Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR."— Sunum transkripti:

1 PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

2 Anksiyete; kişinin içinde veya dışında gelişen sıkıntılı duruma karşı oluşan emosyonel (psikolojik, ruhsal) ve somatik (bedensel) nitelikli psikonörolojik bozukluktur.

3 Anksiyete; Sıkıntı, korku, kaygı, endişe, telaş, ruhsal gerginlik, kuruntu, uykusuzluk, çaresizlik ve yetersizlik duyguları gibi psikolojik belirtileri vardır. Ayrıca terleme, çarpıntı, tremor, iştahsızlık, taşikardi gibi somatik belirtileri vardır.

4 Anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar; anksiyolitik, Trankilizan veya minör trankilizanlar olarak adlandırılır

5 Anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar; Anksiyolitik ilaçlar, sedatif ve hipnotik ilaçlardan tam olarak ayrılamaz. Anksiyolitik ilaçlardan ço ğ u farklı derecelerde sedasyon yapar.

6 Sedatif etkilerine karşı tolerans gelişebilir. 4-6 hafta sureyle kullanıldıklarında ba ğ ımlılık gelişebilir. Birden kesilirse tekrar anksiyete görülebilir. uyuklama, sedasyon, menstrüasyon bozuklu ğ u ve geçici bilinç bozuklu ğ u gibi yan etkileri vardır

7 Antipsikotik (Nöroleptik) İlaçlar nöroleptik, antişizofrenik, majör trankilizanlar olarak da adlandırılır. şizofreni, mani veya deliryum gibi,psikozların tedavisinde kullanılan ilaçlardır.

8 şizofreni; halüsinasyon, düşünme bozuklu ğ u, anormal davranışlar ve konuşma bozuklu ğ u ile seyreden özel tip psikozdur.

9 Antipsikotik ilaçlar, Aşırı bir sedasyon yapmadan; Hareketlerde yavaşlama, Çevreye ilgisizlik ve heyecansızlık oluştururlar. Bu duruma nöroleptik sendrom denir. şizofreniyi tamamen iyileştiremez ve hastadaki düşünce bozuklu ğ unu ortadan kaldıramaz. Hastanın bulundu ğ u ortama uyum sa ğ lamasına yardımcı olur

10 Antipsikotik ilaçlar beyinde ve periferde dopamin reseptörlerini veya beyinde serotonin reseptörlerini bloke eder. Bu ilaçların ço ğ u kolinerjik, adrenerjik ve histamin reseptörlerini de bloke eder.

11 Antipsikotik İlaçların Etkileri Antipsikotik Etkileri: Deluzyonlar., ( kuruntu, hayal, endişe ) halusinasyonları, ajitasyonu ve hastanın spontan fiziksel hareketlerini azaltarak sakinleştirir. Ekstrapiramidal Etkileri (Parkinson benzeri belirtiler): Parkinson benzeri belirtiler, uzun süren tedavi sonrası ortaya çıkar. Bu etkilerin ortaya çıkmasında dopamin reseptörlerinin bloke edilmesi rol oynar.

12 Antikolinerjik Etkileri: Bulanık görme, a ğ ız kurulu ğ u, konfüzyon, sedasyon, kabızlık ve idrar retansiyonu, antikolinerjik etkilerindendir. Di ğ er Etkileri: Vücut ısısını düzenleyen merkezleri etkileyerek ısı de ğ işikliklerine yol açar. Ayrıca α adrenerjik reseptörlerin bloke olması sonucu ortostatik hipotansiyon ve baş dönmesi ortaya çıkar.

13 Antipsikotik ilaçların kullanım alanları şizofreni ve bazı psikotik hastalıklar, Psikotik reaksiyonlar, Anksiyete, Preanestezik medikasyon, Bulantı, kusma, Vertigo, Alkol vb.ba ğ ımlılarda ortaya çıkan yoksunluk sendromlarının tedavisi,

14 Fenotiyazinler Fenotiyazinler, genellikle psikotik tedavide ( paranoid durumlar, şizofreni, kronik alkolizmle gelişen psikozlar) kullanılan ilaçlardır. Psikotik hastada halüsinasyonların, delüzyonların tedavisinde yarar sa ğ lar.

15 Fenotiyazinler S.S.S.deki dopaminerjik etkinli ğ i azaltırlar. Panik,korku,düzensiz davranışlar ve saldırganlık gibi davranışları azaltırlar. Antiemetik etkileri vardır. Apomorfin antagonizma? Sedatif etki;Fiziksel hareketler…………? Psişik durumu düzeltir. Barbitürat,narkotikler,alkol+Fenotiyazin?????????

16 Fenotiyazinler YAN ETK İ LER İ : Parkinson belirtileri???????????????? Sarılık???????????????? Uyuşukluk,uyuklama,ortostatik hipotansiyon Seksüel fonksiyonların bozulması, Jinekomasti

17 Klorpromazin (Largactyl): Sedatif etkisi vardır, uzun sureli kullanımda sedasyona tolerans gelişebilir. Genellik konfüzyonlu hastalarda sedatif olarak kullanılır. İ natçı hıçkırıkların tedavisinde kullanılır. Antihistaminik, antikolinerjik ve antiemetik etkileri de vardır.

18 Klozapin kardiyovasküler, kemik ili ğ i depresyonu gibi yan etkileri vardır. klasik tedaviye cevap vermeyen a ğ ır şizofrenik hastaların tedavisinde kullanılan ilaçtır.

19 Bütirofenonlar Bütirofenonlar, fenotiyazinlere cevap vermeyen hastalarda kullanılır.

20 Tiyoksantenler ve türevleri antipsikotik olarak kullanılır.

21 Antidepresan ve Antimanik İlaçlar Depresyon, mani gibi duygulanım bozuklu ğ una ba ğ lı gelişen hastalıkların tedavisinde kullanılırlar.

22 Depresyon; ilgi duyamama, çaresizlik, umutsuzluk, yetersizlik, zihinsel konsantrasyon bozuklu ğ u, bellekte zayıflama ve a ğ lamaya meyil, uykusuzluk, ölüm korkusu veya ölme iste ğ i gibi, belirtilerin görüldü ğ ü psikolojik hastalıklardandır.

23 REAKTİF DEPRESYON İ nsanların çevresindeki olaylara aşırı üzülmesi, Hayal kırıklıkları, Ruhsal gerginlikler ve Bazı sosyal olaylara ba ğ lı olarak gelişirler. Yani belli bir nedene ba ğ lı depresyon gelişir. Neden ortadan kalkınca depresyon da kalkar. İ LAÇ????????????????

24 ENDOJEN DEPRESYON Yaşamdan zevk alamama Kendini suçlama Uykusuzluk İ ştahsızlık Yorgunluk Ümitsizlik İ ntihara e ğ ilim

25 ENDOJEN DEPRESYON Belirli bir neden var mı???????? Nasıl ortaya çıktı ğ ı kesin olarak bilinmiyor. Beyinde serotonin ve noradrenalin Seviyesi azalmış. Ne yapabiliriz???????????

26 Mani Mani ise bunların tersi aşırı istek, neşe, konuşma hızında artış, sürekli fikir de ğ işikli ğ i, aşırı güven ve uyku gereksiniminde azalma fakat dinç olma gibi belirtilerin oldu ğ u kısaca öfori görüntüsünün hakim oldu ğ u hastalıktır.

27 Bipolar hastalık Depresyon ve mani nöbetleri birbirini izler.

28 Antidepresan ve Antimanik İlaçlar Antidepresan ve antimanik ilaçlar, bu tür affektif (duygulanım, durum) hastalıkların tedavisinde yarar sa ğ lar. Antidepresan ilaçlar; do ğ rudan veya dolaylı olarak beyinde, norepinefrin, dopamin ve serotoninin etkilerini artırır.

29 Antidepresan ve Antimanik İlaçlar Depresyonun serotonin, norepinefrin gibi monoaminlerin eksikli ğ ine ba ğ lı, maninin ise nörotransmitterlerin aşırı sentezlenmesine ba ğ lı olarak ortaya çıktı ğ ı düşünülmektedir.

30 Trisiklik Antidepresanlar sinir uçlarından salınan adrenalin ve noradrenalinin salındıktan sonra, geri alınmasını engeller.

31 Trisiklik Antidepresanlar Trisiklin antidepresanların endikasyonlar. Endojen depresyon tedavisinde, Bazı panik bozukluklarda, İ mipramin enurezis nokturnanın tedavisinde, Depresyona eşlik eden kronik a ğ rı ve fobik anksiyete tedavisinde kullanılır.

32 Trisiklik Antidepresanlar Doz aşımında zehirlenme ortaya çıkmışsa aşa ğ ıdaki uygulamalar yapılır: Akut zehirlenmede; bilinç, solunum, dolaşım de ğ erlendirilir, Aktif kömür verilir, mide lavajı yapılır, Fizostigmin uygulanır, Aritmiler kontrol edilir, Hastanın genel durumu düzelene kadar kontrol altında tutulur.

33 Non Trisiklik Antidepresanlar seçici olarak serotonin geri alımını inhibe eder. Selektif serotonin geri alım (reuptake) inhibitörleri de denir. Trisiklik antidepresanlara göre yan etkileri azdır. Etkileri, 2–3 haftada balar.

34 Non Trisiklik antidepresanların endikasyonları Depresyon, Fluoksetin; obsesif – kompulsif bozukluklar, blumia nevroza, anoreksia nevroza ve panik bozukluklarda kullanılır.

35 Mono Amin Oksidaz (MAO) İnhibitorleri Mono Amin Oksidaz enzimi, sinir dokuda ve kalın ba ğ ırsak, karaci ğ er gibi dokularda bulunan mitokondrial enzimdir. adrenalin, noradrenalin, serotonin, tiramin ve dopamin gibi aminleri metabolize eder

36 Mono Amin Oksidaz (MAO) inhibitorleri MAO inhibitörü ilaçlar, MAO enzimini inhibe ederek aminlerin yıkımını azaltır. Beyinde aminlerin düzeyinin artması, depresyonda yarar sa ğ lar.

37 MAO İnhibitorlerinin endikasyonlar. Depresyon tedavisinde, Uyku bozuklu ğ u tedavisinde narkoleptik olarak, Trisiklik antidepresanlara yanıt vermeyenlerde, Fobik durumların tedavisinde, Ruhsal dalganımlar, iştah bozuklu ğ u ve isteksizlikle karekterize atipik depresyonda kullanılır.

38 Mono Amin Oksidaz (MAO) İnhibitorleri Bu ilaçlar peynir,bira ve şarap gibi maddelerle birlikte alınmamalıdır.?????????????????????????

39 Mono Amin Oksidaz (MAO) İnhibitorleri MAO enzimi tiramini metabolize eden(parçalayan) bir enzimdir. Tiramin ise sempatomimetik madde salınımına neden olan bir maddedir. Peynir,bira ve şarap gibi maddelerde yüksek miktarda tiramin vardır. İ laçlarımız MAO enzimini inhibe edince; Bu besinlerdeki tiramin parçalanamaz ve birikir;

40 Mono Amin Oksidaz (MAO) İnhibitorleri Böylece sinir uçlarından bol miktarda sempatomimetik madde salgılanmasına neden olunur. Bu maddeler de hipertansif kirize neden olurlar.

41 Kontrendikasyonları: Gebelikte kullanılmaz.

42 Lityum Karbonat Lityum tuzlarındandır, manik depresif ve manik atakların tedavisinde kullanılır. Nöron metabolizmasını etkiler. Sedatif ve narkotik etkileri yoktur.

43 Lityum Karbonatın yan etkileri Ataksi, tremor, Konfüzyon, Konvülzyon,


"PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları