Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAZ İ TOPLULAŞTIRMASI YUNUS AKTAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAZ İ TOPLULAŞTIRMASI YUNUS AKTAŞ."— Sunum transkripti:

1 ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMASI ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMASI AD SOYAD : YUNUS AKTAŞ

2 MEVCUT DURUM Ülkemizde tarım arazileri çeşitli nedenlerle küçülmüş, parçalara bölünmüş, verimliliği, karlılığı olması gerekenden çok aşağılarda kalmıştır. İşletme büyüklüklerinin istenen değerlerin altına düşmesi, ekonomik tarım yapılmasını imkânsız hale getirmektedir.

3 MEVCUT DURUM Bunu düzeltmenin yolu, ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI dediğimiz çalışmanın yapılmasıdır.

4 Parçalanmış arazilerin hiçbir altyapı düzenlemesi yapılmadan birleştirilmesi işlemidir. Parçalanmış arazilerin birleştirilmesinin yanında sulama, drenaj, ulaşım, toprak-su koruma önlemleri ve kırsal yerleşimin ihtiyaçları olan tüm altyapı hizmetlerini kapsamaktadır. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR Dar anlamda toplulaştırma Geniş anlamda toplulaştırma

5 DÜNYA ’ da Arazi Toplulaştırmasının Tarihi Gelişimi 14. yüzyılda Avrupa’ da her yıl taşarak geçtiği 8 ülkedeki tarım topraklarını sular altında bırakan Tuna Nehri’ nin taşkınlıklarının önlenmesi için nehir yatağının değiştirilmesi gündeme gelmiş ve bu esnada köylülerin toprak kaybı nedeniyle zarar görmemeleri için Kaiser Kloster ve köylüler arasında parsellerin değişimine dayalı 10 yıldan fazla süren bir arazi düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışma İLK KALKINMA AMAÇLI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI olarak sayılır.

6 TÜRKİYE’DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TARİHİ GELİŞİMİ Arazi toplulaştırması Ülkemizde ilk kez 1961 yılında TOPRAK SU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Konya ili Çumra ilçesine bağlı Kargın köyünde uygulanmaya başlanmıştır. Burada yapılan toplulaştırma dar anlamda yapılmış olup, sadece parsellerin gruplandırılması şeklinde olmuş. Çalışmalardan olumlu sonuçlar alınmaya başlanmasıyla birlikte bu konu ile ilgili bir Tüzük çıkartılması ihtiyacı belirmiş ve ilk arazi toplulaştırması tüzüğü 27.06.1966 tarihinde bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte toplulaştırma çalışmaları daha geniş bir alanda uygulanmaya başlanmıştır.

7 işletme sayısı : 2.2 milyon, ort. işletme büyüklüğü:100 da işletme sayısı 3,02 milyon ort. işletme büyüklüğü 61 dekara düşmüştür. TÜRKİYEDE Kİ İŞLETME SAYISI VE ORTALAMA İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ 1950 yılı verileri : 2000 yılı verileri : İşletme ölçeği küçülürken parça sayısı da artmaktadır. Bugün işletme başına 7 parça arazi düşmektedir.

8 PEKİ PARSELLER NEDEN TARIMSAL FAALİYET YAPMAYA İMKAN VERMEYECEK ŞEKİLDE PARÇALANMIŞ VE DAĞILMIŞ OLABİLİR ? 1.Miras ve intikal yoluyla parçalanma (En önemli parçalanma sebebi) 2.Hisseli ve bölünerek yapılan satışlar 3.Tarım arazilerinden geçen kamu yatırımları 4.kısmi kiracılık 5.Mera ve yaylak parçalanmaları 6.Sel, taşkın, heyelan gibi doğal afetler 7.Coğrafi konumdan kaynaklanan parçalanmalar

9 PEKİ TOPLULAŞTIRMA NEDEN GEREKLİ VE ZORUNLU KILAN NEDENLER NELERDİR ? Ekonomik üretime imkan tanımayacak şekilde hisseli ve parçalı arazilerin bulunması arazi şekillerinin bozuk olması Yeni yollara, sulama ve kurutma kanallarına ihtiyaç duyulması Halen az topraklı ya da topraksız çiftçilerin bulunması Bazı tarlaların arazi tesviyesi ve toprak ıslahını gerektirmesi Çevre düzenlemesine olan ihtiyaç Bu nedenlerden dolayı işletmeler beklenilen üretim düzeyine erişememektedir.

10 Yeni Parseller oluşturulur Tarlalar Arası Yollar ve Çevre düzenlemesi Teraslama Sulama Kanalı Köy Merkezi ve çevresi sosyal alan Riperleme ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ KAPSAMI VE AMACI NEDİR? Açık Drenaj Kanalı TOPLULAŞTIRMANIN AMACI ÇİFTÇİYİ TOPRAĞA BAĞLAMAKTIR

11 ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN ÖNCESİ VE SONRASINDAKİ FARK Toplulaştırma öncesi durum Eski Sulama kanalları Toplulaştırma sonrası durum karşılaştırılması

12 TOPLULAŞTıRMA ÖNCESI VE SONRASı GÖRÜNÜM TOPLULAŞTıRMA ÖNCESI VE SONRASı GÖRÜNÜM

13

14 Karaman Merkez Kisecik Sulama ve Toplulaştırma Projesi Sulama hattı uzunluğu 20.645kmSulama hattı uzunluğu 17.602km Fark 3043 km

15 Denizli Tavas Büyükkonak Arazi Toplulaştırma Projesi 1050 hektar Eski Parsel Sayısı: 11.342 Adet Yeni Parsel Sayısı: 2.745 Adet

16 TOPLULAŞTıRMA ÖNCESI VE SONRASı GÖRÜNÜM TOPLULAŞTıRMA ÖNCESI VE SONRASı GÖRÜNÜM Çakır köy de toplulaştırma

17 TOPLULAŞTıRMA ÖNCESI VE SONRASı GÖRÜNÜM TOPLULAŞTıRMA ÖNCESI VE SONRASı GÖRÜNÜM

18 Toplulaştırmadan Sağlanan Yararlar Toplulaştırmadan sonra Parçalı ve dağınık araziler mümkün olduğunca tek parça haline getirilmektedir. Ekilebilir arazi miktarı artmaktadır Tarım için en ideal parsel ebatları oluşturulmaktadır. sulama projelerinin maliyetinde tasarruf sağlanmaktadır

19 Her tarla yola kavuşturulmaktadır. Toplulaştırma öncesi yolu bulunmayan bir çok tarla varken, toplulaştırma sonrasında tarım arazilerinde yolu bulunmayan tarla kalmayacaktır. Ulaşım daha kolay ve ekonomik hale gelmektedir Toplulaştırmadan Sağlanan Yararlar

20 TOPLULAŞTıRMADAN SAĞLANAN YARARLAR Arazi düzenlemesi, müşterek mülkiyeti büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Arazi düzenlemesi sonrasında parsel adeti azalmakta, net arazi kullanma alanı ve parsel büyüklüğü artmaktadır. TOPLULAŞTIRMA ÖNCESİ TOPLULAŞTIRMA SONRASI

21 TOPLULAŞTıRMADAN SAĞLANAN YARARLAR Arazi düzenlemesi neticesinde işletme merkezi ile parseller arasındaki mesafe azalmaktadır. Buda iş gücü, zaman ve yakıt tasarrufu anlamına gelmektedir

22 TOPLULAŞTıRMADAN SAĞLANAN YARARLAR Tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmaktadır Parsellerde müştereklikten doğan huzursuzluklar giderilmektedir. köyler arasındaki sınır ihtilafları ortadan kalkmaktadır.

23 TOPLULAŞTıRMADAN SAĞLANAN YARARLAR Arazi mülkiyeti güvenceye kavuşturulmuş olur. Tarım makinalarının kullanımı daha ekonomik olmaktadır

24 TOPLULAŞTıRMADAN SAĞLANAN YARARLAR Üretilemeyen kaynak olan toprak; korunur ve geliştirilir Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmaktadır Tarımsal verim artışı sağlanır

25 BUGÜNE KADAR TÜRKIYE DE YAPıLAN ARAZI TOPLULAŞTıRMA ÇALıŞMALARı YIL ALAN(HA) 1961-2002 450.000 2003-2007 132.000 2008 430.000 2009 103.000 2010 26.000 2011 601.998 2012 1.210.640 TOPLAM 2.953.602 GAP, DAP VE KOP GİBİ BÖLGESEL OLARAK TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR.

26 Sonuç TOPRAĞINA SAHİP ÇIK TÜRKİYE ÇÖL OLMASIN TEŞEKKÜRLER

27 KAYNAKLAR Yomralıoğlu, T. ve Çete, M., (2005), Türkiye İçin Sürdürülebilir Bir Arazi Politikası İhtiyacı, TMMOB HKMO X. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ss:x, Ankara. İnan, H. ve Yomralıoğlu, T., (2006), Türkiye'de Tarım Reformu Uygulamalarının Konumsal Veri ve Bilgi İhtiyacı Açısından İrdelenmesi: Trabzon Örneği, Tarım Bilimleri Dergisi, Sayı:4, Cilt:12, ss:313-322, ISSN 1300-7580, Ankara. Çay,T.,Arazi Düzenlemesi Çalışmalarında Proje Planlaması Ve Yönetimi,Expres Yayınları,Konya,1996 Acaroðlu M, Turcan H & Özçelik E (2003). Biyomotorin üretiminde enerji bilançosu ve yaþamsal döngü analizi. Tarýmsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi (3-5 Eylül - Konya) Bildiriler Kitabý (I): 10-17

28 KAYNAKLAR Parlak, Z. Kırsal Alanda Arazi Toplulaştırma DPT, 2001. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Harita, Tapu Kadastro, Coğrafi Bilgi ve Uzaktan Algılama Sistemleri (Arazi ve Arsa Politikaları, Arazi Toplulaştırması, Arazi Kullanımı) Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. Tarım Kütüphanesi Gıda Tarım Ve Hayv Akçay, Y., 1989. Tokat Ýli Erbaa Ýlçesinde Arazi Toplulaþtýrmasý Yapýlmýþ Olan Çalkara Köyündeki Tarým Ýþletmelerinin Ekonomik Analizi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarým Ekonomisi Anabilim Dalý, Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Ýzmir. Aksoy, S., 1984. Tarým Hukuku. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayýnlarý, Yayýn No: 907, Ankara.

29 KAYNAKLAR Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tunçdilek, N., (1985). Türkiye’de Relief Þekilleri ve Arazi Kullanýmý, Ý.Ü Deniz Bil. Enst. Yay. No:13. Ýstanbul. TMMOB 2000. Türkiye’de Arazi Toplulaþtýrmasý, ss:5 Çevik, B. ve Tekinel, O., (1987). Arazi Toplulaþtýrmasý. Ç.Ü. Ders Notlarý. Adana. Yýldýz, N., (1977). Arazi Toplulaþtýrmasý ve Yeniden Kýrsal Alan Düzenlemesi. YTÜ Yayýnlarý ss:167.Ýstanbul Büker, M., ve Ark., (1988). Bilgisayar Destekli Arazi Toplulaþtýrmasý. Uludað Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Yayýnlanmamýþ Yük. Lisans Tezi. Bursa. Yýldýz, F., (1999). Ýmar Bilgisi. Nobel Yayýnlarý, ss:3.

30 KAYNAKLAR T.C.Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü Sulama Dairesi Baþkanlýðý Brifing Raporu 2004. Küsek, G., (1995). Arazi Toplulaþtýrma Projelerinde Bilgisayardan Yararlanma Olanaklarý ve Çakýrköy Uygulamasý” Çukurova Üniv. Fen Bil. Enst. Doktora Tezi, ss:5, Adana. Aksöz, Ý., 1969. Türkiye’de Arazi Toplulaþtýrmasýnýn Önemi. TOPRAKSU Dergisi, 29: 13-21. Aktaþ, E., Bilgili, M.E., Akbay, A.Ö. ve Bal, T., 2006. Adana Ýli Karataþ Ýlçesi Yemiþli Köyünde Arazi Toplulaþtýrmasý Kararýný Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi. Türkiye VII. Tarým Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül, Antalya, 564-571. ancılık Bakanlığı


"ARAZ İ TOPLULAŞTIRMASI YUNUS AKTAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları