Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seher Ulutaş. 2 Sununun İçeriği Eğitimde Değerlendirmenin Yeri Neden Ölçme ve Değerlendirme? Programların Ölçme ve Değerlendirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seher Ulutaş. 2 Sununun İçeriği Eğitimde Değerlendirmenin Yeri Neden Ölçme ve Değerlendirme? Programların Ölçme ve Değerlendirme."— Sunum transkripti:

1 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seher Ulutaş

2 2 Sununun İçeriği Eğitimde Değerlendirmenin Yeri Neden Ölçme ve Değerlendirme? Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılan Bazı Araç ve Yöntemler Performans Değerlendirme Performans Ödevleri Projeler Öz Değerlendirme/ Akran Değerlendirme Ürün Dosyaları (Dereceli Puanlama Anahtarları)

3 Seher Ulutaş3 Eğitimde Değerlendirmenin Yeri Eğitim Sistemi Girdiler Süreç Çıktılar (Eğitim Etkinlikleri) Değerlendirme

4 Seher Ulutaş4 Neden Ölçme ve Değerlendirme? Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek Öğrencilerin gelişimlerini izlemek Öğrencilerin gelişimlerine yönelik geri bildirimde bulunmak Öğrenme güçlüklerini belirlemek Öğretimin ve öğretim materyallerinin etkinliğini belirlemek

5 Seher Ulutaş5 Neden Ölçme ve Değerlendirme? Gelecekteki öğrenme süreçlerini planlamaya veri sağlamak Gelecekteki öğrenme süreçlerini planlamaya veri sağlamak Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak Öğretim programlarının yeterliliğini belirlemeye bilgi sağlamak Öğretim programlarının yeterliliğini belirlemeye bilgi sağlamak

6 Seher Ulutaş6 Değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görülür. Değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görülür. Öğrencilerin ezber bilgileri değil, üst düzey becerilerinin değerlendirilmesi hedeflenir. Öğrencilerin ezber bilgileri değil, üst düzey becerilerinin değerlendirilmesi hedeflenir.üst düzey becerilerininüst düzey becerilerinin Sadece öğrenme ürünü değil, öğrenme süreçleri de değerlendirilir. Sadece öğrenme ürünü değil, öğrenme süreçleri de değerlendirilir. Değerlendirme, öğrencilerin neyi bilmediğini değil, ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. Değerlendirme, öğrencilerin neyi bilmediğini değil, ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı-I

7 Seher Ulutaş7 Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı-II Not vermenin yanı sıra etkili ve zamanında geribildirime ağırlık vermeyi önemsemektedir. Not vermenin yanı sıra etkili ve zamanında geribildirime ağırlık vermeyi önemsemektedir. Öğrencinin gerçek yaşam durumlarını yansıtmasını, gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını gerektirir. Öğrencinin gerçek yaşam durumlarını yansıtmasını, gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını gerektirir.gerçek yaşam durumlarınıgerçek yaşam durumlarını Öğrencilerin karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini önemser. Öğrencilerin karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini önemser.

8 Seher Ulutaş8 Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı-III Ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra nasıl öğrenildiğini de belirlemeyi vurgular. Ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra nasıl öğrenildiğini de belirlemeyi vurgular. Değerlendirme sürecine öğrenciyi de katar. Değerlendirme sürecine öğrenciyi de katar. Öğrencileri değerlendirmek için farklı ölçme tekniklerinden yararlanmayı önerir. Öğrencileri değerlendirmek için farklı ölçme tekniklerinden yararlanmayı önerir. Klasik ölçme ve değerlendirmenin yanında yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanımını da önerir. Klasik ölçme ve değerlendirmenin yanında yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanımını da önerir.

9 Seher Ulutaş9 Geleneksel Yaklaşıma Göre Ölçme ve Değerlendirmede Öne Çıkan Beceriler Derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme Rutin problemleri çözebilme Bilgi ezberleme Yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarma

10 Seher Ulutaş10 Programlardaki Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Önem Kazanan Beceriler Okuduğunu anlama, kritik etme, yorumlama Bilgi toplama, analiz etme ve bir sonuca ulaşma Grafik ya da tablo halinde verilen bilgilerden sonuç çıkarma Gözlem yapma, gözlemlerden sonuca ulaşma Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözebilme Sahip olduğu bilgileri yeni durumlarda kullanabilme Araştırma yapma Öğrendikleri ile ger ç ek yaşam arasında ilişki kurma

11 Seher Ulutaş11 Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Yöntemleri Değerlendirme Yaklaşımı Araçları Geleneksel Araç ve Yöntemler Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, doğru yanlış testler; yazılı yoklamalar vb. Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar (Alternatif -Authentic) Performans görevleri, ürün dosyaları, projeler, öz değerlendirme vb.

12 Seher Ulutaş12 Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılan Bazı Araç ve Yöntemler Performans Değerlendirme Performans Ödevleri Projeler Öz Değerlendirme/ Akran Değerlendirme Ürün Dosyaları Dereceli Puanlama Anahtarları

13 Seher Ulutaş13 Performans Değerlendirme-I Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturduğu cevap ve ürünlerin değerlendirilmesidir. Öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. Süreç içine yayılmıştır, zamana bağlı değildir. Öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister.

14 Seher Ulutaş14 Performans Değerlendirme-II Öğrencilerin becerilerini “gerçek yaşam” ortamında değerlendirmeyi hedefler. Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanır. Performans görevlerinde, tek bir cevap yoktur. Görevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir. Başarılı bir değerlendirme yapmak için her performans görevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir. Performans değerlendirmek için en çok kullanılan araçlar; performans ödevleri, projeler, öğrenci ürün dosyaları, posterler vb.dir.

15 Seher Ulutaş15 Yapılacak Değerlendirmenin Performansa Dayalı Değerlendirme Olabilmesi İçin; Ürün: yazılı bir makale, kompozisyon, grafik çizme, deney düzeneği oluşturma, proje hazırlama, inceleme yazısı yazma vb. Gözlenebilir performans:Ürünün ortaya konmasında geçen süreç (bir ders veya bir dönem) takip edilerek geri bildirim verilmesi, değerlendirilmesi. Üst düzey düşünme becerileri: Öğrencilerin bilgiyi aynen aktarmalarından çok bilgiyi edinme, düzenleme, kullanma, kritik etme, yaratıcılığı kullanma vb. üst zihinsel süreçlere dönük olmalıdır. Grup çalışması ve sosyal beceriler: Grup çalışmasına yatkınlık, başkalarının fikirlerine önem verme, kendini ifade etme, sunum yapabilme vb. becerilerin gelişmesi beklenir. Disiplinler arası geçişin ve bilgi alış verişinin sağlanmış olması gereklidir.

16 Seher Ulutaş16 Performans Değerlendirme Sürecini Planlarken ve Uygularken Atılacak Adımlar Amacı açıkça ifade etme, neyi ölçeceğine karar verme Uygun görev tanımlama Performansın ölçütlerini açıkça belirleme Belirlenmiş ölçütlere göre dereceli puanlama anahtarını geliştirme

17 Seher Ulutaş17 Performans ödevi, öğrencinin gerçekleştirdiği ya da tamamladığı ve belirli performans ölçütlerine göre öğretmen, öğrenci ya da arkadaşları tarafından değerlendirilen etkinlik ya da ödevden oluşur. Performans görevi öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumları bağlamında kullanmalarını gerektirir.

18 Seher Ulutaş18 Neler Performans Ödevi Örnekleri Olabilir? Bir gazeteye makale yazma, Bir oyun düzenleme / planlama Bir tiyatro oyununa eleştiri yazma, Bir oyun için sahne ve kostüm hazırlama, Bir ev planı çizme, Bir müzik parçası çalma, Bir dans sergileme, Yörelerini tanıtan bir turistik broşür hazırlama, Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb.

19 Seher Ulutaş19 Performans Ödevi Örnekleri

20 Seher Ulutaş20 AÇIK UÇLU SORULAR.

21 Seher Ulutaş21 Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalarıdır. Proje

22 Seher Ulutaş22 Proje Proje geliştirme süreci uzun, karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu ödevler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç, bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

23 Seher Ulutaş23 Proje Örnekleri

24 Seher Ulutaş24 Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric) Öğrenci performansını tanımlayan ölçütleri içeren ve bu ölçütlerle birlikte farklı seviyedeki performansı puanlamaya yarayan bir araçtır. Dereceli puanlama anahtarı, öğrencilerin sınavlarını, dosyalarını, ödevlerini veya performanslarını değerlendirmek için geliştirilmiş ölçütleri içerir.

25 Seher Ulutaş25 Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları I Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi, Ne tür puanlama anahtarı kullanılacağına karar verilmesi Ölçütlerin tanımlanması. Davranış, ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazılır. Burada önemli olan yeterlik düzeylerini tanımlamak ve düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir.

26 Seher Ulutaş26 Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları II Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanması, Taslak üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması için öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınması Uygulamadan sonra tutarlık ve güvenirliğin belirlenmesi

27 Seher Ulutaş27 Dereceli Puanlama Anahtarının Hazırlanmasına Yönelik Bazı Öneriler Dereceli puanlama Anahtarlarında çok genel ölçütler kullanılmamalıdır. İşlevsel olmayan detaylara yer verilmemelidir. Sınırlı sayıda boyuta ya da özelliğe odaklanmak gerekir. Anahtar nitelikte, öğretilebilir ölçütler kullanılmalıdır. Ölçülebilir ölçütler kullanılmalıdır. Tanımlayıcılar dikkatlice seçilmelidir. Dörtlü bir performans düzeyi kullanmak daha işlevseldir. Düzeyler arasındaki uzaklık eşit tutulmaya çalışılmalıdır. Gerektiğinde, dereceli puanlama anahtarının ölçütlerinin belirlenmesi sürecine öğrencilerin de katılımı sağlanmalıdır.

28 Seher Ulutaş28 Sözel projeler (sınıf tartışması, rol oynama, görüşme, sözel sunular, hikaye, anlatma, münazara vb.) Sözel projeler (sınıf tartışması, rol oynama, görüşme, sözel sunular, hikaye, anlatma, münazara vb.) Ürünler (koleksiyon ya da sergi, broşür hazırlama, poster hazırlama, gazete çıkarma vb.) Ürünler (koleksiyon ya da sergi, broşür hazırlama, poster hazırlama, gazete çıkarma vb.) Deney raporları, grafik çizme, problem çözme, proje hazırlama vb. Deney raporları, grafik çizme, problem çözme, proje hazırlama vb. Araştırma ve yazı çalışmaları (mektup, dilekçe, hikaye, kompozisyon yazma) Araştırma ve yazı çalışmaları (mektup, dilekçe, hikaye, kompozisyon yazma) Sanatsal çalışmalar Sanatsal çalışmalar Dereceli Puanlama Anahtarları Ne Tür Etkinliklerin Değerlendirilmesinde Kullanılır?

29 Seher Ulutaş29 Dereceli Puanlama Anahtarı Amaca Göre; 1. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı Bütüncül dereceli puanlama anahtarı, öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak, parçalarını dikkate almadan, puanlamasıdır. Bütüncül dereceli puanlama anahtarları, öğrencinin performansına ilişkin daha genel bir bilgi sağlamasına karşın, daha az zaman ve emek alır.

30 Seher Ulutaş30 Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı Örneği PuanÖlçütler 4 Konuyu tümüyle iyi anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklenmiştir. Konuyu farklı örneklerle açıkladı. Olaylar arsında farklı bağlantılar kurdu. Konuyla ilgili çelişkili açıklama yapılmadı. 3Konuyu anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklenmişti fakat yeterli değildi. Yazılı açıklamalar yeterliydi. 2Konunun çoğunu anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler desteklenmişti fakat yeterli değildi. Anlatımda çelişkili açıklamalar yapıldı. 1Konunun birazını anladığını gösterdi. Örnekler yeterli değildi. Önemli eksikler var.

31 Seher Ulutaş31 2. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı Analitik dereceli puanlama anahtarı, önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Analitik dereceli puanlama anahtarı, önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Analitik dereceli puanlama anahtarları aracılığıyla, öğrencilerin performanslarına ilişkin olarak daha ayrıntılı bilgi elde edilir. Analitik dereceli puanlama anahtarları aracılığıyla, öğrencilerin performanslarına ilişkin olarak daha ayrıntılı bilgi elde edilir. Bu, aynı zamanda öğrencinin zayıf ve güçlü yanlarını gösteren bir profil sağlar. Bu, aynı zamanda öğrencinin zayıf ve güçlü yanlarını gösteren bir profil sağlar.

32 Seher Ulutaş32 Harita İçin Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı

33 Seher Ulutaş33 Öz Değerlendirme Öğrencilerin kendi katılımlarını, süreçlerini ve ürünlerini değerlendirmeleridir. Öğrencilerin okulda yaptıkları çalışmaları, nasıl düşündüklerini ve nasıl yaptıklarını değerlendirmelerini gerektirir.

34 Seher Ulutaş34 Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. Öğrencilere değerlendirme sürecinin bir parçası oldukları duygusunu verir. Öğrencilere değerlendirme sürecinin bir parçası oldukları duygusunu verir. Öğrencilerde motivasyonu artırır. Öğrencilerde motivasyonu artırır. Öğrencilerin kendi öğrenmeleri konusunda sorumluluk almaları yönünde cesaretlendirir. Öğrencilerin kendi öğrenmeleri konusunda sorumluluk almaları yönünde cesaretlendirir. Kendilerine dışarıdan bakma yetisi geliştirir. Kendilerine dışarıdan bakma yetisi geliştirir. Öğrencinin Kendini Değerlendirmesinin Avantajları

35 Seher Ulutaş35 Öz Değerlendirme Formları Örnekleri

36 Seher Ulutaş36 Akran Değerlendirme Akran değerlendirme, gruptaki öğrencilerin belli ölçütler çerçevesinde birbirlerini değerlendirme sürecidir. Akran değerlendirme, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlar. Öğrenciler, arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri de gelişir. Değerlendirmeye temel oluşturan beceri ve ölçütlerin saptanması konusunda öğrenciye bakış açısı sağlar.

37 Seher Ulutaş37 Akran Değerlendirme

38 Seher Ulutaş38 Akran Değerlendirme Formu Örneği

39 Seher Ulutaş39 Öğrenci Ürün Dosyası(Portfolyo) Öğrencilerin zaman içindeki çalışmalarının sistemli olarak bir araya getirilmesidir. Öğrenci Ürün Dosyası, ö ğrencilerin gelişimi hakkında bilgi veren dokümanların toplandığı dosyadır.

40 Seher Ulutaş40 Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlamanın Amacı- I Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak, Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak, yeni bir değerlendirme yöntemi geliştirmek, Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek, Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak, Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak,

41 Seher Ulutaş41 Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlamanın Amacı-II Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek, Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek, Aile ile iletişimi sağlamak, Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak, Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek, Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek, Yazma, okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak, Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların çalışmasını teşvik etmek.

42 Seher Ulutaş42 Öğrenci Ürün Dosyasının Hazırlanma Aşamaları Öğrenci ürün dosyasının amacının belirlenmesi Ürün dosyası politikası belirlemek Dosyanın hazırlanması ile ilgili hedefler belirleme (Örneğin, okuduğunu anlama, yeni veya özgün ürünler yaratma, yorum yapma, Türkçeyi doğru ve etkili kullanma vb.) Öğrenci ürün dosyasında bulunacak çalışmaların seçilmesi Öğrenci ürün dosyasındaki çalışmalara ait değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi Çalışmalara ilişkin kayıtların tutulması Ailelerle iş birliği yapılması

43 Seher Ulutaş43 Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları-I Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması. Varsa bir örneğinin öğrenciler gösterilmesi. Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler, araştırmalar, problemler, stratejiler dereceli puanlama anahtarları, yazılar vb.).

44 Seher Ulutaş44 Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla en iyi ürünün seçilmesi Öğrencilerden, her öğrenme ürünüyle ilgili materyali seçmek için bir gerekçe göstermeleri ve çalışmalarını eleştirmelerinin istenmesi Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması Öğrencilere puanlama konusunda bilgi verilmesi Öğrenci ürün dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları-II

45 Seher Ulutaş45 Öğrenci Ürün Dosyasının İçeriği-I Dosyanın “içindekiler” bölümü Önsöz, özet (ya da Özgeçmiş) (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?) Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar.

46 Seher Ulutaş46 Her ürünün dosyaya konulmasının gerekçeleri için şu sorular sorulabilir: Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor? Bu çalışmanı neden ürün dosyana koymak istiyorsun? Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? Çalışmada hangi bölümler, kısımlar geliştirilmelidir? Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin? Neden bu çalışmayı seçtin? Bu çalışmanda en çok neyi beğendin? Burada senin için önemli olan ne? Bu, yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Öğrenci Ürün dosyasının değerlendirilme Ölçütleri Öğrenci Ürün Dosyasının İçeriği-II

47 Seher Ulutaş47 Öğrenci Ürün Dosyası neler içerir? Öğretmen tarafından hazırlanan rehber Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları) Araştırmalar, problemler ve stratejiler Diyagramlar, fotoğraflar, resimler Video - kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler Grup ödevleri ve projeler Öğretmen anektodları Kelime geliştirme çalışmaları Öğrencilerin mektupları, şiirleri, raporları Bir kitap incelemesi Öğretmen kontrol listeleri Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler Değerlendirme kağıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimleri nasıl değerlendirileceğini gösteren kağıtlar)

48 Seher Ulutaş48

49 Seher Ulutaş49 Öğrenci Ürün Dosyası

50 Seher Ulutaş50 TEŞEKKÜR EDERİM


"1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seher Ulutaş. 2 Sununun İçeriği Eğitimde Değerlendirmenin Yeri Neden Ölçme ve Değerlendirme? Programların Ölçme ve Değerlendirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları