Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Seher ULUTAŞ 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ SEMİNERİ 2007 YALOVA HAZIRLAYAN: SEHER ULUTAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Seher ULUTAŞ 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ SEMİNERİ 2007 YALOVA HAZIRLAYAN: SEHER ULUTAŞ."— Sunum transkripti:

1 Seher ULUTAŞ 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ SEMİNERİ 2007 YALOVA HAZIRLAYAN: SEHER ULUTAŞ

2 Seher ULUTAŞ 2 Sununun İçeriği  Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Kavramlar (Ölçme ve Değerlendirme)  Eğitimde Değerlendirmenin Yeri  Ölçme Araç ve Yöntemlerine Dayalı Olarak Hangi Alanlarda Kararlar (Değerlendirme ) Veririz?  Ölçme Araç ve Yöntemlerinde Aranılan Teknik Özellikler  Öğretim Sürecinde ve Sonucunda Ölçülebilecek Zihinsel Özellikler  Geleneksel ve Yeni Yaklaşıma Göre Ölçme ve Değerlendirme  Performans Değerlendirme

3 Seher ULUTAŞ 3 ÖLÇME Belli bir özelliğin gözlenerek, gözlem sonuçlarının sayı ve sembollerle ifade edilmesi işlemidir. Örnekler: - Öğrencinin sınavda doğru cevapladığı soru sayısı kadar puan alması, - Bir atletin 1500 metre’yi koştuğu sürenin kronometre ile saptanarak, sürenin dakika cinsinden belirtilmesi, - Bir kadının baskülde tartılarak ağırlığının 90 kg olduğunu öğrenmesi - Sinema koltuklarının tek ve çift numaralarla tanımlanması

4 Seher ULUTAŞ 4 DEĞERLENDİRME Bir ölçme sonucunun bir ölçüt veya ölçütler ile karşılaştırılarak ölçülen özellik hakkında bir karara/yargıya ulaşma işlemi/sürecidir. Örnekler: - Öğrencinin aldığı sınav puanının derste başarılı sayılmak için gereken puanla karşılaştırıp geçti-kaldı kararının (not) verilmesi - 1500 metreyi en kısa sürede koşan atletin 1.. ilan edilmesi - Baskülde tartılan kadının, boyu ve kilosu arasındaki farkın 10’dan az olması durumunda şişman grubuna girmesi

5 Seher ULUTAŞ 5 Eğitimde Değerlendirmenin Yeri Eğitim Sistemi Girdiler Süreç Çıktılar (Eğitim Etkinlikleri) Değerlendirme

6 Seher ULUTAŞ 6  Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek  Öğrencilerin gelişimlerini izlemek  Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak  Öğrencilerin gelişimlerine yönelik geri bildirimde bulunmak Neden Ölçme ve Değerlendirme Yaparız-I

7 Seher ULUTAŞ 7 Neden Ölçme ve Değerlendirme Yaparız-II  Öğrenme güçlüklerini belirlemek  Öğretimin ve öğretim materyallerinin etkinliğini belirlemek  Gelecekteki öğrenme süreçlerini planlamaya veri sağlamak  Öğretim programlarının yeterliliğini belirlemeye bilgi sağlamak

8 Seher ULUTAŞ 8 Ölçme Araç ve Yöntemlerinde Aranan Teknik Özellikler  Güvenirlik  Geçerlik  Kullanışlılık

9 Seher ULUTAŞ 9 GÜVENİRLİK Herhangi bir ölçme araç veya yönteminin ne derece tutarlı ölçüm yapabildiğidir. Ölçme araç veya yönteminin hatalardan arınık ölçme yapabilme derecesidir. (Ölçme ve değerlendirme hangi amaç için yapılırsa yapılsın elde edilen ölçümlerin hatasız ya da az hatalı olması beklenir. Ancak, en duyarlı araçlarla yapılan ölçümlerde bile bir miktar hata vardır.)

10 Seher ULUTAŞ 10 Ölçmede Hata Kaynakları Ölçme Aracından Ölçme Yönteminden Ölçmeyi Yapan Kişiden Ölçmenin Yapıldığı Ortamdan Üzerinde Ölçme Yapılan Bireyin Bu Etkenlerle Etkileşiminden

11 Seher ULUTAŞ 11 İstatistiksel özellikleri dikkate alındığında hatalar; Sabit Hatalar Sistematik Hatalar Tesadüfi Hatalar

12 Seher ULUTAŞ 12 Bir ölçme aracı olarak testin güvenirliğini etkileyen etkenler aşağıda sıralanmıştır: Bir testteki soru sayısının belli bir noktaya kadar artırılması güvenirliği artırır. Bir testteki soruların ve test yönergesinin ifadesinin yalın ve anlaşılır olması testten elde edilen puanların güvenirliğini olumlu yönde etkiler. Öğrencilerin yeterince güdülenmemesi sonucunda cevabı boş bırakılan soruların olması durumunda soru sayısı azalacağından güvenirlik düşer. Sınav süresi öğrencilerin hemen hepsinin bütün soruları cevaplandırmasına yetecek uzunlukta olması güvenirliği artırır. Bir sınavda kullanılacak sorular, o sınavı cevaplayacak bireylerin yaklaşık yarısı tarafından doğru cevaplandırılabilecek güçlükte olmalıdır. Çok kolay ya da çok güç sorulardan oluşan sınavlar öğrencileri yeterince birbirinden ayıramaz. Her sınav objektif yollarla puanlanmalıdır. Bir testin değişik kişilerce veya aynı kişi tarafından değişik zamanlarda puanlanmasından elde edilen puanların tutarlılığı testin güvenirliğini olumlu yönde etkiler. Testin uygulama koşullarının her öğrenci için aynı olması testin güvenirliğini olumlu yönde etkiler. Ölçmenin yapılmasında gösterilecek titizlik ve dikkat hemen her zaman güvenirliği artırır.

13 Seher ULUTAŞ 13 GEÇERLİK Ölçme araç veya yönteminin ölçme amacına uygunluk derecesidir. Bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka herhangi bir özellikle karıştırmadan, doğru olarak ölçebilme derecesidir.

14 Seher ULUTAŞ 14 Ölçme sonuçlarının geçerliğini artırmak için aşağıdaki hususlar hatırda tutulmalıdır:  Bir sınavın geçeli olması için güvenilir olması ön şarttır. Güvenirliği düşük olan sınavların geçerliği de düşüktür.  Her bir sorunun o araçla ölçülmek istenen bilgi, beceri ve yeteneklerden en az bir tanesini ölçmesi sağlanmalıdır.  Her soru, o soruyla ölçülmek istenen bilgi ve becerilere sahip öğrencilerin tereddütsüz olarak doğru cevaplandırabileceği; bu bilgi ve becerilere sahip olmayanların doğru cevaplandıramayacağı nitelikte olmalıdır.  Test, belli bir sürede kazandırılması hedeflenen bütün konuları, bilgi, beceri ve yetenekleri temsil etmelidir.  Sorular birbirine bağımlı olmamalı, bir soru başka bir soru cevaplandırılamadığı için cevaplandırılamaz olmamalıdır.

15 Seher ULUTAŞ 15 KULLANIŞLILIK Ölçme araçlarının kolay ve ekonomik olarak hazırlanması, hazırlanma ve uygulanma süresinin kısa olması, hazırlanma ve uygulanmasında uzmanlık gerektirmemesi, puanlanmasının kolay ve hızlı olması, puanlarının kolay yorumlanması gibi özellikleridir.

16 Seher ULUTAŞ 16 Düşünme Süreçleri.

17 Seher ULUTAŞ 17 Programlardaki Ortak Beceriler

18 Seher ULUTAŞ 18 Soru Örnekleri

19 Seher ULUTAŞ 19 Soru Örnekleri Örnek: A sütununda verilen başkentlerin bulunduğu ülkelerin adlarını B sütununda bularak cevap kağıdında işaretleyiniz. ABAB 1. BükreşA. Portekiz 2. AtinaB. Fransa 3. LizbonC. Finlandiya 4. RomaD. Almanya 5. HelsinkiE. Lüksemburg F. Yunanistan G. Polonya H. Romanya I. İngiltere J. İtalya

20 Seher ULUTAŞ 20

21 Seher ULUTAŞ 21 PISA 2003 Matematik Öğrencilerimizin verdiği cevapların Yüzdeleri: Yanlış: 75,0 Doğru: 21,8 Boş: 3,2

22 Seher ULUTAŞ 22 PISA 2003 Problem Çözme

23 Seher ULUTAŞ 23  Değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görülür.  Öğrencilerin ezber bilgileri değil, üst düzey becerilerinin değerlendirilmesi hedeflenir. üst düzey becerilerininüst düzey becerilerinin  Sadece öğrenme ürünü değil, öğrenme süreçleri de değerlendirilir.  Değerlendirme, öğrencilerin neyi bilmediğini değil, ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı-I

24 Seher ULUTAŞ 24 Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı-II  Not vermenin yanı sıra etkili ve zamanında geribildirime ağırlık vermeyi önemsemektedir.  Öğrencinin gerçek yaşam durumlarını yansıtmasını, gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını gerektirir. gerçek yaşam durumlarınıgerçek yaşam durumlarını  Öğrencilerin karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini önemser.

25 Seher ULUTAŞ 25 Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı-III  Ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra nasıl öğrenildiğini de belirlemeyi vurgular.  Değerlendirme sürecine öğrenciyi de katar.  Öğrencileri değerlendirmek için farklı ölçme tekniklerinden yararlanmayı önerir.  Klasik ölçme ve değerlendirme yaklaşımları yanında yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının (performans –otantik değerlendirme) kullanımını da önerir.

26 Seher ULUTAŞ 26 Geleneksel Yaklaşıma Göre Ölçme ve Değerlendirmede Öne Çıkan Beceriler  Derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme  Rutin problemleri çözebilme  Bilgi ezberleme  Yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarma

27 Seher ULUTAŞ 27 Programlardaki Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Önem Kazanan Beceriler  Okuduğunu anlama, kritik etme, yorumlama  Bilgi toplama, analiz etme ve bir sonuca ulaşma  Grafik ya da tablo halinde verilen bilgilerden sonuç çıkarma  Gözlem yapma, gözlemlerden sonuca ulaşma  Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözebilme  Sahip olduğu bilgileri yeni durumlarda kullanabilme  Araştırma yapma  Öğrendikleri ile ger ç ek yaşam arasında ilişki kurma

28 Seher ULUTAŞ 28 Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Yöntemleri Değerlendirme YaklaşımıAraçları Geleneksel Araç ve Yöntemler Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, doğru yanlış testler; yazılı yoklamalar vb. Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar (Alternatif -Authentic) Performans görevleri, ürün dosyaları, projeler, öz değerlendirme vb.

29 Seher ULUTAŞ 29 Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılan Bazı Araç ve Yöntemler Performans Değerlendirme Performans Ödevleri Projeler Öz Değerlendirme/ Akran Değerlendirme Ürün Dosyaları Dereceli Puanlama Anahtarları

30 Seher ULUTAŞ 30 Performans Değerlendirme-I  Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturduğu cevap ve ürünlerin değerlendirilmesidir.  Öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir.  Süreç içine yayılmıştır, zamana bağlı değildir.  Öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister.

31 Seher ULUTAŞ 31 Performans Değerlendirme-II  Öğrencilerin becerilerini “gerçek yaşam” ortamında değerlendirmeyi hedefler.  Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanır.  Performans görevlerinde, tek bir cevap yoktur. Görevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir.  Başarılı bir değerlendirme yapmak için her performans görevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir.  Performans değerlendirmek için en çok kullanılan araçlar; performans ödevleri, projeler, öğrenci ürün dosyaları, posterler vb.dir.

32 Seher ULUTAŞ 32 Yapılacak Değerlendirmenin Performansa Dayalı Değerlendirme Olabilmesi İçin;  Ürün: yazılı bir makale, kompozisyon, grafik çizme, deney düzeneği oluşturma, proje hazırlama, inceleme yazısı yazma vb.  Gözlenebilir performans:Ürünün ortaya konmasında geçen süreç (bir ders veya bir dönem) takip edilerek geri bildirim verilmesi, değerlendirilmesi.  Üst düzey düşünme becerileri: Öğrencilerin bilgiyi aynen aktarmalarından çok bilgiyi edinme, düzenleme, kullanma, kritik etme, yaratıcılığı kullanma vb. üst zihinsel süreçlere dönük olmalıdır.  Grup çalışması ve sosyal beceriler: Grup çalışmasına yatkınlık, başkalarının fikirlerine önem verme, kendini ifade etme, sunum yapabilme vb. becerilerin gelişmesi beklenir.  Disiplinler arası geçişin ve bilgi alış verişinin sağlanmış olması gereklidir.

33 Seher ULUTAŞ 33 Performans Değerlendirme Sürecini Planlarken ve Uygularken Atılacak Adımlar  Amacı açıkça ifade etme, neyi ölçeceğine karar verme  Uygun görev tanımlama  Performansın ölçütlerini açıkça belirleme  Belirlenmiş ölçütlere göre dereceli puanlama anahtarını geliştirme

34 Seher ULUTAŞ 34 Performans Değerlendirmede Kullanılan Araç ve Yöntemler

35 Seher ULUTAŞ 35 Gözlem Gözlem, öğrencilerin sınıf içi etkinliklerde ve üretime yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı, güvenilir, geçerli biçimde değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Öğretmenlerin tuttukları gözlem kayıtları öğrencilere kazandırılması hedeflenen becerilerin gelişimini değerlendirmek için kullanılabilecek en iyi araçlardandır. Gözlem, öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgi sağlar.

36 Seher ULUTAŞ 36 Öğretmenler gözlem yaptıklarında;  Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanır.  Her öğrenciyi birkaç kez gözlemler.  Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemler.  Her öğrenciyi değişik özellikler, beceriler ve davranışlara göre değerlendirir.  Yapılan gözlem sonucunda değerlendirmeleri, mümkün olduğu kadar gözlem anında kaydeder.

37 Seher ULUTAŞ 37 Öğretmen derste öğrencilerin;  Soru ve önerilere verdikleri cevapları,  Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarını,  Öğretim sürecinde yapılan görevlere gösterdikleri tepkiyi gözlemler ve kaydeder.

38 Seher ULUTAŞ 38 GÖZLEM FORMU.

39 Seher ULUTAŞ 39 Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalarıdır. Proje

40 Seher ULUTAŞ 40 Proje Proje geliştirme süreci uzun, karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu ödevler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç, bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

41 Seher ULUTAŞ 41 Proje  Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler.  Grup halinde yapılacak projelerde gruplardaki öğrencilerin cinsiyet, başarı durumu vb. özellikleri bakımından heterojen olmasına dikkat edilmelidir.  Grup çalışmalarında, ortak bir amaç için işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi uygulanır.  Böylece grubu oluşturan bireyler, hem öğrenirler, hem de diğer üyelerin öğrenmesini sağlarlar. Grup üyeleri birbirlerine destek olurlar, birbirlerini takdir ederler, cesaretlendirirler.

42 Seher ULUTAŞ 42 Proje  İşbirliğine dayalı öğretme yöntemi, sorumluluk duygusunu geliştirir.  Grup üyeleri aralarında iyi iletişim kurarlar ve çatışmaları en iyi şekilde çözümleyebilirler.  İşbirliğine dayalı öğrenme öğrencide eleştirel düşünme, problem çözme, kalıcı öğrenme, duyuşsal ve sosyal gelişimlerine katkı, bir gruba ait olma duygusu, başkalarına saygı, liderlik, iletişim kurma, öğretmenden bağımsız öğrenebilme, risk alma gibi becerilerin gelişimine ortam sağlar.

43 Seher ULUTAŞ 43 Proje  Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır.  Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır.  Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır.

44 Seher ULUTAŞ 44 Proje Örnekleri

45 Seher ULUTAŞ 45 Performans ödevi/görevi Performans görevi öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumları bağlamında kullanmalarını gerektirir. Öğrencinin gerçekleştirdiği ya da tamamladığı ve belirli performans ölçütlerine göre öğretmen, öğrenci ya da arkadaşları tarafından değerlendirilen çalışmalardan oluşur.

46 Seher ULUTAŞ 46  Performans ödevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye, aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir.  Performans ödevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır.  Performans ödevleri, öğrencilerin yarıyıl notunu etkilediğinden öğrencinin ödevi yaparken konuya ilişkin kazanımlarını gözlemleyebilmek için ödevin belirli aşamaları sınıf ortamında gerçekleştirilir ya da yapmış olduğu çalışmayı öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır. Performans ödevi/görevi

47 Seher ULUTAŞ 47 Neler Performans Ödevi Örnekleri Olabilir? Bir gazeteye makale yazma, Bir oyun düzenleme / planlama Bir tiyatro oyununa eleştiri yazma, Bir oyun için sahne ve kostüm hazırlama, Bir ev planı çizme, Bir müzik parçası çalma, Bir dans sergileme, Yörelerini tanıtan bir turistik broşür hazırlama, Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb.

48 Seher ULUTAŞ 48 Performans Ödevi Örnekleri

49 Seher ULUTAŞ 49 Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları I  Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi,  Ne tür puanlama anahtarı kullanılacağına karar verilmesi  Ölçütlerin tanımlanması. Davranış, ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazılır. Burada önemli olan yeterlik düzeylerini tanımlamak ve düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir.

50 Seher ULUTAŞ 50 Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları II  Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanması,  Taslak üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması için öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınması  Uygulamadan sonra tutarlık ve güvenirliğin belirlenmesi

51 Seher ULUTAŞ 51 Dereceli Puanlama Anahtarının Hazırlanmasına Yönelik Bazı Öneriler  Dereceli puanlama Anahtarlarında çok genel ölçütler kullanılmamalıdır.  İşlevsel olmayan detaylara yer verilmemelidir.  Sınırlı sayıda boyuta ya da özelliğe odaklanmak gerekir.  Anahtar nitelikte, öğretilebilir ölçütler kullanılmalıdır.  Ölçülebilir ölçütler kullanılmalıdır.  Tanımlayıcılar dikkatlice seçilmelidir.  Dörtlü bir performans düzeyi kullanmak daha işlevseldir.  Düzeyler arasındaki uzaklık eşit tutulmaya çalışılmalıdır.  Gerektiğinde, dereceli puanlama anahtarının ölçütlerinin belirlenmesi sürecine öğrencilerin de katılımı sağlanmalıdır.

52 Seher ULUTAŞ 52 Sözel projeler (sınıf tartışması, rol oynama, görüşme, sözel sunular, hikaye, anlatma, münazara vb.) Sözel projeler (sınıf tartışması, rol oynama, görüşme, sözel sunular, hikaye, anlatma, münazara vb.) Ürünler (koleksiyon ya da sergi, broşür hazırlama, poster hazırlama, gazete çıkarma vb.) Ürünler (koleksiyon ya da sergi, broşür hazırlama, poster hazırlama, gazete çıkarma vb.) Deney raporları, grafik çizme, problem çözme, proje hazırlama vb. Deney raporları, grafik çizme, problem çözme, proje hazırlama vb. Araştırma ve yazı çalışmaları (mektup, dilekçe, hikaye, kompozisyon yazma) Araştırma ve yazı çalışmaları (mektup, dilekçe, hikaye, kompozisyon yazma) Sanatsal çalışmalar Sanatsal çalışmalar Dereceli Puanlama Anahtarları Ne Tür Etkinliklerin Değerlendirilmesinde Kullanılır?

53 Seher ULUTAŞ 53 Dereceli Puanlama Anahtarı Amaca Göre; 1. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı Bütüncül dereceli puanlama anahtarı, öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak, parçalarını dikkate almadan, puanlamasıdır. Bütüncül dereceli puanlama anahtarları, öğrencinin performansına ilişkin daha genel bir bilgi sağlamasına karşın, daha az zaman ve emek alır.

54 Seher ULUTAŞ 54 Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı Örneği PuanÖlçütler 4 Konuyu tümüyle iyi anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklenmiştir. Konuyu farklı örneklerle açıkladı. Olaylar arsında farklı bağlantılar kurdu. Konuyla ilgili çelişkili açıklama yapılmadı. 3Konuyu anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklenmişti fakat yeterli değildi. Yazılı açıklamalar yeterliydi. 2Konunun çoğunu anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler desteklenmişti fakat yeterli değildi. Anlatımda çelişkili açıklamalar yapıldı. 1Konunun birazını anladığını gösterdi. Örnekler yeterli değildi. Önemli eksikler var.

55 Seher ULUTAŞ 55 2. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı Analitik dereceli puanlama anahtarı, önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Analitik dereceli puanlama anahtarı, önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Analitik dereceli puanlama anahtarları aracılığıyla, öğrencilerin performanslarına ilişkin olarak daha ayrıntılı bilgi elde edilir. Analitik dereceli puanlama anahtarları aracılığıyla, öğrencilerin performanslarına ilişkin olarak daha ayrıntılı bilgi elde edilir. Bu, aynı zamanda öğrencinin zayıf ve güçlü yanlarını gösteren bir profil sağlar. Bu, aynı zamanda öğrencinin zayıf ve güçlü yanlarını gösteren bir profil sağlar.

56 Seher ULUTAŞ 56 Öğretici Bir Metin İçin Dereceli Puanlama Anahtarı

57 Seher ULUTAŞ 57 Harita İçin Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı

58 Seher ULUTAŞ 58 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI.

59 Seher ULUTAŞ 59 KONTROL LİSTELERİ  Gözlemlenen performansın ya da ürünün belirlenen performans ölçütlerine ne derece uyumlu olduğu kontrol listeleri kullanılarak belirlenebilir.  Ayrıca, öğrencilerin bir görev/işle ilgili ölçütü karşılayıp karşılamadığına karar vermek içinde kullanılabilir.

60 Seher ULUTAŞ 60  Davranışların ya da özelliklerin varlığı gözlenebilmişse işaretlenir. Her gözlem iki kategorili kaydedilmelidir (var / yok, evet / hayır görüldü/görülmedi; doğru/yanlış; yapıldı/yapılmadı gibi).  Eğer bir gereklilik yoksa davranışları, nitelikleri veya özellikleri bütün halinde gözlemlemek, eylemlerdeki doğruluğun sınırlarını, büyüklüğünü sonradan değerlendirmek esastır.

61 Seher ULUTAŞ 61 Kontrol Listesi (sözlü sunum)

62 Seher ULUTAŞ 62 Öz Değerlendirme Öğrencilerin kendi katılımlarını, süreçlerini ve ürünlerini değerlendirmeleridir. Öğrencilerin okulda yaptıkları çalışmaları, nasıl düşündüklerini ve nasıl yaptıklarını değerlendirmelerini gerektirir.

63 Seher ULUTAŞ 63 Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. Öğrencilere değerlendirme sürecinin bir parçası oldukları duygusunu verir. Öğrencilere değerlendirme sürecinin bir parçası oldukları duygusunu verir. Öğrencilerde motivasyonu artırır. Öğrencilerde motivasyonu artırır. Öğrencilerin kendi öğrenmeleri konusunda sorumluluk almaları yönünde cesaretlendirir. Öğrencilerin kendi öğrenmeleri konusunda sorumluluk almaları yönünde cesaretlendirir. Kendilerine dışarıdan bakma yetisi geliştirir. Kendilerine dışarıdan bakma yetisi geliştirir. Öğrencinin Kendini Değerlendirmesinin Avantajları

64 Seher ULUTAŞ 64 Özdeğerlendirme örnekleri.doc

65 Seher ULUTAŞ 65 Akran Değerlendirme Akran değerlendirme, gruptaki öğrencilerin belli ölçütler çerçevesinde birbirlerini değerlendirme sürecidir. Akran değerlendirme, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlar. Öğrenciler, arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri de gelişir. Değerlendirmeye temel oluşturan beceri ve ölçütlerin saptanması konusunda öğrenciye bakış açısı sağlar.

66 Seher ULUTAŞ 66 Akran Değerlendirme

67 Seher ULUTAŞ 67 Akran Değerlendirme Formu Örneği

68 Seher ULUTAŞ 68 Öğrenci Ürün Dosyası(Portfolyo) Öğrencilerin zaman içindeki çalışmalarının sistemli olarak bir araya getirilmesidir. Öğrencilerin gelişimi ve başarıları hakkında bilgi veren bir ya da birkaç alana ilişkin çalışmaların toplandığı dosyadır.

69 Seher ULUTAŞ 69 Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlamanın Amacı- I  Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak,  Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak, yeni bir değerlendirme yöntemi geliştirmek,  Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek,  Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak,  Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak,

70 Seher ULUTAŞ 70 Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlamanın Amacı-II  Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek,  Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek,  Aile ile iletişimi sağlamak,  Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak,  Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek,  Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek,  Yazma, okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak,  Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların çalışmasını teşvik etmek.

71 Seher ULUTAŞ 71 Öğrenci Ürün Dosyasının Hazırlanma Aşamaları  Öğrenci ürün dosyasının amacının belirlenmesi  Ürün dosyası politikası belirlemek  Dosyanın hazırlanması ile ilgili hedefler belirleme (Örneğin, okuduğunu anlama, yeni veya özgün ürünler yaratma, yorum yapma, Türkçeyi doğru ve etkili kullanma vb.)  Öğrenci ürün dosyasında bulunacak çalışmaların seçilmesi  Öğrenci ürün dosyasındaki çalışmalara ait değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi  Çalışmalara ilişkin kayıtların tutulması  Ailelerle iş birliği yapılması

72 Seher ULUTAŞ 72 Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları-I  Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması. Varsa bir örneğinin öğrenciler gösterilmesi.  Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi  Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması  Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler, araştırmalar, problemler, stratejiler dereceli puanlama anahtarları, yazılar vb.).

73 Seher ULUTAŞ 73  Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla en iyi ürünün seçilmesi  Öğrencilerden, her öğrenme ürünüyle ilgili materyali seçmek için bir gerekçe göstermeleri ve çalışmalarını eleştirmelerinin istenmesi  Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi  Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması  Öğrencilere puanlama konusunda bilgi verilmesi Öğrenci ürün dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları-II

74 Seher ULUTAŞ 74 Öğrenci Ürün Dosyasının İçeriği-I Dosyanın “içindekiler” bölümü Önsöz, özet (ya da Özgeçmiş) (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?) Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar.

75 Seher ULUTAŞ 75 Her ürünün dosyaya konulmasının gerekçeleri için şu sorular sorulabilir: Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor? Bu çalışmanı neden ürün dosyana koymak istiyorsun? Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? Çalışmada hangi bölümler, kısımlar geliştirilmelidir? Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin? Neden bu çalışmayı seçtin? Bu çalışmanda en çok neyi beğendin? Burada senin için önemli olan ne? Bu, yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Öğrenci Ürün dosyasının değerlendirilme Ölçütleri Öğrenci Ürün Dosyasının İçeriği-II

76 Seher ULUTAŞ 76 Öğrenci Ürün Dosyası neler içerir? Öğretmen tarafından hazırlanan rehber Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları) Araştırmalar, problemler ve stratejiler Diyagramlar, fotoğraflar, resimler Video - kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler Grup ödevleri ve projeler Öğretmen anektodları Kelime geliştirme çalışmaları Öğrencilerin mektupları, şiirleri, raporları Bir kitap incelemesi Öğretmen kontrol listeleri Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler Değerlendirme kağıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimleri nasıl değerlendirileceğini gösteren kağıtlar)

77 Seher ULUTAŞ 77 Öğrenci Ürün Dosyası

78 Seher ULUTAŞ 78 TEŞEKKÜRLER


"Seher ULUTAŞ 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ SEMİNERİ 2007 YALOVA HAZIRLAYAN: SEHER ULUTAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları