Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU. 2 1 - YEN İ S İ STEMAT İ K ve KOD İ F İ KASYON oTam ve dar mükellefiyet esasında vergilendirmeye ilişkin hükümler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU. 2 1 - YEN İ S İ STEMAT İ K ve KOD İ F İ KASYON oTam ve dar mükellefiyet esasında vergilendirmeye ilişkin hükümler."— Sunum transkripti:

1 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

2 2 1 - YEN İ S İ STEMAT İ K ve KOD İ F İ KASYON oTam ve dar mükellefiyet esasında vergilendirmeye ilişkin hükümler ayrı bölümde düzenlenmiş, Kanunun kendi içinde bütünlüğü sağlanmış, oKurum kazancına yönelik hükümler Kurumlar Vergisi Kanunu’nda toplanmış, Gelir Vergisine yapılan atıflar azaltılmaya çalışılmıştır. oKanun>Kısım >Bölüm şeklinde tasnif edilerek, o -Madde 1-, 2-, 3- o -Fıkra (1), (2), (3) o -Bent a), b), c) o -Alt bent 1), 2), 3) oolarak numaralandırılmıştır.

3 3 3 - BEL İ RS İ Z VE İ HT İ LAFLI KONULARDA AÇIKLIK GET İ R İ LD İ oÖrtülü sermaye ve örtülü kazanç (transfer fiyatlandırması) konularında uluslararası standartlara uygun objektif kriterler getirildi. Böylece belirsizlik ortadan kaldırıldı. oBu müesseselere işlerlik kazandırıldı. oYurtdışı inşaat onarma işleri için ilgili ülke mevzuatı gereğince zorunlu olarak kurulan iştiraklerin kazançları da istisna kapsamına alındı.

4 4 2 – KANUNDA VERGİ TABANININ GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELERE YER VERİLDİ oVergi oranları aşağı çekildi. oMuafiyet ve istisnaların kapsamı daraltıldı, o - Kantinler o - Kooperatifler gibi oVergi güvenlik müesseseleri geliştirildi. o - Kontrol edilen yabancı şirket, o - Örtülü sermaye, o - Transfer fiyatlandırması suretiyle örtülü kazanç dağıtımı, o - Vergi cennetleriyle mücadele gibi

5 5 3 - KURUMLAR VERGİSİ ORANI oKurumlar vergisi oranı %30’dan %20’ye indi oÖzel hesap dönemi 2006 yılı içinde biten kurumlar 2005 yılındaki aylar için %30 2006 yılındaki aylar için %20 uygulayacak, toplam tutarı 12’ye bölerek uygulanacak kurumlar vergisi bulunacaktır. (Geçici madde 1/6) oKurumlar vergisi oranında yapılan indirim sonucu kurumlardan kar payı elde eden ortakların nihai vergi yükü aşağıya çekildi. oKurumlardan elde edilen kar paylarında vergi yükü ortağın niteliğine bakılmaksızın % 32 olmaktadır. Dağıtılmayan kazançlarda bu vergi %20’de kalmaktadır. o Dağıtılan kar paylarından % 15 oranında tevkifat yapılmaktadır. (22.07.2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

6 6 4 - ÖZEL HESAP DÖNEMLERİNDE UYGULANACAK KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI DÖNEM BEYANNAME VERME SÜRESİ ORAN 1 Nisan 2005-31 Mart 20061-25 Temmuz 2006% 27 1 Mayıs 2005-30 Nisan 20061-25 Ağustos 2006% 26 1 Haziran 2005-31 Mayıs 20061-25 Eylül 2006% 25 1 Temmuz 2005-30 Haziran 20061-25 Ekim 2006% 25 1 Ağustos 2005-31 Temmuz 20061-25 Kasım 2006% 24 1 Eylül 2005-31 Ağustos 20061-25 Aralık 2007% 23 1 Ekim 2005-30 Eylül 20061-25 Ocak 2007% 22 1 Kasım 2005-31 Ekim 20061-25 Şubat 2007% 21 1 Aralık 2005-31 Kasım 20061-25 Mart 2007% 20

7 7 5 - ORTAKLARIN VERGİ YÜKÜ Tam Mükellef Gerçek Kişi Dar Mükellef Gerçek Kişi Dar Mükellef Kurum Kurum Kazancı100 Hesaplanan Kurumlar Vergisi(20) Dağıtılacak Brüt Temettü80 Gelir Vergisi Kesintisi %15(12) Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tutar40-- Beyan Edilecek Temettü40-- Hesaplanan Gelir Vergisi %3514-- Mahsup Edilecek Gelir Vergisi(12)-- Ödenecek Gelir Vergisi (14 - 12)2-- Toplam Vergi Yükü34 (20+12+2)32 (20+12) Ele Geçen66 (100-34)68 (100-28)68 (100-32)

8 8 6 – GEÇİCİ VERGİ ORANI (1) oGeçici vergi, kurumlar vergisi oranında uygulanacağında %20 oranında hesaplanacaktır. oBirinci geçici vergi (Ocak-Mart) dönemine ait geçici vergi %30 oranına göre hesaplanıp ödendi. Sonraki dönemlere ait geçici verginin %20 Oranında hesaplanıp ödenmesi gerekir. o%20 oranındaki geçici vergi, 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacağından, birinci geçici vergi döneminde, ödenen geçici verginin, müteakip dönemler için hesaplanan geçici vergiden mahsup edilmesi gerekir. o2006 yılı içinde biten özel hesap döneminin geçici vergi dönemlerinde de aritmetik ortalamaya göre hesaplanan kurumlar vergisi oranı esas alınmıştır.

9 9 6 – GEÇİCİ VERGİ ORANI (2) DÖNEM BEYANNAME VERME SÜRESİ ORAN I. Geçici Vergi Dönemi 10 Mayıs 2006%30 Uygulandı II. Geçici Vergi Dönemi 10 Ağustos 2006%20 III. Geçici Vergi Dönemi 10 Kasım 2006%20 IV. Geçici Vergi Dönemi 10 Şubat 2007%20

10 10

11 11 7 - MUAFİYETLER (1) oKurumlar Vergisi Kanunu dışında özel Kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. (Md: 35) oMuafiyet ve istisnalar, ancak Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanununda düzenleme yapılması halinde uygulanacaktır. o01.01.2007 tarihinden önce özel kanunlarda yer alan kurumlar vergisine ilişkin muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler geçerlidir. (Geçici madde 1/10) Ancak bu tarihten sonra özel Kanunlarla yapılan düzenlemeler geçersizdir. oİktisadi nitelik taşıyan ve piyasa ekonomisinde rekabet eşitliğini bozan muafiyetler sınırlandırılmıştır.

12 12 7 –KALDIRILAN MUAFİYETLER (2) Trafik Kanunu uyarınca kağıt ve plaka satışı yapan müesseseler, oil özel idareleri, belediye ve köyler ile bunların kurmuş oldukları birliklere ait elektrik, havagazı ve soğuk hava deposu işletmeleri. oBelediyelerin, şehir şebeke suyu satışı kurumlar vergisinden muaf olacak, şişe ve damacana ile satılan kaynak suyu satışı kurumlar vergisine tabi olacak oBelediyelerin belediye sınırları içinde faaliyet gösteren yolcu taşıma işletmeleri eskiden olduğu gibi kurumlar vergisinden muaf olacak oAncak köylere ait soğuk hava deposu işletmeleri yine muaf olacaktır.

13 13 7 –KALDIRILAN MUAFİYETLER (2) o Kantinlere ilişkin muafiyet, sadece askeri kışlalardaki kantinler için muhafaza edilmiştir. o Askeri Kantinde sadece kışladaki askerlerin günlük ihtiyacı olan kısıtlı malların satılması gerekir. o Okul kantinleri daha önce olduğu gibi kurumlar vergisinden muaftır. o Vakıf üniversiteleri Yükseköğretim Kanununun 56 ncı maddesi gereğince devlet üniversitelerine tanınan istisna ve muafiyetlerden aynen yararlanacaklarından kurumlar vergisinden muaf olacaklardır. Okul ücretine yemek bedelinin de dahil olması halinde yemek bedeli vergilendirilmeyecektir. Vakıflara ait özel ilkokul ve orta öğretim kurumları kurumlar vergisine tabi olacaktır.

14 14 7 –KOOPERATİFLERİN MUAFİYETİ YENİDEN DÜZENLENDİ(1) oTüketim ve taşımacılık kooperatiflerinin muafiyeti kaldırıldı. (Madde 4/k) oYapı Kooperatiflerinin muafiyetinde ilave şartlar getirildi. Buna göre, yapı kooperatiflerinde muafiyetin uygulanabilmesi için ana sözleşmelerinde bulunması gereken hususlar dışında aşağıdaki şartlar da aranacaktır. oYapı Kooperatifin kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar, kooperatif yönetim ve denetim kurullarında aşağıdaki kişiler yer almayacaktır;

15 15 7 –KOOPERATİFLERİN MUAFİYETİ YENİDEN DÜZENLENDİ(2) -- İnşaat işini üstlenen müteahhit, -- İnşaat işini üstlenen müteahhit tüzel kişi ise temsilcisi, --Müteahhitin ilişkili olduğu kişiler (ilişkili olduğu kişiler Kanununun 13/2 inci maddesinde kurum ve ortaklarının ilgili olduğu kişiler, kurumun denetim ve sermayesi bakımından nüfuzu altında bulunan kişiler, ortaklar, ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları) --Yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlar.

16 16 7 - KOOPERATİFLERİN MUAFİYET ŞARTLARI(2) oİnşa edilen konut veya işyerinin bitim tarihine kadar yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif adına tescil edilmiş olmalıdır. Arsa tapusunun veya yapı ruhsatının kooperatif birlik veya merkez birliğinde olması halinde bu şart yerine gelmiş kabul edilecektir. oYapı kooperatiflerinin, kendilerine ait arsaları kat karşılığı vermeleri, her bir ortak için bir konut veya işyeri elde etmeleri şartıyla ortak dışı işlem sayılmamaktadır. Böylece kooperatiflerin muafiyeti devam edecektir. oKooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olmak için üst birliklere üye olma şartı, Kooperatifler Kanununda yer alan özel hüküm nedeniyle devam edecektir.

17 17 7 - KOOPERATİFLERİN MUAFİYET ŞARTLARI(3) oSosyal tesislerin kat karşılığı inşa ettirilmesi muafiyet şartlarını ihlal etmez, kooperatif işletirse ortak dışı işlem sayılıp kurumlar vergisine tabi tutulur. oKooperatif aidatlarının bankada tutularak bankada tutularak faiz alınması ve stopaja tabi olması, muafiyeti ihlal etmez. oKooperatifin fazla konut, işyeri veya sosyal tesisleri kiraya vermesi ortak dışı işlem olup, kooperatif kurumlar vergisine tabidir. Ancak kooperatifin geliri sadece stopaja tabi mevduat faizi ve gayrimenkul sermaye iradı ise yıllık beyanname verilmez.

18 18 8 - İSTİSNALAR YENİDEN DÜZENLENDİ İŞTİRAK KAZANCI İSTİSNASI oKurumlar, tam mükellef statüsünde olan başka bir kurumdan kar payı elde ettiklerinde, bu kazanç üzerinden kurumlar vergisi ödemeyeceklerdir. Kar payını alan kurumun tam ve dar mükellef olması önem arzetmiyor. oYatırım fonu katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları bu istisnadan yararlanamıyor. oTam mükellef statüsünde olan başka bir kurumun karına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde edilen kar payları da kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. oDağıtılan kar payının dağıtım yapan kurumda kurumlar vergisinden istisna edilmiş olması iştirak kazancı istisnası uygulamasını etkilemez.İstisna uygulaması için belli bir oranda iştirak etme şartı aranmamaktadır.

19 19 9 - YURT DI Ş INDAK İ ANON İ M VE L İ M İ TED Şİ RKETLERDEN ELDE ED İ LEN İŞ T İ RAK KAZANÇLARINA İ L İŞ K İ N İ ST İ SNA (1) 5/1-b oYurt dışı iştirak edilen kurum anonim veya limited şirket statüsünde olmalı. oİştirak edilen kurumun kanuni veya iş merkezi yurt dışında olmalı. oYurt dışı şirkete en az iştirak oranı %25’ten ödenmiş sermayenin %10’a düşürüldü. oİştirak kazancının elde edildiği elde edildiği tarih itibariyle, iştirak payı en az bir yıl süre ile elde tutulmalı. oRüçhan hakkı kullanılarak veya sermaye artırımı nedeniyle bedelsiz edinilen hisselerde elde tutma süresinin belirlenmesinde, sahip olunan eski hisse senetlerinin iktisap tarihi esas alınacaktır.

20 20 9 - YURT DIŞINDAKİ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDEN ELDE EDİLEN İŞTİRAK KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA (2) oİştirak edilen kurum kazancı üzerinde doğduğu ülkede taşıması gereken en az vergi yükü, %20’den %15’e indirildi. oVergi yükü hesabında iştirak edilen kurumun bulunduğu ülkede kazanç üzerinden ve dağıtım sırasında ödenen kurumlar vergisi ve gelir vergisi dikkate alınacaktır. Bu kurumun başka ülkelerde ödediği vergiler dikkate alınmayacaktır. Geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonraki kazanç vergi yükü hesabında dikkate alınacak, karşılık ve yedek akçeler dağıtılabilir kara dahil olacaktır. Kanunen kabul edilmeyen giderler ise harcama yapılmış olduğundan dağıtılabilir kazanca dahil edilmeyecektir.

21 21 9 - YURT DIŞINDAKİ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDEN ELDE EDİLEN İŞTİRAK KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA (3) oİştirak edilen şirketin esas faaliyet konusunun finansal kiralama dahil finansman temini veya sigorta hizmetlerinin sunulması veya her çeşit menkul kıymet yatırımı olması durumunda iştirak edilen bu şirketin bulunduğu ülkede en az Türkiye’deki kurumlar vergisi oranında vergi ödemiş olması halinde istisna uygulanacaktır. oİştirak kazancı, elde edildiği yıla ait kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmelidir.

22 22 10 - YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARI İSTİSNASI (3) (Madde 5/g) oKurumların yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kazançlara ilişkin istisna şartları hafifletilmiştir. oKazancın doğduğu ülkede taşıması gereken en az vergi yükü %20’den %15’e indirildi. oİstisna, esas faaliyet konusu finansal kiralama dahil finansman temini, sigorta hizmetleri veya her çeşit menkul kıymet yatırımı olan kurumların kazançlarının bulunulan ülkede en az Türkiye’deki kurumlar vergisi oranında vergi ödenmiş olması şartıyla uygulanacaktır. oYurt dışı şube kazanç; kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar Türkiye’ye getirilecektir. oVergi yükü yurt dışı iştirak kazançlarındaki açıklamalara göre bulunacaktır.

23 23 11 – TAM MÜKELLEF ANON İ M Şİ RKETLER İ N YURT DI Ş I İŞ T İ RAK H İ SSELER İ N İ N ELDEN ÇIKARILMASINDAN DO Ğ AN KAZANCA İ L İŞ K İ N İ ST İ SNA (Madde 5/c) oTam mükellef uluslararası holding şirketlerinin; yurt dışı anonim veya limited şirket niteliğindeki iştiraklerine ait iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları da aşağıdaki şartlarla istisna kapsamına alındı. oTam mükellef şirketin; nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının %75 veya daha fazlasının kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim veya limited şirketlerin sermayesine iştirakten oluşması oBu düzeydeki bir iştirak yapısının kazancın elde edildiği tarih itibariyle kesintisiz olarak bir yıl süre ile var olması oYurt dışındaki şirketlerin her birinin sermayesine en az %10 oranında iştirak edilmesi (%75 aktif toplamında zorunlu) oİştirak hissesinin elden çıkarıldığı tarih itibarıyla en az 2 tam yıl süreyle aktifte yer alması

24 24 11 - GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI (1) (Madde 5/e) oGayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası bazı değişikliklerle muhafaza edildi. oKurumların, en az 2 tam yıl süreyle (730 gün) aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. oSatış kazancının %25’i vergiye tabi kazanca dahil edilecektir. oİstisnanın uygulanmasında sermayeye ekleme şartı kaldırılmıştır. oSatışın yapıldığı dönemde istisna uygulanacaktır.

25 25 11 - GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI (2) - (Madde 5/e) oVadeli satışlarda, istisnadan satışın yapıldığı yılda yararlanmak mümkündür. Bu durumda, satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi gerekmektedir. oİzleyen ikinci yılın sonuna kadar tahsilat yapılmazsa, yapılmayan tahsilatın istisna uygulanan kazanca isabet eden kısmı dolayısıyla ödenmemiş olan vergiler ziyaa uğramış sayılır.

26 26 11 - GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI (3) - (Madde 5/e) oSatış sonucu elde edilen kazancın istisnadan yararlandırılan kısmının izleyen 5 yılın sonuna kadar özel bir fon hesabında tutulması gerekir. Kazancın tamamının fona alınma şartı aranmayacaktır. Mükellef isterse istisnadan kısmi olarak da yararlanabilir. o5 yıl içerisinde bu fon sadece sermayeye ilave edilebilir. oFon hesabının sermayeye ilave dışında bir hesaba aktarılması veya işletmeden çekilmesi veya işletmenin tasfiyesi halinde zamanında alınmayan vergiler ziyaa uğramış sayılır.

27 27 11 - GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI (4) (Madde 5/e) oİstisnadan yararlanacak kurumun menkul kıymet ve taşınmaz ticareti ile uğraşmaması gerekir. oSatış bedeli nakit karşılığı olmaz ise istisna uygulanmaz. Ancak, borç karşılığı satışta uygulanır. Satış bedelinin altın, Devlet tahvili, Hazine bonosu, İMKB’de işlem gören hisse senedi, tahvil ve bono ile tahsili de nakit olarak kabul edilir. oKooperatifler, satış bedelini amaçlarına harcamak şartıyla istisnadan yararlanır. oSatış vaadi halinde, satış gerçekleşmediğinden istisna uygulanmaz. oİstimlaklerde, aynı şartlarla istisna uygulanır. Mahkeme kararı ile satışı izleyen ikinci yılın sonuna kadar alınan tezyidi bedeller için de istisna uygulanır.

28 28 11 - GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI (5) (Madde 5/e) o5 yıllık süre dolmadan işletmenin tasfiyesi halinde fonda duran kazanç tasfiye karına dahil edilerek vergilendirilir. oKurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir, tam ve kısmi bölünme hallerinde istisnanın uygulanması devam edecek ayrıca bu şekilde devreden taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışında 2 yıllık sürenin hesabında eski şirketteki iktisap tarihi esas alınacak. oBedelsiz olarak ve rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle iktisap edilen iştirak hisselerinde iki yıllık sürenin hesabında eski hisselerin iktisap tarihi esas alınır. oİnşa halindeki binaların satışında, arsaya isabet eden kazanç diğer şartlar varsa istisnadan yararlanacaktır. Ancak bina tamamlanır, cins tahsisi yapılır ve 2 yıl süre sonra satılırsa tamamı için istisna uygulanır.

29 29 12 - BANKALARA VE TMSF’YE BORÇLU KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN BU KURUMLARA DEVRİNDEN SAĞLANAN KAZANÇLARDA İSTİSNA oBankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin; taşınmaz ve iştirak hisselerinin, kurucu ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının bu borçlara karşılık bankalara veya Fona devrinden sağlanan hasılatın, bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı istisnadan yararlanmaktadır. oİstisna, icra ve iflas kanununa göre kanuni takibe alınmış veya TMSF’ye olan borçlar için yapılan devirlerde uygulanır. İstisnadan, borçlular, kefiller ile bu kurumlar adına ipotek veren kurumlar yararlanacaktır. oBankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75’lik kısmı, kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

30 30 13 - YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT İŞLERİ İLE TEKNİK HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (KVK/5-1/H) oKurumların yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağladıkları ve Türkiye’de sonuç hesaplarına intikal ettirdikleri kazançlarının, kurumlar vergisinden istisna edilmesine devam edilmektedir. oBu konuda herhangi bir koşul aranmamaktadır. oYurt dışındaki inşaat ihalesini alan kurumların, bu işe ilişkin proje gibi teknik hizmetleri ister yurt içinde ister yurt dışında yapsın teknik hizmetlere ilişkin kazanç istisnadan yararlandırılacaktır. oKurumların yurt dışında yaptıkları bir inşaat ve onarım işinin olmaması halinde ancak yurt dışında bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla yaptıkları teknik hizmetlerden sağladıkları kazançlar istisnadan yararlanacaktır.

31 31 13 - YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT İŞLERİ İLE TEKNİK HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (KVK/5-1/H) oİstisna uygulamasında, yurt dışı kazançların Türkiye’ye getirilme zorunluluğu bulunmamaktadır. oYurt dışında yapılan inşaat işlerinde kullanılmak üzere alınmış krediler için, inşaat işinin sona ermesinden sonra ödenen faiz ve kur farkları, yabancı ülkede bunları ödeyecek işyerinin kalmaması ve söz konusu inşaat işinden elde edilen hasılatın inşaata harcanan kredi kadar kısmının Türkiye’ye getirilmesi halinde, Türkiye’deki merkezin kazancından gider olarak indirebilir. oAmortismana tabi iktisadi kıymetlerin, inşaat işleri için yurt dışına götürülmesi halinde, Türkiye’de amortisman ayrılmayacak, işin bitiminde yurda getirilmesini takiben amortisman kaldığı yerden ayrılmaya devam edecektir.

32 32 14 – E Ğİ T İ M VE REHAB İ L İ TASYON TES İ SLER İ İ ST İ SNASI (1) (KVK-mad:5/1) o625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında yer alan okul öncesi eğitim, ilköğretim okulu, ortaöğretim okullarının işletilmesinden sağlanan kazançlar, oBakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar istisna kapsamındadır. oİstisna uygulaması tesis bazında yapılır. oİstisna eğitim hizmetlerinden sağlanan kazanca uygulanacak. Konaklama ve yemek hizmeti de verilmesi halinde, söz konusu hizmetlerin okulda verilmesi ve bedelin okul ücretine dahil olduğu durumda elde edilen kazanç ayrım yapılmaksızın istisna edilecek.

33 33 14 – E Ğİ T İ M VE REHAB İ L İ TASYON TES İ SLER İ İ ST İ SNASI (2) (KVK-mad:5/1) oOkuldaki büfe, kantin, kafeterya, kitap satış gelirleri istisna kapsamında değildir. Yemek hizmetinin dışardan satın alınması istisnanın uygulanmasına engel değildir. oÜniversiteye hazırlık, kolejlere hazırlık, bilgisayar, sürücü kursu, dans, mankenlik, spor kursları kazançları istisnaya konu olamaz. oİstisna vergilendirme dönemi için uygulanır. Bu konuda Maliye Bakanlığına Başvurulması gerekir. Eğitim tesislerinin devri halinde devralan kurum, kalan süre için yararlanır.

34 34 15 - MATRAHIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDER, ZARAR MAHSUBU VE DİĞER İNDİRİMLER oKurum kazancından indirilecek giderler, zarar mahsubu ya da beyanname üzerinde gösterilerek indirim konusu yapılan unsurlar ayrı maddelerde düzenlenmiştir. oZararların 5 yıl içinde indirilebilmesine ilişkin hüküm korunmuştur. oGünün koşulları ve gereklerine göre bir takım giderlerin indirimi mümkün hale getirilmiştir. Örnek deprem hasar karşılıkları. oİlgili dönemde matrahın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan diğer indirimlerden, Ar-Ge hariç diğerleri sonraki yıllara devredilemeyecektir. oDevralınan veya bölünen kurum zararlarının indirilebilmesine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

35 35 16 - DEVRALINAN VEYA BÖLÜNEN KURUM ZARARLARININ İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER YENİDEN DÜZENLENDİ (1) oKanunun 20 nci maddesi çerçevesinde oDevralınan kurumların devir tarihi itibariyle özsermayelerini aşmayan zararları kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirilebilecek oTam bölünmede, bölünen kurumdaki devralınan özsermayesini aşmayan ve devralınan kıymetle orantılı zararlar indirim konusu yapılabilecek oÖzsermaya kavramı olarak Vergi Usul Kanununun 192 nci maddesine göre; aktif (Mevcutlar+Alacaklar) toplamı ile borçlar arasındaki farktır. Örtülü sermayenin negatif veya sıfır olması durumunda devralınan veya bölünün kurum zararı yeni kurumda indirilemez. oDevralınan ve bölünen kurum zararlarının indirim konusu yapılabilmesi için ayrıca aşağıdaki şartlara uyulması gerekir.

36 36 16 - DEVRALINAN VEYA BÖLÜNEN KURUM ZARARLARININ İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER YENİDEN DÜZENLENDİ (2) oSon beş yıla ait kurumlar vergisi beyannameleri kanuni süresinde verilmelidir. oDevralınan kurum faaliyetine en 5 yıl süreyle devam etmelidir.

37 37 17 – AR-GE İ ND İ R İ M İ (1) oKurumlar AR-GE harcamalarını aktifleştirip proje sonunda bir gayri maddi hak ortaya çıkması halinde, amortisman yoluyla itfa etmeleri gerekir. oAyrıca AR-GE harcamalarının %40’ı oranında hesaplayacakları AR-GE indirimini beyanname üzerinde indirim konusu yapılacaktır. Geçici vergi dönemlerinde de bu indirim yapılabilecek. oKazanç yetersizliği nedeniyle indirilemeyen AR-GE indirimi sonraki hesap dönemlerine devreder. oAR-GE projesinden vazgeçilmesi veya bir gayrimaddi hak ortaya çıkmaması durumunda aktifleştirilen tutarlar doğrudan gider yazılır. oAR-GE faaliyeti esas itibariyle dönemlerin son bulduğu ve ilk üretimin yapıldığı aşamada sona erer.

38 38 17 – AR-GE İ ND İ R İ M İ (2) oAR-GE harcamaları; ilk madde ve malzeme gideri, personel gideri, genel gider, dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi, resim ve harçlar, amortisman ve finansman giderleridir. oAR-GE indiriminden yararlanacaklar, indirimin uygulanmasına başlayacağı geçici vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar, Gelir İdaresi Başkanlığına başvurmaları gerekir. oMükellef, projenin TÜBİTAK tarafından incelenmesi için proje bütçesinin %0,03’ü oranında 15.000-YTL geçmemek üzere anılan kuruluşa yatırması zorunludur. oAR-GE indiriminin YMM tasdik raporuna bağlanması gerekir.

39 39 18 –SPONSORLUK HARCAMALARI İNDİRİMİ (KVK Mad: 10) o3289 ve 38/3 sayılı Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının amatör spor dallarında tamamı, profesyonel spor dallarında %50’si indirim konusu yapılabilir. oSponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan sosyal amaçlı harcamalar olup reklam harcamalarından ayrılır. oSponsor kuruluşunun adının geçmesi suretiyle; spor organizasyonları salon, tesis kira bedelleri, sporcuların seyahat, ikamet ve iaşe giderleri, spor malzemeleri bedeli, spor tesisleri için yapılan harcamalar, sporcu bonservis bedeli, sporculara ödenen primler sponsorluk harcamalarıdır. Firma amblemi, markası ve ismini taşıyan spor malzemeleri, araçları temini reklam harcamalarıdır. Aynı şekilde bonservisi temin edilen sporcu firmanın reklamında hizmet verecek ise reklam bedelinin ayrıştırılması gerekir. oSponsorluk harcamalarının, makbuz, banka dekontu veya fatura ile belgelenmesi gerekir. o

40 40 19 – BAĞIŞ VE YARDIMLAR (1) (KVK Mad:10) oKamu kurum ve kuruluşlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan derneklere şartsız yapılan bağış ve yardımlar o yıla ilişkin kurum kazancının %5 ile sınırlı olmak üzere indirim yapılır. o%5 indirim sınırının hesaplanmasında esas olunacak kurum kazancı; [(Ticari bilanço karı-(İştirak kazancı istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutarıdır. oEğitim ve sağlık tesislerine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılabilir oİlgili yıl kurum faaliyeti zararla sonuçlanmış ise bağış indirimi yapılamaz. İndirim konusu yapılamayan bağış tutarı sonraki yıllara devredilemez.

41 41 19 – BAĞIŞ VE YARDIMLAR (2) (KVK Mad:10) oNakdi bağışlar makbuzlar belgelendirilecektir. İşletmelerden aktif veya stoklara çekilen iktisadi kıymetin bağışlanması halinde mükellefin fatura düzenleyerek işletmeden çekiş yapması gerekir. Faturanın arka yüzüne bağış olarak gönderildiği belirtilerek bağış alan kamu kuruluşu yetkilisince imzalanması gerekir. oAyni yardımın dışardan satın alınarak bağışlanması halinde bağışı teslim alan kuruluş tarafından düzenlenecek makbuzda değer, cins, miktar belirtilmelidir.

42 42 20 - BANKALARIN AYIRDIKLARI GENEL KARŞILIKLAR GİDER KABUL EDİLMEMİŞTİR. oBankalar Kanununa göre, bankaların ayırdıkları özel karşılıklar, safi kurum kazancının tespitinde daha önce olduğu gibi gider olarak indirilebilecektir. oBankalar Kanununa göre ayrılan genel karşılıkların ise gider olarak indirilemeyeceği maddede açıkça belirtildi. (Madde 11/ç) oDar mükellef kurumların ana merkez veya Türkiye dışındaki şubelerinin genel yönetim giderlerine katılmak üzere ayrılan paylar aşağıdaki şartlarla gider yazılabilecek oGenel yönetim giderinin, Türkiye’deki kurum kazancının elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olmalıdır. oAyrılan payları emsallerine uygunluk ilkesine göre belirlenen dağıtım anahtarına göre ayrılmalıdır.

43 43 21 - VERGİ GÜVENLİK MÜESSESELERİ oÖrtülü sermaye, oTransfer fiyatlandırması suretiyle örtülü kazanç dağıtımı, oKontrol edilen yabancı şirket, oZararlı vergi rekabetine stopaj uygulaması.

44 44 22 - ÖRTÜLÜ SERMAYE (1) o55 ülkenin mevzuatı taranarak, belirsizlikler içeren örtülü sermaye kavramı objektif kriterlere bağlanmıştır. oMevcut düzenlemede açık olmayan ve uygulamada ihtilaflara yol açan konularda somut belirlemeler yapılmaktadır. (ilişkili kişi, borç/öz sermaye oranı gibi) oÖrtülü sermaye kapsamına girmeyen borçlar açıkça belirlenmektedir. oÖrtülü sermaye üzerinden hesaplanan ve ödenen kur farkları hariç faiz, hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı ya da ana merkeze aktarılan tutar sayılmaktadır.

45 45 23 - ÖRTÜLÜ SERMAYE TANIMI (2) 1-Tanım: Kurumların Ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek kullandıkları borçların hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte öz sermayenin üç katını aşan kısmı örtülü sermayedir. 2-İlişkili Kişiler: —Ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı olduğu veya en az bu oranda oy veya kar payı hakkına sahip olduğu bir kurum, —Doğrudan veya dolaylı olarak ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kar payı hakkına sahip hisselerinin en az % 10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurum, ortaklarla ilişkili kişi sayılmaktadır.

46 46 ORTAK KURUM (B) (C) KURUMU BORÇ KULLANAN KURUM (A) (D) KURUMU (E) KURUMU % 10 % 95 % 11 (A)Kurumunun, ortağı (B) den ve ilişkili Kurum olan (C) ve (E) Kurumundan yaptığı borçlanma örtülü sermaye kapsamındadır.

47 47 25 - ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINDA KRİTERLER (3) Borç/Özsermaye Oranı oHesap Dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin 3 katını aşan borçlanmaların üç katını aşan kısmı örtülü sermaye sayılacak. oKurumun dönembaşı özsermayesinin sıfır veya negatif olması durumunda ortak ve ilişkili kişilerden yapılan borçlanmaların tamamı örtülü sermaye sayılacak. oOrtak veya ortakla ilişkili kişi, banka veya benzeri kredi kuruluşu ise borç/öz sermaye oranı hesaplamasında bu kurumlardan alınan borçlar % 50 oranında dikkate alınacak. oTicari teamüllere göre yapılan vadeli mal ve hizmet alımları ile ilgili borçlanmaların vade farkı tutarı ayrıca hesaplanmış olsa dahi borçlar örtülü sermaye sayılmayacak.

48 48 25 - ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINDA KRİTERLER (4) Örtülü Sermaye hesabında bu oranlar ortaklar ve ilişkili kişiler için topluca dikkate alınacaktır. oHesaplamada kurumun VUK uyarınca tespit edilen hesap dönemi başındaki öz sermayesi kullanılacak. oYabancı para ile olan borçlarda borç/özsermaye oranının belirlenmesinde borcun alındığı tarihteki döviz kuru dikkate alınacak. oAvanslar, örtülü sermaye uygulamasında borç olarak değerlendirilecek. Ancak inşaat işlerinde alınan istihkak bedelleri örtülü sermaye hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

49 49 26 - ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASI KAPSAMINDA OLMAYAN BORÇLAR Ortakların veya ortaklarla ilişkili kişilerin gayri nakdi teminatıyla üçüncü kişilerden sağlanan borçlar. (Kasada veya bankada bulunan yerli ve yabancı para, Devlet tahvil ve Hazine bonosu, çek, altın İMKB’de işlem gören hisse senedi ve tahvil dışındaki her türlü teminat gayrinakdi teminattır.) oKurumların iştiraklerinin, ortaklar veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka veya finans kurumları ya da sermaye piyasasından temin ederek aynı şartlarla kullandırdıkları krediler. oBankalar tarafından yapılan borçlanmalar, oFinansal kiralama şirketleri, o90 Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren finansman ve factoring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu faaliyetleri ile ilgili olarak ortak veya ortaklarla ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar.

50 50 27 -ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASI (1) SONUÇLARI (Madde: 13/7) oOrtaklar veya ortaklarla ilişkili kişilerden yapılan borçlanmaların özsermayenin 3 katını aşması durumunda aşan kısma ilişkin ödenen veya hesaplanan faiz ve benzeri ödemeler, hesap döneminin (Geçici vergi dönemi dahil) son günü itibariyle dağıtılmış kar payı sayılır. oDar mükellefler için ise ana merkeze aktarılmış tutar sayılacaktır. oBu tutarlar kurum kazancından indirilemeyecektir. oKur farkları bu uygulamanın kapsamı dışındadır. oDaha önce yapılan vergilendirme işlemleri, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde bu sonuca göre düzeltilir. oTam mükellefler nezdinde yapılan düzeltmede kur farkları da düzeltilir. oDüzeltme işleminin yapılabilmesi için örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin ödenmesi şarttır.

51 51 27 -ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASI (2) SONUÇLARI (Madde: 13/7) oÖrtülü sermaye şartları geçici vergi döneminde gerçekleşmiş ise borç veren ve alan nezdinde kayıtlarda gerekli düzeltme yapılabilir. oDüzeltmenin gider yazılan geçici vergi döneminden sonra yapılması halinde, borç alan düzeltme beyannamesi verir, beyannameye göre tahakkuk eden vergilerin kesinleşip ödenmesinden sonra borç veren kurum bir sonraki geçici vergi döneminde düzeltme yapabilir. oBorç veren kurum tarafından düzeltme yapılırken faiz gelirinin örtülü sermayeye isabet eden kısmı kar payı olarak dikkate alınır ve iştirak kazancı istisnası olarak değerlendirilir. Örtülü sermayeye isabet eden kur farkları vergiye tabi gelirin tespitinde dikkate alınmayacak. oBorç para verenin dar mükellef kurum, gerçek kişi veya vergiden muaf kişi olması halinde örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler, dağıtılmış kar payı sayıldığından brüte tamamlanarak belirlenen oranda stopaja tabi tutulacak.

52 52 28 - TRANSFER F İ YATLANDIRMASI SURET İ YLE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA Ğ ITIMI (Madde 13) oDünyada kabul görmüş fiyatlandırma yöntemleri tanımlanmakta ve OECD modeline uyum sağlanmaktadır. oÖrtülü kazanç dağıtımına ilişkin esaslar somut ilkelere bağlanmaktadır.(İlişkili kişi, emsallere uygunluk ilkesi gibi) oTransfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar, dağıtılmış kâr payı sayılarak stopaj kapsamına alınmaktadır. oTransfer fiyatlandırması ile ilgili usuller, detaylı bir yönetmelikle düzenlenecektir.

53 53 29 - TRANSFER FİYATLANDIRILMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HÜKMÜ (Madde 13) oDaha önceki yasada yer alan “örtülü kazanç müessesesi” yeni Kurumlar Vergisi Kanununda “Transfer Fiyatlandırılması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. oKurumlar; ilişkili kişilerle yapacakları işlemlerde emsallere uygunluk ilkesine aykırı bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım satımında bulunurlarsa kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış kabul edilmektedir. oAlım, satım, imalat, inşaat işleri, kiralama, kiraya verme, ödünç para verilmesi, alınması, ikramiye, ücret ve benzeri ödemelerde bulunulması, mal ve hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilecektir. İlişkili kişi tanımına; - Kurumların kendi ortakları - Kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi ve kurumlar

54 54 30 - TRANSFER FİYATLANDIRILMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HÜKMÜ (Madde 13) oİdaresi, denetimi ve sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu yada nüfusu altında bulundurduğu gerçek kişi ve kurumlar, oOrtakların eşleri, ortaklarının veya eşlerinin üstsoy ve altsoy ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları ilişkili kişidir, oBakanlar Kurulunca vergi cenneti ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler ilişkili kişilerle yapılmış sayılacaktır. oBakanlar Kurulu bu ülkeleri seçerken Türk Vergi Sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde vergilendirme yapılıp yapılmadığına bakacaktır.

55 55 31 - TRANSFER FİYATLANDIRILMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA İLİŞKİLİ KİŞİLERLE YAPILACAK İŞLEMLERDE UYGULANACAK FİYAT VE BEDELLERİN TESPİT YÖNTEMLERİ (4) 1- Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi: İlişkili kişilerle yapılacak işlemlerde uygulanacak fiyat oranlarında herhangi bir ilişki bulunmayan kişiler arasında gerçekleşen aynı mahiyetteki işlemlerde uygulanan piyasa fiyatı karşılaştırılarak tespit edilmesini öngörmektedir. 2- Maliyet Artı Yöntemi: ilişkili kişiler arasındaki işleme konu mal veya hizmetin maliyetine, makul bir kar payı eklenerek fiyatın belirlenmesidir. 3- Yeniden Satış Yöntemi: işleme konu mal veya hizmetin, herhangi bir şekilde ilişkisi bulunmayan kişilere satılması halinde uygulanacak fiyattan makul bir brüt satış karı düşülerek bulunacaktır.

56 56 32 - TRANSFER FİYATLANDIRILMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA İLİŞKİLİ KİŞİLERLE YAPILACAK İŞLEMLERDE UYGULANACAK FİYAT VE BEDELLERİN TESPİT YÖNTEMLERİ (5) 4- Mükellefin Belirleyeceği Yöntem: Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi biriyle ulaşma imkanı yoksa mükellef işlemlerinin mahiyetine göre kendisi başka bir yöntem kullanabilecektir. 5-Maliye Bakanlığı ile Birlikte Belirlenecek Yöntem.: Mükellefler ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ve satımlarda fiyat ve bedelin tespitine ilişkin yöntemi Maliye Bakanlığı ile anlaşarak da belirleyebilir. Ancak bu yöntemden üç yıl süre ile vazgeçemez.

57 57 33 - TRANSFER FİYATLANDIRILMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMIN SONUÇLARI (6) 1.Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin (Geçici vergi dönemi dahil) son günü itibariyle dağıtılmış kar payı, dar mükellefler için ana merkeze aktarılmış tutar kabul edilmektedir. (KVK. Mad: 13/6) 2.Örtülü kazanç dağıtımı yapan kurum nezdinde tarhiyat yapılacağından, örtülü kazancın dağıtıldığı karşı taraf nezdinde de gerekli düzeltmenin yapılması gerekir. 3.Düzeltme yapılabilmesi için tarh edilen vergilerin ödenmiş olması şarttır. 4.Kar payının başka bir kuruma aktarılması halinde bu kazanç iştirak kazancı olarak değerlendirilecektir. 5.Kar payının, dar mükellef kurum, gerçek kişi, vergiye tabi olmayan veya muaf olan kişi veya kuruma aktarılması halinde, kar payı brüte tamamlanarak gerekli stopaja tabi tutulacak.

58 58 34 - KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM (1) (Madde 7) Yürürlük 01.01.2006 oTam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı veya birlikte kontrol ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançları dağıtılsın dağıtılmasın Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulur. oMaddede belirlenen şartlar; oYurtdışı iştirakin sermayesinin kar payının veya oy kullanma hakkının en az % 50’sine sahip olunmalı. Bu iştirak doğrudan veya dolaylı olabilir. Gerçek ve tüzel kişilerin payları aralarında ilişki olup olmadığına bakılmaksızın birlikte dikkate alınır. oİştirakin toplam gayrisafi hasılatının % 25’ten fazlası pasif nitelikli gelir olmalıdır. (Ticari faaliyete bağlı olmaksızın sağlanan faiz, kar payı, kira, menkul kıymet satış geliri gibi)

59 59 34 - KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM (1) (Madde 7) Yürürlük 01.01.2006 oYurtdışı iştirakin kurum kazancı üzerinde % 10’dan daha az oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergi yükü olmalıdır. oKontrol edilen yabancı kurumun Türkiye’de vergilenecek kazancı, zarar mahsubu dahil giderler düşüldükten istisnalar düşülmeden önceki vergi öncesi kazançtır. oİştirakin yıllık gayri safi hasılatı 100.000 YTL karşılığı yabancı para karşılığını geçmelidir. oKontrol oranı olarak hesap dönemi içinde sahip olunan en yüksek oran dikkate alınacaktır.

60 60 34 - KONTROL ED İ LEN YABANCI KURUMA SAH İ P OLUNMASININ SONUÇLARI (2) (Madde 7) oKanunda belirtilen şartları taşıyan yurt dışı iştirakin kazancı, dağıtılmasa dahi yurt dışında uygulanan hesap döneminin kapandığı ayı içeren hesap dönemi itibariyle tam mükellef kurumların hisseleri oranında, kurumlar vergisine dahil edilerek vergilendirilecektir. oYurt dışındaki iştirakin bulunduğu ülkede ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler kontrol edilen yabancı kurumun Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir. Kontrol edilen yabancı kurumun bulunduğu ülke dışında başka ülkelerde ödediği vergiler mahsup edilmeyecektir. (KVK.md. 33)

61 61 34 - KONTROL ED İ LEN YABANCI KURUMA SAH İ P OLUNMASININ SONUÇLARI (3) (Madde 7) oVergilendirilen kazancın, yurt dışı iştirak tarafından sonradan dağıtılması durumunda ayrıca vergilendirilmeyecek, kâr dağıtımında vergilendirilmemiş kısım varsa bu kısım vergiye tabi tutulacaktır. oMadde 1.1.2006 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 1.1.2006 tarihinden sonra sona eren hesap dönenlerine ilişkin kontrol edilen yabancı kurum kazançları iştirak hissesi oranında Türkiye’de kazanca dahil edilecek. oKontrol edilen yabancı kurumun iştirak ettiği kurumların 1.1.2006 tarihinden önceki kazançlarından bu tarihten sonra dağıtılan kar payları da kontrol edilen yabancı kurumun kazancına dahil edilecektir.

62 62

63 63

64 64 35 - ZARARLI VERG İ REKABET İ NE STOPAJ UYGULAMASI (1) (Madde 30/7) oZararlı vergi rekabeti yaratan ülkelerle yapılan işlemlerin vergilendirilmesi sağlanmaktadır. oVergi matrahının azaltılması, sermaye kaçışı ve kara paranın aklanması önlenmektedir. oBakanlar Kurulunca ilan edilen ve “Vergi Cenneti” olarak bilinen ülkelere ve bölgelere nakden ve hesaben ve tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden % 30 oranında stopaj yapılacaktır. oBakanlar Kurulu, vergi cenneti ilan edeceği ülkeleri; o ülkenin vergi sisteminin Türk vergi sistemi ile aynı düzeyde bir vergileme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimine açık olup olmadığı hususlarına bakacaktır.

65 65 35 - ZARARLI VERG İ REKABET İ NE STOPAJ UYGULAMASI (2) (Madde 30/7) oVergi cennetinde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara yapılacak kar payı ödemeleri Kanunun 30/7 nci maddesine göre değil kar dağıtımına bağlı vergi kesintisinin düzenlendiği 15 nci maddeye göre % 15 oranında uygulanacaktır. oVergi kesintisi yapılması için ödemenin verginin konusuna girip girip girmediği, ödeme yapılanın mükellef olup olmadığı önem arz etmemektedir. oVergi cennetlerinde faaliyette bulunan kurumlar ile tam mükellef kurumların vergi cennetindeki işyeri veya daimi temsilcisine başka ülke üzerinden ödeme yapılsa dahi bu ödeme de tevkifata tabi olacak. Ödemeye teşkil eden belgenin vergi cennetinde düzenlenmesi stopaj için yeterlidir.

66 66 35 – BAKANLAR KURULU, ZARARLI VERG İ REKABET İ UYGULAYAN ÜLKELERE YAPILAN BAZI ÖDEMELERDE STOPAJ ORANINI SIFIRA KADAR İ ND İ REB İ L İ R. (3) oBakanlar Kurulu’nun Stopaj Oranını sıfıra kadar indirme Yetkisi olan ödemeler; oEmsaline uygun fiyatlarla alınan mal ve iştirak hisseleri için yapılan ödemeler, oEmsaline uygun fiyatlarla deniz ve hava ulaştırma araçlarının kiralanması için yapılan ödemeler, oİşin tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden geçiş ücreti, liman ücreti gibi ödemeler,

67 67 35 – BAKANLAR KURULU, ZARARLI VERG İ REKABET İ UYGULAYAN ÜLKELERE YAPILAN BAZI ÖDEMELERDE STOPAJ ORANINI SIFIRA KADAR İ ND İ REB İ L İ R. (4) (KVK. MD.30/7) oAşağıdaki ödemeler stopaja tabi değildir: - Yurtdışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin ana para, faiz ve kâr payı ödemeleri, - Sigorta ve reasürans ödemeleri, -Finans kuruluşlarından kasıt mukimi bulunduğu ülke kanunlarına göre münhasıran finansal kaynak sağlayan kuruluşların anlaşılması gerekir. -İlişkili şirketlere finansman temin eden şirketler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. o Bu stopaja tabi tutulan ödemeler Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununu göre ayrıca vergi kesintisine tabi tutulmaz.

68 68 36 – TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ (1) (Madde 15) oYeni Kurumlar Vergisi Kanununda kurumları ilgilendiren ödemelerden yapılan stopaj, kendi içinde düzenlenmiş, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinden kurumlara ait stopaj hükümleri çıkarılmıştır. oStopaj yapmakla sorumlu olanlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde belirtilen sorumlularla aynıdır. oStopaj oranı genelde % 15’dir oBakanlar Kurulu, % 15 stopaj oranını, kurumlar vergisi oranı olan % 20 oranına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

69 69 36 - TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ (2) (Madde 15) oBakanlar Kurulu, 15 inci maddeye göre yeni oranlar belirleyinceye kadar, daha önce Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre yayınlanmış olan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen stopaj oranları uygulanmaya devam edecektir. Ancak, stopaj oranı yasal sınır olan % 20 kurumlar vergisi oranını aşamayacağından bu oranın üzerinde olanlar % 20 olarak uygulanacaktır.

70 70 36 - TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ (2) (Madde 15) oStopaja tabi kazançlar ve stopaj oranları; - Yıllara sari inşaat ve onarım işi için ödenen istihkaklar % 3, - Kooperatiflere ait taşınmazları kiralanması dolayısıyla ödenen kiralar % 20, -Her nevi tahvil faizleri (GVK. Geçici 67 göre % 15) -Mevduat faizleri (GVK. Geçici 67 göre % 15) -Katılım bankalarınca katılım hesabı karşılığı ödenen kar payları (GVK. Geçici 67 göre % 15) -Kar-zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları(GVK. Geçici 67 göre % 15) -Repo kazançları (GVK. Geçici 67 göre % 15) -Vergiden muaf tutulan kurumlara dağıtılan kar payları % 15 -Fon portföy kazançları

71 71 37 - DAR MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ (Madde 30) oDar mükellef kurumlara yapılan ödemelerden yapılacak stopaj, Kanunun 30 uncu maddesinde düzenlenmiştir. oStopaj oranı Kanunda % 15 olarak belirlenmiştir. oBakanlar Kuruluna stopaj oranını bir kat artırma, sıfıra kadar indirme yetkisi verilmiştir. oVergi cenneti olarak Bakanlar Kurulunca belirlenen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerinden bu madde hükmüne göre % 30 stopaj yapılmaktadır. oVergi kesintisi brüt tutar üzerinden yapılır. oBakanlar Kurulu stopaj oranlarını belirleyinceye kadar, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesine göre çıkarılmış Bakanlar Kurulu Kararnamelerinde belirlenen oranların aynen uygulanmasına devam edilecektir.

72 72 37-DAR MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN (2) ÖDEMELERDE STOPAJ (Madde 30) oDar mükellef kurumların Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci bulundurmaları halinde bu işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla elde ettikleri serbest meslek kazancı gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iratlarından stopaj yapılmayacaktır. oTam mükellef kurumların tevkifata tabi kazanç ve iratlarını, bir dar mükellef kurumun elde etmesi halinde Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi olsun olmasın stopaj yapılır. oTelif, imtiyaz, ihtira, işletme ticaret ünvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında yapılan ödemeler, bu kazanç ve iratların ticari kazanca bağlı elde edilip edilmediğine bakılmaksızın stopaja tabidir. oDar mükellefiyete tabi kurumların, Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu işyerinde veya daimi temsilci aracılığı ile elde edilmemiş olan serbest meslek kazancı, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı stopaja tabidir. oYabancı bankaların, Türkiye’de bulunan şubelerinin bankacılık faaliyeti çerçevesinde elde ettikleri menkul sermaye iratları tevkifata tabi değildir.

73 73 38-YURT İÇİNDE KESİLEN VE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU (Madde 34) oBeyannamede gösterilen kazançlardan Kanunun 15 ve 30 uncu maddelerine göre kesinti suretiyle ödenen vergilerin mahsubu açıkça belirtilmektedir. oBeyannameye dahil kazançlardan, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göre stopaj yapılmış ise kurumlar vergisinden mahsup edilecek. oBeyannameye dahil kazançlar üzerinden GVK. Geçici 67 nci maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarına göre (Her nevi tahvil faizleri ile tevkifata tabi tutulmaksızın alınan menkul kıymetlerin alış ve satışı arasındaki fark) vergi kesintisi yapılmış ise, kesinti suretiyle ödenen verginin, kazancın kesinti oranı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı aşan kısmı mahsup edilemez. oHayat sigorta şirketlerinde matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen kazançlardan yapılan kesintiler, kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir.

74 74 39-YURTDIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUP EDİLMESİ (Madde 33) (1) oYabancı ülkelerde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, bu kazançların Türkiye’de beyanı halinde, hesaplanan kurumlar vergisinden eskiden olduğu gibi mahsup edilmeye devam edilecektir. oİndirim konusu yapılacak yurtdışında ödenen vergi, beyan edilen yurtdışı kazanca %20 kurumlar vergisi oranının uygulanması sonucu bulunan tutarı aşamaz. oZarar eden kurumlar, hesaplanan kurumlar vergileri olmadığı için ilgili dönemde kazançları üzerinden yurtdışında ödedikleri vergileri mahsup edemiyorlar. oZarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili yılda vergi tabi kurum kazancının oluşmaması nedeniyle beyannameye dahil yurtdışı kazançlar üzerinden mahallinde ödenen vergilerin Türkiye’de tamamen veya kısmen indirilmeyen kısmının, bu dönemi izleyen üçüncü hesap döneminin sonuna kadar indirilmesine imkan sağlanıyor.

75 75 39-YURTDIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUP EDİLMESİ (Madde 33) (2) oAyrıca bir başka düzenlemeyle, yurtdışında ödenen vergilerin geçici vergi dönemleri itibariyle geçici vergiden mahsup edilebileceği hususu açıklığa kavuşturuluyor. oMahsup edilebilecek vergi, yurtdışı kazanca geçici vergi oranının uygulanması ile bulunacak tutardan fazla olamayacak. oYabancı para ile ödenen vergilere, bunların ilgili olduğu kazancın Türkiye’de sonuç hesaplarına intikal ettirildiği tarihteki kur uygulanacak. oYurt dışında elde edilen kazançların Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna olması halinde, yurt dışında ödenen vergilerin Türkiye’de vergilendirilen diğer kazançlar üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden indirimi mümkün değildir. oKontrol edilen yurtdışı iştirakin yurtdışında mukim olduğu ülkede ödediği vergiler, bu şirketin Türkiye’de vergilenecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden indirilecek.

76 76 39-YURTDIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUP EDİLMESİ (Madde 33) (2) oTam mükellef kurumların sermayesinin en az % 25’ine sahip olduğu yurtdışı iştiraklerinden elde ettiği kar payları üzerinden Türkiye’de ödenecek kurumlar vergisinden, kar payı dağıtımına kaynak oluşturan kazanç üzerinden bulunduğu ülkede ödenen vergilerin, kar payına isabet eden kısmı mahsup edilebilir. oYurt dışında ödenen vergilerin mahsup edilebilmesi için ödendiğinin yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik ve konsolosluklarına tasdik ettirilen belgelerle tevsiki gerekir. oBu belgeler, kurumlar vergisi tarhiyatı sırasında ibraz edilmez ise yurt dışı kazanç üzerinden hesaplanan vergi 1 yıl ertelenir. Bu sürede ibraz edilirse vergi terkin edilir. Mücbir sebep hariç bu sürede belge ibraz edilmez ise tahakkuk eden vergi için gecikme zammı hesaplanır

77 77 40 - KURUMLAR VERGİSİNDE BEYAN ve ÖDEME SÜRESİ oKurumlar vergisi beyannamesi; hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci gününe kadar verilecektir. oÖzel ödeme süreleri hariç olmak üzere vergiler, “beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar” ödenebilmektedir. oTasfiye, devir ve bölünmeye ilişkin beyannameler, bu işlemlerin sonuçlanmasını takip eden 30 gün içinde verilecek ve aynı süre içinde ödenecektir. oÖzel beyanname ile beyanı gereken dar mükelleflerin elde ettiği kazançlar, elde edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde özel beyanname ile beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecektir. oKanunun 15 ve 30 uncu maddelerine göre yapılan tevkifata ait muhtasar beyanname, daha önce olduğu gibi tevkifatın yapıldığı ayı izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek ve vergiler aynı süre içinde ödenecektir

78 78 41 - TASF İ YE, DEV İ R VE B İ RLE Ş MEYE İ L İŞ K İ N DÜZENLEMELER (1) oTasfiyeye başlama ve bitiş tarihleri ile tasfiyeden vazgeçilmesi durumuna ilişkin net belirlemeler yapılmıştır. oBuna göre, tasfiye; kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. oTasfiye, devir ve birleşmelerde beyanname verme süresi, 15 günden 30 güne çıkarılmaktadır. oTasfiyenin zararla sonuçlanması halinde, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltme yapılır ve önceki dönemlerde fazla ödenen vergi iade edilir. oNihai tasfiye sonucunda matrah beyan edilmesi halinde, önceki tasfiye dönemlerinin düzeltilmesi söz konusu olamaz. Zarar varsa düzeltilir. oKanunda tasfiyeden vazgeçilmesi halinde yapılacak işlemler konusuna açıklık getirilmiştir.

79 79 42 - TASF İ YE, DEV İ R VE B İ RLE Ş MEYE İ L İŞ K İ N DÜZENLEMELER (2) oBuna göre, tasfiyeden vazgeçme kararı, kararın alındığı dönemin başından itibaren geçerli olacaktır. Bu durumda; -Bu tarihe kadar verilmiş olan tasfiye dönemi beyannameleri için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.Bunlar normal faaliyet dönemi beyannamesi olarak kabul edilecektir. -Geçici Vergiye ilişkin yükümlülükler, tasfiyeden vazgeçilme kararının alındığı tarihi kapsayan geçici vergi dönemi başından itibaren başlayacaktır.

80 80 42 - TASF İ YE, DEV İ R VE B İ RLE Ş MEYE İ L İŞ K İ N DÜZENLEMELER (3) oİktisadi Kamu Müesseseleri ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler tüzel kişiliği yoksa şahıs işletmeleri gibi işin bırakılması işlemine tabi tutularak mükellefiyeti sona erecek tasfiye hükümleri uygulanmayacak. Tüzel kişiliği varsa tasfiye hükümleri, özel kuruluş kanununda hüküm varsa bu kanunda yer alan hükümlere göre tasfiye edielcektir. Bu tür işletmelerde tasfiye için, mevcut iktisadi kıymetlerin satışı veya işletmeden fatura düzenlenerek çekiş yapılması gerekir. oTasfiyesi sona eren kurum tasfiye bitiş beyannamesini dilekçe ekinde ilgili vergi dairesine verir. Vergi dairesi 3 ay içinde incelemeye başlar, inceleme bitince 30 gün içinde inceleme sonuçları tasfiye memuruna bildirilir. Tahakkuk eden ve inceleme sonucu tahakkuk edecek vergiler ödendikten sonra tasfiye memurunun sorumluluğu sona erer.

81 81 43 - KISMİ BÖLÜNME İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Madde 19/b) oİştirak hisselerinin kısmi bölünme yoluyla devrinde, iştirak hissesinin en az 2 tam yıl süreyle elde tutulması şartı getirildi. oTaşınmaz devrinde ise 2 yıllık süre şartı aranmayacaktır. oÜretim ve Hizmet İşletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde, faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Bu nedenle faaliyetin devamı için gerekli olan taşınmaz, her türlü tesis, makine ve techizat, aletler, edevat,,taşıt, gayrimaddi haklar ile hammadde, mamül ve yarımamül mallar gibi aktif ve pasif kıymetlerin tümü devredilecektir. oKısmi bölünmede bölünen kurumdan devralan kuruma zarar intikali mümkün olmadığından geçmiş yıl zararları devredilemez. Tam bölünmede zarar devri yapılabilir.

82 82 43 - KISMİ BÖLÜNME İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Madde 19/b) oDevredilen varlıklara karşılık devrolunan şirket hisseleri, devreden şirkete kalabileceği gibi, doğrudan bu şirket ortaklarına verilmesi uygulamasına devam edilmektedir. oAncak yeni Kanunda, taşınmaz ve iştirak hisselerinin devrinde, devrolan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçlarında devri zorunlu tutulmuştur. o Tek bir üretim işletmesi bulunan kurumun taşınmaz ve iştirak hisselerini kısmi bölünmeye konu etmesi mümkün olup, işletmeyi kısmi bölünme kapsamında devretmesi mümkündür.

83 83 43 - KISMİ BÖLÜNME İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Madde 19/b) oKısmi bölünmede kurum bilançosunda yer alan üretim ve hizmet işletmeleri ile ilgili nakit alacaklar, menkul kıymetler ve borçların devri zorunludur. oDevre konu iktisadi kıymetlerin kayıtlı değerinin sıfır veya negatif olması durumunda devredilen iktisadi kıymetler defter değeri ile devredilecek ancak karşılığında alınan iştirak hisseleri bilançoda iz bedeli ile takip edilecektir.

84 84 YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ oTransfer Fiyatlandırması oÖrtülü Kazanç Dağıtımı” müessesesinin yeniden düzenlendiği bu hükmün yürürlük tarihi 01.01.2007’dir. oÖrtülü Sermaye oÖrtülü sermayenin tanımı ve uygulamasında yapılan değişiklikler de 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor. --- 2006 yılı için “Borç/Öz Sermaye” karşılaştırması yapılırken 01.01.2006 tarihli bilançodaki öz sermaye tutarı dikkate alınacak. -- Yine “Borç/Öz Sermaye” karşılaştırmasında 2006 yılından önce alınmış olmakla beraber, 2006 yılına sarkan krediler de dikkate alınacak. Özel Kanunlarda düzenlenen muafiyet, istisna ve indirimlerin geçersiz sayılmasına ilişkin hüküm 1.1.2007’de yürürlüğe girecek


"5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU. 2 1 - YEN İ S İ STEMAT İ K ve KOD İ F İ KASYON oTam ve dar mükellefiyet esasında vergilendirmeye ilişkin hükümler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları