sorumluluğu Her türlü kamusal faaliyetin icrasında hukukun üstünlüğü Paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunumu Kamu idarelerinin performansının değerlendirilerek sonuçların mali saydamlık ilkesi gereği kamuoyu ile paylaşımı (Maliye Bakanlığı Stratejik Planı )

72 Temel Değerlere Örnekler (3)
Adalet, Güven, Saydamlık, Kalite Verimlilik, Katılım, Liderlik (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı )

73 Birleşmiş Milletler Bangolere Yargı Etiği İlkeleri
Bağımsızlık Tarafsızlık Doğruluk ve Tutarlılık Dürüstlük Eşitlik Ehliyet ve Liyakat

74 ADALET BAKANLIĞI TEMEL DEĞERLER TASLAĞI
Ehliyet ve liyakat, Erişilebilirlik. Etik değerlere bağlılık, Etkili, kaliteli ve çözüm odaklı hizmet, Gelişime açıklık, Güvenilirlik, İnsana ve hukuka saygı, Katılımcılık, Objektiflik, Şeffaflık ve hesap verebilirlik,

75 YURTDIŞI ÖRNEKLERİ

76 AVUSTRALYA DANIŞTAYI TEMEL DEĞERLERİ
Güvenilirlik Profesyonellik Verimlilik Erişilebilirlik Tarafsızlık

77 Department of Justice (Kanada) Değerleri
İnsana saygı, Dürüstlük ve eşitlik Mükemmel hizmet.

78 KANADA DANIŞTAYI TEMEL DEĞERLERİ
Şeffaflık  Tüm görüşlere saygı Yeniliğe ve gelişime açıklık  Çalışan memnuniyeti Mükemmellik

79 Department of Justice (Amerika) Değerleri
Kanunlar karşısında eşitlik Dürüstlük ve eşitlik Mükemmellik İnsan onuruna saygı

80 Yeni Zelanda Adalet Bakanlığı
Saygı Güvenilirlik Hizmet Mükemmellik

81 İNGİLİZ DANIŞTAYI TEMEL DEĞERLERİ
Profesyonellik Erişilebilirlik Bağımsızlık Şeffaflık

82 ABD Adalet Bakanlığı Kanunlar karşısında eşitlik Dürüstlük Mükemmellik
İnsan onuruna saygı

83 TEŞEKKÜRLER


"MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları