Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi"— Sunum transkripti:

1 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

2 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği(7.Kısım,Kaynaştırma Uygulamaları)
KAYNAŞTIRMA Madde 67-Kaynaştırma;özel eğitim gerektiren bireylerin yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmi ve okul öncesi,ilköğretim,orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan,destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

3 Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulama İlkeleri
Madde 68-Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulama ilkeleri şunlardır: Özel eğitim gerektiren her bireyin akranları ile aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır. Hizmetler bireylerin yetersizliklerine göre değil,bireylerin eğitim gereksinimlerine göre planlanır. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

4 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
c) Hizmetler okul merkezli olur. d) Karar verme süreci aile-okul-eğitsel tanılama,izleme ve değerlendirme ekibi dayanışmasına dayalı olarak gerçekleşir. e) Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir. f) Kaynaştırma bir program dahilinde verilen bir özel eğitim uygulamasıdır. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

5 Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulama Ölçütleri
Madde 69-Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulama ölçütleri şunlardır: Kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlarda özel eğitim gerektiren öğrencinin gereksinimleri çerçevesinde kurumun fiziksel,sosyal,psikolojik ortamında ve eğitim programlarında destek hizmetler ile gerekli düzenlemeler(kaynak oda,rehberlik ve psikolojik danışma servisi,BEP geliştirme ve uygulama birimi kurulması,rampalar,ses yalıtımı,ışık düzenine dikkat edilmesi) yapılır. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

6 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
b) Kaynaştırma uygulamalarına devam edecek öğrencilerinden birden fazla yetersizliği olmamasına,erken yaşta tanılanmış,ailesinin işbirliğine açık ve eğitim almaya yatkın,cihaz kullanması gerekenlerin mutlaka cihazlandırılmış,zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilerin hafif ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği olmalarına dikkat edilir. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

7 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
c) Kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlarda tüm kurum personelinin,öğrencilerin,ailelerin ve yakın çevrelerinin özel eğitim gerektiren öğrencilerin bireysel ve gelişim özellikleri hakkında bilgilendirilmeleri esastır. d) Kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları,programın amaçları bireye uyarlanarak uygulanır,BEP ile desteklenir. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

8 Yarı Zamanlı ve Tam Zamanlı Kaynaştırma Uygulamaları
Madde 70-Tam Zamanlı Kaynaştırma Uygulaması a) Özel eğitim gerektiren bireylerin,akranları ile birlikte okul öncesi,ilköğretim,orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında aynı sınıfta eğitim görmesi ve sosyal açıdan bütünleştirilmesi için özel eğitim destek hizmetleri,özel araç-gereç ve eğitim materyalleri sağlanır. Eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır ve gerekli fiziksel düzenlemeler yapılır. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

9 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Kaynaştırma uygulamaları yapılan okullarda sınıf mevcutlarının okul öncesi eğitim kurumlarında 14, ilköğretim kurumlarında 30 öğrenciyi aşmamasına dikkat edilir.Özel eğitim gerektiren öğrenciler her sınıfa eşit olarak dağıtılır,bir sınıfta yetersizliği aynı olan en fazla iki öğrenci uygulamaya katılır. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

10 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
b) Durumları ayrı bir sınıfta eğitilmeyi gerektiren öğrenciler için okul öncesi eğitim,ve ilköğretim,orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında özel eğitim sınıfları,özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından açılır.Bu sınıfların mevcudu en fazla okul öncesi eğitimde 6,ilköğretimde 12,orta öğretimde 20 ve yaygın eğitimde 10 öğrenciden oluşur. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

11 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
c) Özel eğitim okulunun yatılılık olanaklarından yararlanan öğrencilerden,akranları arasında eğitim alması uygun görülenler,yakın çevrelerindeki okul öncesi eğitim,ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında eğitim alırlar. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

12 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
d) Yetersizlikleri olmayan bireyler,istekleri doğrultusunda,özellikle okul öncesi eğitimde,çevrelerindeki kaynaştırma uygulaması yapan özel eğitim okullarında açılacak sınıflara kayıt yaptırabilirler.En fazla beşi özel eğitim gerektiren birey olmak üzere,bu sınıfların mevcutları okul öncesi eğitimde 14,ilköğretim-orta öğretimde 20 ve yaygın eğitimde 10 öğrenciden oluşur. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

13 Yarı Zamanlı Kaynaştırma Uygulamaları
Madde 71-Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları: Kaynaştırma uygulaması yapan sınıflara veya özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilerin;özel eğitim/kaynaştırma uygulaması yapılan sınıfların etkinliklerine katılması,kaynak oda,RAM ile özel eğitim kurumundan destek eğitim alması için gerekli düzenlemeler yapılır. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

14 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
b) Özel eğitim okulunda kaydı olan bazı öğrencilerin kaynaştırma uygulaması yapılan sınıfların etkinliklerine katılması için gerekli önlemler alınır. c) Personeli ve fiziksel koşulları uygun olan özel okullarında,çevredeki diğer öğrencilerin de hazırlanan program çerçevesinde her türlü eğitim ortamından faydalanmaları sağlanır. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

15 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
d) Birden fazla yetersizliği olan öğrencilerin;özel eğitim okullarında gündüzlü olarak açılan özel eğitim sınıflarında,özel araç-gereç,eğitim materyali kullanılarak,gelişimsel öğretim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması ve sosyal bütünleşmenin sağlanması için gerekli önlemler alınır.Bu sınıfların mevcudu en fazla 6 öğrenciden oluşur.,sınıfta iki öğretmen görevlendirilir.Bu öğrencilerin değerlendirilmesinde BEP’ında belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi esas alınır. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

16 Kaynaştırma Uygulamalarında Görev ve Sorumluluklar
Madde 72-İlgili mevzuatta belirtilen görevleri yanında: Müdür;kaynaştırma uygulamaları için kurumda gerekli düzenlemeleri planlar ve uygulanmasını sağlar,özel eğitim hizmetleri kurulu ile iş birliği yapar. Gezerek özel eğitim görevi veren öğretmen;BEP’nı uygular,değerlendirir,gerektiğinde bireye,aileye,öğretmene ve kuruma bilgi verir. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

17 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
c) Öğretmen;özel eğitim gerektiren öğrencilerin sınıf tarafından sosyal kabulü için önlemler alır,bireysel ve gelişim özelliklerini dikkate alarak değerlendirme yapar,programı bireyselleştirerek uygular.Bu çerçevede aileler,ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışır. d) Rehber öğretmen-psikolojik danışman;kaynaştırma uygulaması kararı ile gelen öğrenciler için uygun eğitim ortamının düzenlenmesinde ve uygulamada yer alan öğretmenlere,öğrencilerin gelişimlerini izleme ve aile eğitimi konularında rehberlik eder. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

18 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
e) Aile;programın uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır,gerektiğinde eğitim araç-gereç desteği sağlayabilir. f) Özel eğitim gerektiren bireyi değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

19 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Değerlendirme Madde 73-Kaynaştırma uygulamalarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirilir.Ancak bireysel ve gelişim özellikleri dikkate alınarak,sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır.Değerlendirmede öncelikle BEP’ında hedeflerin gerçekleştirilmesi hedef alınır. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

20 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilere,ilköğretimde sınıf tekrarı yaptırılmaz.Ancak yaşı ve fiziksel gelişimi uygun öğrenciler,sınıf öğretmeninin önerisi ve ailenin onayı ile birinci sınıfı iki yıl tekrar edebilirler.İlköğretim programını başarı ile tamamlayanlara diploma,alınan her türlü özel eğitim önlemine rağmen ilköğretim programını/uyarlanmış ilköğretim programının amaçlarını gerçekleştiremeyen öğrencilere öğrenim belgesi verilir. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

21 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Görme yetersizliği olan öğrencilere;yazılı yoklamalarda yeteri kadar zaman verilir.Braille-kabartma yazı olarak verilen yanıtlar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir.Yazılı yoklamalarda daktilo,bilgisayar gibi cihazlardan yararlanılabilir.Bu öğrenciler,çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

22 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
İşitme yetersizliği olan öğrenciler;ilköğretim ve orta öğretimde istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarının bazı konularından veya tamamından muaf tutulurlar.Bu öğrencilerin başarıları yazılı sınavlar,ödevler ve projelerle değerlendirilir. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

23 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Ortopedik yetersizliği olan öğrencilerden;yazmada güçlük çektiği belirlenenler sözlü olarak değerlendirilir.Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizliği olanlar ise,çoktan seçmeli testler ile değerlendirilebilir. Dil ve konuşma güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesinde yazılı sınavlar,ödevler ve projeler dikkate alınır. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

24 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler;güçlükten etkilenme durumlarına göre yazılı sınav veya sözlü değerlendirmelerin herhangi birinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar.Hiperaktivite ve dikkat yetersizliği olan öğrencilerin bu özellikleri göz önüne alınarak,kısa yanıtlı ve az sorulu sınavlar,ödevler ve projelerle değerlendirilirler. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

25 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Otistik ve duygusal uyum güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmeleri,öğrencilerin hazır oldukları zamanlarda yapılır. Sosyal uyum güçlüğü olan öğrencilerin durumu okul tarafından ayrıntılı bir rapor düzenlenerek özel eğitim hizmetleri kuruluna gönderilir.Özel eğitim hizmetleri kurulu,bu öğrenciler için tedavi,psikolojik danışmanlık,rehabilite,bakım-gözetim-koruma altına alma,moral ve maddi destek gibi konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak,gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

26 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Bu öğrencilerin değerlendirilmesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin görüşleri dikkate alınır,esnek ve hoşgörülü davranılır. Alınan özel eğitim önlemlerine rağmen,her tür ve kademede bir dersin öğretim programında başarısız olan öğrenci;diğer derslerindeki ortalamaya bakılarak,genel başarı ortalamasının altında bir not ile değerlendirilmez. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

27 KAYNAŞTIRMA ORTAMLARINDA ÖĞRETİMSEL DÜZENLEMELER
En az kısıtlanmış ortam,genel eğitim ortamlarında destek özel eğitim hizmetlerinin sağlanması yoluyla oluşturulabilir.(Vaughn ve diğerleri,2000)Bu da kaynaştırma olarak tanımlanır. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

28 ÖĞRETİMSEL DÜZENLEMELERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ÖĞRETMEN FAKTÖRÜ Öğretmenin kaynaştırma programına ve yetersizlikten etkilenen bireylere ilişkin tutum ve davranışları, Öğretmenin kaynaştırmaya hazırlanması, Normal sınıf öğrencilerinin kaynaştırmaya hazırlanması, Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

29 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Yetersizlikten etkilenen öğrencinin kaynaştırmaya hazırlanması, Ailelerin kaynaştırmaya hazırlanması, Öğretmenin öğretimin düzenlenmesine ilişkin bilgi ve beceriliri, Öğretmenin sınıf yönetimine ilişkin bilgi ve becerileri. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

30 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
ÖĞRENCİ FAKTÖRÜ Öğrenme özellikleri, Akademik,sosyal ve dil becerileri, Sosyal etkileşimleri, Kaynaştırmaya sosyal açıdan hazır bulunuşlulukları, Sınıftaki davranış örüntüleri, Normal öğrencilerin tutum ve davranışları. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

31 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
İÇERİK FAKTÖRÜ İçerikle ilgili önceki bilgileri, İçeriğin işlevselliği, İçeriğin zorluğu ve karmaşıklığı, Ders kitaplarının özellikleri. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

32 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
ORTAM FAKTÖRÜ Çalışma koşulları, Sınıfın ebadı, Mobilyalar. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

33 KAYNAŞTIRMA ORTAMINDA ÖĞRETİMİN DÜZENLENMESİ
Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenin hem yetersizlikten etkilenen öğrencinin hem de sınıfındaki tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 4 temel ilkeyi bilmesi gerekir.(Lewis ve Doorlag,1991) Bunlar: Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

34 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
1.Bütün öğrenciler öğrenebilir. 2.Öğrenme davranış değişikliğidir. 3.Öğretim ortam düzenlemesini içerir. 4.Veri toplama öğretimi etkili hale getirir. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

35 ÖĞRETİM ÖNCESİ YAPILACAK DÜZENLEMELER
1.Öğretilecek içeriğin seçimi, 2.Öğretilecek içeriğin analiz edilmesi, 3.Amaçların belirlenmesi, 4.Yöntem seçimi, 5.Materyallerin öğrencinin ihtiyacına göre düzenlenmesi, 6.Ortamların düzenlenmesi. 7.Öğrencilerin uygulamalarını kontrol edebilecek sistemin kurulması, 8.Kuralların belirlenmesi ve sınıf rutinlerinin oluşturulması, 9.Öğretim süresinin belirlenmesi. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

36 Öğretim Ortamlarının Düzenlenmesi
Öğretmen gruplamayı yapmadan önce şu soruları kendine sormalıdır.(Vaughn ve diğerleri,2000) Bu dersi öğretmek için en uygun grup büyüklüğü nedir? Aktivitelerin sürdürülmesi için grup büyüklüğü ne olmalıdır? Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

37 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Hangi materyal her grup için gereklidir? Öğrencilerin çalışma becerilerine ve akademik yeteneklerine uygun grup özelliği hangisidir? Grup öğretmen liderliğinde mi yoksa öğrenci liderliğinde mi veya iş birliğine dayalı olarak mı çalışacaktır? Grup planına ne tip bir organizasyon sınıfta yapılmalıdır? Öğrenciler bir gruptan diğerine geçtikleri zaman bu geçişlerde sınıf düzeni sağlanabilecek midir? Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

38 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Gruplama Örnekleri Tüm Sınıf :Öğretmenler genellikle tüm gruba sunum yapmayı tercih ederler.En önemli dezavantajı öğrencinin bireysel özelliklerine göre öğretimin düzenlenememesidir. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

39 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Küçük Gruplar: Performans Grupları:Aynı veya benzer performanstaki öğrencilerden oluşur.Amaç öğrencileri sınıf düzeyine ulaştırmak ve temel becerilerde yeterli hale getirmektir. Heterojen Gruplar:Örnek:Küme çalışmaları.Bu grupta öğrenciler çeşitli performans düzeyinde olabilirler. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

40 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
İşbirliğine dayalı öğrenme grupları:Farklı düzeyde öğrenciler bulunur.Öğrencilerin performanslarına ve gerçekleştirilecek amaçlara göre öğrenciler görevlendirilir. Eşli Gruplama:Akran eğitimi.Aynı veya farklı performansta öğrenciler birlikte çalışırlar.Aynı performansta olan öğrenciler birlikte çalışırken birbirlerini destekler ve dönüt ve düzeltmeler yapabilirler.Farklı performansta olan öğrenciler çalışırken yüksek performansa sahip olan öğrenci öğretmen rolünü üstlenir. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

41 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Bire bir öğretim:Destek özel eğitim hizmetlerinin sunulduğu ortamlarda yetersizlikten etkilenen öğrenciye bire bir eğitim verilebilir. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

42 ÖRETİM SIRASINDA YAPILACAK DÜZENLEMELER
1.Kısa dönemli amacı açıklama, 2.Öğrenciyi öğrenmeye hazırlama, 3.Gözden geçirme ve önceki bilgileri hatırlatma ve sunulacak içerikle ilgili ilişki kurma, 4.Örgütleyiciler kullanarak sunuma başlama, Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

43 Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi
5.Basamak basamak sunum, 6.Açık ve akıcı anlatım, 7.Konuların sunumu sırasında örneklerin çoğaltılması,materyal zenginliğine yer verilmesi. 8.Özetlemeler yapma ve sunulan içeriği hatırlatma, 9.Kontroller yapma, 10.Uygulamalar yapma, 11.Yanlışların düzeltilmesi,dönüt verme ve pekiştirme. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

44 ÖĞRETİM SONU DÜZENLEMELER
1.Öğretim sonu değerlendirilmesi, 2.İzleme ve genelleme değerlendirilmesi. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

45 ÖĞRENCİLERİN AMAÇLARI GERÇEKLEŞMEDİĞİ DURUMDA YAPILACAKLAR
1.Öğretim materyallerinin ve aktivitelerinin değiştirilmesi, 2.Öğretim sürecinin değiştirilmesi, 3.Öğrenciden beklenen davranışların kolaylaştırılması, 4.Öğretilecek içeriğin değiştirilmesi. Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi

46 YARARLANILAN KAYNAKLAR
Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş(Editör:Prof.Dr. Ayşegül ATAMAN) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi


"Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları