Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZONGULDAK KARAELMAS ÜN İ VERS İ TES İ Ö ğ renci ve Ö ğ retim Elemanları De ğ işim Programları Koordinatörlü ğ ü ERASMUS DE Ğİ Ş İ M PROGRAMI VE GEL İ ŞMELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZONGULDAK KARAELMAS ÜN İ VERS İ TES İ Ö ğ renci ve Ö ğ retim Elemanları De ğ işim Programları Koordinatörlü ğ ü ERASMUS DE Ğİ Ş İ M PROGRAMI VE GEL İ ŞMELER."— Sunum transkripti:

1 ZONGULDAK KARAELMAS ÜN İ VERS İ TES İ Ö ğ renci ve Ö ğ retim Elemanları De ğ işim Programları Koordinatörlü ğ ü ERASMUS DE Ğİ Ş İ M PROGRAMI VE GEL İ ŞMELER

2 ERASMUS DE Ğİ Ş İ M PROGRAMI LLP-Erasmus Programı Nedir? Avrupa yüksekö ğ retim kurumlarının birbirleri ile işbirli ğ i yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birli ğ i programıdır. Yüksekö ğ retim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli ö ğ renci ve personel de ğ işimi yapabilmeleri için Avrupa Birli ğ i programa karşılıksız mali destek sa ğ lamaktadır.

3 Programın amacı Programa katılan ülkeler arasında akademik ve kültürel de ğ işimi sa ğ lamanın yanı sıra Avrupa’da yüksek ö ğ retimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Program,  üniversiteler arasında ülkelerarası işbirli ğ ini teşvik ederek;  ö ğ rencilerin ve e ğ itimcilerin Avrupa’da karşılıklı de ğ işimini sa ğ layarak;  programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve  şeffaflı ğ ın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

4  LLP- Erasmus Programı ile 1987’den günümüze kadar binlerce yüksekö ğ retim ö ğ rencisi, başka bir Avrupa ülkesinde ö ğ retim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir. Programdan faydalanan/ faydalanacak olan mezun ö ğ rencilerin bu de ğ işim programında kazandıkları deneyim ile iş dünyasında daha başarılı ve daha donanımlı bireyler olma yönünde önemli bir adım atacakları düşünülmektedir.

5 Erasmus De ğ işim Programına Dahil Olan Ülkeler  Avrupa Birli ğ i üyesi 27 Ülke  AB’ye üye olmaya aday ülkeler (Türkiye ve Hırvatistan)  Avrupa Ekonomik Alanı (EFTA) üyesi olan İ zlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İ sviçre * Erasmus programı kapsamında bir hareketlilik faaliyeti gerçekleştirebilmek için taraflardan birinin AB üye ülkesi olması gerekmektedir. Türkiye henüz üye olmadı ğ ı için hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilece ğ i kurumun mutlaka AB üyesi ülkelerden olması gerekir.

6 İ kili Anlaşmalar (Bilateral Agreement)  Erasmus İ kili anlaşması, iki yüksek ö ğ renim kurumunun Erasmus programı kapsamında yapmayı planladı ğ ı, birbirlerinden bekledikleri şartları belirten niyet mektubu niteli ğ inde, üzerinde iki tarafın karşılıklı anlaşarak de ğ işiklik yapabilece ğ i bir anlaşmadır.  Bu anlaşmada Üniversitelerin (bölümlerin) yapaca ğ ı işbirli ğ i etkinliklerinin (Ö ğ renci/Ö ğ retim Elemanı, vs.) kapsamı ve öngörülen de ğ işim süresi belirtilir.  Erasmus programı kapsamında ö ğ retim elemanı ve ö ğ renci de ğ işimlerini gerçekleştirmek için fakülteler ve bölümler bazında ikili anlaşmalar yapmak, ortak bulmak gerekmektedir.  Ö ğ renci ve ö ğ retim elemanı de ğ işimi için Erasmus İ kili Anlaşmasına (Erasmus Bilateral Agreement ) sahip taraflardan birinin AB üyesi ülkeden olması gerekti ğ i hususu, şu an için üye olmayan ülke Türkiye'den olan bölüm/fakültenin anlaşmalı oldu ğ u bölüm/fakültenin AB üyesi bir ülkeden olmasını zorunlu kılmaktadır.

7 Erasmus Anlaşması İ çin Ortak Bulma  Ortak bulma konusunda izlenmesi gereken en etkili yöntem kişisel ilişkileri kullanmaktır. Üniversitemiz bünyesinde yurt dışında e ğ itim görmüş akademisyenlerimiz bu avantajlarını kullanarak ö ğ renim gördükleri üniversitede geliştirdikleri ilişkilerini Erasmus anlaşması imzalamak için kullanabilirler. Bu ba ğ lamda Avrupa üniversitelerinden tanıdıkları akademisyenlerle ba ğ lantıya geçebilirler.  Bu kimselere üniversitemizle ilgili detaylı bilgiler vermek ve yüz yüze görüşme imkanları yaratmak son derece önemlidir.  Ortak bulma konusunda atılacak adımlardan bir di ğ eri ise uluslararası konferanslarda kişisel girişimlerde bulunmak, çeşitli Avrupa üniversitelerinden gelen temsilcilerle görüşüp üniversitemizi tanıtmak ve Erasmus çerçevesinde ilişkileri geliştirmektir.

8 İ kili Anlaşma Prosedürü  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Erasmus Bölüm Koordinatörleri anlaşma yapmayı düşündükleri Üniversitelerin ilgili Bölüm Erasmus Koordinatörleri ile temasa geçerek, karşı kurumda Erasmus ö ğ rencilerine açık olan dersleri incelerler.  Bölüm De ğ işim Koordinatörleri ö ğ rencilere teklif edilen derslerin, ö ğ rencilerin gereksinimlerini karşılayacak durumda olup olmadı ğ ının kontrolünden sorumludur. Erasmus De ğ işim Ö ğ rencileri Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin gereksinimlerini karşılayacak bir ders programını takip etme imkânına sahip olmalıdır.  Avrupa Birli ğ i E ğ itim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış “Hayatboyu Ö ğ renme Programı (LLP) Yüksekö ğ retim Kurumları İ çin Erasmus Uygulama El Kitabı”na göre minimum 30 AKTS kredisi karşılı ğ ı derslerin eşde ğ erli ğ i sa ğ lanabilir durumda olmalıdır.

9  Gerekli şartların sa ğ lanması ve her iki kurumun da İ kili Anlaşma imzalanmasını uygun bulması durumunda, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İ kili Anlaşma Formu Erasmus Bölüm Koordinatörü tarafından düzenlenerek De ğ işim Programları Ofisine gönderilir.  İ kili Anlaşma De ğ işim Programları Ofisinde Kurum Koordinatörü tarafından tarih, imza ve mühürlü olacak şekilde hazırlanır. Hazırlanan bu dokümanlar karşı kuruma posta yoluyla gönderilir.  İ kili Anlaşma karşı Üniversite Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bir nüshası posta ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi De ğ işim Programları Ofisine geri gönderilir.  İ kili Anlaşma Ulusal Ajansın denetimlerinde sunulmak üzere De ğ işim Programları Ofisinde muhafaza edilir.

10

11

12

13 Ö ğ renci Hareketlili ğ i (Student Mobility (SM))  Ö ğ renci Ö ğ renim Hareketlili ğ i (Student Mobility For Studies -SMS)  Ö ğ renci Staj hareketlili ğ i (Yerleştirme) (Student Mobility For Placements -SMP)

14 Ö ğ renci Ö ğ renim Hareketlili ğ i (Student Mobility For Studies- SMS)  Erasmus Ö ğ renci Ö ğ renim Hareketlili ğ i ile Türkiye'de örgün e ğ itim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek ö ğ retim kurumunda kayıtlı ö ğ renciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemli ğ ine di ğ er bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yüksekö ğ retim kurumunda de ğ işim ö ğ rencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar.  Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, ö ğ rencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.

15  Seçilen ö ğ renciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus ö ğ rencisi" olarak Erasmus ö ğ rencisi olabilirler.  Erasmus Ö ğ renim Hareketlili ğ i kurumlar arası anlaşmalar kapsamında, yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında yapılabilmektedir.  Bir ö ğ renci Erasmus ö ğ renim hareketlili ğ i faaliyetinden bütün yüksekö ğ renim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; staj hareketlili ğ i faaliyetinden faydalanılmış olunması ö ğ renim hareketlili ğ i faaliyetinden faydalanılmasına engel de ğ ildir.

16  Erasmus faaliyetlerine katılım için onay almış kurumların ö ğ rencileri, ilgili kurumun de ğ işim programlarından sorumlu birimine (Erasmus Koordinatörlü ğ ü/bürosu), bir sonraki akademik dönem için başvuru yaparlar.  Üniversiteler arası ikili anlaşmalar ve toplam de ğ işim hacmine ve kayna ğ a ba ğ lı olarak, başvurular arasından seçim bu birim tarafından, Komisyon'un ve AB E ğ itim ve Gençlik Programları Merkezi'nin belirledi ğ i kıstaslara göre en uygun şekilde yapılır.

17  Erasmus ö ğ renci secimi, asgari şartları sa ğ layarak başvuruda bulunan ö ğ renciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen de ğ erlendirme ölçütleri ve a ğ ırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşa ğ ıya do ğ ru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.  Genel olarak başvurularını de ğ erlendirmede kullanılacak de ğ erlendirme ölçütleri ve a ğ ırlıklı puanlar : Akademik basarı düzeyi : %50 Dil seviyesi : %50  De ğ işime hak kazanan ö ğ renciler, kalacakları süreye göre ve ülkeye göre idari ve mali hazırlıklarını yaparlar.

18 Ö ğ renim Anlaşması (Learning Agreement)  Erasmus ö ğ renim hareketlili ğ i donemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı, tüm taraflarca ö ğ renim Anlaşması (Learning Agreement) imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir.  Ö ğ rencinin Ö ğ rencinin Türkiye'deki yüksekö ğ retim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gidece ğ i kurumda eşde ğ er gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlı ğ ı ö ğ renci, ö ğ rencinin kendi kurumu ve gidece ğ i kurum arasında de ğ işim dönemi öncesinde imzalanan Ö ğ renim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır.  Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin benzer olması yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek ö ğ renci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış oldu ğ u bir Ö ğ renim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınaca ğ ı yüksekö ğ retim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir.

19  Ö ğ rencilere ödenecek olan aylık hibe tutarları 27 AB ülkesinin yasam standartlarına göre ülke kategorisi için belirlenmiştir.  Ö ğ renim hareketlili ğ ine katılan ö ğ rencilere ödemeleri iki taksitte yapılır.  Ö ğ renci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen sureye göre hesap edilen toplam hibesinin ilk ödemesi (planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen hibenin en çok %80’ine kadar olan bir miktar) verilir.  İ kinci taksit ö ğ renim donemi sonunda, ö ğ renciye verilen “katılım belgesinde yer alan kesin gerçekleşme suresi dikkate alınarak yapılır.

20  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  Başka ülkelerin vatandaşı olmakla beraber Türkiye’deki yüksekö ğ retim kurumlarında okuyan kayıtlı ö ğ renci olmak,  Üniversitelerin önlisans, lisans ya da lisansüstü programına kayıtlı, tam zamanlı örgün e ğ itim ö ğ rencisi olmak,  Önlisans ve lisans programlarında en az 2. sınıf ö ğ rencisi olmak,  Önlisans ve lisans ö ğ rencileri için kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.0/4 ya da 70/100 olması  Yüksek lisans ve doktora ö ğ rencileri için kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4 ya da 75/100 olması Ö ğ renim Hareketlili ğ i Faaliyetinden Faydalanmak İ çin Gereken Asgari Şartlar

21

22

23

24 Ö ğ renci Staj Hareketlili ğ i (Yerleştirme) (Student Mobility For Placements -SMP)  “Yerleştirme” bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki e ğ itim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.Ö ğ renciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alırlar.  Erasmus “Yerleştirme” (staj) faaliyeti belirli bir ö ğ retim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları yapmak üzere kullanılmaz.  Staj faaliyetinin ö ğ rencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez ancak staj yapılacak sektör, ö ğ rencinin mevcut mesleki e ğ itim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.  “Yerleştirme” (Staj) faaliyeti ö ğ rencinin ö ğ rencisi oldu ğ u mesleki e ğ itim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.  Erasmus Ö ğ renci yerleştirme faaliyetinden yalnızca 1 defa yararlanılabilir.

25 Yerleştirme Hareketlili ğ i Yapılabilecek Ev Sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır? Yerleştirme faaliyeti aşa ğ ıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir.  İ şletmeler  E ğ itim Merkezleri  Araştırma Merkezleri  Di ğ er Kuruluşlar Ancak; büyükelçilik ve konsolosluk gibi diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birli ğ i programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar, Avrupa Birli ğ i kurumları ve ajansları bu faaliyet kapsamında ev sahipli ğ i yapamazlar.  Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora ö ğ rencileri için 3 ile 12 ay, Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yüksekö ğ retim programları ö ğ rencileri için asgari sure 2 aydan baslar, 12 aya kadar surebilir.

26 Erasmus “Yerleştirme” (Staj) Hareketlili ğ i İ çin Gereken Asgari Şartlar:  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla beraber Türkiye’deki yüksekö ğ retim kurumlarında okuyan kayıtlı ö ğ renci olmak,  Üniversitelerin önlisans, lisans ya da lisansüstü programına kayıtlı, tam zamanlı örgün e ğ itim ö ğ rencisi olmak,  Önlisans ve lisans programlarında en az 2. sınıf ö ğ rencisi olmak,  Önlisans ve lisans ö ğ rencileri için kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.0/4 ya da 70/100 olması  Yüksek lisans ve doktora ö ğ rencileri için kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4 ya da 75/100 olması  Genel olarak başvurularını de ğ erlendirmede kullanılacak de ğ erlendirme ölçütleri ve a ğ ırlıklı puanlar : Akademik basarı düzeyi : %55 Dil seviyesi : %45

27

28

29

30 Personel Hareketlili ğ i (Staff Mobility) Personel hareketlili ğ i faaliyeti kendi içerisinde 2 faaliyete ayrılmaktadır:  Ders verme hareketlili ğ i (Staff Mobility for Teaching Assignments- STA)  E ğ itim Alma Hareketlili ğ i (Staff Mobility for Training- STT)

31 Ö ğ retim Elemanı De ğ işimi Ders Verme Hareketlili ğ i - (Staff Mobility For Teaching Assignments- STA) EÜB sahibi yüksekö ğ retim kurumu ö ğ retim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yüksekö ğ retim kurumunda ders vermesine imkan sa ğ layan alt faaliyet alanıdır. Ders Verme Hareketlili ğ inin hedefleri şunlardır:  Hareketlilik programına katılamayan ö ğ rencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yüksekö ğ retim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek  Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim de ğ işimini teşvik etmek  Yüksekö ğ retim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeri ğ ini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

32 Ders Verme Hareketlili ğ i 2 şekilde gerçekleştirilebilir:  Türkiye’de EÜB sahibi bir yüksekö ğ retim kurumunda çalışan akademik personelin yurtdışında ortak olunan EÜB sahibi bir yüksekö ğ retim kurumuna ders vermek üzere gitmesi  Yurtdışında bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de EÜB sahibi yüksekö ğ retim kurumuna ders vermek üzere davet edilmesi

33 Ders Verme Hareketlili ğ ine Katılabilme Şartları  EÜB sahibi bir yüksekö ğ retim kurumunda en az yarı zamanlı ö ğ retim elemanı olmak,  Üniversiteler arası anlaşmanın olması,  Hem gönderen hem de misafir olunan yüksekö ğ retim kurumu tarafından kabul edilen bir ö ğ retim programının (teaching programme) olması -Ö ğ retim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeri ğ ini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.  Ders verme hareketlili ğ i sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yüksekö ğ retim kurumunda en az 5 ders saati ders vermek gerekmektedir.

34

35

36 E ğ itim Alma Hareketlili ğ i (Staff Mobility For Training- STT) EÜB sahibi yüksekö ğ retim kurumu ö ğ retim elemanları, yönetici kadrosu ve idari personeli ile işletme personelinin e ğ itim amaçlı hareketlili ğ ine imkan sa ğ layan alt faaliyet alanıdır. Personel E ğ itimi Hareketlili ğ i faaliyet alanı üç hareketlilik türünü içerir:  Yüksekö ğ retim kurumundan bir işletmeye giden personelin ve işletmeden bir yüksekö ğ retim kurumuna giden personelin hareketlili ğ i Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile ö ğ renmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik e ğ itim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.  Bir yüksekö ğ retim kurumundan başka bir yüksekö ğ retim kurumuna giden yönetim kadrosu ve idari personelin hareketlili ğ i Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını ö ğ renmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı e ğ itim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.  E ğ itim almak amacıyla başka bir yüksekö ğ retim kurumuna giden ö ğ retim elemanının hareketlili ğ i

37 Personel E ğ itimi Hareketli ğ ine Katılabilme Şartları  EÜB sahibi bir yüksekö ğ retim kurumunda ö ğ retim elemanı, yönetici, idari personel olunması ya da işletmede personel olunması,  Üniversiteler arası anlaşmanın olması (üniversite ile işletme arasında anlaşma gerekmemektedir),  Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının(work plan) olması ( İ ş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeri ğ ini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)  İ şletmeden yüksekö ğ retim kurumuna personel hareketlili ğ i durumunda, yüksekö ğ retim kurumunun işletmenin personeline daveti gerekmektedir.

38

39

40 Üniversitemizde LLP/Erasmus Programı Kapsamında Yürürlükte Olan Anlaşmalar  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Personel Ders verme Hareketlili ğ i kapsamında farklı ülkelerle 37 tane ikili anlaşma yapmıştır.  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Personel E ğ itim Alma Hareketlili ğ i kapsamında farklı ülkelerle 9 tane ikili anlaşma yapmıştır.  Bu ikili Anlaşmaların 33’ü ö ğ renci de ğ işimi de öngörmektedir.

41 YILLARA GÖRE ÜN İ VERS İ TEM İ Z İ N ERASMUS HAREKETL İ L İĞİ VER İ LER İ

42 Yıllara Göre Erasmus Ö ğ renci Ö ğ renim Hareketlili ğ i Verileri  2009-2010: Toplam: 7 (4 Lisans, 3 Y. Lisans)  2010-2011: Toplam: 12 (11 Lisans, 1 Y. Lisans)  2011-2012 Toplam: 23 (Lisans)

43

44 Yıllara Göre Erasmus Staj Hareketlili ğ i Verileri  2009-2010: Toplam: 7 (5 Lisans, 1 Y. Lisans, 1 Doktora)  2010-2011: Toplam: 13 (12 Lisans, 1Y.Lisans)  2011-2012: Toplam: 20 (19 Lisans, 1Y.Lisans)

45

46

47

48

49 Yıllara Göre Erasmus Gelen Ö ğ renci Sayısı  2009-2010: 1 (1 Y. Lisans)  2010-2011: -  2011-2012: -

50 Yıllara Göre Erasmus Personel De ğ işimi Verileri  2009-2010 : Toplam: 16 (10 Ders Verme, 6 E ğ itim Alma)  2010-2011: Toplam: 7 (2 Ders Verme, 5 E ğ itim Alma)  2011-2012 : Toplam: 7 (5 Ders Verme, 2 E ğ itim Alma)

51

52 Ulusal Ajans: http:www.ua.gov.tr ZKÜ LLP Erasmus Web sayfası: http://www.karaelmas.edu.tr Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ö ğ r. ve Ö ğ retim Elemanı De ğ işim Programları Ofisi erasmus@karaelmas.edu.tr Tel: 0372 – 2574010 / 1639 Fax: 0372- 2576215

53 Katılımınız için teşekkürler…


"ZONGULDAK KARAELMAS ÜN İ VERS İ TES İ Ö ğ renci ve Ö ğ retim Elemanları De ğ işim Programları Koordinatörlü ğ ü ERASMUS DE Ğİ Ş İ M PROGRAMI VE GEL İ ŞMELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları